OCR Interpretation


Youngstownské Slovenské noviny = Youngstown Slovak news. (Youngstown, Ohio) 1910-1940, July 24, 1936, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078386/1936-07-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

CISLO
a
f)wn.
Vychodia každý piatok.—číslo
!íjjh
řŮ
V 50-yd behu pre ženy,
v Iprvá bola Paulína Grisčik z
Campbell a druhá Mrs. Joz.
Jnapik z Hartzell Ave.,
Ijteelton.
V topánkovom
betou
zrn
4-
V- Q'fr v,
rno.Vso.
Slovenský Den vydarený
nad očakávanie
'JSDjOOO národa prítomné. SI. Dorota Skokan kráľovnou.
Rečníci mali krásne r(či. Pán Vagai a Ilčišin žali veľký
potlesk. Lansingvillské ženy vyhrály baseball. Čata osady
'*Pk Cyrila a Metoda zvíťazila v plaveckých závodoch.
Výborná večera a zábava v Heidelberg zahradě.
XVI. SIovensÉý Deň Slo
Vékov z Mahoning doliny a
Okolia, odbývaný v stredu v
tóora parku, bol iste jedným
m, najväčších, aké tu za po
sedných šestnásť rokov má
vame. Youngstown Vindica
tor, ba i Pittsburgh Post od
hadly počet prítomných na
8,0,000! Mnoho národa bolo
parku už na poludnie, ale
medzi 4. a 7. hodinou popo
lttdní sa už človek nemohol
|ini hnúť na hlavnej ceste
$arku a množstvo národa bo
lo i po celom parku roztrú
f^nék Bol krásny deň a ten
Vyvábil i tých, ktorí sa už
'"'Važšíe vyberajú na sloven
ské slávnosti. Tento raz ma
li sme veľké návštevy zo
ľvšetkých okolitých miest:
Warren,-Niles, Girard, Hub
liard, Farrell, Sharon atď.,
É Youngstown, Campbell a
Struthers bol tam skoro do
každej* duše. Prišli i naši slo
ffcnskí farmeri z celého oko
Ha -r- a tých je výše 1000
prišli ľudia i z Pittsburghu,
|few Yorku a iných ďalších
Iftieat. Hl. tajomník Slov. Li
gy, p. Ján A. Kocúr tiež po
ctil Slov. Deň svojou prítom
nosťou a potom i prehovoril,
v
nim bol i p. Gurčák* štátny
4
Úradník Pennsylvanie.
Program sa začal predpo
ludním, a síce atletický a
športový, pod vedením pp.
Michala A. Buddie a A. J.
Merecického. Rekordy zna
«líl p. And. Sklenár, Výiledok
Sávodov bol:
V 50-yd. behu pre chlap
)v 6—12ročných zvíťazil
frank Čižmár zo Smithfield
St., Steelton.
V 50-yd. behu dievčat 6—
§2ročných
zvíťazila Anna
omaskovič zo Sfriithfield
St., Steelton.
V 100-yd. behu pre chlap
v 12—15ročných zvíťazil
prvú
Odmenu dostal Michal Anta
Jík zo Smithfield St., Steel
^fpn a druhú Ján Kollar zo
Bmithfield St., Steelton.
V 50-yd. behu pre dievča
ti prvú odmenu dostala Ju
lia Baluch zo Smithfield St.,
ijteelton a druhú C. Horvath
I Taylor St., Lansingville.
V troj-nofrovom behu pre
chlapcov cenu dostali Ladi
slav Sklenár z Manhattan
&ve., Steelton a Štefan Niž
ík z Manhattan Ave., Steel
ton.
V 100-yd. behu pre chla
pov zvíťazil Ján E. Takach
z Campbell St., Lansingville.
V hádzaní vajec pre 15-r.
#hlapcov zvíťazili Jozef Žen
sko z Montgomery St., Ha
|elton a Tomáš Bajtofi z Coo
per St., Lansingville.
Pri ťahaní povraza zvíťa
zili nad Lansingvillom chlapi
zo Steelton.
V cuclaní popu pre chla
dov zvíťazil Štefan Bednár
$ Taft Ave., Lansingville.
V jedení pájov pre chlap
cov sa vyznamenal Eduard
fCaňa z, Manhattaa ,f Ave,,
Iteelton.
V 100-yd. behu pre vyše
200-funtových chlapov zví
ťazil Štefan Majerčak z E
ííkiery Ave., South Side.
Steelton tedy vyhral 12
ľfávodov, Lansingville 4, New
U. ?-«. Ú- ,wl" i X'*** '"'f ľ"1* 1 M'
jf-v^'
Middletown 1, South Sidé 1,
Campbell 1, Haselton 1.
Sudcami boli: detektív Jo
zef Hosa, policajt Ján Krá
lik, policajt Anton Slivka a
Elek Mariaš. Našim policaj
tom patrí vďaka i za to, že
lapili štyroch vreckových,
zlodejov.
Po závodoch na poli, bolo
korunovanie kráľovny, sl.
Doroty Skokan zo Strutheis
a rečnícky program v diva 11
delnej sieni parku. Ceremo
nárom při korunovaní bol p.
Martin J. Lesnak. Kráľovná^
bola oblečená v preuteše
ných bielych satínových ša
toch a vynímala sa ako o
pravdová kráľovná, zvláště
keď jej kráľovskú korunu
položila na hlavu sl. Helena
Gondol zo Steeltonu, ktorá
bola tiež v konteste/ Ďalší
mi princeznami boly: sl. An
na Zetts z Campbell, sl. He
lena Kubina, lanskoročná
kráľovná, sl. Agnesa Palataš
z Lansingville a sl. Emíliai*
Javorský z Youngstown. Vše-í
tky boly krásne oblečené a
maly utešené kytice kvetín.
Za nimi ako sprievod stály
mladušké dievčatká v nád
herných slovenských krojoch
Bernardina Klučar, Betuškafc
Bra jer, Růženka Brajer, Ma
rienka Eliáš, Dorptka Klu
čar, Veronka Macejko a pa
ni Zuzanna Klučar, všetky
z Campbell. Bol to malebný
obraz, táto korunácia krá
ľovny.
Potom sa začal rečnícky
program. Preto že ho skoro
každý počul, nebudeme tu
reči opakovať. Riaditeľ pro
gramu, A. M. Palkovič pred
stavoval rečníkov a za prvé
ho p. Jána Krišpinského,
správcu tohto Slovenského
Dňa, ktorý krásnymi slovami
vysvetlil význam tejto sláv
nosti a pr'vítal obecenstvo i
prial každému dobrú zábavu.
Mayoi Ján J. Borak z
Campbell vyslovil hrdosť, že
je Slavian a hovoril o po
kroku Slovákov v Campbell,
kde je Andrej Klinko supe*
rintendentom
4
v
4«ÍÍ|jUiL«M
škôl, kde je
asi 30 slovenských a slavian
skych učiteľov, kde je Emro
Zetts poštmajstrom atď.
Pán Ján Vagaš svojim krá
snym hlasom zaspieval Pod
tým našim okenečkom a Ši
roký jarček.
Mayor Youngstownu, Li
onel Evans pozdravil Slová
kov v mene mesta.
Rev. Juraj Novák svoju
slávnostnú reč založil na
Furdekovej hymne 'americ
kých Slovákov. Povieme si o
nej budúcne. Bola veľmi po
učná a povzbudzujúca.
Okresný sudca Gessner
mal tiež poučnú reč o cha
raktere človeka.
Pán Ilčišin, slovenský ča
rodejník, ktorý sa učil u sve
toslávneho Thurstona, preu
kázal vskutku zázračné kú
sky. Bol sprevádzaný a veľ
kým záujmom.
Pán Vagaš zase zaspieval
dve piesne a zase bol odme
nený veľkým potleskom. P.
Ottokar Mrázek, náš sloven
ský hudobný skladateľ, ho
sprevádzal na piane.
Rev. Juraj Roh rečnil o
Svtoplukových prútoch, o ne
svornosti, ktorá nám doniesla
porobu a o svornosti, ktorá
nám doniesla slobodu.
Supt. Klinko začal sloven
sky a dokončil anglicky. Vj
zýval ľud k dôvere k verej
ným úradníkom a spolupráci.
(Dokončenie na 3. strane)
•„..(
(S1 V^bRGAN
5 centov.
Ľavý obraz na vrchu: sl.
Agnesa Palataš, sl. Helena
Gondol, kráľovná sl. Dorota
Skokan, sl. Helena Kubina a
sl. Amelia Javorský. Slečna
Gondol korunovala kráľov
nú, tie druhé bely princez
nami.
Obraz vpravo na vrchu
predstavuje pani J. Michlik s
"V
Rev. St. Begalla
dostal pomocníka
"'S
V
'M.
Rev. Michal Ivanko z Cleve
landu vymenovaný za kaplá
na do osady sv. C. a M.
Kev. Michal Ivanko, ka
plán osady sv. Jána Nepo
muckého v Clevelande, bol
vymenovaný osvp. biskupom
Jozefom Schrembsom za ka
plána do osady sv. Cyrila a
Metoda tuná. Rev. Ján Ze
man, O.S.B., ktorý po odcho
de kaplána, Rev. M. M. Ton
dru vypomáhal a zastupoval
duchovného, Rev. Štefana
Begallu počas jeho nemoci,
vráti sa na svoje miesto do
Clevelandu k otcom benedik
tínom. Rev. Ivanko bol vy
svätený na kňažstvo vlani.
Prajeme mu úspechy na no
vom pôsobišti.
RADOSŤ U EKONIAKOV
NA LANSINGVILLE
Ešte 8. júla spustil sa dolu
komínom bocian do domác
nosti p. Michala Ekoniaka a
jeho ct. manželky a nechal
im krásnu dcérušku, ktorú
pokrstil Rev. Fr. Kozelek v
nedeľu na meno Maria.
Pán Ekoniak je nikto iný,
ako náš hlavný tlačiar, kto
rý tlačí na veľkom stroji Y.
S. Noviny, Shopping News i
horvatský časopis Zajedni
čar. Rozdal tu od radosti
hodne cigár. Jeho manželka
Agnesa je dcérou Novotných
z Lansingvillu. Je to už dru
há dcérka. Ekoniakovcom
prajeme, aby sa i z tejto
dcérušky dožili mnoho rado
sti, a budúcne aby to boli
odrazu dva chlapci.
^ář v*?•*"
J'~.
ľ.
Lľ"'
i
V
jej synami, Edvardom a Já
nom. Pani Michlik je sestrou
sl. Skokan a prišla až z New
Yorku, aby videla korunova
nie svojej sestry.
Pavel Pahut je v prostried
ku, ako pláva. On bol prvým
v plávaní dolu prsiami na
50 yardov. Preplával to za
40 sekund.
Dr. J. S. Mariner, zdravot
ný komisár mesta Campbell
vydal nariadenie 21. júla, a
by každý majiteľ držal svoj
ho psa uviazaného za 90 dní.
V nedeľu bol v Campbell
pohryzený besným psom 7
ročný chlapec J. Delsander.
Je možné, že besný pes po
hrýzol iných psov a ich na
kazil besnotou, preto naria
denie dra Marinera má byť
prísne dodržiavané.
HLADOVÁ ARMÁDA
V PENNA ZÁKONODARNÍ
Pennsylvánska štátna záko
nodárná bola zaujatá stá ne
zamestnanými robotníkmi a
ich manželkami a deťmi,
keď senát odoprel odhlaso
vať navrhovaných sto mili
onov dolárov na pomoc núdz
nym. Odhlasované bolo len
$45,000,000. "Hladová armá'
da" sa osvedčila, že zostane
v štátnom kapitole do tých
čias, kým sto milionov nebu
de odhlasované. Spia tam v
chodbách a na schodoch.
ZÁKONODARCA JE
ZA PREDAJOV# DAŇ
Štátna- zákonodarfta odo
prela odhlasovať zrušenie
predajovej dane na potra
viny, lieky a šatstvo. Návrh
porazený bol republikánmi a
niektorými demokratmi. Te
raz sa sbierajú podpisy pre
referendum za prijatie ústav
ného dodatku, dľa ktorého
by v Štáte Ohio nesmela byť
predaj
o vá daň na potraviny.
YOUNGSTOWN, OHIO, 24. JÚLA 1936
Obrazy zo XVI. Slovenského Dňa v Idora parku stredu
íTH dievčatá vľavo hasily
svoj smäd vodičkou z fontá
ny. Sú to slečny Margareta
Schuster z Manhattan Ave.,
Carrie Jacobs a Katarína
Domenik tiež z tej ulice.
Vpravo na spodku sú diev
čatá z Campbell s pani Zu
zannou Klučar v slovenských
Slovenský Deň
pre Ohio dolinu
Slováci Ohio doliny po pr
vý krát sa shromaždia na
veľkej slávnosti Slovenského
Dňa v nedeľu, 2$, júla v
Rock Springs Parili v Ches
ter, W. Va.
Rock Springs Park je len
asi 35 míľ od Youngstownu
a sa nachádzala riekou O
hio pri East Liverpool, O.
Országh'ova orchestra, naj
lepšia v Amerike, bude mať
koncert a hrať bude i ku
tancu. Bude sa vyhrávať au
tomobil a to dievča, ktoré
predá najviac lístkov na au_
to, bude korunované zá krár*
ľovnu Slov. Dňa.
Program sa začne s koší
kovým obedom o 12. Hudob
ný a rečnícky program za
čne sa o 1:30 po obede. O 4.
bude baseball o čampionstvo
Slov. Dňa medzi Slovenskou
čatou z Toronto-Weirtoň a z
Aliquippa-Ambridge. Očaká
va sa, že sa shromáždí naj
menej 5000 slovenských bra
tov a sestier z okolia Pitts*
burgh, Youngstown, Steuben
ville a Wheeling.
i —^—=—i—
LANDON POVEDAL
News
l. 1^, jil
PRIJÍMACIU REČ
,.Alf M. Landon, republi
kánsky kandidát na prezi
denta Spojených Štátov bol
vo štvrtok večer upovedome-
ný o jeho nominácii na pre
zidentský úrad, načo on po
tom povedal svoju prijíma
ciu reč. Jeho *^č prinesieme
budúcne.
mm.
krojoch. Na zemi sedí Helen
ka Eperješi, a od pani Klu
čarovej na pravo sú: Vero
nika Macejko, Dorota Klu
čar, Ružena Brajer, Maria
Eliáš, Betty Brajer a Bernar
dina Klučar. Obraz nám
laskavé požičal Youngstown
Vindicator a Telegram.
Schôdza zo Sl. Dňa
Schôdza ohľadom Sloven
ského Dňa bude na utorok,
28. júla večer pri osade sv.
Cyrila a Metoda. Prosím vše
tkých, ktorí boli vo výbore,
aby sa zúčastnili tejto schô
dze a aby doniesli svoje
zprávy a tiež za ohlášky.
Prosím, sosbierajte ostatok a
doneste na tú schôdzu, aby
sme mohli všetko dať do po
riadku. Máme príjmy, ale aj
výdavky, tak z tej príčiny
vás svolávám všetkých. A
príďte načas, lebo práce je
hodne, aby sme nesedeli do
rária. S úctou
J. Granchi, taj.
ZÁKONODARCA DALA
$6,500,OCO NÚDZNYM
Ohioská štátna zákonodar
fta konečne odhlasovala pe
niaze na podporovanie núdz
nych. Odhlasované bolo pol
siedma milióna dolárov, čo
postačí na pol roka. Z toho
obnosu Mahoning okres do
stane $509,718, z čoho kaž
dá núdzna rodina bude do
stávať po $23 mesačne.
BUDE SA PRACOVAŤ
'DOBRE CELÉ LETO
Iron Age píše, že sa v oce
liárňach Spoj. Štátov bude
dobre pracovať cez celé le
to, lebo nové objednávky
prichodta stále.
,yV
í i.
ľJSÉLidJď'ÉlšáÁréí!.titkč é",
i toho týždňa pracuje 80
perc. kapacitou, čo sú najvyš
šie operácie od vojny. Sheet
and Tube vykazuje najväčší
zisk od šiestich rokov.
Adrian Slifka
bude učiteľom
Bol vymenovaný skolskou ra
dou Youngstownu na odpo
rúčanie supt. škôl Roude
busha.
Adrfcm Slifka, syn p. Šte
fana a Marie C. Slifka, bol
na odporúčanie superinten
denta Roudebusha vymeno
vaný školskou radou Youngs
townu za učiteľa. Pán Slifka
zaujme svoj úrad hneď na
začiatku školského roku. S
nim vymenované bolo i 30
ďalších učiteľov a učiteliek.
Pán Adrian Slifka vyštu
doval na St. Vincent College
V Beatty, Pa., kde vynikal
medzi študentami a bol pred
sedom graduačnej triedy.
Tiež bol tam redaktorom štu
dentského časopisu a úrad
níkom Sdruženia Slov. Kat.
Študentov v Amerike. Aj re
digoval časopis "Furdek" a
tu v Youngstown účastnil sa
činne prác #lovenskej mláde
že. Jeho rodičia sú tu kaž
dému známi svojou prácou
za cirkev a národ. Pánu A.
Slifkovi i jeho rodičom bla
hoželáme!
POLNOČNÁ OMŠA NA
EUCHARISTICKOM
KONGRESE TUNÁ
V dňoch 23. a 24. septem
bra bude sa odbývať eucha
ristický kongres v Youngs
towne, na ktorý príde státisí
ce katolíkov z celej cleve
landskej diocezie. Ráno 23.
septembra búde detská sv. o
mša, popoludní budú konfe
rencie laikov a o polnoci bu
de slúžená polnočná sv. o
mša na schodoch Stambaugh
auditoriumu.
24. septembra bude ponti
fikálna sv. omša, za tou kon
ferencie kňazov, potom po
božnosť a kongres sa skončí
veľkou procesiou po Wick
Parku.
JOZEF REJ DUG A
ŤAŽKO RANENÝ
Pán Jozef Rejduga, dobre
známy Slovák z č. 1016 E.
Indianola Ave., Lansingvillu,
bol v pondelok večer o 9:45
ťažko ranený autom, ktoré
hnal Ján Motoško. Obe nohy
mu boly zlomené. Policia u
dáva, že p. Rejduga vykročil
zpoza párkovaného busa pred
Motoško vo auťo.
ZDARNÁ KAMPAŇ
HORV. ZAJEDNICE
Horvatská Zajednica, naj
väčšia horvatská podporná
organizácia v Amerike mala
v poslednom polroku kam
paň na nové členstvo a za
tých šesť mesiacov* dostala
skoro 8,000 nových členov.
Z tých bolo prijaté 6,827 do
Mlád. Oddelenia a 2,999 do
spelých.
Hrvatská Zajednica má te
raz dospelého členstva f»8»
513 a v Ml. Odd. 28,375.
HROZNÁ VRAHYŇA
POPRAVENÁ
V Ossming, N. Y. poprave
ná bola na elektrickom stol
ku Mary Frances Creighton
a s ňou i jej bývalý milenec
Everett Applegate pre zavra
ždenie Applegatovej manžel
ky. Zavraždili ju preto, aby
si Applegate mohol vziať za
ženu 15ročnú dcérku Creigh
tonovej. Creightonová sama
bola milenkou Applegatea,
ktorý ju ale potom zunoval
a ona pristala, aby si vzal jej
mladuškú dcérku.
V Chicagu odsúdená bola
na smrť na elektrickom stol
ku Mildred Mary Bolton pre
zavraždenie svojho manžela.
|5».
'y
»v*
1r V
k Z
ROČNÍK (VOL.) xxvn.
Revolúcia fašistov
Vo Španielsku
Začalo ju vojsko pred týi*
dnom a dosiaľ nevedno, kto*
rá strana vyhrá.
V Španielsku vypukla revo
lúcia minulej soboty, ktorej
koniec nevidno a jej násled
ky budú cítené v celej Eu
rope. Je to boj medzi faši
stami a "ľudovým frontom",
ktorý na jar vo voľbách zví
ťazil a je pri vláde. V ľu*
dovom fronte sú republiká^
ni, socialisti, komunisti a syn*
dikalisti. Revolúciu začalo
vojsko odrazu na viacerých
stranách krajiny. V hlavnom
meste Madride bolo vojsko^
behom páru hodín potlačené*
Ale viaceré mestá v krajine
sú v rukách povstalcov a zú
ri veľký bratovražedlný bo|
po celej krajine. Ku vládne*
mu vojsku pridáva sa robot*
níctvo a pomáha mu potla
čiť fašistov. Vojenské lete*
ctvo je tiež roztrhnuté nm
dve strany, ale väčšina vá
lečného loďstva drží s vlá
dou a bombarduje mestá, kto
ré držia povstalci v moci.
S fašistami držia i aristo
krati, tedy monarchisti, a
pripojujú sa k bojujúcim*
Mnohé mestá horia. Koľko
ľudí padlo v bojoch, nikto
nevie, ale sa hovorí o tisí
coch. Povstalci so severu po
chodujú na hlavné mesto
vládne vojsko ich čaká pred
mestom. V tom boji sa akiste
rozhodne osud Španielska.
Americká vláda vyslala vát
lečné lode ku Spanielskynár**
brehom, aby zachránily ame
rických občanov. Podofelie u
robily aj iné krajiny.
FRANCIA NA POMOC
ŠPANIELSKEJ VLÁDE
Francúzska vláda sa roz
hodla predať španielskej
vláde 25 bombovacích lieta
diel na potlačenie fašistickej
revolúcie, ktorá teraz zúri' v
Španielsku. Francúzska vl&»»
da je totiž takého složenia,
ako i španielska vládna qo*
cialisti.
REV. KOSTIK SA
VRÁTIL Z RYBAČKY
Rév. lozef L. Kostik, du
chovný osady sv. Alžbety v
Haselton, vrátil sa zo svojej
rybačky vo Wisconsine, kto
rá vraj nebola veľmi dobrá,
lebo ryby nebraly pre veľkú
horúčosť. Jeho "Kút", uve
rejnený v tojnto čísle, nám
poslal ešte minulého týždňa*
ale prišiel až v piatok, ked*
sa noviny už tlačily.
DR. SOPKOVICH
MAL SOBÁŠ
Dr. Nikolaj Sopkovich, do
bre známy zubolekár a pra-"
covník medzi podkarpatský
mi Rusmi, prijal na seba ru
žové putá v sobotu, pojmúe
si za manželku sl. Katarínu
Brincko, dcéru p. Jozefa
Brincku z č. 150 Lowell Ave.
Sobášne obrady previedol
Rev. Ján Hromyak v gr, kat,
chráme sv. Nikolaja. Mlado
manželom prajeme blažený
život.
DEMOKRATI BUDÚ
•$&
"ti
•ŮJ
PODPOROVAŤ KIRWANA
A. W. Craver, predseda
okresnej demokratickej or*
ganizácie sa vyslovil, že de
mokratická organizácia v na
šom okrese bude podporo
vať M. J. Kirwana, deme*
kratičkého kandidáta na koni
gresfnana vzdor tomu.
Rev. Coughlin napadol
zidenta Roosevelta.
totiž má i podporu
Coughlina n dra Toí
'-'"Vis,v

YOUNGSTOWN OHIO
ozef Petrek z New Middle-
.. intend flettmtJ 0!«tt Matter Octobw 2«. 1911, at the Poit Otfim
»t Touncstown, Ohio, nnd«r tbe Act of March, 1879.
Do Campbell
OF SLOVAK CHURCHES. SOCIETIES A MD ORGANIZATIONS IN MAHONING VALLST
THE OLDEST AMERICAN NEWSPAPER IN SLOVAK LANGUAGE IN OHIO
V nedeľu, 26. júla v Rock
Springs Park, Chester, W.Va.
Youngstown e a okolí sa
Published Every Friday.—S Cent* a Copy.

xml | txt