OCR Interpretation


Youngstownské Slovenské noviny = Youngstown Slovak news. (Youngstown, Ohio) 1910-1940, October 16, 1936, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078386/1936-10-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

WF
Vychodí* každý piatok.—Číslo za 5 centov.
ČÍSLO NO.) 42.
Campbell si uctí
tvojich čampionov
Slováci chystajú veľkolepý
banket čampiónom baseballu
na &. novembra?
Campbeilskí Slováci su hr
Df na svoju čampionskú ča
tu. ktorá hrala v Slovenskej
Baseballovej Lige pod me
nom "St. Johns"
už predávajú, preto pousiluj-
Slovenská divizia
strany
dobyla čampionslvo. Ale oni RADIO ROZHLAS
»eberú žiaden kredit za to
pre seba, ale predovšetkým
davaju kredit' členom čaty
Andrej Merecický a Andrej
Smigovtký na čele tunajšej
divízie.
Republikánska organizá
cia Mahoning okresu utvori
la zvláštne slovenské odde-
a dobyla lenie v svojom lone, na čelo
$ftmpionstvo tejto veľkej lí- ktorého postavila dobre zná
,gy. A preto im idú usporia- mych republikánskych pra
dať skvelý banket na 8. no-1 covníkov, pp. Andreja A.
yémbra v Horvatskom do-j Merecického a Andreja J,
me na Bright Ave. Banket! Smigovského. Kancelária slo
pripravuje St. John's Base- venskej divizie republikán
ball Booster Club, na čele skej strany nachodí sa v.
ktorého je náš všeobecne v hlavnej úradovni republic
známy a obľúbený sloven- kánskeho výboru pod č. 215
ňký pracovník a hl. podpred- Dollar Bank Bldg. Každý
seda Penn. Jednoty, p. Ju-] Slovák a Slovenka, ktorí by
raj Wargo. Jemu sú vždy na chceli nejaké informácie od
dobrej pomoci p. Michal' slovenskej republikánskej di
Vankulič čo pokladník a p. vizie môžu sa obrátiť na p.
Andrej Világ čo zápisník Merecického alebo Smigov
klubu. Nie je div, že klub ského.
pod vedením týchto pracov
ňíkov postavil čatu, ktorá POZOR!
0
te sa dostať si jednu, kým
Ía nerozpredajú, lebo veru
čampionov každý chce uctiť.
Banket sa začne prísne o 7.
hodine, aby zábava trvala
cím najdlhšie a zostala pa
mätnou ako čampionom tak
aj obecenstvu.
Ani LEWIS JE ZA
ROBOTNÍCKY MIER
le už skoro celkom isté, í mu. Všetky poznámky zasie
ie medzi organizovaným ro- lajte na riaditeľa hodiny
fcotníctvom bude zase mier
g, rozčesnuté strany budú
'spojené. Najnovšie pripojil
É» k pohybu za robotnícku
svornosť i sám John Lewis,
predseda majnerov, ktorý to
ľozčesnutie zapríčinil. Am.
Federácia Práce je ochotná
jjiokračovať v organizovaní
Oceliarskych robotníkov. C.
1, O. bude rozpustený. Vý
konný výbor Am. Federácie
Práce sa side čím najskoršie
Washingtone, aby prejed
ttal o pláne smierenia.
OOSEVELTOV SYN
-BUDE AKISTE ŽALOVAT
Škandálna zpráva o Elio
tovi Rooseveltovi, preziden
tovom synovi, rozchýrená po
celej krajine minulého týž
dňa, bude mať akiste dohru
fired súdom. Dľa tej zprá
vy, Eliot Roosevelt uzavrel
átni uvu s vyrábateľom lieta
diel Fokkerom, že predá 50
vojenských lietadiel ruskej
V^áde za takú premrštenú
éenu, že by i on i Fokker
diostali po pol milionu dolá
jpov komisnú. Takto to bolo
jjbzhlásené v časopisoch vraj
podľa svedectva Fokkera
pred senátnym výborom, vy
šetrujúcim muničiarov. Fok
ker udal i to, že Eliot Roo
gevelt dostal $5,000 za pod
písanie smluvy. Mladý Roo
sevelt ale tvrdí, že on nedo
"Stal žiadnych $5,000 a že
smluvu kanceloval prv, než
Ijy bol komu ponuknul lieta
dlá na predaj. To svedectvo
bolo vraj len preto urobené,
j|by bolo poškodené Roose
veltovmu otcovi vo voľbách.
V Na večierkoch, na ro
dinných zábavách, na schô
dzach spomeňte «Í na Vyš
fin Slovenskú Skota 9 Cleve
lande!
SLOVEříSKÝ
Wuf0
a všetkým obchodníkom v i Gre«»bur«, P«.
Campbell a Slovákom v tom
Meste i Youngstowne i náš-! Mimoriadny slovenský reč
Hlu redaktorovi za kooperá-:
n^»
cju. Klub srdečne ďakuje ^V.D., sekretár apoštolského
Všetkým čo prispeli akokoľ- prefekta v Japonsku, na ce
yek ku zdaru a povoláva ich l3^e Ríma so svojim pred
lla banket, kde bude
nielen
,tanice
Rev. Benignus Babulik,
staveným, povie slovenskú a
Výborné jedlo, ale aj dobré anglickú reč na našej sloven
"jpávko a fajná zábava. .skej radio hodine, teraz v
Vstupenky na banket u
nfdfu
0
-1'
p0
Stanica WH.JB je na
620 Kc.
Natunufbs
slúchajte tohto zvláštneho
hosťa, rečníka, nášho Slová
ka, v službe Boha až hen v
Japonsku.
Tiež oznamujeme, že naša
hodina je zpienená na jed
nu po obede cez mesiac ok
tober, a od prvého novembra
náš program sa začne o
12:45 po obede, cez celú ži­
Michal Sinčak,
321 Sciioonmaker Ave.,
Monessen, P&.
STÁT OHIO JE ISTÝ
PRE ROOSEVELTA
James A. Farley, predseda
národného demokratického
výboru riskoval svoju
r®Py"!
táciu tvrdením, že štát Ohio
je bezpečným pre Roosevel-
ta, ba že Roosevelt tu do
stane väčšiu väčšinu, ako v
1932. Pred niekoľko mesiac
mi, hovoril Farley, Ohio po
važovaný bol ako republi
kánmi tak demokratmi za
istý pre Landona. Ale od to
ho času sa vraj situácia zme
nila v prospech prezidenta
Roosevelta viac, nežli v kto
romkoľvek inom štáte. Toto
sa vraj môže pripisovať fak
tu, že robotníctvo, organizo
vané i neorganizované pod
poruje Roosevelta s celým
srdcom tiež vraj tomu, že
v cudzine rodené občanstvo
stojí pevne za Rooseveltom
a tak samo i černošské volič
stvo. To vraj zaisťuje ví
ťazstvo Rooseveltovi.
BUDE SA HLASOVAT
SKÚSENÍ ČARTERU
Řed* po okresnom sudcovi
Lyonovi i dištriktný apelač
ný súd rozhodol, aby obča
nia Youngstownu hlasovali o
zrušení alebó podržaní čar
teru, mayor Evans zakázal
ísť s apeláciou na najvyšší
štátny súd a tak sa bude o
tejto otázke hlasovať 3. no
vembra. Pochybuje sa však,
že mešťania čarter zrušia,
lebo mesto takto má samo
správu a bez čarteru by bolo
spravované dľa štátnych zá
konov. Len škoda darom
ných výdavkov.
!'w
Shromáždění pred zázrač
nou svätyňou Lurdskej P. M.
vo Francii, títo zmrzačení
veteráni svetovej vojny, zo
Vydarený večierok
pre Palenčárovcov
Obecenstva bolo mnoho
program bol výborný.
V nedeľu bol jeden s tých
opravdu vydarených sloven
ských večierkov. Usporiadaly
ho Odbor 8. NSS. a Sbor
146. STJS. na privítanie a
na poctu p. Andreja Palen
čára s manželkou, ktorí sa
navrátili z návštevy Sloven
ska. Urobily to ako svojmu
mnohoročnému predsedovi,
poťažne pracovníkovi slo
venskému, ktorý je všade
tam, kde sa práca za dobro
Slovákov žiada. Sokolovňa
bola takmer- preplnená pria*
teľmi Palenčárovcov, čo je
dôkaz ich obľúbenosti.
Večierok otvoril p. Juraj
Puhalla, hl. dozorca NSS.
privítaním obecenstva, načo
v mene odboru i v mene hl.
úradu NSS. ocenil prácu Pa
lenčárovcov a privítal ich
z ďalekej cesty. Za Sb. 146.
privítal a ocenil prácu Pa
lenčárovcov správca sboru p.
Albert Smrek, načo sl. Jo
zefínka Smrek v peknej slo
venčine privítala Palenčárov
cov v mene č. 49.Krúžku Ml.
NSS. a odovzdala im veľký
kôš kvetín. Právny radca N.
S. S., adv. Ján A. Willo po
slovensky i po anglicky oce
nil prácu p. Palenčára vrelý
mi slovami a prečítal'uvítací
list sudcu Hoffmana, ktorý
nemohol osobne prísť pre
nemoc jeho staručkej matky.
Sudca Beckenbach hovoril a
ko im p. Palenčár za tie tri
mesiace na súde chyboval.
Pozdrav poslal i sudca Mul
holland z Clevelandu. Nato
ocenil prácu p. Palenčára
adv. Dominik Rendinell, kto
rý sa uchádza o sudcovstvo
okres, súdu a vyslovil sa, že
p. Palenčár je súci na vyšší
úrad, nežli aký teraz zastá
va. Pripomenul, že adv. Wil
lo by sa mal uchádzať o ne
jaký vysoký úrad, lebo ho
občanstvo potrebuje a on ho
bude podporovať. Pochválil
p, Hannisa, ktorý je na koř
te už dlhé roky, i Y. S. Nov.
Okres, sudca Erskine Maiden
pozdravil Slovákov a Palen
čárovcov, tiež i adv. Hull, za
čím p. Hovorka mal podare
ný žartovný výstup so spe
vom a p. O. Mrázek ho spre
vádzal na piane. Po-tom p.
Puhalla poďakoval všetkým
a so spevom hymny "Hej,
Slováci" bol rečnícky pro
gram skončený.
Šikovné dievčatká z K. M.
podávaly chutné zákusky a
ženy i mužovia vysluhovaly
kávou a pivom. Potom bola
ešte tanečná zábava pri do
brej hudbe Petríkovej orche
stri, takže obecenstvo sa roz
iôlo len po polnoci.
Keď znáte niečo zaují­
mavého, napíšte to do V. S.
Novín predplatiteľom u
verejnime zdarma.
YOUNGSTOWN, OHIO, 16. OKTOBRA 1936
Zmrzačení veteráni modila sa za mier
všetkých krajín Európy
spojenci i nepriatelia mo
dlia sa spoločne za mier. Iba
oni vedia najlepšie, že vojna
Slovenská Občanská Liga
pripravuje na sobotu večer,
24. oktobra, veľkú politickú
prednášku vo Y. M. C. A. na
Champion St., na ktorú sr
dečne povoláva všetkých slo
venských voličov z Maho
ning doliny. Prednáška

začne o pol 8. hodine.
Prednášať budú: Ján Pan
kuch, redaktor a vydavateľ
"Hlasu" v Clevelande a adv.
Kduaxd Q. Tábor pUsfe-
POĽSKÝ ROBOTNÍK
SA OBESIL V PARKU
W. Lysikowski, 46-ročný
robotník poľského pôvodu, z
č. 600 Caledonia Ave., náj
dený bol obesený v stredu
ráno v South Side parku pri
stánku, kde kapela hráva.
Nevedno, prečo si zúfal.
Dr. Townsend, známy de
magog, ktorý sľubuje sta
rým ľuďom nemožnosti, vy
zval svojich nasledovníkov,
aby hlasovali za Landona na
prezidentstvo všade, kde ne
bude Lemke na balote. Lan
don má tedy okrem Lemke
ho aj Townsenda za spojen
ca. Rozumie sa, že keby i
Landon zvíťazil, nikdy ne
dovolí vyniesť taký zákon, a
ký chce Townsend alebo
Lemke.
ti
je peklo. Vyše 150,000 ve
teránov putovalo do Lurdu
na ich mierový kongres.
Slovenská politická přednáška
vo Y. M. C. A. na 24. oktobra
Ján Pankuch, redaktor a vy davateľ "Hlasu" z Cleve
landu a advokát Eduard O. Tábor, kandidát do kongresu
z fittsburghu budú rečniť. Spevokol "Slávia" bude spie
vať slovenské piesne.
burghU, ktorý je republikán
skym kandidátom za kon
gresmana z 33. kongresného
dištriktu Pennsylvanie. Oba
ja budú prednášať na pred
met: "Politické otázky dne
ška a ich rozlúštenie." Slo
venský spevokol "Slávia" za
spieva veniec slovenských
ľudových piesní, ako ich len
Slováci vedia zaspievať.
Vstunni na prednášku je
BORAK NA ČELE
VOLEBNEJ KAMPANE
Campbellský mayor Ján
J. Borak bol zvolený za hl.
správcu demokratickej vo
lebnej kampane v Campbell
na schôdzi demokratov. Za
jeho pomocníkov medzi iný
mi zvolení boli: Andrej J.
Hamrák, direktor bezpečno
sti a verejnej služby v Camp
bell, Michal Katula a Pe
ter Bučko.
SPOJENÉ ŠTÁTY
NEPOJDU DO VOJNY
Keby v Europe vypukla
vojna, Spojené Štáty nedajú
sa do nej zamiešať a prijmú
osihotenie, vyslovil sa Harry
H. Woodring, tajomník de
partmentu vojny na konven
cii Sdruženia Národnej Gar
dy. Žiadosť za mier nebola
nikdy tak veľká v americ
kom národe, ako je teraz a
lô ROKOV ŽALÁRA prezident Roosevelt je-^tittž
PRE PÁR NOHAVÍC veľký nepriateľ vojny.,
Táto reč od tajomníka de
y Leningrade, Rusku, bo
la robotníčka, menom Pe
resova odsúdená na 10 ro
kov žalára pre krádež jed
ných nohavíc z fabriky, v
ktorej restaurante pracovala.
Chytená bola, keď chcela
NAJVYŠŠÍ SÚD ZNOVU
PROTI OCHRANE 2IEN
Najvyšší súd Spoj. Štátov
znovu sa postavil proti o
chrane žien v práci.
Štáty
v
New- York, Massachusetts a
Illinois vyniesly zákony na
ochranu žien a detí proti vy
užívaniu v práci a najvyšší
súd vyhlásil ich za neplatné,
lebo že štáty nemajú právo
také zákony vynárať. Pred
niekoľko mesiacmi najvyšší
súd rozhodnul, že ani kon
gres nemá na to práva.
partmentu vojny má veľký
význam. Ona možno posmelí
diktátorské vlády do vojny,
ale zároveň posmelí mieru
milovné národy v ich odhod
laní zachovať mier i vzdor
provokáciám diktátorov. Roz-
ukradnuté nohavice predať. 1 umie sa, keby vojna vypuk
Desať rokov žalára v Rusku
dávajú i obyčajným vrahom.
Taký trest za jedny nohavice
je dôkazom nedostatku ži
votných potrieb a nízkej plá
ce. Kto si zarobí dosť na ži
vobytie, nekradne také veci
lebo vie, čo ho čaká.
la a vláda by chcela udržať
krajinu v mieri, zakázala bj|,
vývoz akejkoľvek munície a
tak by bolo po válečných zi
skoch našich muničiarov.
BORAH NEBUDE
REČNIŤ ZA LANDONA
Senátor Wm. E. Borah z
Idaho, ktorý sa uchádzal o
republikánsku nomináciu na
prezidentstvo, vyslovil sa, že
nebude rečniť za žiadneho
prezidentského kandidáta a
že ho na republikánskej kon
vencii v Clevelande znemož
nil "big business". Voličom
povedal, že ak ho znovu zvo
lia za senátora, bude zase
pracovať za dobro ľudu a
hlasovať bude za dobré zá
kony bez ohľadu na to, či
ich navrhnú demokrati alebo
republikáni.
Obaja cestujú a rečnia pred
veľkými zástupami voličov.
Obaja prezidentskí kandi
dáti dvoch veľkých politic
kých strán, Roosevelt a Lan
don sú v najlepšom švungu
volebnej kampane. Obaja
cestujú zo štátu do štátu a
rečnia pred veľkými zástu
pami voličov. Roosevelt, roz
umie sa, chváli a bráni svoju
administráciu a Landon ju
napáda ako môže. Roosevelt
medzi iným chválil v Den
ver, Colo, peňažný systém,
ktorý on zaviedol, že je úpl
ne zdravý a papierové pe
niaže že sú úplne chránené
zlatým základom. Vo Wi
chita, Kan. Roosevelt zaúto
čil na republikánsku stranu
pre jej strašenie obyvateľ
stva. V Omaha, Nebr. hovo
ril, ako republikánska admi
nistrácia zanedbávala farmá
rov za 12 rokov, boli skoro
úplne zničení, až ich demo
kratická administrácia zo
dvihla z hlbokého závozu. V
Lincoln, Nebr. a v St. Paul,
Minn. Roosevelt rečnil o do
brodení colnej tarify pre far
márov, pod demokratickou
vládou. Republikánska colná
tarifa vraj zničila zahranič
né trhy farmárom a demo
kratická im ich nazad vydo
bývá. V Denver, Colo. Roo
voľné rozhadzovanie pef^a zí,
čo je dvoj tvárnosť.
Landon povedal v Toledo,
Ohio, robotníkom, aby sa ne
dali zavádzať svojim vod
com a aby sa im nedali za
predať jednej strane, lebo to
vedie k ujarmeniu robotníc
tva, ako sa to dokázalo v
Europe. V Clevelande Lan
don napádal administrovanie
reliefu. V Detroite vystríhal
voličov, že prezident Roose-
VLÁDA PRISPELA
$3,555,211 NA P£NZÍU
Federálna vláda poslala
štátu Ohio $3,555,211 čo
svoj príspevok na platenie
starobnej penzie cez mesiace
oktober, november a decem
ber. Tento prídel bude pou
žitý spolu s rovnakým obno
som od štátu na platenie pen
zie asi 97,000 osobám, fr ^a
šom štáte.
NEDOSTATOK BYTOV
YOUNGSTOWNE
Byty 5 a 6 izbách ^ú v
našom meste o 10 až 20 per
cent drahšie toho roku, ako
boly vlani, a to následkom
nedostatku takýchto bytov.
Očakáva sa veľké budovanie
domov-na budúcji jar a i#to.
ZASE FAŠISTICKÁ
ARMÁDA ZAKLADANÁ
V New Yorku vyšetrovaná
je nová fašistická organizá
cia, ktorú zakladajú dvaja
bývalí vojaci a donedávna
zamestnanci vlády. Organi
zácia sa volá "Veterans Re
serve Corps", do ktorej chce
li tí dvaja naverbovať 830,
000 bývalých vojakov. Vláda
hneď prepustila z práce
tých organizátorov fašizmu,
ktorí taj a, že sú fašisti.
ľí]1'"' fprrf°A
ride
počet a na západe sľubuje ci na uliciach a nesmie sa
3telftJBo Fr** I 'bří}* v
Pri San Martin povstalci
obkolesili 2,000 mužov poči
tujúci oddiel vládneho voj
ska, ale tomuto sa podarilo
vyviaznuť
z
obkľúčenia a
potom vraj zaujalo San Mar
tin, čo ale povstalci popiera
jú. V tejto bitke vládne lie
tadlá omylom boiqbardovaly
svoje vojsko.
Na fronte západne od Ma
dridu 20 nemeckých bombo
vacích lietadiel, za ochrany
talianskych lietadiel, bombo
valo vládne vojská s úspe
chom. V Oviedo, na severo
západe, zúria strašné boje
sevelt otvorene povedal, že i medzi africkými Moorami a
Landon sľubuje na východe astúrskymi baníkmi. V Mad
šporenie a balancovaný roz-
nesmie byť nikto v no-
svietit' v žiadnom dome. To
mesto zmobilizovalo celé o
byvateľstvo k obrane. 12 ti
síc detí bolo poslane Je mo
ru.
VÝROBA OCELE O 40
VYŠŠIA OD LANSKEJ
Výroba ocele za prvých
deväť mesiacov toho roku
bola o 40 percent vyššia, ako
výroba lanská za ten istý čas
velt je na ceste k diktátor- a je vyššia, nežli bola celo
stvu a sľúbil, že ak bude i ročná lanská výroba. Vyrobi
zvolený, dá zrušiť všetky
zákony nového nádeľu, kto
ré daly prezidentovi veľkú
moc. V Columbus Landon na
padol márnenie v konzervač
nej administrácii a v Mt.
Vernon nazval udeľovanie
núdzovej pomoci národným
škandálom. V Cincinnati, O.
sľúbil, že behom štyroch ro
kov federálny rosepočet zba
lancuje.
lo sa od januára do konca
septembra 33,605,304 ton
surovej ocele, kdežto vlani
za celý rok len 33,417,985.
Keďže výroba ocele je i na
ďalej na vysokom stupni, o
čakáva sa, že toho roku vy
robené bude v Spoj. Štátoch
vyše 46,000,000 ion ocele. V
tomto septembri vyrobilo sa
4,161,108 ton ocele, vlani v
tom mesiaci 2,825,004 ton a
predlanským v septembri i
ba 1,268.977 ton. Priemerná
denná výroba ocele bola v
septembri 160,043 ton, kdež
to v sept. 1934 len 50,759.
Veľká je i výroba suro
vého železa. V septembri ho
bolo vyrobené 2,730,293 ton.
Vysokých pecí jtt činných
155.
Oceliarne stale dostávaj
veľké objednávky pa oceľ.
Od 1929 ich toľko nemalý. •.
2*216,000 ROBOTNÍKOV
DOSTALO PRÁCU
Americká Federácia Prá
ce oznamuje, že od januára
do konca augusta toho roku
dostalo prácu 2,216,000 ne
zamestnaných robotníkov, a
to v privátnom priemysli,
nie v núdzových prácach.
Toto veľké odbudnutie ne
zamestnaných pripisuje sa
neobyčajnému zlepšeniu ob
chodu v lete.
DÁ $100,000
Za
SPÁNOK
Jeden indický milionár z
Kalkuty, Rai Bajoria ponú
kol $50,000 tomu, kto mu
pomôže k nejakému spánku
a $100,0Q0 tomu, kto ho na
dobro vylieči z nespavosti.
Milionár vraj za tri roky ne
spal viac ako 20 minút. Je
den americký lekár z Los
Angeles sa vybral liečiť ne
spavého Inda.
t-- :&* -•••ti im
•.'.'v V.', V '. *v -"i?
Osada Mena Ježiš chystá sa i
na svoj veľký jubilejný fcalaíl
1
Osada oslávila svoje 20»ročie sbierkami na slovenské ka
tolícke kultúrne ciele a teraz poriada bazár na splatení#
dlhu. Bazár bude v dňoch 13., 14. a 15. novembra*
Obránci Madridu
odrážajú útoky
Nedovolili pretiat* železnicu
a zahnali útočiace vojsko až
k Toledu.
Boje o Madrid sa už zača
ly, ale povstalecké vojsko ne
malo úspechu pri pokuse o
preťatie jedinej železničnej
čiary, ktorá spojuje Madrid
s vonkajším svetom. Vládne
vojsko potom prešlo na pro
tiútok a zahnalo povstalcov
až fci-foránam Toleda.
*•'a^ .... .-•-..
-S. ROČNÍK (VOL.V XXVIL
V* 3
*r
V$
Osada Mena Ježiš na
jSteelton chystá sa na svoj
jubilejný bazár. Práve toh*
roku farníci osady Mena Je
žiš na čele so svojimi du*
chovnými otcami slávia 20.
výročie jestvovania svojej o
sady.- Jako prvý jubilejný
skutok prevedená bola v o*
sade sbierka na vyššiu škoiu
našich slovenských otcov be
nediktínov, počas ktorej so*
sbierané bolo do $1,800.00
Minulého mesiaca previedli
zas sbierku na slovenské se**
stričky rádu sv. Vincenta
Bedford, Ohio, ktorá prevý*
šila $400.00. Konečne, osada^
Mena Ježiš ide usporiadatfŕ
jubilejný bazár, z ktoréheí
všetek príjem pojde na spia*!
tenie osadnej dlžoby.
Tento jubilejný bazár bu»"
de v dňoch 13., 14. a 15. no*
vembra vo veľko«H šk
skom auditoriume.
KARDINÁL PACELLI A
REV. COUGHUN
Pápežský štátny tajomník
kardinál Pacelli bol 14. okto
bra v Bostone u kardinála
O'Connella. V ten istý deá
bol v Bostone i Rev. Cough
lin. Nevedno ale, či sa spolu*
sišli.
Rev. Coughlin už nevystu
puje tak ostro proti preži*
dentovi Rooseveltovi a dáva
mu i kredit, že vykonal z
a
zlepšenie pomerov viac, ne4
by bol Hoover vykonal z|^
mnoho rokov. Ani že ho ne
považuje za komunistu. A|
odvolal jednu prednášky
proti Rooseveltovi. V politi*
ckých kruhoch sa verejna
hovorí, že Union strana, kto^
rej prezidentským kandidá*.
tom je Lemke, je podporo
vaná republikánskou stranou
a v jednom meste republi*
kánska strana i platila rent
za halu, v ktorej mala Union
strana volebnú schôdzu,
NABILI SLOVÁKA
NOVINÁR^,
Slov. Občan z Hazleton*
Pa. .oznamuje, že tam rake#
tíri nabili Slováka, A. Fecktt
z Betlehemu, vydavateľa
siedmich anglických týždeň*
níkov, lebo v svojom hazla*
tonskom týždenníku bojoval
proti raketírstvu.
Schôdza Okres, i
Sboru Sl. Ligy
Bude na pondelok večer p*f
oaade sv. Cyrila a Metoda.
Schôdza Okresného Sbore
Slovenskej Ligy bude sa od*
bývať na pondelok večer,
19. oktobra pri osade sv. Cy
rila a Metoda. Prosíme viet»
kých zástupcov a zástupky
ne spolkov a klubov, aby
sa
dostavili na tú schôdzu, lei
máme isté veci vybaviť
chystáme sa ku prednáškai
Tiež by bolo pekné, aby
bolo hodne na schôdzi pi
že si uvítame nááho pi
du, ktorý prišiel nazad
starej vlasti po troch
coch a možno i počujei
neho, ako je to tam v
a ako sa mu i s mal
vodilo.
Vf *s
S
4~

aíj
4
Takto osadníci i so svojimf
duchovnými idú napnúť svo*
je sily ešte raz, aby vykonaf
li niečo mimoriadneho pni
svoju osadu
V
jubilejnom ro*.
ku.
Bazárové výbory daly s#
už do práce, ktorá sa im da*
rí výborne. My im prajemd
mimoriadneho zdaru v tomto*
ich jubilejnom roku!
Sáto
a

y n i A i
W I A v e
vov«iG8To«ri» mm
Entered 8econd Olaaa Mftttat October 2., 1911, at ttie Coat Office
at Toungstown, Ohio, nadn th« Act of March, 1879.
Zvliitay program IO
ORGAN OF SLOVAK CHURCHES SOCIETIES AND ORGANIZATIONS IN AH ONING VAU3EYJ
Yóúngětown Slovak News
THE OLDEST AMERICAN NEWSPAPER IN SLOVAK LANGUAGE IN OHIO
DR, TOWNSEND
JE ZA LANDONA
Roosevelt a
Landon v práci
hbliilud Every Friday.—S Canto a Cony.

xml | txt