OCR Interpretation


Amerikai Magyar hirlap = American Magyar journal. [volume] (Youngstown, Ohio) 1911-1942, September 02, 1920, Image 5

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078388/1920-09-02/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

A NAGY BANK
Friedman József
202 öTAMBAUGH/BUILDlkö
Az Electric Sb&p felett
YOüNGSXOWN ... OHIO
KNIGHTS OF COLUMBUS BLDCt.
Ajtó 206.
A köttpdtfft *$lzoÍtó laktanya ulÉliCfc'
Telefon: Automatic 74459
DR. LYMAN
4-ik emelet, 412. számú szoba,
Bell telefon, 6945
Auto. telefon, 4772
ín W. Federal St
Bert Jackson 0 uitisite Girls of Today
NEW YORK CITY
1597 SECOND AVE.
Fióküzlet.
Cor. 8 írd Street

xml | txt