OCR Interpretation


Amerikai Magyar hirlap = American Magyar journal. [volume] (Youngstown, Ohio) 1911-1942, July 08, 1920, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078388/1920-07-08/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1
V*
It
,•
if

&
*,
7
í"4'
VOL. XI. ÉVFOLYAM
Julius 5-én, hétfőn nagy ünne
pe volt a warreni magyarságnak.
Egyetlen magyar egylete a War
reni Első Magyar Férfi és Női
Bs. Egylet amerikai és magyar
B&szlainak felszentelését tartotta
é napon és elöljáróban hozzáte
hetjük azt is, hogy a legnagyobb
erkölcsi és anyagi siker jegyében.
Délután 2 órakor gyülekeztek
ae ünneplő egylet tagjai, vala
mint Youngstown, East Youngs
town és Niles magyar egyletei
nek nagyszámú küldöttei diszes
jászlaikkal a Walnut streeti Ro
mán Hall elfttt, ahol a rendező bi
zottság összeállította a menetet.
Legelői haladt két amerikai ka
tona, névszerint Németh János és
Pratkaper József honfitársunk.
Közöttük menetelt Nuszer Gusz
táv, aki igen Ízléses Unele Sam
nek volt felöltözve. Utánuk ha
ladt a szép magyar koszorús leá
nyok serege, akiknek oldalán
nyalka magyar huszárok lovagol
tak táncoló paripáikon, őket kö
vették az ünneplő és vendégegy
letek igen nagy számban megje
lent tagjai, akik Druga Mihály
rendezőbizottsági elnök vezetésé
vel a római katholikus templom
ba mentek.
A diszes és szép nagy tefftf&ö'm
fejesen megtelt áhítatos szivii ün
neplő közönséggel, mikor Major
IfoeVsö fárreílí római katholikus
magyar plébános az oltár elé ál
lott és megáldotta á zászlókat. A
felszentelés után gondolatokban
gazdag, találó hasonlatokban bő
velkedő, magas szárnyállású be
szédet mondott a zászló jelentő
Régéről. Szívből jövő hatásos sza
vai szokatlanul mély és megindító
hatással voltak mindenkire, oly
annyira, hogy protestáns testvé
reink a legnagyobb elismeréssel
adózták a költői lelkű plébános
flgfp beszédéért.
A zászlók felszentelése után a
Jtt^net visszamarcholt a Román
Hallba, ahol Druga Mihály lelkes
éR szives üdvözlő beszédet mon
dott. a melynek kapcsán megnyi
totta az ünnepélyt. A pompázó
ssép fehér ruhába öltözött koszo
rnleányokat az egyleti kiküldöt
tek fogták körül és ott láttuk az
ünneplő egylet, a youngstowni
öreg egylet, a Szent István egy
let, az east youngstowni Petőfi
egylet, az east youngstowni Szűz
Wiria egylet, a nilesi első magyar
^bs. egylet diszes amerikai és ma
gyar zászlait. A terem hátsó ha
hójában helyezkedett el az east
«ungstowni híres magyar rézban
a mely Lesnyánszky Tstván
[fyrmester vezetése alatt a marcho.
tás folyamán vigan húzta a pom
|»j$s indulókat.
Az elnöki beszéd utáir a közön
ség elénekelte az amerikai és ma
gyar Hymnuszt a rézbanda ügyes
Itisérete mellett és ezután Móricz
István, a nilesi leső magyar bs.
elnöke., Tenke Ferenc, a
niWi Verhovay fiók elnöke és
Mihók Sándor, a Szabadság
youngstowni irodavezetője mond
tak lelkesítő beszédeket.
Ezután Kiss Lina, az amerikai,
iss Erzsike pedig a magyar
zászlókat koszorúzták meg lelkes
és találó szavak kíséretében, és
ezalatt a koszorús leányok a Star
Spangled Banner-t és más haza
fias dalokat énekeltek.
Az első zászlószegeket a kereszt
szülők helyezték el a zászlók ru
taiba. Az amerikai zászlónak
Nuszer Ferenc és neje, a magyar
zászlónak pedig Samplák Mihály
neje voltak á keresztszülei, ft
#.•* "tf'' «v ti
«**n
Í**
Zászlószentelés Warrenben.
A Warreni Első Magyar Bs. Egy let záazlóazentelése a legnagyobb
erkölcsi és anyagi siker jegyébe 11 zajlott le. Major Dezső plébá
nos gyönyörű beszédet mondott a templomban. A nágyszámban
megjelent youngstowni magyars ág négy zászlót vitt a diszes me
netben. Az ünnep rendező bizottságának munkáját a legnagyobb
dicséret illeti meg.
"Saját tudósítónktól.*!
kik hangulatos szavak kíséretében
erősítették be a szegeket. A
youngstowni egyházi és egyleti
megbízottak következtek ezután.
Lón árt András a Szent György
görög-katholikus' hitközség, Ba
laskó György a Szent Tstván egy
let, Sebők Gábor a református
egylet, Tomory Tstván a Petőfi
egylet, Lukovszky Kálmán a
Szűz Mária egylet. Mecsey And
rás az Öreg egylet megbizásából
ügyes és lelkesítő szavak kap
csán ütötték be a szegeket. A
nilesi magyar b®. egylet szögét
Móricz Albert, a nilesi Verhovay
fiók szegét pedig Tenke Ferenc
erősítette
bele
reni néme egylet nevében Geron
Géza ütött szeget a rúdba. Nagy
tetszéssel kisérték a kicsike ifj.
Sompiák Mihály és Sompiák Ju
liska szegbeverésrt. A két apró
ság ügyes jelszavak kíséretében
végezte az aktust. Még vagy öt
venen kalapálták, be a szegeket a
rúdba és hat óra felé járt már az
idő, a mikor az iinr.epély ezen ré
-•ze befejeződött..
Itt emlitjiik megj, hogy a re
mekbe készült két pompás és szép
zászlót Papp Ferencné készítette
és az egyleti tagok munkájáról a
legnagyobb elismeréssel nyilatkoz
nak.
V
Vi 4^'ÍUj s í i A
Hat óra után batokett volt a
Pincehelyiségben Kitűnő töltött
káposzta vezette be a valóban di
cséretes jó vacsorát, a melynek
folyamán Druga Mihály köszön
etté a vendégeket, akiknek nevé
ben Sebők Gábor, Móricz Tstván,
'l'enke Ferenc és mások válaszol
ok. Vacsora közben megjelent
i warreni polgármester is, aki
szép beszédet móndott, a melyre a
rendezők felkérésére Mihók Sán
lor, a Szabadság irodavezetője,
válaszolt, aki arra kérte a polgár
mestert, hogy becsülje a beván
dorlókat továbbra is, és legyen
zószólója annak, hogy legalább
Sort és sört ihassanak. A kitörő
fapsok
igazolták, hogy Mihók
Sándor valóban-az egybegyűltek
érzelmeit tolmácsolta.
A vacsora alatt megkezdődött
i tánc és a vidáman, példás rend
ven mulatozó társaság csakra reg
reli órákban széledt haza.
A rendező bizottságról, a koszo
*us leányokról és a főző asszo
nyokról még kiilön meg fogunk
emlékezni. Most pedig befejezé
sül annyit, hogy a nagyszerű er
kölcsi sikerhez a legnagyobb mé
•etü anyagi siker járult. Helyén
valónak találjuk megemliteni azt
s. hogy a Szabadság és a Youngs
'owni Magyar Hírlap 5—5 dollá
ros adománynya! járult a zászló
alaphoz, amely összeget Mihók
Sándor adta át
EZ
id okáöak.
-pWSBS
^vv""v
r.
egylet pénztár­
VERHOVAY GYŰLÉS
A tisztikar nevében felkérjük
a Verhovay egylet 108-ik youngs
towni 108-ik fiókjának összes
tagjóit, hogy a vasárnap délután
2 órai kezdettel a rendes gyűlés
teremben megtartandó gyűlésen
okvetlenül jelenjenek meg, mert
azon tartja konvenciói beszámo
lóját a fiók delegátusa, Géressy
Sándor. Ezenkívül ezen a gyűlé
sen ejtjük meg a félévi elszámo
ást. Kérjük továbbá a tagságot,
hogy azok, akik a bálijegyért já
ró 50 centeket még nem fizették
be, ezt a mostani gyülésen.^e mu
lasszák el.
Debroviuky Az ínak.
Hoffer András
i
A I A N
"*Á.
a rúdba. A war­
megértés, a béke, a közös
munka jegyében folyt le az Ame
rikai Magyar Szövetség ez évi fő
gyűlése a clevelandi Hollend^n
szálloda nagytermében hétfőn és
kedden. A napilapok bőven és
részletesen megírták az eseménye
ket, így mi azokkal csak általá
nosságban foglalkozunk, termesz0
tesen hűen referálva Youngstown
szerepléséről is.
A konvenció kiváló eredménye
ket ért el. Mindenkinek
feltűnt,
hogy a rendes, ragy lelkesedéssel
elmondott beszédeket, amelyek a
multak főgyüléseit jellemezték,
az idén felváltotta a rövid, de ve
lős és igen komoly felszólalások
özöne. Mindenkin meglátszott,
hogy nem szónoki tehetsége ra*
eyogtatására, hanem komoly épí
tő munkára jött el Clevelandba,
nmely nem érdemelte meg a kon
venciót, mert éppen a clevelandi
magyar munkásság érdeklődöd
legkevésbbé a főgvülés iránt. A
rengeteg clevelandi magyar egy
let közül csak néhány küldött
képviselőt a gyűlésre.
A Szövetség jövőjére nézvo
igen fontos határozatokat hozott
a főgyiilés. Végre azt mondhat
juk, hogy biztosítva látjuk a Szö
vétségét anyagiak dolgában, mert
a magyar lelkészeken kivül, akik
már Pittsburghban megtartott
evülésükön megígérték a leg
messzebbmenő pártolást, megmoz
dult a magyar rzármazásu intel
ligencia is, vagy legalább azok
nak a nyugaton lakó csoportja és
munkakört kért magának a Szö
vetség keretein belül.
A Youngstown által már a mult
évben kidolgozott szervezeti alap
szabály í zerint azok csekély módo
sításával az amerikai magyarsá
cot három fŐkerületbe osztották
be az eddig felvett, de megalko
tásra nem került állami tanácsok
helyett. A kerületek a követke
zők
A kelet, amely magába foglal
ja az összes keleti államokat és
Pennsylvania keleti részét u.
Székhely New York.
A közép, amley magába foglal
a Pennsylvania nyugati részét,
West Virginiát, Ohiot, Kentuckyt
*s a dél államait a Mississippi fo
yótól keletre. Székhely Qleve
'and.
A nyugat, amely magába fog
alja Indianát, Tllinoist, Missourit,
Wisconsint és a többi nyugati ál
lamokat egészen a Csendes ten
derig. Székhely Chicago.
Az országos tanács egyutfal
kormányzótanács is és annak ösz
.zetétele ugy módosult, hogy ab
ban a kerületek három-három kép.
viselőjén kivül helyet foglalnak
a lelkész egyesület igazgatóL a
négy nagy magyar egylet. fő
elnökei és a Szövetség megválasz
tott elnöke és titkára.
A tanaes így 21 tagból
A
áll.
Youngstownból egy férfi, a Ma
ervarország sorsát mindig szivén
viselő lelkes Főt. Várlaky Sándor
került a kormányzótanácsba, Dr.
Pessenlehner Antal egyhangúlag
újra megválasztott titkáron kivül.
A hat tisztviselő közül három
Szövetség fŐszékhelyén, Youngs.
townban lakik, ezek a titkáron ki^
v
YOUNGSTOWN SIKERE
A KONVENCIÓN.
Az Amerikai Magyar Szövetség főgyülé3Ón ismét a youngstowni magyarság munkája
állott első helyen. Fontos és komoly határozatokat hoztak. —A Szövetség előtt
végre szép jövő és állandó fontos munka áll. Kerületi beosztás. Chicago
mozgolódik.
A székhely Youngstownban marad.
HÁROM TISZTVISELŐ ÉS EGY KORMÁNYZÓ TANÁCSOS A YOUNGSTOWNI MAGYARSÁG
KÖRÉBŐL KERÜLT KI. TOLEDO ERŐSEN DOLGOZIK.
TÁK A SZÖVETSÉGET. A SZIBÉRIAI MOZGALOM.
vül Ress József, akit pénztárnok*
nak választottak meg, miután Bo
kor Jenő, aki hosszú éven át nagy
lelkiismeretességgel és pontosság
gal vezette a Szövetség ügyeit,
az állását nem akarta újból elfo
gadni. Neki a főgyülés nagy kö
szönetet szavazott. Végül lapunk
szerkesztőját, Neményi Miklóst,
megválasztották jegyzőnek, de
csak azért, mert a szintén youngs
towni Mihók Sándor, a Szövet
ség eddigi jegyzője, nem volt je
len más elfoglaltsága miatt és a
gyűlés kimondotta, hogy távolle
vőket nem választhat tisztviselő
nek. A szomszédos Allianceből
ismét Kőrösfői Jánost választot
ták ellenőrnek. Elnöknek De.
Bárándy Oszkár maradt South
Bend, Tndianából. Varga Hugó
Clevelandból megmaradt első al
elnöknek, mig a második alelnöki
risztet a- toled^fc iCótk Jánoera ru
'íázták,
A Szövetség székhelye Youngs
town marad, mert itt a titkári hi-
Yomigstown adott legtöbbet a
Szövetség céljaira az simult 11
hónapban, több mint 1017 dollárt
juttatva a szent célra, utána To
ledo következett, ahonnan 949 dol
lárt küldtek 1»p. Szervezetts^i"
tekintetében Toledo talán még na
gyobb tökélyt ért el, mint Youngs
town. A két város magyarságá
nak jegyzőkönyvi köszönetet sza
vaztak.
Youngstown magyarságát gyak
ran emlegették a főgyülésen. Csak
nem az összes határozati javasla
tokat Youngstownban szerkesz
tették. Youngstownt dicsérték a
szibériai mozgalom megindításá
ért is.
A youngstowniakat a követke
zők képviselték: Habodász Gusz
táv, Főt. Várlaky Sándor, Hámo
ry Gusztáv, Neményi Miklós, Ress
József. Molnár Mihály, Péli Fe
renc, Jakubek Lajos, Grosshand
ler Bogdány Gábor, Éber Fe
renc, Mixics Gáspár, Bucki Ká
roly és Tóth Tstván, valamint Dr.
Pessenlehner Antal titkár. A de.
legátusok számát illetőleg Toledo
vezetett vagy ötvennel.
A youngstowni javaslatok kö
zül négyet elfogadtak, egy tárgy
talanná vált, egyet pedig a'
egyetlen névszerinti szavazás
megtartása után szótöbbséggel el
vetettek.
A főgyülés a youngstowni ha
tározati javaslatok kapcsán kábel
utján fordult a magyar néphez és
pedig oly értelemben, amint azt
a youngstowni magyarság kiván
•H.
A szibériai ü?ybeft, miután a
Relief Committee tisztázta állás
pontját és v eddigi munkáját, a
Szövetség az eddig beérkezett
pénzekből 25 ezer dollárt utalt ki
oibenan Fund főpénstárnoltf»
kezéhez és elhatározta, hogy ujabb
felhívás utján felkéri az amerikai
magyarságot, hogy adjon, mert e
mit eddig adott, az még nem elég.
A Commentatort, a magyars-Í£
igaz ügyének terjesetőjét, a leg
melegebb dicséret illette a főgyü
lésen.. Annak felkarolása ég ter
jesztése lesz az amerikai magyai-
1 ífciSfcj líllLS! kivi
U N A
Published Each Thursday. Megjelenik minden csütörtökön. YOUNGSTOWN, O., 1920 JULIUS 8.
A LELKÉSZEK FELKAROL-
sag és a Szövetség e# évi főfel
adata.
Itt vannak a youngstowni indít
ványok
A Youngstown, 0., Magyar
Egyházak és Egyletek Nagy
bizottsága, igazolt képviselő:
utján és egyhangú határosat
alapján
JAVASOLJA,
hogy az Amerikai Magyar Szö
vétség intézzen a jelenlegi ma
gyar miniszterelnök utján a
magyar néphez kábelt, a mely
ben arra kéri az amerikai ma
gyarság nevében a magyar kor
mányt, nemzetgyűlést és né
pet, hogy állitsa (helyre Ma
gyarországon a jogrendet, sze
mélyi biztonságot és a teljes és
egyforma szabadságot.
Ugyanez alkalommal óvá
sunk jelentendő be a kormány
nál a multak hibái ellen, hang
súlyozva, hogy üldözés és 3l
nyomás Magyarországnak töb
bet
áxtr
Megnyugvással értesülünk,
hogy Magyarország nemzet
gyűlése a jogrend, személyei
szabadság és egyenlőség hely
reállításában látja a nemzeti
újjáépítés munkájának sikerét.
Az amerikai magyarság kész
séggel nyújtja segitő kezét eh
hez a becsületes munkához, a
mely biztositéka lesz annak,
hopy a területi integritás érde
kében hathatós munkát fejthes
sen ki.
Kérjük a nemzetgyűlés elnö
két, hogy az epész magyar nép
hez szóló üzenetünket a házi
szine elé terjessze.
A nagygyulés az indítványt el
fogadja s annak végrehajtását az
ujonnah választandó tisztikarra
bizza/
^Több-kevesebb vita ntán el
fogadja a nagygyűlés a bizottság
javaslata alapján a youngstowni
nalgybizottság következő javasla*
tát:.
(Folyt at 1. oldalról)
Elfogott gyilkos.
1
mint száz vesztett csa­
ta és lehetetlenné teszik azt,
hosy az amerikai
magyarság
erkölcsi és anyagi áldozatok
kai a magyar nép érdekében
eredményes munkát fejthessen
ki.
Utána a bizottság javasolja
hogy a magyar nemzetgyűlés el
nökéhez a következő kábeltávira
tot küldje a konvenció:
As Amerikai Magyar
Szövetség.
A távirat s'/övegét, amelyet
Márk Béla, Tiszt. Bogár Lajos és
szerkesztőnk fogalmaztak, a nagy
gyűlés több hozzászólás után szó
vól-szóra elfogadta s annak el
küldésére az elnököt kérte fel.
2. Dr. Weiszburg Zoltán (Chi
cago) indítványozza, hogy az A
M. Sz. intézzél felirátot az Egye
sült Államok kongresszusához,
hogy a mennyiben a megszállott
trriileteken élő magyarok üldözé
seknek vannak kitéve, tegye meg
a lépéseket a Szövetséges kor
mányoknál az ilyen visszaélések
megszüntetésére. Ezt az emlék
iratot Ohio állam valamelyik sze
nátora révén juttassák el a szená
tus külügyi bizottsága elé.
4
tést"'
K
Az elmúlt szombaton Cleveland
ben megöltek egy embert és 2700
dollárt raboltak. A gyilkost és
két társát elfogták Youngstown
ban. Most a börtönben várják
méltó büntetésüket.
Az elmúlt szombaton nagyszabá
sú rablás történt a clevelandi
Scranton roadpn levő Smead-féle
gyárban.
Déltán fél három tájban,
a mikor a munkásokat ki akarták
fizetni, mejelent a gyári pénztár
nok irodájában egy marcona alak
és a fizetésére várakozó 150 gyári
alkalmazott előtt "hands up"nt
kiáltott a pénztárnokra. Az öreg,
G0 éves ember meg akarta mente
ni az előtte levő pénzt, a mire a
rabló fejbe vágta a revolveréve'.
A pénztárnok összeesett, de a hoz
zá legközelebb álló szintén 60 éve*
munkás elakarta fogni a merény
lőt, aki azonban szivén lőtte. A
írolyó talált és a szerencsétlen em
Vr halva esett össze a földön.
A rabló Öelkapta a bádogdo
bozt, a melyben 2700 dollár voU
's felugrott a közelben várakozó
'utomobilra, amelyben társa ii!t
'•s robogva elsietett a nehánv
lerccel előbb ellopott gépkocsin
V rendőrség csak jó félóra ntán
értesült az esetről és bár egész
nap kereste a gyilkost és cimbo
ráit, még sem tudott a nyomukra
•kadni.
Másnap kedverő fordulat álloti
he a dologban A detektívek el
fogtak egy jól öltözött embert.
ki a buffaloi hajóra akart fel
-zállni. Csakhamar kisült, hogy
iz illető Fred Rowsky lengyel
^rnber, aki részese volt á szóban
°rgó rablásnak A megijedt em
er á vallomás során megtörött
s bevallotta cinkostársait is, a
íikről kisült, hogy Youngstown
ban tartózkodnak.
A youngstowni rendőrség egy
kettőre kinyomozta a gyilkost és
-ét cimboráját. A gyilkos a 10
'ves Fred Xaener, aki hasonló
'oru neével együtt egy helybe1 i
zállodában lakott. Épen alud
ak, amikor :i detektívek reájuk
nyitották az ajtót. Nem is pró
'áltak ellenszegülni és szó né!
ül átadták a náluk nevő 727 dol
árt- Xagner és neje bevallottá-f
•ünösségiiket, Ugyanezen id-5
•latt néhány detektív elment a
Vlaple ave. 304. számú házába é-
etartóztatta a 20 éves Stanna Mr
hályt, aki szintén cimborájuk
'olt.
A három foglyot bevitték a
börténbe, ahol megtörtek és beval
'ották, hogy ők rabolták el a 270°
lollárt. Stanna szerint X&gner
*vilkolta meg a védekező mun
kást, de "Wagner nem akarja ezt
Sc-vallani. Stnnna hosszabb ideiir
lolgozott Youngstownban a Re
public Iron and Steel Co. gyárá
an, ahol jóravaló és tisztességes
mbernek ismerték. Azt is tudták
előle, hogy jegyben jár egy
voungstowni leánynyal és |hogy
nemsokára meg lett volna az es
küvőjük.
Mindhármukat bevitték a elev*
"Wii megyei börtönbe.
GYAPOTTERMELÉS
Az Egyesült Államokban lev"
malmok ez év április hónapjában
66,900.000 font, gyapjút dolgoz
tak fel, mig az elmúlt év április
hónapjában a feldolgozott gyap
jú mennyisége alig haladta meg a
45,000,000 fontot.
UJ KEMIKAI GYÁRAK
As elmúlt hónapban 15 uj^tépi
saság alakult, hogy kémikai sze
reket és festékeket gyártson és
eladjon. Az újonnan alakult tár
saságok befektetett összege egyen
kint meghaladja az 50,000. ugy,
hogy a 15 társaság befektetése
együttvéve 3,392,250 dollár volt.
fV-
JLífe, si? i 1si V "Tl k'i
""'í
4
i
A NagybizotUág
gyűlése.
Az Amerikai Magyar
ség konvencióia volt a szombaton
este megtartott nagybizottsági
gyűlés egyetlen tárgya. A nyár
hetása látható volt a megjelente
ken, mert a nagybizottság 72 tag
ja közül csak 18-an és néhány ér
deklődő vettek részt a gyűlésen.
Örömmel láttuk azonban Nt. Ge
renday László református lelkészt
a gyűlésen, amelyeken betegsége
miatt jóideje nem vehetett részt.
A Szövetség és a magyar szü
lőhaza ügye igen jó javaslatokat
váltott ki a megjelentekből. Ne
ményi titkár javaslatain kivül
igen értékes indítványokat tettek
Habodász Gusztáv elnök, Nt. Ge
renday László és Horváth István.
V hat indítványt a nagybizottság
egyhangúlag elfogadta és a tit
kárt utasította, hogy azokat kel
lőképpen megszövegezve terjessze
a konvenció elé. Tekintettel ar
ra, hogy a konvenció a hat közül
i javaslatot tárgyalt, azokkal bő
vebben a konvencióról irt tudósi
tás kapcsán fogunk foglalkozni.
Végül összeállították a delegátu
sok névsorát, amelyek közül csak
azokat közölj iik, akik feljöttejk a
gyűlésre.
A nagybizottsági ö*«zmftgyar*á
gi piknik ügyében még nem tör
ént végleges határozat, mert az
A.von Park tulajdonosa még nem
értesítette az elnököt vagy tit
kárt arról, hogy szabad-e a tánc
vasárnap a parkban.
EGYHÁZI PIKNIK
Nagyszerűen sikerült a Szent
Tstván róm. kath. egyháznak rén
des évi Fourth of July pUrniyjo,
amelyet jobb hely hijján i*~3t a
Zupp farmon tartottak meg East
Youngstownban vasárnap dél
után. Már a kora délután órák
ban zsúfolásig megtelt a kert és
i helyiség és a vidám, magyaros
mulatozás a késő esti órákban
*rt csak véget. Az egyház érde
kében mindig derekasan munkál
'odó asszonyok és férfiak kitet
ek magukért és szorgalmasan
szolgálták fel a kiküldött bizott
ágok által bevásárolt ennivaló*
cat és italokat, no meg a gyere
keknek a nyalánkságokat. Rigó
fóska jó muzsikája mellett vigan
nent a tánc is és a nagy nap
itán mindenki avval tért haza,
'iogy jó mulatPÚg volt a Szent
István egyház ezidei piknikje. A
"észletekről és az anyagi eredmé
nyerkől majd a Szent István egy
ház rendes hírei közt számol be
Főt. Várlaky plébános.
SZENT ISTVÁN EGYLET
A Szent István egylet csak fft
vid gyűlést tartott vasárnap dél*
•itán tekintettel a kettős ünnepre
és az egyházi piknikre. A befi
*etéseken kivül fontos tárgyak
nem kerültek a gyűlés elé.
A nagyobb összegű csoport
vagy viszontbiztosítás ügyében
kiküldött bizottság erre a gyű
lésre nem készüH el jelentésével.
De több helyről ajánlat kérete+t
be és azok bizonyára megérkeznek
a következő gvülés előtt, amikor
is a bizottság okvetlenül jelentést
tesz ebben a fontos ügyben. Aí
»gylet tisztikara már most figyel-/
ntezteti a tagokat, hogy a jövő**
gvüléere okvetlenül minél na-
gyobb számban jelenjenek meg,'
hogy ezen ügyet lehetőleg az egés%
tagság tárgyalja
A félévi elszámolás számadatait
majd a jövő héten közöljük.
LÉGIJÁRAT ANGLIA ÉS
HOLLANDIA KÖZÖTT
Londonból jelentik, hogy rövid
időn belül megnyílik az uj angol
holland légi járat, mely posta és
személyszállításra berendezve, elő*?ftf
re meghatározott időközökben
pontosan fog köslekednL
a,
a~ J-':
--.
^.
sjg
4
!»3g
iv
,a
d'
d'
'i *K„ js&Í
1


w '1
1
*",r
f'
v
V'
,,r|
v.'í
$
*ii
jf
n
1
i
•"I
1
*H| Jjp

xml | txt