OCR Interpretation


Youngstownské Slovenské noviny = Youngstown Slovak news. (Youngstown, Ohio) 1910-1940, October 23, 1936, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078386/1936-10-23/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

TAJNÁ
STRÁ2.
Píše REV. HIBEN.
jelikí a v moci postavení
majú svoju tajnú stráž, svo
jich ochrancov, ktorých me
nujeme tajnou službou, se
cret service. No táto stráž
by vlastne nemala byť na
zývaná tajnou, lebo ona je
viditeľná. Tých ochrancov
vidieť môžeme i keď ich ne
poznáme. Ona je tedy vidi
teľnou strážou, ale stráž, o
ktorej ja chcem v nasledov
ných riadkoch písať je sku
točne tajnou strážou. Táto
tajná stráž je zaručená ka
ždému, kto sa bojí Hospodi
na, ostrihá jeho prikázania.
Každému opravdovému kre
sťanovi. Ale každý musí za
ňu prosiť Boha. Pán Ježiš
Kristus nám dáva toto od
porúčanie: "Ale keď sa mo
dlíš, vojdi do svojej komôr
ky a zavrúc svoje dvere,
modli sa svojmu Otcovi, kto
rý je v skrytosti, a tvoj O
tec, ktorý vidí v skrytosti,
odplatí ti zjavne." Ev. sv.
Matúša 6:6.
Opravdové modlitby sú te
dy tie, ktoré nám sprostred
kujú tú tajnú stráž. Hovo
rím opravdové. Nie modlit
by, ktoré napísal niekto i
ný, ale modlitby zo srdca po
chádzajúce. Tieto modlitby
nemusia byť pekne poskla
dané, ony nemusia byť gra
maticky složené, ale ony mu
sia byť úprimné, opravdo
vé, zo srdca pochádzajúce.
Pán Ježiš trestal farizeov, že
sa modlia len preto, aby bo
li od ľudí videní a počutí,
ako sa vedia dlho a pekne
modliť, preto ich modlitby
neboly vyslyšané. Modlitby,
ktoré nepochádzajú zo srdca
neidú ďalej od povaly, pod
ktorou sú odriekané. Uve
dieme si niekoľko príkladov,
ako sa opravdové modlitby
staly prostredníctvom tajnej
strájto tých, ktorí sa mod
lili.
V druhej knihe kráľov
skej a šiestej kapitole číta
me, že bojovali Sýrovia pro
ti Izraelom. Syrský kráľ mal
dobré vojsko, mnoho vozov,
ale boj sa mu nijako neda
ril. Každý plán mu strosko
tal. I povolal svojich predá
kov a povedal im, že v jeho
vojsku musia byť nejakí
zradcovia, ktorí donášajú
zprávy izraelskému kráľovi.
Nie, odpovedal jeden z je
ho popredných mužov, ale
prorok Elizeus, ktorý je v
Izraelovi, oznamuje izrael
skému kráľovi všetky tvoje
plány. I rozkázal kráľ syr
ský svojmu vojsku, aby išli
do mestečka Dotain, v kto
rom sa Elizeus nachádzal,
aby ho chytili a doviedli k
nemu. I obsadilo syrské voj
sko mesto Dotain v noci a
keď ráno sluha Elizeusov
vstal a videl, že sú obkľú
čení nepriateľským vojskom,
strašne sa naľakal, vbehnúc
ku Elizeusovi, volal: "Ach,
môj pane, čo budeme ro
biť?" A Elizeus mu pove
dal: "Neboj sa, lebo je via
cej tých, ktorí sú s nami,
ako je tých, ktorí sú s ni
mi." A Elizeus sa modlil a
riekol: "Hospodine, prosím,
otvor jeho oči, aby videl."
Vtedy otvoril Hospodin oči
služobníka, a videl a hľa,
vrch bol plný koní a ohni
vých vozov okolo Elizea.
To bola opravdová tajná
stráž. Iný príklad podám zo
života istého vonkovského
kazateľa. Pod slovom von
kovský, mienim kazateľa,
ktorý kázal evanjelium v
malej dedinke. Jedného pod
večera bol povolaný, aby na
svojom koni zašiel do blíz
keho lesa a doniesol muža,
ktorý bol stromom porane
ný. On išiel. Prichádzajúc k
lesu, zmocnil sa ho veľký
strach. Konečne sišiel s ko
ňa, kľakol si na kolená a
vrúcne sa k Bohu modlil.
Potom vysadol na koňa, do
Siel k ranenému a doniesol
ho domov. Na druhý večer
bol povolaný ku posteli po
streleného človeka. Keď pri
šiel k nemu, ten krvácal, a
le posbieral svoje sily a pý
tal sa kazateľa: "Kto boli
tí dvaja mužovia, ktorí vás
včera večer sprevádzali na
koňoch do toho lesa?"
"Ja som bol sám," odpove
dal kazateľ. "Nehovorte,
neboli ste sám. Boli s vami
.3L:
*£.w
dvaja mužovia, každý na
jednej strane. Ja som bol
za kriakom ukrytý, umienil
som si vás zastreliť, ale
keď som tých dvoch neoby
čajných mužov s vami vi
del, nemal som sily podvih
núť ruku." A v tomto sa ten
postrelený muž tak rozčú
lil, že začal krvácať, upadol
do bezvedomia, z ktorého sa
nikdy viac neprebral.
Kto boli tí dvaja mužovia,
čo išli s tým kazateľom? To
boja Tajná Stráž, poslaná
od Toho, ktorému ten ka
zateľ slúžil. Iný príklad má
me v živote Ján Bunyana,
baptistického kazateľa. Ten
to bol pre vieru v Boha ho
dený do žalára, v ktorom
strávil dvanásť rokov. (V
tom žalári napísal knihu,
"Cesta Kresťana". Jestli ste
ju nečítali, snažte sa ju do
stať a prečítať.) Tento Bn
nyan svojim kresťanským
chovaním získal si dozorcu
toho väzenia tak, že ho pre
pustil domov, kedy chcel. A
le doznali sa o tom tí, ktorí
Bunyana do žalára hodili. I
stalo sa, že jedného dňa
Bunyan odišiel domov, ve
čer si ľahol do postele a
sladko usnul, ale o polnoci
sa zobudil, obliekol a letkom
ponáhľal sa do väzenia. Zo
budil strážcu, aby ho pustil
do jeho cely. Len čo si bol
ľahol na lôžko vo väzení, už
boli tam poslovia, ktorí chce
li vedieť, či je Bunyan vo
väzení. Nechceli dozorcovi
veriť, kým ich nevzal do Bu
ny ano vej cely. Keď ho vide
li, uspokojení odišli preč.
Keď sa rozvidnelo, strážca
prišiel do Bunyanovi, a pý
tal sa ho, že kto mu oznámil,
že majú prísť v noci do vä
zenia vidieť, či on je tam.
Čo myslíte vy, že kto mu
oznámil? Boh. Áno, On po
sielal mu tajnú stráž, aby ho
chránila.
Ci ste už niekedy čítali v
Sk. sv. Apoštolov, že keď
Pavel a Silas kázali Krista
v mestečku Filipy, za to boli
zbili, poviazaní a hodení do
väzenia. V tom žalári sa mo
dlili a spievali piesne ku cti
Bohu, i stfalo sa o polnoci ze
metrasenie, všetky dvere ža
lára sa pootváraly, púta väz
ňom spadly, a dozorca väze
nia, keď videl, čo sa stalo,
chcel spáchať samovraždu,
lebo myslel, že všetci väzňo
via ušli. Ale Pavel naň zvo
lal, aby si ničoho nečinil, le
bo všetci sú tam. V tú noc
sa ten dozorca väzenia stal
kresťanom, bol pokrstený a
plesal, s celým domom uve
riac Bohu.
Čo to bolo, Čo zatriaslo
tým väzením? To bola taj
ná stráž tých apoštolov, kto
rí sa v tom väzení modlili.
A či ste sa neučili ešt^ ako
malé deti o Danielovi, kto
rý bol v Babylone hodený do
lvovej jamy? Prečo tie levy
nemalý moc vrhnúť sa na
Daniela? Preto, že tam bola
tajná stráž Danielova. Ale
bo: Prečože nezhoreli v oh
nivej peci tí traja mládenci,
ktorí sa nechceli klaňať o
brazu Nabuchodonozora?
Preto, že mali pri sebe taj
nú stráž. Veď i sám kráľ
povedal: Hodili sme do peci
troch a hľa tam sú štyria, a
ten štvrtý je podobný Synu
Božiemu.
Áno, opravdové modlitby
stanú sa i vám prostredníc
tvom tajnej stráže. Ale opa
kujem, že to musia byť mo
dlitby opravdové, nie forma,
nie púhy zvyk, ale úprimné
zo srdca pochádzajúce mo
dlitby. Keď sa modlíte, nech
je radšej vaše srdce bez slov,
ako by maly byť slová bez
srdca.
Mal by som
príkladov, ale uvediem len
jeden ešte a tým zakončím.
Počas vojny spozorovali, že
istý vojak každý večer od
chádzal z kampu do neďa
lekého lesa. Padol v podo
zrenie, že má schôdzky s ne
priateľom. Bol odsúdený k
smrti. Protestoval i prosil,
že nemá žiadne schôdze, a
le že sa do lesa chodil kaž
dý večer Bohu modliť. "Je
stli si sa chodil modliť, pad
ni na svoje kolená teraz, le
bo ak si kedy potreboval
modlitbu, tak je to teraz."
Tak zakričal naňho veliteľ.
Vojak padol na svoje kole
ná Á ftačal sa k Bohu mod
liť* "Si slobodný, pusťte
T^r \*rt ^^*'^3' V£ V%
ho!", zvolal ten totý veli
teľ. "Takto sa modliť mô
že len ten, kto pestuje Časté,
tajné spojenie 8 Bohom,"
riekol veliteľ. A vojak bol
oslobodený. Co ho oslobodi
lo? Jeho tajná stráž. Či
máte vy záruku a istotu tej
tajnej stráže? Modlite sa
svojmu Otcovi, ktorý je v
skrytosti, a odplatí vám zja
vne.
ROZHLAS YSN.
I naša slovenská kolonia
v Mahoning doline je v zna
mení politiky a volebnej ho
rúčky. V sobotu večer je vo
YMCA prednáška red. Pan
kucha a adv. Tábora a v ne
deľu je v Sokolovni na Lan
singville prednáška guverné
ra Daveyho a iných demo
kratických kandidátov. Slo
vákom a Slovenkám odporú
čame, aby šli na obe. Poučia
sa a ukážu, že sa zaujímajú
o verejné otázky. Od nedele
na týždeň bude republikán
ske shromaždenie v škole o
sady sv. Cyrila a Metoda. I
tam príďme. Vôbec choďme
na všetky volebné a politické
schôdze. Tým sa nikto nepo
viaže žiadnej stránke ani
kandidátovi. A spoluobčania
budú mať voči nám úctu pre
náš záujem o verejné blaho.
Niektoré slovenské časo
pisy boly písaly, že Neme
cko neprenasleduje katolí
cku ani žiadnu inú cirkev.
A pred týždňom 600 katol.
mníšiek bolo vyhodené z ne
meckých škôl a to v Bavor
sku, ted^ v čisto katolíckej
časti Nemecka. Ďalších 1675
mníšiek má byť pozbavené
učiteľských miest. Darmo je,
cirkev je autoritatívna usta
novizeň, terajšia nemecká
vláda je tiež autoritatívna
ustanovizeň a jedna autorita
druhú nestrpí. Môže si jedna
druhú podrobiť, ale ju ne
strpí.
Tak, ktože vyhrá? Roose
velt alebo Landon? Podľa
doterajších príznakov, vyhrá
Roosevelt. V slamenom hla
sovaní Institute of Public O
pinion, Roosevelt dostal 54
percent ľudových hlasov, s
390 elektorálnymi hlasmi
proti 141 elektorálnym hla
som Landonovým. Na zvole
nie potrebné je 266 elekto
rálnych hlasov. Tento ústav
predpovedá výsledky prezi
dentských volieb už vyše 20
rokov a nikdy sa nezmýlil.
Naproti tomu Literary Digest
dáva víťazstvo Landonovi.
Lenže pri rozposlaní slame
ných balotov Literary Digest
poslal viac balotov voličom,
ktorí v 1932 hlasovali za
Hoovera, a menej balotov
voličom, ktorí hlasovali na
Roosevelta. Preto terajšie
hlasovanie Literary Digest-u
nemôže byť správne. James
A. Farley, predseda národ
ného výboru demokratickej
strany hovorí, že Roosevelt
vyhrá v 43 štátoch a sám pre
zident sa vyslovil, že zvíťa
zí i v Landonovom štáte
Kansas, ktorého je guverné
rom. Rozumie sa. že republi
káni si tiež predpovedajú
skvelé víťazstvo. Republiká
ni strovili už štyri miliony
dolárov na kampaň a ešte
potrebujú niekoľko milionov,
lenže im už do pokladnice
tak netečie, ako im tieklo.
Len DuPontovci im dali blí
zo 400,000 dolárov. Budú
mať akiste deficit. Ale defi
cit bude mať i demokrati
cká strana, ako sa priznal
Farley.
Rus&t) íée predsa len sko
čiť do španielskej revolúcie
a to s celou svojou váhou.
Vidieť to z toho, že vyrov
nalo svoje najväčšie spory s
Japonskom ohľadom ry
bolovu v sibírskych vodách
a čerpania oleja na ruskej
polovici ostrova Sachalínu.
Dalo Japonsku dovolenie lo
viť ryby a č§rpať olej na
ďalších päť rokov a ide s
nim urovnať i otázku man
džúrsko-sibírskych hraníc,
takže s Japonskom viac spo
rov mať nebude. Z Ruska už
ide jedna loď naplnená mu
níciou do Španielska. Je to
loď norvéžska, ale má rus
kého kapitána i dôstojní
kov. Z neutralitnej komisie
YOUNGSTOWNSKE SLOVENSKE NOVINY
má vystúpiť už tohto týž*
dňa. Rusko je vraj rozhod
nuté, zachrániť terajšiu špa
nielsku vládu, i keď padne
Madrid. Pošle do Španielska
nielen muníciu a lietadlá, a
le aj vojenských dôstojníkov
a letúňov. Je to nebezpečná
vec, z ktorej sa môže vyvi
núť vojna. Mussolini poslal
svôjho zahraničného ministra
a zaťa, grófa Ciano, k Hit
lerovi na poradu, ako čeliť
Rusku. Hitler vymenoval
svoju pravú ruku, gen. Goe
ringa za hospodárskeho dik
tátora, ktorý má dozerať na
to, aby Nemecko bolo vo
vojne sebestačné. Francúzska
vláda zoštátnila všetky fab
riky na výrobu vojenských
lietadiel a vzala pod kon
trolu muničné fabriky. Chýr
na poisťujúca spoločnosť
"Lloyd" v Anglii prestala
poisťovať proti stratám vo
vojne.
Belgicko, vidiac sa blížiť
vojnu, zrušilo svoje spojene
ctvo s Francúzskom, chce
byť neutrálne. Pravda, keby
nemecká armáda zase vtrh
la do Francie cez Belgiu,
Anglia by jej šla na pomoc
k vôli sebaochrane. Teda
Belgicko tým nič neutratí, a
le Francia áno, lebo nebude
môcť napadnúť Nemecko
cez belgické územie. Fran
cia má preto na belgického
kráľa zlosť.
V Nemecku je teras v«ľ
ký pohon na obchodníkov.
Stá obchodníkov je hádzané
do žalárov, že vraj zvyšujú
ceny potravín. Ale potravi
ny dražejú nie pre obchod
níkov, ale pre nedostatok.
Nemecko nikdy nebolo vsta
ve vypestovať dosť potra
vín pre svoje obyvateľstvo,
muselo kupovať z druhých
krajín. Teraz ale kupuje nie
potraviny, ale suroviny na
válečný materiál dľa hesla:
"Treba nám kanóny, nie ma
slo". Nuž, kde je nedosta
tok, tam dražoba sama prí
de a dražobu nezamedzia a
ni vešaním obchodníkov, nie
ich žalárovaním.
fRB VAlNE CHVÍLE
Cokké Fojílvo!
Svadobné wony vxruiujúca
chvflo, WU
4
V Bombay, Indii, zabité
bolo po tieto dni vyše 50 ľu
dí a ranené vyše 500 v ná
boženských bojoch medzi
mohamedánmi a hindami.
Kedysi sa i kresťania tak
v mene Boha vzájomne vra
ždievali. Vďaka Bohu, tie
časy už dávno pominuly.
Z Vatikánu oznamujú, že
sa zakladá svetová organi
zácia katolíkov a protestan
tov na boj proti komuniz
mu. Túto organizáciu kato
líkov a protestantov zakla
dá vatikánska Kongregácia
pre mimoriadne cirkevné zá
ležitosti a bude sa menovať
"Pro Deo" (za Boha). Od
bočky budú vo všetkých me
stách a dedinách kresťan
ského sveta a ich činnosť
bude usmerňovaná z ústre
dia, tedy s Vatikánu.
V Česko-Slovensku, vzdor
kritickým časom, dovolia si
zaoberať sa titulami a rád
mi. V sneme idú obnoviť a
rozšíriť zákon o tituloch a
rádoch. V demokracii by sa
nemali s takými haraburda
mi zapodievať. To pasuje
len aristokracii
REV. SMITH ZAKLADÁ
FAŠISTICKÚ STRANU
Rev. Gerald L. K. Smith,
hlavný pomocník neb. sená
tora Huey Longa z Louisia
ny v zakladaní "Share the
Wealth" klubov, ktorý od
toho času chodieval s Rev.
Coughlinom a dr. Townsen
dom oznámil, že zakladá
fašistickú organizáciu "na
schvátenie vlády Spojených
Štátov." Udal, že má desať
milionov prívržencov, hoto
vých položiť život na zá
chranu vlasti od medziná
rodného spiknutia ju skolek
tivizovať. Dr. Townsend aj
Rev. Coughlin vyhlásili, že
so Smithom nechcú mať
viac nič dočinenia. Smith bol
doteraz direktorom Town
séndovej organizácie.
faí5anírn
hrdlo a riahnita

vat*
Wm
T.LU'._ (Vírivom
lahkým fajcivom
ntte po Luckyl
z v \j
V-
Len v Youngstownských
Slovenských Novinách sa do
čítate o slovenskom živote na
Mahoning doline.
r*
Ttilefon 44431
PRAVOT All A VXKiart
HOYÁ&
810 Bt&mbftufli Bldf.
Slovenská Porodná Babička
na novom mieste
2531 TAFT AVENUE 'í
Telefon 74760. Lansingville
SLOV. CHIROPRAKTOR
MECHANO THERAPIST
20-ročná skúsenosť
120 Williamson* Ave.
Telefon 77290
JOZEF O.
VAŠČÁK
SLOVENSKÝ
POHRABNlK
Utattařttr
výprav,
DO ČESKO-SLOVENSKÁ
PARNÍKY 2 NEW YORKU
EURÓPA 5. decembri
NEW YORK 10. decembra
A U 1 5 e e a
BREMEN IS. decembra
Rýchlovlak z Bremerhaven od parníku
Bremen a Európa do Prahy bez
presedania
Znamenité železnič. spojenie z Ham
burgu. O vysvetlenie, ktorýkoľvek
•gent alebo
407 WOOD ST., PITTSBURGH, PA*
Ľahké Fajčivo!
Keď Vzrušujúca lldalosti Vadu Ku
Ustavičnému Fajčeniu I
Ked ste rozčúlení nervózni štastnf a
vzrušení, fajčíte Tela cigariet bez toho, aby ste ne
to mysleli. Vyberte si
lahké
taky" a vaším hrdlom.
fajčivo. Fajčte Luckiet
lebo Luckies sú lahké fajčivo s bohatého, plne
dozretého tabaku. Vyrobené sú zo stredných listov
tých najjemnejších tabakov, aké len možno kúpil,
A ony sú jediné cigarety, v ktorých nachodíte
yelmidôležitú ochranu hrdla "Toasting" proceň,
Áno, tá jediná cigareta. Lucky Strike .. cigareta
najjemnejšej chuti... cigareta, ktorá
uiije
"SWEEPSTAKErZPRÁVA!
17 Víťazov Na Alaska A V Honolulu!
JI
blaiene
Jď -ná»í mužských a ženských V
u akom Honolulu a aesl •lekfŕ-%?"',,.
na severe, Alaske, potnajá
populárnu hudbu, tak dobre, if
vedeli pomenoval na vrcholov
obluby sa nachodiace piesne *f}
Vašich
Lucky
i
Strike "Sweep*
•takes" 1-2-3 tak lahúčko. BUpť
hoželanie ... a mnoho šfastifc
mnohým iným dalekým "Sweep*
alakes" oblubovačom.
Či ste sa vy už prihlásili? Či rt(|
tyjhrali vaše lahodné Lucky Strikes f,
Vfeduchom nesie sa hudba. Nifr
tavte si radio na "Your Hit Parade*
y stredu a sobotu večer. Počftt
vajte, posudaujte a porovnávají#
nápevy potom skúste Vale I nihp ..."
Strike "Sweepstakes.**
A ak ešte nefajčíte Lnekiefe
si balíček dnes a skúste M*
Možno, se ste cosi premeškali.
v'
'«••&
v
BOHATÉHO, PLNÉ DOZRETÉHO TABAKU- "IT'S TOASTED*
Vi
5'
y*
í
-v

23. OKTOBRA 1936.
SOCIETY NEWS
C. M. OCTO—CY-ME
CLUBS DANCE
The C. M. Octo and Cy-Me
Clubs are sponsoring a dance
Sunday, October 25, at St.
Cyril's Auditorium.
Wick Mac key and his or
chestra will provide the
music and prizes will be a
warded for best costumes,
i John Chuey is chairman
for the affair assisted by a
committee including Ethel
Patrick, Emily Hiznay, Marg
aret Kraynak, John Talan,
Frank Bobala, Andrew He
ban and John Darbish.
The public is invited.
HELEN PHILLIPS CHAIR.
MAN FOR D. OF H. N.
HALLOWEEN DANCE
Miss Helen Phillips is
chairman for the annual Hal
loween dance sponsored by
the Daughters of Holy Name
Wednesday, October 28 in
Holy Name Auditorium. T.
Ross and His Collegians will
play for dancing and cash
prizes will be featured for
winners wearing the clever
est costumes. The committee
includes the Misses Eleanor
Hura, Theresa Humensky,
Martha Novotney, Mary Slif
ka, Peggy Brusko, Betty Ja
kupcin, Mary and Anne Do
lák, Betty Walko, Anne Bel
lan, Mary Martinko, Marg
aret Dulick, Anne Thomas
and Catherine Toporcer.
Plans were also completed
for a Halloween Party at the
home of Miss Margaret Du
lick, Silliman St.
ED. HETMANSKY CHAIR
MAN FOR HAS. DODGERS
HALLOWEEN DANCE
Haselton Dodgers are mak
ing elaborate plans for their
sixth annual Halloween
dance at the Central Audito
rium, Sunday, Oct. 25th.
Babe Page and his Orches
tra will play for dancing
i i.iuMtTi 111 in i i
from 9—12:30.
Ed. Hetmansky is head
ing the dance committee
and Stephen Ritz, Nich,
Gilida, Matt Wansach, An
dy Garchar, John Gerlach,
John Elosh, John Hamrock
and Joseph Yenkel will serve
as committee.
MISS MARGARET DULICK
ENTERTAINS D. OF H. N.
CLUB.
Bright Autumn foliage and
barberry in the glow of am
ber candle lent an artistic
setting when Miss Margaret
Dulick entertained the
Daughters of Holy NamC
Club at a supper Halloween
bridge yesterday at her Sil
liman St. home.
Four tables of bridge were
in play with prizes falling
to Miss Eleanor Hura and
Miss Martha Novatney. The
prize for the cleverest cos
tume was awarded to Miss
Peggy Brusko and a prize
at games to Miss Betty Ja
kupcin.
Joseph Friedman
Elizabeth Vavrinak
Dr. Jozef Sof ranec, D. C.
40 Lincoln Ave.
Telefon 40235
tÉbočka v C&mpbetf
45 Washington St.
HAMBURG- AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD
a n k e a z y o

xml | txt