OCR Interpretation


Youngstownské Slovenské noviny = Youngstown Slovak news. (Youngstown, Ohio) 1910-1940, December 27, 1935, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078386/1935-12-27/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

W'
ZAUJÍMAVÉ OTÁZKY
A ODPOVEDE.
If it.'
ŕt
"*1
AC
Jí,
F. L. I.
Hiturtlisácia
vdovy,
ktorej
Vnanžel mat prvý papier.
Dotaz: Môj manžel zado
.• vážil si prvý papier, ale zo
mrel skôr, ako sa stal obča
nom. Ci je to pravda, že
môžem užiť jeho prvého pa
pieru pri svojej žiadosti o%
merické občianstvo?
Odpoveď: Právo vdovy á
tófót po zomrelom cudzinco
vi žiadať o občianstvo na zá
klade jeho prvého papieru
llolo zrušené občianskym zá
konom 24. mája 1934. To
teda značí, že si musíte za
dovážiť svoj vlastný prvý
papier.
Imigračné práva naturalizo
vaných Kanad'anov.
Dotaz: Prisťahoval som sa
do Kanady pred ôsmimi rok
mi a stal som sa pred časom
britským občanom. Ci mi dá
môj kanadský pas právo
Äa vstup do Spojených Štá
tov bez ohľadu na kvótu?
Odpoveď: Nie! imigrač
ný Štatus prichodiaceho cu
dzinca riadi sa dľa jeho rod
nej krajiny, nie podľa kraji
ny, ktorej sa stal občanom.
"Iba rodilí Kanad'ani majú
právo na nekvotové vizum,
hoci aj tí musia dnes predlo
žiť dostatočné dôkazy o tom
že nepripadnú po svojom
príchode na ťarchu vwpjnej
dobročinnosti.
Mnohoženci nemôžu sa stať
americkými občanmi.
Dotaz: Ci môže zažiadať
tik#-' občianstvo muž, ktorý bol
l|j:'pred rokmi žalovaný z mno
I- hoženstvaľ
-r Odpoveď: To záleží na
.'Vtedajšom výroku súdu. Muž
*'iorý bol z mnohoženstva u
edčený, nemôže sa podľa
.itrických zákonov nikdy
občanom Spojených Štá
i$v.
íf.
•é
F^tmári musia sa tiež pod
riíWť naturalizačnej skúške.
iDotaz: Keďže žijem na
školy neúspo
rnú? s$jakých ľudový
kti*zov, nemôžem
.•*a ]-r p', avitf k naturalizač
iM Ale počul som,
Ée larman môžu byt' natura
lizovaní bez toho, aby im bo-
jj^ lo treba sa tejto skúške pod
£Qbiť. Ci je to ozaj tak?
jj/ Odpoveď: Naturalizačným
jte- skúškam nemusia sa podro
bovať iba osadníci federál
nych domovín. Ale toto ne
platí o všetkých farmároch
cudzincoch. Je síce pravda,
še by bolo najľahšie pripra
viť sa na skúšku vo večer
nej škole, ale keď to nie je
možné, vtedy môžete nado
budnúť potrebné vedomosti
aj štúdiom doma. Učebnicu,
vydanú práve tým cieľom
naturalizačným úradom, mô-
1
tnralizačných skúškach a od
povede n& nich sú obsažené
v brožúre "How to Become
a Citizen of the United
States", vydanej Foreign
Language Information Ser
vice, 222 Fourth Ave., .New
York, N, "£. Cena brožúry je
25c.
*Dsry" naturalizačným
i,, úradníkom.
fl Dotaz: Ci by mi to uľáli
čilo nadobudnutie občianstva
ií*r keby som dal skúšajúcemu
úradníkovi voľajaký dar
ček ?, Som k skúške dobre
rvek
platok popri poplatku, sta
novenom zákonom samým.
Prestúpenie tohoto zákona
trestá sa až dvojročným vä
zením, alebo až tisícdoláro
vou pokutou, alebo obidvo
ma. Nadobudnutie občian
stva úplatkom sa trestá až
piatimi rokami väzenia, po
kutou až do výšky $5.000 a
lebo obidvoma a súčasne aj
stratou takto nadobudnutého
občianstva.
Občianstvo amerických
Indiánov.
Dotaz: Čítal som v istýčli
novinách, že amerbký Indi
án, ktorý žil nejaký čas v
Kanade, nemohol sa dostať
nazad do Spojených Štátov,
keďže bol pokladaný za "cu
dzinca". Ci je to pravda, že
Indiáni nemôžu dostať v tej
to krajine občianskeho pa
pieru?
Odpoveď: Prípad, o kto
rom píšete, prihodil sa aki
ste pred veľa rokmi, kc-ďže
2. júna 1924 kongres vyhlá
sil všetkých Indiánov, rode
ných v území Spojených Štá
tov, za občanov Spoj. Štátov.
V cudzine rodené deti amer.
občana.
Dotaz: Bol som naturalizo-
vaný r. 1928. Toho istého ro- všetko, čo bolo
lizačných vďačne dá Slovak
Bureau, Foreign Language
Information Service, 222
4th Ave., New York, N. Y.
Priložte poštový štemplík na
odpoveď.
Koľkými rečmi hovorí
ľudstvo?
Francúzska akadémia akú-
mala nedávno, ako sú rozši-:
žete dostať prostredníctvom I ktorých na každú pripadá po
najbližšej školy alebo pria- 90 milionov ľudí, na španiel-
o z Washingtonu. Otááky,
najčastejšie žiadané pri na-
činu 55 milionov, na fran
cúzštinu a taliančinu po 45
milionov a portugalsky ho
vorí 30 milionov ľudí. Fran
cúzština je materskou rečou
síce len 45 milionov ľudí, a
však užíva ju 75 milionov
ľudí. Málokto by veril, že
najväčší slovný poklad má
angličtina, totiž 445,000 rôz
nych slov, z ktorých 60 per
cent je pôvodu francúzske
ho, ako aspoň Francúzi tvr
dia. Z druhej strany sa tvr
dí, že deväť desatín slov je
pôvodu anglo-saského. Slov
ný poklad francúzsky oBša
huje 210,000 slov, slovný po
pripravený, bojím sa jedna-j klad nemčiny 130,000 slov,
ko, aby som sa nestal pri ruština a taliančina majú po
skúške nervozným a odpove-j 140,000 slov a španielčina
de nepoplietol. má 120,000
Odpoveď: Muž, ktorý aki
ste súdil ako Vy, položil ne
dávno na stôl skúšajúcehd
úradníka v Buffalo obálku/
ktorú dostal s výzvou, aby sa
dostavil ku skúške a do kto
rej ,sám bol vložil desať*
dolárovú bankovku. Úradnífg
oznámil tento prípad fede
rálnemu sudcovi John Knigh
tovi, ktorý nariadi] zamiet
nutie žiadateľovej žiadosti o
naturalizáciu. Sudca súčasne
dal výstrahu všetkým žiada
teľom, aby sa v budúcnosti
nikdy nepokúšali úradníkov
"podplácať."
SIOY,
Zo starej vlasti
3,913 konfiškácií sa rok.
Podľa štatistiky, ktorá sa
do redakcie Nár. Nov. dosta
la v týchto dňoch, bolo roku
1934 v CSR. 3,313 konfišká
cií časopisov a kníh. Konfi
škované bolo 2,138 časopi
sov, 846 nečasopisov a 329
zahraničných. Pravda, toto
je štatistika za rok predo
šlý. Štatistika konfiškácií za
r. 1935 bude omnoho zaují
mavejšia, lebo v tomto roku
mali sme parlamentné, kra
jinské a okresné voľby. Te
da číslo 3,313 bude ďaleko
prevýšené. Ale i toto je čí
slo, nad ktorým sA hodno
zamyslieť.
Autonomistické noviny mo
hly by mnoho rozprávať o
hlásanej slobode tlače. Ná
rodnie noviny boly v minu
lom a tomto roku konfiško
vané tak, ako nikdy pred
tým ani za najhorších časov
maďarskej tyranie. A to sa
všetko dialo, keď bol mini
strom spravodlivosti demo
krat súdruh dr. Ivan Dérer,
pri súhlase ktorého konfi
škovalo sa veselo a habalo
ku išla moja žena do Euro- hodlné, i keď to bolo tisíc
py, a krátko potom narodil
sa tam'náš synček. Obidvaja
sú doteraz v Europe. Prial
by som si, aby syn chodil
radšie do školy tam, ale bo-
jím sa, aby ty neutratil
svojfco amerického obcian-
stva,:.
Odpoveď: Terajším po
budnutím vášho syna v Euro-
pánpm
ráz pravda.
ne.po-
Jozef
Škultéty
82-ročný.
Správca Matice Slovenskej
gkultéty
dr Jo2ef
do
y pondeIok 25 novembra
82 rokov v plnej sile, zdraví
a v duševnej sviežosti. V ten
deň navštívilo ho mnoho tkli.
pe sa jeho občiansky štatus! gratulantov, ktorí mu blaho
nijako nemení. Až mu však želali. Pána správcu, ktorý Veľký investičný program
bude osemnast rokov, bude
^eší najväčšej úcte a láske
sa
mu treba vyhlásiť na ameri
ckom konzuláte, že jeho ú
mysľom je v Spojených Štá
toch sa trvácne usadiť a o
stať aj naďalej americkým
občanom. Až dospeje veku,
kedy bude uznaný plnole
tým, bude musieť složiť prí
sahu vernosti Spoj. Štátom.
celého slovenského národa
zo všetkých žijúcich Slová
kov, srdečne pozdravujeme
a želáme mu od Boha mno
ho zdravia, aby mohol sa e
šte dlho tešiť z úspechu svo
jej veľkej životnej práce,
ktorú v prospech slovenské
ho národa vykonal.
Informácie v záležitostiach
prisťahovaleckých a natura- Generálny konvent evanjelí-
ckej a. v. cirkvi.
Tohoročný generálny kon
vent ev. a. v. cirkvi bol 28.
novembra v Trenčíne. 26. a
27. nov. zasedalo generálne
presbyterium a rozličné vý
bory ďalej bolo valné shro
maždenie Hurbanovej lite
rárnej spoločnosti, Ev. slov.
diakonie a Spolku ev. kňa-
ov. Na dennom poriadku
Z
rené jednotlivé reči. Bolo: bolo 85 bodov školských, cerých úsekoch.
zistené, že na svete je 6,760 administratívnych a finanč
rôznych rečí, dnes sa však ných. Usnesené bolo uspo
hovorí len 2,796 jazykmi, riadať začiatkom budúceho gulačné a vodohospodárske
Na prvom mieste je angličtí-
ku v Lipt. Sv. Mikuláši o-
r0
na, ktorá je materskou rečou i slávy Juraja Tranovského,
160 milionov ľudí, ale pou- ktorého spevník je bohoslu
žebnou knihou evanjelikov
na Slovensku.
žívajú ju ešte ďalších 60 mi
lionov ľudí. Za ňou nasledu
jú z rečí kultúrnych národov
nemčina a veľkoruština, z
Storočná Slovenka.
Pred nedávnom dožila 3a
v Piešťanoch stých narode
nín Alžbeta Turčan v plnom
zdraví a dobrej sviežosti. Je
rodom
z
skej.
Vrbového, Nitrian­
ktorej obeťou je pekné ter-
hádke. Dievča mu márne do
hováralo, a keď sa Frniak
nedal presvedčiť o jej ver
nosti, začala sa mu vyhýbať
a prijímala dvorenie Jána
Dikoša. Keď sa o tom do
zvedel Frniak, prišiel v ne
deľu v noci so sekerou, vy
lámal oblok a dostal sa k
dievčaťu, ktoré spalo na po
steli, a kým sa mohlo zobu
diť, rozťal jej hlavu seke
rou. Rodičia pribehli na hluk
do izby dievčaťa, ale našli
tam už len mrtvú dcéru a po
vrahovi ani stopy. Na druhý
deň ale četníci vraha lapili
a odovzdali súdu.
Keď je muž v Amerike.
to väzby okresného súdu
v Michalovciach dodaná bola
Zuzana Halajčíková, vydatá
roľníčka z Bežovcov pri So
branciach pre vraždu vlast
ného dieťaťa. Halajčíková
vypravila svojho manžela
pred niekoľkými rokmi do
Ameriky a doma udržiavala
milostný pomer s istým miest
nym chlapom. Dňa 12. no
vembra tajne porodila Ha
lajčíková zdravé a živé die
ťa, ukryla ho do maštale a
asi o dve hodiny potom ho
zahrdúsila a v noci zakopa
la do jamy, kde mala na
zimu zem'aky. Ľudia v ob
ci však1 hovorili o tom, že
Halajčíková bola v inom sta
ve, až si veci všimli četníci
a Halajčíkovú vypočuli. Tá
sa potom priznala, že dieťa
po pôrode žilo, plakalo a že
ho zahrdúsila a mrtvolku za
kopala. Neľ udski i^atk u za-
severného Slovenska.
Okres dolnokubínsky .má
na budúci rok prichystaný
bohatý investičný program,
z ktorého treba na prvom
mieste menovať reguláciu
rieky Oravy v Oravskom
Podzámku, ktorá bude pre-
Zo stavieb ciest bude najdô
ležitejšia úprava okresnej
hradskej Ban. Bygtrica-Kra
kov nákladom 800,000 kor.
Okrem toho bude nákladom
2 milionov korún opravený
rad iných hradských. Tiež
bude postavené níekoľkto
mostíkov.
V okrese kysucko-novó
meStskom je plánovaná stav
ba meštianskej školy a re
gulácia rieky Kysuce vo vi#-
Okres trstenský v Ora\*fe
má na programe veľké re-
práce nákladom 3 milionov
i
korún, ako aj stavbu vodo
vodu nákladom 800,000 kor.
aj stavby ľudových a me
štianskych škôl nákladom 2
milionov korún. Na elektri
záciu okresu a reguláciu po
toka Klinica venované je pol
štvrtá milióna korún. Z toho
chovianske dievča, 20-ročná dosiaľ strednej školy a diet
Ľudmila Berešíkova, jediná ky 14,0.00 obyvateľov musia
dcéra tamojšieho bohatého
gazdu. Ľudmile dvoril už
dlhšiu dobu 24-ročný Ján
Frniak, syn roľníka zo su
sednej obce Belej. Chcel si
ju vziať za manželku. Na
nešťastie bol Frniak veľmi
žiarlivý a preto často dochá
dzalo medzi milencami k
SANHAJKVAN JE BRÁNOU DO SEVERNEJ CÍNY
Zákon prísne zaícazítie vie
t%ým naturalizačným úrad
nikbm. aby "žiadali rátali,
Ívolektovaii alebo prijímali" Toto je železničná stanica nej Cíny ", odkiaľ sa pohlo i severných čínskych proviô-
dodatočný po-1 v Sanhajkvan, "bráne sever-]|aponské vojsko k zaujatiu cií.
jp
SLÁVNOSTNÉ ZASADNU
TIE VÝBORU MATICE SLO
VENSKEJ,
pri príležitosti odchodu dele
gácie do Spojených
Martinské Nár. Noviny pí
šu o tejto udalosti:
V nedeľu, 24. novembra,
boli sme v preplnenej dvo
rane Advokátskej komory v
Turč. Sv. Martine svedkami
milej slovenskej slávnosti.
Matica Slovenská svolala
slávnostné zasadnutie výbo
ru, aby odovzdala delegácii
do USA Posolstvo Matice
Slovenskej americkým Slo
vákom a rozlúčila sa s de
legáciou.
Slávnostného zasadnutia
zúčastnili sä mnohí vzácni
hostia, ktorí prišli zo všet
kých kútov Slovenska. Me
dzi inými videli sme i min.
m. sl. dr. Jur. Slávika, ev.
farára Ruppeldta, taj. Gra
natiera a mnohých iných. Z
domácich zúčastnil sa zasad
nutia kraj. posl. dr. Miloš
Vančo, sen. Škrovina, C. Bo
dický, F. Jesenský atď. Za
predsedníckym stolom sedel
i všeobecne vážený a všet
kými Slovákmi uctievaný u
milovaný Správca Matice,
prof. dr. Jozef Škultéty,
Slávnostné zasadnutie o
tvoril o 4. hodine popoludní
predseda M. S., dr. Ján Va
novič. Po ňom dr. Andrej
Mráz prečítal ospravedlňu
júce prípisy a taj.- M. S. a
predseda delegácie Jozef Cí
ger Hronský podal referát
o ceste do Ameriky. Potom
cien delegácie spisovateľ K.
Culen predniesol svoju pred
nášku americký®!* Slová
koch.-/v Ä..:
Žatým dr. A. Liráz prečí
tal
Posolstvo Matice ameri
ckým Slovákom, ktoré správ
ca dr. J. Škultéty odovzdal
predsedovi delegácie J. C.
s
-í o o n s k é u V n o o e
vedena nakiadom 2 mil. kor.
nými a krásnymi slovami o-
v
písané sú zásluhy americ
kých Slovákov o náš národ
ný život: Matica Slov. ďa
kuje im- za všetko, čo v mi
nulosti pre nás vykonali, a
srdečnými slovami ich po
zdravuje. Posolstvo prijal J.
C.
Hronský, ktorý prednie
sol krásny sľub za delegá
ciu. Po prednesení sľubu
predsedajúci dr. Ján Vano
vič slávnostné zasadnutie vý
boru zakľúčil.
Na zasadnutí odovzdal de
legácii Št. Pánis pamätné al
bum Slov. akad. spolku "De
tvan" s podpismi a milými
odkazmi slovenského Stu
dentstva v Prahe. Slávnost
ného zasadnutia zúčastnili
sa v hojnom počte i účast
níci celoslovenských divadel
ných závodov.
Keď ukradne, je Slovák,
ked
je tedy zrejmé, že severné choslovák.
Slovensko, hoci pomerne chu posledné číslo "Politika"
dobné, nechce za ostatným prjnáša tieto riadky, ktoré
Slovenskom ostať pozadu, a
že sa s rovnakým úsilím sna-
Beštiálna vv»žda ,|H| žiarli- ží bojovať s nezame3tnano
vosti v Terchovej. jst'Ott.
Obec Terchová, povestné
rodisko Jánošíka, stala sa
javiskom beštiálnej vraždy,
chodiť do gymnázia v Tren
číne alebo Nového Mesta Ä.
Váhom. Teraz je pohyb, aby
vláda postavila gymnázium
pre Piešťany, čo by robilo
aj dobrú reklamu v cudzine,
lebo Piešťany navštevované
sú reumatikmi z celého sve
ta.
úspech, už je Ce-
uverejňujeme bez poznám
ky: "Zase sme mohli pozo
rovať v mnohých českých
novinách, ako mnohí Cesi
neradi používajú výrazu „če-
V Piešťanoch niet gymnázia skoslovenský". V nedávnych
Hoci sú Piešťany chýrnym dňoch časopis "Venkov" vy
kúpeľným mestom, nemajú
hol sa mu pri zvláštnej prí
ležitosti. 2iak pilotnej školy
Jurkulák odcudzil lietadlo a
odletel na ňom do Neme
cka. Iste nie pekný čin, hod
ný prísneho odsúdenia. Ne
vieme však prečo, "Venkov"
pokladal za potrebné už v
nadpise svojej zprávy zdô
razňovať, že túto krádež
spáchal Slovák. Nepamätá
me sa totiž, že by bol nieke
dy zdôrazňoval keď zlo
dej bol národnosti českej —,
že krádež spáchal Cech. Cí
time tu určitú tendenciu,
ktorá uráža. Vynikne to naj
mä, keď pripomenieme, že
keď české noviny zazname
návajú úspechy majora Am
bru a, píšu o nich vždy ako
o úspechoch Čechoslováka!"
Levočsko v obrazoch.
Mestský osvetový sbor a
odbor KCST.
V
Košiciach u-
sporiadajú 23. nov. predná
šku známeho propagátora
našich prírodných krás, inž.
Viktora ÔCatyáša o Levoči a
okolí. Budú ukázané počet
né histofické pamiatky Le
voče i kúzla Levočských hôr,
Braniska, Spišského hradu,
Salvatora, Kežmark# a
lia atď.
O^Q-
Stavba štátnej í'uá. školy
v Trebišove.
Odvolanie proti stavbe ľu
dovej školy v Trebišove bolo
Zamietnuté a obecné zastupi
teľstvo v poslednom zasad
nutí rozhodlo sa zadať stav
bu školy firme Vorsa z Hu
menného. Štátna podpora či
niť bude 400,000 Kčs.
Zasadnutie krajinského
výboru.
JCrajinský výbor slovenský
mal 26. nov. prvé zasadnu
tie, v ktorom vybavil 489 bo
dov. Krajinský prezident Or
ságh poukázal na úspešnú
súčinnosť v zemskom výbo
re a prejavil nádej, že tiež
nový výbor bude pokračovať
v tejto spolupráci v prospech
Slovenska. K tomuto preja
vu pripojili sa zástupci jed
notlivých politických strán.
Potom zvolil krajinský vý
bor referentov pre jednotli
vé obory. Krajinský výbor
povolil Slovenskej muzeál
nej spoločnosti v Turč. Sv.
Martine podporu 80,000 ko
rún, muzeu v Bardejove 16,
000 korún, Matici Sloven
skej v Turč. Sv. Martine 100
tisíc korún.
Brat bratovi rozťal motykou
hlavu.
Zo Zemplína píšu: Bratia
Vasil a Juraj Kucerovci zo
Stariny žili v jednej domác
nosti, ale v hneve pre ma
jetkové spory, tak že Juraj
Kucer bol nútený si posta
I viť nový domček a tam sa
i presťahoval, aby mal od
brata pokoj. Prišla ale k Va
silovi Kučerovi žena Juraja
Kučera pre nádobu. Za ňou
prišiel neskoršie aj jej muž.'
V dome vznikla zvada, za
ktorej Juraj Kucer chytil
Vasila Kučera za vlasy a za-1
čal ho ťahať von. Tam vzni
kla bitka, pri ktorej Vasil
Kucer chytil motyku a za
ťal ňou do hlavy svojmu
bratovi. Ten krvou zaliaty
padol v bezvedomí ná zem.
Nešťastník mal úplne roz
ťatú lebku, takže aj mo
dzog mu vytekal. Smrteľne
zraneného dopravili do ne
mocnice v Humennom a Va
sila Kučera četníci zatkli/
Slovenčina v popřadskont
kine.
V popradskom kine zavie
dli si niektorí obchodníci
zvukovú reklamu, takže so
svetelnou reklamou počuje
me aj hovoriť. Robí to síce
pekný dojem, ale slovenčina
na mnohých miestach zai i
ža. Úfame, že závady budu
čoskoro odstránené.
1
Pytliak zabil pytliaka.
Ján Cervenák a Jozef Bod*
nár, obyvatelia Malej Polo
my pri Rožňave v Gemeri,
vybrali sa pytliačiť do štát
neho lesa. Les, ktorý len ne
dávno prešiel z majetku An
drássyho do rúk štátnych, je
bohatý na divinu a tak vy
chádzka na lov polomských
pytlíakov neostala bez do
brého výsledku. Asi na 50
krokov od J. Cervenáka ob
javil sa statný jeleň, ktoré
ho Cervenák zabil. Za jele
ňom stál na stanovisku Cer
venákov druh, Bodnár, kto
rý bol zasiahnutý tou istou
guľkou, čo jeleň. Keď Cer
venák videl, že zabil svojho
druha, nechal v hore korisť
i raneného druha, a zutekal
domov. Rodina Bodnárova,
keď sa J. Bodnár celý deň
nevrátil jiomov, začala ho
hľadať, ale bez výsledku.
Konečne Cervenák označil
miesto, kde majú Joz. Bod
nára hľadať. Polomskí oby
vatelia našli nešťastného J.
Bodnára vykrvácaného ne
ďaleko zabitého jeleňa. Cer
venák svoj čin zprvu tajil,
konečne bol usvedčený a k
činu sa priznal.
Popradská banka ozbíjaná.
Zamestnanec Ľudovej ban
ky v Poprade. Sulík, keď
26. nov. ráno otváral kance
lárie, zistil, že do kľúčovej
dierky sú napchané klince.
Keď sa mu konečne podari
lo dvere otvoriť, našiel v
kancelárii po zemi rozhá
dzané papiere a pokladnicu
vylámánu. Zavolal hneď če
tníkov, ktorí si zaistili prvé
stopy. Lupiči rozrezali po-
A
kladnicu autogenom a vzali vensko získa školskú samo*
z nej 67,000 Kčs. Je to v ^správu.
niekoľkých dňoch už druhM ,'•
zbojstvo v Poprade. Pred ča-. Slováci ďo penzie Čéit
som lupiči ukoristili 20,0001 ich miesta. v
korún z pokladnice Zivno-.
stenskeho úvěrného ústava.
Nedovolili .loven.ké orol.ké
zupy,
Miesto doterajšieho spoloč
ného vedenia českých a slo
venských orolských organi
zácií v republike, usilovalo
sa na Slovensku o zriadenie
samostatných orolských slo
venských žúp. Krajinský ú
rad v Bratislave zriadenie
týchto žúp nepovolil.
frvý kňaz-pildŕ ČSR.
28. nov. složili na košic
kom civilnom letišti pilotné
skúšky traja noví letúni. Sú
to prior rádu Dominikánov
v Košiciach Mikuláš Lex
man, rotmajster J. Pokorný
z Košíc a mladý F. Berko z
Levoče. Všetci traja sa po
drobili skúške pred komi
sármi z ministerstva verej
ných prác s výborným pro
spechom. Osoba priora Lex
mana dodala skúške naozaj
/ýnimečný ráz, lebo je to
prvý raz, čo sa mních u nás
priberá k letectvu aktívne,
ináč je to zriedkavý zjav aj
v ceJ-ej Europe,
•v á*
s
Zabila starú nuifV'
Z Berehova oznamujú: Be
štiálna vražda bola objavená
20. nov. v obci Petrovci pri
Sevljuši na Podk. Rusi. Roľ
níčka Anna Tothová zbada
la, že zo smetiska jej súsedy
Alžbety Demeterovej vyhra
bali psi časť ľudskej ruky.
Zovrubne preskúmala celé
smetisko a našla tam ešte aj
iné časti tela a ľudskú hla
vu. Všetko bolo už v znač
nom rozklade. Tothová o
známila strašlivý nález čet
níkom, ktorí hneď začal$
pátrať a preskúmali príšer
ný nález. Zistili, že z domu,
kde bol tento nález ľudské*
ho tela objavený, zmizla
pred 14 dňami 76-ročná sta
rena Zuzana Rostášová. Po
dľa rôznych znakov bolo sú
časne zistené, že nájdená
mrtvola je totožná so zmiz
nutou starenou. Podozrenie
í vraždy padlo na 26-ročnú
vnučku stareny, Alžbetu De
meterovú. V krížovom vý
sluchu sa Demeterová pri
znala, že pred 14 dňami sak
povadila so svojou stanmj
matkou, ktorá ju často kar-J
hala pre jej márnivý život.
VPI
po tejto zvade napad­
la svoju starú mať palicou
a zbila ju na smrť. Četníci
našli i zakrvácanú palicu.
Beštiálna vražda vyvolala v
celom okolí veľké vářušenkří
Kultúrny výbor parlamentu
o školstve na Slovensku.
Kultúrny výbor poslanec
kej snemovni 20. nov. pokra
čoval v rozprave o zprávě
min. školstva Krčmára. Po
slanec ľud. strany Sivák ví
ta cestu ministra školstva na
Slovensko. Zdôrazňuje, že v
obore školstva sa na Sloven
sku mnoho vykonalo. Vecný
prejav urobil poslanec rep.
agrárnej strany Devečka,
ktorý upozorňuje na najna
liehavejšie potreby Sloven
ska, kde sa predovšetkým
domáha zriaďovania me
štianskych škôl. Upozorňuje,
že školská správa na Sloven
sku nie je dosiaľ dobudova
ná a že zriadením sloven
skej školskej rady sa tento
nedostatok odstráni a Slo-
9
I
I
1
:eto
Po
ietela tla-
dni pre
administra-
čou zpráva že v
[tívnej službe na Slovensku
pripravujťi 8a veľké osobná
zmeny núteným penzionová
ním vyslýžilcov. Na pr. v po
litickej konceptnej službe i«
dú do penzie: viceprezident
dr. Ján Jesenský Slovákf
vládny radca Jozef Bellai
Slovák vládny radca dr.
Štefan IJenko Slovák, a
na ich miesta prídu: dr. Be
dřich Mareš Cech dr.
Václav Bláha Cech Fran
ta Belonožník Cech. Sta
ne sa to vtedy, keď medzi
vládnymi radcami, pre kto
rých je systematizované 8
miest, sú už teraz traja Ce
s
V účtovníckom odbore je
zasa prekvapenie. Idú do
penzie: Adolf Kutin—Cech,
Rudolf Toporcer Slovák,
Ján Škripeň Slovák, Ján
Lužica Slovák, a na ich
miesta prídu: Leopold Fe
renc Maďar, Václav Po
korný Cech, Jozef Cepek
Cech, Jozef Lamač
Cech, vtedy keď medzi sy
stematizovanými 12. účt. rísfc
diteľjm .sú už teraz štyriá
Cesi.
Toto protisloveiíské pokra
čovanie agrárneho ministr^
vnútra dr. Černého vzbudí ji
stotné v slovenskej verejno
sti ten najväčší odpor a po
búrenie.
E Z
PRENAJÍMANIE AUTÔ*.
Zarentulte si Käru alebo Trok
DRIV-UR-SELF SYSTEM
23 W. Boardniau St.
VAHEY'S
DOLU V MESTE
FORD OBCHODNÍK
A
Obslužná Ústredňa
Sftjtlecká práca—Pravé i'ord
Kupujte svoje UHLIE od
TESONE COAL COMPANY
Vysoká kvalita Rýchkl
4
obsluha.
®«xsx»xs»xsssäsxss«««
Dr.
S.
V. Martinko
Licensovaný slovenský
CH1ROPRAKTOR
A
MECHANOTHERAPÍST
Telefon 66351 K
JOHN WILLO
SLOVENSKÝ ADVOKÁT
509-510 Union National
Bank Bldg.
Ako nové PREDÁ SA LACNO.
Príďte alebo telefonujte do
Yfthrling'Rayner Music Company
306 W. Federal St.
Pýtajte se at p. Joz Moltchaa.
OZNÁMENIE.
úraduje
TO
vlastnom dome
11 Queen St Tolefon 36116
Oproti koetolu
ST.
Štefana.
Telefon 44431
PRAVOTÁR A VEREJNÝ
NOTÁR
210 St&mbaugh Bldg.
B=igaiis=ii=Jia=lc=li=lig
Vklady sú Poistené
Všetky vklady v tejto banke úplne poistené
Až do $5,000.00 vo Federal Deposit Insurance
Corporation pod kontrolou vlády Spo enýcb
4 táto v. Toto je na dodatok k bezpečnosti,
ktorá dáva n&i veľký kapitál prebytok
Štyroch Milion#!
9Ŕe DôllarSAyings
anälRm Company
Počúvajte radlo rozfclai Ooliai Banky tcaldý aft
rok večer o 8. hodine w KBN radlo stanice.
£2
í

Prof. dr.
Lie. ro dne v uocL Tel. 7-3165
448 E. Federal. Tel. 6-6614
1814 OAKWOOD AVE.
"ľri Borts Athletic Field".
Tel 92093 XourtKstown
KRÁSNÉ PLAYER PIANO
jozef Danish Notár
Joseph Friedman
VOUNCSTOWN, OHIO
Odbočka v Stnrthein, Ohio

xml | txt