OCR Interpretation


Amerikai Magyar hirlap = American Magyar journal. [volume] (Youngstown, Ohio) 1911-1942, May 06, 1920, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078388/1920-05-06/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

33-35 K. PHELPS ST. YOUNGSTOWN, #.
A Hámory "Bank közeiébén
BáU telefonok: Main 6G15 és Main 3298. Automatic 616&
17-19 West Federal Street.
S Buffalo va^ulsfflomisoti
A jni üzltíteínk
Cleveland
Akron
'New CastleN
MOTOR TRUCKS
WEST BOAEDHAN STREET
,^'k az ulsö miiiösségü Stewart truck
.^tt^tóQO-tyl. M00:ig. kQye^'bl^.kfiCftLoekr
1*1 teliöP-aHtokr
Influenza
33 £. TÉDEfcAL STREET
Dollar Savings & Trust Co.
Bril.804. FÉNYKÉPÉSZ. Aufo.,8BZ9:
143 West Federal Street, Ymmgrstown, O.
The Struthers Savings & Banking
Company
Struthers, Ohio
fUásámoléiAának
Tke Struthers Savings^ Banking Co.
Hitelezőihez!,
V IRA R. PONTIUS,
Superintendent of BanijCs.
TATM AN, Special Deputy Superintended of Banks,
|elszámolássaa wegbüÉta. ,.
Federal Street

xml | txt