OCR Interpretation


Amerikai Magyar hirlap = American Magyar journal. [volume] (Youngstown, Ohio) 1911-1942, April 22, 1920, Image 8

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078388/1920-04-22/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

VÁROS TERVEZÉS ÉS CSINOSÍTÁS VEZETŐI:
WARREN H. MANNING
.""Warren II. Manning Offices, Inc., North Bellarica, Mass.
WILLIAM PITKIN, Cleveland.
&&WARD HAMILTON MOTT, Cleveland.
The Buckeye Chair Co., Cleveland, elnöke
The (ílens Run Coal Co., Cleveland, igazgatója.
A. Dunham & Company elnöke.
THE SUBURBAN DEVELOPMENT COMPANY TISZTVISELŐI ÉS IGAZGATÓI:
"unimui w uuíjmuv i-Hnmr. t| The Glens Run Coal Company, Cleveland, elnöke.
The Suburban Development Company
Til* Wiglit-OliíMl^ké Co., Cleveland.
El,ADÁSI CSOPORT:
*HE WILBUR DUNHAM ORGANIZATION, Cleveland.
The Ridge Road Land Company titkára.

xml | txt