OCR Interpretation


Amerikai Magyar hirlap = American Magyar journal. [volume] (Youngstown, Ohio) 1911-1942, January 29, 1920, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078388/1920-01-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1
I
«•*••, -j'
£4
'V.V
Olvasóink már bizonyára hallót
ták arról a tervről, amelyet Iloo
vrr, Európa és Magyarország jó
tevő angyala vetett fel az utóbbi
ídőbon. Most ez a terv megvaló
sul ós ennek következtében min
denkinek módjában lesz család
ját, hpzzátartoa^it vagy barátait
élelmezni.
%z élelmiszereket liajórakomá
liyokban viszik át Európába. Ter
mészetesen csakis olyan dolgokat
szállítanak, amire a legnagyobb
szükség van. Ezek a liszt ^amely
ben még gazdag Magyarország is
szegény), bab, szalonna. z«ir, füs
tölt hns és kannás tej konzerv.
jplurópa öt nagy városában, mint
//Hamburg, Prága, Bécs, Varsó és
Budapest, amerikai állami fel
}jf íigyelet alatt nagy áruházakat ál
lítanak fel és a kiosztást onnan
intézik. Tekintettel a hazai bor
íialmaR vasúti közlekedésre (a ro
mánok a legutóbb érkezett ma
gyarországi lapok szerint csak 27
mozdonyt hagytak meg), csak
olyanoknak ajánljuk az élelmiszer
küldést, akik Budapesten vagy a
közvetlen környékén laknak.
"sV
ÍPST? If."
VOL. XI. ÉVFOLY*
1 1
Az élelmiszer utalványokat
liagy amerikai bankok árusítják.
Jtt Youngstownban a Dollár Bank
külföldi osztálya árusítja majd
yfel «ny»katy wré&
cent haszon nélkül.
Az élelmiszereket a kormány
költségáron adja el. Ehhez a szál
lítás árát is hozzáadják és az ösz
szegot kikerekitik. Ila esetleg
felesleg mutatkozna, ugv a pénzt
fi Hoover-féle gyermekeket segí
tő bizottságnak adják át. Tollát
haszna az üzleten senkinek sin
csen. A kiosztást az amerikai
kormány emberei szigorúan ellen
őrzik.
A terv részletei a következők:
Ha lakik Budapesten rokona
vagy ismerőse vagy pedig általá
nos segítésre nem pénzt, hanem
élelmiszert kíván küldeni, ugy el
megy a bankba és kér egy #10-os
vagy egy $50-os élelmiszer utal
ványt. Ezt annak a nevére állít
ják ki, akinek azt küldeni óhajt
ja (ha általános segélyre küldi,
ugy azt is megjelölik). Az utal
ványt elküldi ajánlott levélben
haza és a cimzett, akinek a nevé
re az utalvány szól, elmegy a rak
tárba és megkapja az utalványon
feltüntetett élelmiszereket. Min-
1
hWUii éi íh
f*
x-
kJ
v'"
..:i v'!'
y"*'
Élelmiszer-jegyek
&z amerikai kormány humánus intézkedése. Otthon élelmiszert
Italtathat ld családjának.—A jegyek a Dollár Bankban kaphatók.
den utalvány csak 90 napig érvé-j államot az Egyesült Államokban
nyes (ha nem váltják vngv ha négerek számára.
elTeszne, ugy a küldő a pénzt itt'
Amerikában visszakapja.
A sfiO-ért odahaza az amerikai
árnházból
a
lyű
következő elsőosztá-j
minőségű élelmiszereket
ják ki az A'' jelzésű utalvá
nyon 24V2 font liszt, 10 font bab,
8 font szalonna és 8 kanna kon
zerv tej, vagy a "C" utalványon:
ugyanannyi liszt és bab, de a sza
lonna helyett 7V* gont növényi
főző olaj (böjtre vagy zsidóknak)
és 12 kanna tej.
$50-ért. a következő élelmisze
reket kaphatják: 140 font liszt,
50 font bab, 16 font szalonna, 15
font zsir, 12 font corned beef
(füstölt bus), 48 kanna konzerv
tej, ez a "B" utalvány. Zsidó val
lásuak részére & "D" utalvány
szolgál, ahol a szalonna és zsir he
lyett 45 font növény főző olajat
adnak.
Tekintettel arra, hogy az élel
miszer utalvány küldése nem jár
olyan kockázattal, mint a nagyon
drága fuvar és biztosítással elszál
lított egyéni csomagküldés, min
denkinek ajánljuk, hogy ha sze
retteit segíteni akarja az éhező
Ma gy
a ro rszágon, ugy küldjön
élelmiszer utalványt,
A Dollár Bank vezetőségének
joga volna minden utalvány után
25 eent illetéket levonny de te-
kirítt#ej a
vezetősége elhatározta, hogy nem
eszközli a levonást. Ez a pénz a
szegény gyermekek élelmezésére
lesz -fordítva.
PONTOS ÉRTESÍTÉS.
A Sfcent István egylet tagjainak
okvetlen figyelmébe.
Horváth Dávid, Istenben meg
boldogult elnökünk és Molnár
Péter tagtársunk temetése szom
baton délelőtt 9 órakor lesz a
Szent István egyházból. Elhunyt
elnökünk és fegyletünk alapító és
legmunkásabb tagja iránti tiszte
létünk megkivánja, hogy minden
ki megjelenjen a végtisztességén.
Kérjük tehát tagtársainkat, hogy
ezt ne mulasszák el.
PALÁSTHY SÁNDOR SZÍNTÁRSULATA
~TT
1920 Február 2-án
hétfőn este 8 órakor
YOUNGSTOWNBAN
A KOSSUTH KÖR HELYISÉGÉBEM
Színre kerül:
FRDÉSZLEÁNY
Operette 3 felvonásban
HELYÁRAK
$1.30, $1.00 és 75 cent (a háborús adóval együtt)
Jegyek kaphatók GAGYI JÁNOSNÁL és az előadás
estéjén 7 órától kezdve a pénztárnál
nCVf-'V.
Atisztikar nevében
Habodáss Gusztáv, alelnök.
EGY SZIN-NÉGER ÁLLAM
Jan. 15-én egy néger küldöttség
azt a kérelmet terjesztette be a
parlament jogügyi bizottsága elé.
hogy alakítsanak egy különálló
-•.
.A
A, .4"
A I A N
i
ad- 1 vét n társadalomban és a kormányban.
'kr
1
•^.-'
«KSi?
«.
flp
•_ «V
ÜMÜ
A "Vöiusók" a nép közé lőttek Budapesten mert a Hymnuszt énekelték
BORZALMAS RÉSZLETEK KUN BÉLA ÍIT HÓNAPOS URALMA IDEJÉBŐL.
ÖZV. MIHÓK SÁNDORNÉ LEVELE FIÁHOZ. -AZ ÉLELMISZEREK ÁRA BU
DAPESTEN. AZ EGÉSZ POLGÁRI OSZTÁLY KIIRTÁSÁT TERVEZTÉK.
HA A DUNA HABJAI BBBZÉLNI TUDNÁNAK
Igen sok ember kételkedett azokban a ^reklifct^ ajnolyek állítólag Magyarország
ból jöttök az utóbbi időben. Tgen sok emboi*-azt hitte, hogy az úgynevezett '"bolshe-
vik" uralom alatt a munkásosztály végre e^|to régi eél.iát és megkapta megillető he­
Most lovolok érkeznek hazulról. A levelek irúit jól ismerjük, mert családunk
tagjai, akikről tudjuk, hogy nincs érdekük, Ijogy elöttiink a valót eltitkolják. Ezer és
ezer levélben megírták már azóta, hogy milyen borzalmas volt a bolsevik uralom Bu
dapesten és általában az országban. Nem a munkások uralma volt, nem a szociálde
mokrácia diadalra jutása, hanem egy megörült terrorista banda garázdálkodása, amely
nemcsak az "urak," de a munkások között is megkövetelte áldozatait. Ez a banda,
a hires Lenin fiuk bandája, pénzvágyból, személyes boszuból, de neín elvből rabolt,
kínzott és gyilkolt. Ezeknek az emberbörlic öltözött vadállatoknak elfajult agyá
ban halvány fogalom sem volt a szocializmusról vagy kommunizmusról. Mert hiszen
minek a kommunizmus? Lenin fiuk a kommunisták? Magyarországban a pénz, az ék
szer, a drága ruha? Hiszen a kommunizmuson mindmi egyforma és egyenlít. Vagy
talán nem?
Azóta rendes bírói eljárás után már felakasztottak egynéhányai a gyilkos Le
nin csemeték közül. És ime mi történt! jjkasztás előtt zsidó, katholikus és refor
mátus kommunisták papot kértek. Meggyóntak, megáldoztak, elénekelték a halotti
énekeket, sőt egyik még megesküdött az állam és az egyház törvényei szerint avval a
növel, akivel öt évig vadházasságban élt. ÍIeggvözckhVes szocialista nem hisz a vallás
ezen. általuk úgynevezett külsőségeiben. A Lenin szocialisták nem is voltak szocialis
ták, $em kommunisták, hanem esak egyszerit gyilkosok, akiket elért a törvény szigo
rú keze
Siró, gyászos, halotti beszédnek beillő elet bozótt újból a posta Mihók Kán-

dórnak.
A december hónapban kflt levél imvBftr a második, a velvet Mihók Sándor a
niult héten kapott 0 éves édes anyjának w/. iráa. Minden
nevezett börtön töltelék
Olvassák el figyelemmel ezt a levelet. Minden egyes szava szentírás, mert egy
harminc esztendeje özvegy magyar asszony irása, a ki hat fiút és egy leányt nevelt a
magyar hazának.
A kinek szive és lelke van, megérti a levelet, a ki hisz az anyai szeretetben, az
együtt fog érezni a levén Írójával, a ki hisz az emberi lény. fensöbbségében, az megérti
^zt a levelet. A ki pedig nem hisz sem az anyjában, sem a testvérében, sem a hazájá
ban, sem másban, annak nem szól ez a levél, mert az nem ember..
,'Á levél-a családi vonatkozású dolgok elhagyásával—» szórói-szóra igy »üól:
''írtam, hogy voltunk a rémuralom álatt, mennyit szenvedtünk, féltünk,
folytonos rettegés, izgalom és borzalmasságok közt éltünk, nem volt az 5
hónap alatt egy nyugodt éjjelünk sem, abban való félelem miatt, hogy elhur
colnak a börtönbe és kivégeznek, mert 60 rendőriőtiszfrviselő meggyilkoltatá
sa volt tervezve és ezeknek a családja (mink is). Ernő pedig a miniszteri
tisztviselők közt volt kivégzendő aug. 10-re tervezve. No hát gondolhatod!
Aug, 20 ára az összes burzsuiknak meggyilkolása tömeggyilkolás volt
tervezve és meg is lett volna biztosan, ha meg nem bukik a kommün. Én egy
szer (a többi közt) egy sortűz alá kerültem, mikor a Krisztina templom előtt
a himnuszt énekelték az emberek és éppen ott leszálltam a villamosról
'majd agyonlőttek a gazemberek, am( nt futva menekültem, leestem, a ruhám
elszakadt, megint feltápászkodtam, to/ább futottam, mire felértem Ottóék
hoz, ideg shock-ot kaptam. Bizony, Sanyikám, igy éltünk, éheztünk a szó
szoros értelmében, tökkel éltünk két hónapon keresztül (ha kaptunk), ez egy
rémséges, borzadalmas, iszonyú egy
é
ten, a "magyarok Istene'' verje meg Károlyi Mihályt és Hock Jánost, azt
a két hazaáruló bitang gazembert! Sijnos, mind a kettő él, Prágában, a
ronda csehek védik őket. Ők voltak az elsők, akik ezt a szegény hazát el
árulták. Most a nemzeti hadsereg bevonult Budapestre, hála Istennek, van
megint hadseregünk, és nagy szigorúlág van. Statáriális eljárás, de ha az
éhinség még tovább tart, iszonyú dolgok lesznek! Nincs kenyér, nincs liszt,
ami az első feltétel ugy e, és nem segit senki. A mit a vörös rablóbanda még
itt hagyott, azt az oláhok elvitték, nem maradt semmi! Még az üvegtáb
lákat és ajtókilincseket is elvitték. Leírhatatlan! Annyi rablóbanda egy
olyan gazdag országra is sok! Most itt vagyunk, kifosztva, kirabolva, sem
mink sincs, úgyszólván éhen kell veszni! Egy olyan csürhe, ronda banda!
Tudod, Sanyikám, az, hogy a Kárpátoktól az Adriáig, az már csak mese! A
sok éhes, veszett kutya marakodik a koncon, a szegény Magyarországon!
Az, amit az amerikai magyarok tettek, nagyon, de nagyon szép, és momen-"
tán segit is legalább a szegény gyermekeken, de hát mi ez ahhoz képest,
a mi kellene ide? Egy-két hónap múlva rossz világ lesz, jó nem várható, h»
az emberek éheznek! Hogy fogalmad legyen( kilónkint mondom): liszt 30
korona, zsir 120 kor., krumpli 10 kor., vaj 160 kor., 1 tojásért minden árt ad*
nak, ha kapnak, de az sincs, bab 20 kor., lencse 30 kor., alma 15 kor. (szemét),
jobb 40 kor., egy métermázsa fa 200 kor Most kaptunk 15 métermázsa sze
net (magyar) 1200 kor. Fázunk az egész télen át. Csináltattam egy pár ci
pőt 800 koronáért. Margit 1500 koronáért. Egy egyszerű bársony kalapot
vettem 500 koronáért, a diszt én adtam hozzá. Szövet, ruhára való, 400-V
500—600 korona méterenként! No, most emberek éljenek és lakjanak jól, de
ha még volna liszt, de nincs, mert as oláh rablök elvittek mindent! Boksil
tudnék én még irni, (te. él sem férne oldalas papirra sem.
mT Published Each Thursday* Megjelenik minden csütörtökön. YOUNGSTOWN, 0., 1920 JANÜAR 29.
O U N A
szó,
minden letü
volt! Tele nyomorral! Hogy az Is­
3»-
**1
egy-
V^' v
Xíijry csapás érte csütörtökön
hajnalban a vounprstowni magyar
ságot. Akkor hunyta be örök
álomra szemét Horváth Dávid, a
Szent István cgvletnek éveken át
t'
érdemes elnöke, alapító tagja, a
Szent István egyháznak mult va
sárnap megválasztott gondnoka
és a nagybizottságnak kezdettől
fogva szorgalmas tagja.
Közel tiz napig küzdött az ir
galmat nem ismerő spanyol in
fluenza és az azt követő tiidőgyu
ladás ellen Horváth Dávid orős
szervezete. De végül diadalmas
kodott a betegség és Horváth
Dávid kilehelte nemes lelkét.
Halálának hire mint a futótűz
terjedt el a magyarság minden ré
tegébe. Elköltözése nagy megdob
benést keltett és temetésére nem
csak a Szent István egylet tag
jai fognak teljes számban kivo
nulni, hanem valószínűleg a töb
bi társegyletek is képviselve lesz
nek a nagybizottság küldöttsége
utján.
Horváth Dávid halála feleségé
re rója a nagy terhet, amely Jhat
gyermek felnevelésével jár. Hor
váth jó és gondos apa volt. Sze
rette a gyermekeket és ezért dol
gozott oly fáradhatatlanul a mult
István egylet gyermekosztályán
mely fényesen sikerült.
Rgész életén át dolgos, munkás
miber volt Horváth. Tetőtől tal
pig jó magyar és jó keresztény
volt. Fáradhatatlanul dolgozott
a magyarok összetartása érdeké
ben. Hiányát nagyon megérzi
majd a gyászba borult youngs
towni magyarság.
Horváth Dávid a Vetraspipém me
gyei Vaszar községben született
1884-ben, tehát 36-ik évében, fér
fikorának sugárzó delén ragadt®
el a könyörtelen halál. 19 évvel
^előtt jött ki Amerikába és miu
tán egy évet West Virginiában
töltött, Youngstownba jött, ahol
18 éven át volt a Republic Iron
and Steel Co. nagyrabecsült és
általánosan tisztelt alkalmazott
ja. Munkástársai és felebbvalói
mind
1
szerették. Horváth itt
Youngstownban nősült 16 évvel
ezelőtt, amikor elvette a Károly
falva, Zemplén megyei Kopasz
Margitot, akivel boldog
'í,Jí,-í'í« A.
!f*
1 11
Horváth Dávid meghalt
'A Ssíeiit István egylet elnökét és a youngstowni magyarság egyik
legderekabb tasrját elragadta a "flu." Nagy temetés lesz.
Molnár Péter it meghalt.
házas-:
életet élt és aki hü segitő társa
volt egész életén át. Hat árva
siratja a szerető apát Horváth
Dávidban: a 14 éves Erzsébet, a
12 éves Ilonka, a 9 éves Margit,
a 8 éves Ferenc, az |5 éves Má*
tild és a másfél éves Lajoska. A
családon kivül itt Youngstown
ban testvérbátyja Horváth Ignác'
.-ifi,v$'K*vv,ir*'»-•"
és Akronban lakó testvérnénje*
Dolgos Mihályné, szül. Horvátit
Mártha. valamint az óhazában
még élő édesanyja gyászolják ha
lálát kiterjedt rokonsággal, sógo
rokkal és sok kereszt gyermekei
vel együtt.
Horváth Dávid temetése szom
baton reggel 9 órakor lesz a Szt.
István templomból. Valószínűleg
Molnár Péter temetésével egvutt,
aki szintén tagja volt a Szent Ist
ván egyletnek. A temetésen Főt.
Várlaky Sándoron kiviil még egy
pap fog segédkezni. A Szent Ist
ván egylet minden tagjától elvár
ja a tisztikar, hogy megjelenik az
elnök és tagtárs kettős temetésén.
MOLNÁR PÉTER
Molnár Péter, a Seent István
egylet tagja, szerdán este fél nét-'
kor hunyta le a szemét örolt
álomra a Salt Spring roadon bé
relt kis farmján, évekig tartó be
tegség után. Molnár Dobronyon,
Veszprém megyétíen született 40
évvel ezelőtt és 14 éve, hogy
Youngstownba jött. Ttt hossaggl
ideig dolgozott az Ohio Work*
ban, majd tiidősorvadáaí kapott
és akkor kiment a farmára. Hét
evvef ezél ötf azastarsnl vette
Biró Rozáliát, akivel azóta boldo
gan élt és akit a nagy enapás tel
jesen megtört.
Gyermekeik nem voltak. A*
özvegyen kiviil halálát gyászol
ják az óhazában élő estvérei: An
na, Teréz, Lina és Margit, vala~
mint egy öescse a szibériai fog
ságban, Molnár Imre.
Temetése szombaton délelőtt
lesz szintén a Szent István temp
lomból.
NAGYBIZOTTSÁGI TAGOK
A youngstowni magyarság
sgyik legderekabb tagja és nagy
bizottságunknak kezdettől fogva
szorgalmas munkása, Horváth
Dávid elköltözött az élők sorából.
Kivánatos, hogy Végtisztességén
a youngstowni magyarság köz
ponti testülete utján a társegyle
tek is képviseltessék magukat.
Ezért felkérem a nagybizottság
ta£jait»
h°gy
a
ÍOOO Dollárt
Jia találna, a$m érintené kellemesebben, mint
az, ha eljön
a KOSSUTH KÖB fényes
8" Maszka-Báljára
melyet a Kör
-1930. ÉVI FEBRUÁR 3 ÁN, KEDDEN ESTI
tart saját helyiségében.
talpalávalót Rigó Jósica szolgáltatja 12 tagú
zenekarával.
BELÉPTIDÍJ:
férfiaknak 60 cent. Nőknek ... 36 cent.'
Kitűnő hűsítőkről gondoskodva van.
Szeretettel a RENDEZŐSÉG
A tisztikar nevében
Habodász Gusztáv, elnök.
FIZESSEN ELŐ AZ AMERIKAI
MAGYAR HÍRLAPRA. $2 ÉVENf*
320-322 W. FEDERAL STREET
%.4Í
"j
if
1.
í'
'•Mi§
v!
uf
"Jf
.A tó-
'r1S.Aísty*
55

'i
fr-
Szent István egy­
házban szombaton reggel 9 órakor
jelenjenek meg a gyászszertartás
ra. A koporsóra a B&gybizottság
koszorút tesz.
1
,\-n.
Í-íi$
ÍV5
y

xml | txt