OCR Interpretation


Amerikai Magyar hirlap = American Magyar journal. [volume] (Youngstown, Ohio) 1911-1942, September 23, 1920, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078388/1920-09-23/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Si*-*
/V*
V
vöu
H#
I
tk~
V
w
4-
S3*.-
Hosszú kocsisor robog Marion
ba ezen a sínpáron. De Marion
felé más sinpárok is futnak és
mindegyiken vonatok robognak.
Más világrész fiai mennek, ma
Hardinghoz Amerika minden ré
széből. "Harminchat faj fry
gondolattal.
líirminehatféíe ember soha)
Hem érzett még ennyire {gyütt.
Csodálatosan nagy és hatalma
san vonzó egyéniség leket, fdtjórt
ez történik.
BANDA.
A magyarok egyre melegedő
Mívvel nézik a délohioi mezőket.
fMCserepes tanyák" maradoznak
el egymásután. Itt juhokat, itt
teheneket legeltetnek az erdők
V'j'i
V#** 'j "v
p-\
'VOL. XI. ÉVFOLYAM (NO.) 39. SZAM.
A marioni kirándulás.
A magyarok küldöttsége mult szombaton kerf ate fel Harding
szenátor, republikánus elnökjelöltet marioni. otthonában.—
Nagyszerű fogadtatás.
-'Korán kell kelniy" liogy az ember az Egyesült Államok leendő
elnöke elé jusson. Be korán kelni ha&tios £s jé. És nincs szebbAdo
log az őszi virradatnál.
A vonat ideges kattogással fut velünk. Felettünk fehér hímzésű,
lámazöld égbolt, körülöttünk párázó vizek és mezők,* előttünk
életünknek egyik legszebb útja.
Marionba megyünk Hardingot látni,mintpáaatorák,k csillag
titán. Mindenki érzi, hogy ünnep van ma, ha nines piéoa betűkkel
megjelölve a kalendáriumban szeptember 18.
Aranysugarak söprik végig a ködös erdőket. Még csak a fák
tetejét. A nap kel és minden kelet felé fordul. Ez a természet
rendje. A Nap kel, mi sm nézhetünk a lemondó holdra.'
alatt. Kis városokat és még ki-.Harding és a felesége.*
ftfrb falukat érifíi a vonat
Ez itt Mezőkeresztes—Nyá
rid mondja valaki. Ez meg
Kálkápolna, az meg Kiskunfélegy
háza. Nem lehet az, hogy Hard
ne tudjon magyarul.
^, -jKözyetlen mögöttünk egy ko
csira való talián dalol. A ma
gyár mezők után a kék Adria.
Lágy, érzelmes, édes olasz áriá
kat dobál be közénk a szél. No,
nem utolsó dolog ez se. És ki
tűnő ^ézbanda jön az olszokkal.
A "Corsia D'Annuncion" játszik
most ilyen. Bizony-bizony elfog
most bennünket, magyarokat a
keserűsé#. .Nekünk nincs ban
dánk. És egy kicsit elkedvetle
nedve bomlunk szét négyes-ötös
csoportokra. Aztán előkerül itt
is, ott is, az örök magyar vigasz
talás, a "harminckétlevelü."
És nemsokára jókedvűen fut
egy politizáló magyar csoporthoz
Peder Antal:
Vivát Soroksári Már ne-
Icink is van "bandánk."
Miféle banda, cimborát
Makkból.
A MEGÉRKEZÉS
Pont tizenkét órakor érkezett
be Marionba a vonat. Egyszerű
kis állomás, de egyik sinpár a má
sik mellett. A szélrózsa minden
irányából jönnek ide vonatok.
Hiába no, ez a kis ohioi város ma
a világ közepe.
Sorakozunk. íffc már' asi me
gyünk az olaszok után, de nehogy
bennünket is taliánnak nézzenek,
egy kicsit elmaradunk. Köztünk
egy-két magyar hölgy is lépked
és megyünk zene szó nélkül, né
mán, de beszédes szemekkel mi,
magyarok, százegynehánvan vég
ig a széles "magyar" utcán. És
tapsolnak a marioniak. A méltó
ságos, komoly csoport megfogja
az amerikai sziveket. Megérzik,
hogy ezek az emberek zarándo
kok. A legboldogtalanabb nem
iét fiai mennek a legboldogabb
nemzet legboldogabb embere elé.
Nekünk nem kell táblára irnunk,
hogy kik vagyunk.
És amere megyünk, egyre tap
solnak a járdán álló emberek.
A városka közepén hozzánk
csatlakoznak a new yorki és chi
cagoi magyarok. Aztán jönnek
a nebraskaiak. 'Kis amerikai fiuk
felszalagoznak bennünket, közénk
Jön McCormick illinoisi szenátor,
A küldöttség szónoka, s barátsá
gosan elbeszélget velünk, mig a
iMATiot iámét plindnl
v
•. jr. '1 it
k
í n i
7
^iürst
9
MOUNT VERNOH
AVENUE 308
Gyönyörű, Izélés ut a Mt. Ver
non avenue és ma "diadalut."
Diszitett oszlopok jelzik jobbról,
balról, hogy merre jut az ember
a Harding otthonához. Szerény
kis ház a Harding otthona. Szé
fes por^s, kis park előtte, sövény
nyel „és" jól ápolt fákkal., A por
esoh újságírók és fotográfusok, a
korlátról öt-hat maszatos gyerek
lógatja le a lábát. A ház előtt
vagy ezer ember sütkérezik az in
dián-nyárban. És elcsattan az
első kodak.
Még pózolunk egy kicsit a fo
tográfusnak, a nyakunk merev
és lábujhegyen állunk, amikor
szinte észrevétlenül a porosra lép
Két jóságos arc mosolyog fe
lénk. Két mélyfekete két sze
líd kék szem.
Göod morm#§,' boyí(.
Hurrah for Hardin?!
BfcCORMICK BESZffe
"Mr. Harding 1
"36 különféle faj küldött
sége jött el hozzftd
l'
Jionítolat-'
taJ: Te leszel az Egyesült Álla
mok következő elnöke
Az elegáns szikár alak moso
lyogva beszél. Harding is moso
lyog. Sajátságos érzés szállja
meg a sziveket. Az ofthoniasság
érzése ez és ettől a pillanattól
kezdve mindannyian csakugyan
otthon vagyunk a Harding házá
nál. Senki se keresi többé joviá
lis alakján, a homloka hajlásán
a kivételes embeí* vonalait. Min
denkit meghódít az egyszerűsége
és csak később vesszük észre, hogy
éppen ez az, ami, benne kivételes.
A második Lincoln áll előttünk.
És mellette áll a felesége, az
Egyesült Államok elkövetkezendő
első asszonya, fehér pettyes, sö
tétkék ruhában, a nyakán fekete
bársony szalag és egy zöld malahit
lánc öt parány smaragd elefánt
tál. A lánc eredetéről ez az öt
"elefánt" beszél. (T. i. az "ele
fánt" a republikánus párt állata.
'ele-
as
"Olyan szilárd, mint
fánt.")
NINCS KÖTŐJELES
POLGÁR
MdOormick nyugodt, határozott
szagai A. azonnal válaszolt Hard
ing:
"Semmi oly»n mondanivalóm nincs
az önök számára, honfitársaim
mondotta, amit nem intézhetnék
valamennyi amerikaihoz is o az önök
iránti udvariasság szabályait sérte
ném meg a kötelességszegést követnék
el, mint jelölt egy magas állásra, ha
akármilyen csoporthoz, külön érdekelt
séghez, vagy valamely osztályhoz, faj
hoz, felekzethez intéznék beszédet.
Mindnyájan amerikaiak vagyunk s min
«len igaz amerikai azt mondja, a mit
őn mondok: Amerika mindenekelőtt."
"Mi tátitorithatatlanul ellene va
gyunk ugy a jelenben, mint a jövőben
a kötőjeles amerikánizmuBnak. A meg
különböztető előneveltnek véget vetet
tünk. Annak a módja, hogy Amerika
életerében az idegen vért egybeolvass
szúk s egyesítsük, az, .hogy szüntessük*
meg a csoportokat. Vessünk véget az
osztályoknak, hagyjunk fel avval,
hogy külön-külön fordulunk hozzájuk,
vessünk véget annak, hogy egyeseket
kÖetLVik jobban kedvelünk. Szögez1
zük tekintetünket újra az alkotmány
ra, a mely egyforma jogokat ad min
denkinék* amely véget vet a különös
ktdvezés^knek itthon s a különleges
b«folyá«oknak odaát. 8 gondoljunk
az amerikaira, a melyik a maga pol-
a
2. ^,
í^
•Jh
i Í'A. -A'- *'.r
t'
Á írh&Ml&hÉtéltLi$~ i.
^f%í* -^7lvV '«&*
1r
1 v
A E I A N
MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ
SIKERREL SZÓNOKOLT
A napokban tartotta a Maho
ning megyei gyógyszerészek egye
sülete évi tisztujitását. Az ez al
kalommal megtartott gyűlés szó
noka magyar származású férfi, a
new yorki Dr. Marton M. Gyula
volt, aki nagyszabású beszédet
tartott "Eladás" eimmel. Dr.
Marton a ma már világhírű ame
rikai magyar gyógyszergyárnak,
a Partos cégnek alkalmazottja.
Magyar asszony
auto-balesete
ffaftiska Klárát elütötte egy vi
gyázatlan gépkocsi vezető.
A rendőrség keresi iwt a köíiy
nyelmü autóvezetőt, aki mult csü
törtökön délben a Mahoning és
Oak Hill avenue sarkán elütötte
az 1621 Florence avenue alatt la
kó Haluska Klárát és legkisebbik
hat éves gyermeké^. Haluskáné
mindkét lábán súlyosabb termé-r
szetü zuzódásokat szenvedett és
gyermekeivel együtt a rendőrségi
patrol kocsi szállította lakására.
Haluskáné öt gyermekével ke
resztezte az utcát, amikor az au
tomobil nekiszaladt. A gyerme
kek ijedten rebbentek szét, de a
legkisebbik anyira megrémült,
hogy nem tudott mozdulni. Ha
luskáné megpróbálta elrántani,
de ez csak félig sikerült, mert a
kis gyermeket is érte könnyebb
sérülés. A bátor anyát érte az
összeütközés ereje és elterült a kö
vezeten. A gépkocsi vezetője, azt
hiszik, hogy akroni ember volt,
nem állott m#g, hanem megnyom
ta a gazolin pedált és nagysebesen
elhajtott. Menekülése közben
csaknem még egy embert ütött el.
Másnap a temetés után titok
br-lh letartóztatták a gyilkos só
gort, tki az egész gyászoló gyü
lekezet előtt megcsókolta a holtat,
mielőtt a koporsót lezárták. Ole
iska is vallott. A következő liá
non a hatósági emberek kimentek
i farmra és ott hirtelenül szembe
állították Georgevicset és Olesis
kát Mrs. Puchalskivpl. Erre az
asszony is megtört és töredelmes
valomást tett. ,/
-yv^ NC.^ *v|
%f
Szigorúan megbüntetik, ha a rend jritette ki a megindított tüzvizs
őrség megtalálja. I gálát.
•.! ii ir liiji' -'jiílfcl.H Lintfit
Mrs. Púchalski öletté még urát
A mult heti warreni gyilkosság magyarázata. A rablás kita
lált mese volt. Letartóztatták a gyilkosokat. A gyill&oa fMj*
gor megcsókolta kpporsóban fekvő áldozatát,' .-,v
Mult 'számunkban megírtuk,
hogy Puehalski György magyar
országi származású farmert Brace
ville közelében fekvő farmján
meggyilkolva találták. Mrs. Pu
ehalski, aki a Trumbull megyei
hatóságokat értesítette, azt mond
ta, hogy éjszakának idején há
rom néger betört a házba, őt
gúzsba kötötték és urát közvet
len közelből fejbelőtték, hogy
azonnal szörnyet halt. A rablók
azután G00 dollár készpénz zsák
mánynyal elmenekültek.
A hatóság embereinek gyámi*
volt ez a történet és nyomozni
kezdtek. A szomszédok jelentet
ték, hogy a gyilkosság estéjén
két embert láttak ólálkodni a
Puehalski farm közelében. De
ezek nem feketék, hanem fehérek
voltak. Akad olyan ember, aki
Hég jó személyleirással szolgált.
Ennek alapján a rendőrség elfog
ta Georgevicl" Vincét, aki Lisbon
ból jött Puehalski temetésére.
Georgevics hosszas vallatás után
beismerte, hogy tud a gyilkosság
ról, amelyet Olesika Ferenc, Pu
chalskiné sógora .követett el az
asszony tudtával és beleegyezé
se vei.
Á
A gyilkosok a következőképen
i*ták 1$ a gylkosságot: Puchals
ky nagyon szigorú volt az asz
szonynyal és Zsófi nevű 16 éves
leányáy&l szemben. A nők $ vá-
i i,.'v--'
5,^"
*,
1
Nem szavazhat novemberben, ha
most nem regisztrál
Elnökválasztási éipien minden
szavazó polgárnak ttjra kell re
gisztráltatni magát, ha résztven
ni kiván a novemtrtíiri nagy vá
lasztásokon, amikor is eldől, hogy
ki lesz az Egyesült Államok elnö
ke a következő
évben.
nf*T
Az általános fegfaztrálási napok
szeptember 30-ány október 7. és
16-án lesznek. Kiírt en a napo-í
kon keresse fel a Ukásához leg
közelebb eső szavggsé helyet, ahol
eddig is szavazott. -Vigye magá
val polgárlev^Jét ég feleségét, a
kinek most szintén i^zavazati joga
van és regisztráltassák magukat,
A szavazó jog gyakorlás* erköl
fmi kötelesség.
Tüz Sharonbait
Magyar üzletemberek és
dok károsodtak
osalá-
Kedden este-tüz ÍKött ki a So.
Dock street egy láágvarok által
lakott épülettÖmjéöfn. A lakók
kénytelenk voltak a lángok elöl
hiányos ruhában ménekülni. So
kan az ágyból ugráltak ki és ro
hantad az utcára. Szerencsére
senki sem sérült meg. A tűzoltó
ság megfeszített munka után el
oltotta a tüzet, amély közel ezer
dollár kárt okozott^ A tüz által
megrongált épületben három ma
gyar üzlet is rojt. Böhm János
fűszer és rövidáru iizlete. Székely
János cipőjavító műhelye ás Dn
ruttya Mihály borbély üzlete,
ftíindhármqn,Ja&éljjaMáttt
vcdiek.r A tüz okát még nem de-
rosba'n szerettek volna lakni, míg
Puehalski hallani sem akart ar
ról, hogy a farmot eladja. Emiatt
gyakori volt a szóváltás és Mrs.
Puehalski azt alítja, hogy ura őt
is, á leányt is megverte és életü
ket fenyegette. Ezért elhatá
rozta, hogy eltéteti láb alól. Elpa
naszolta baját Olesiskának, aki
nővérének ura és Lisbonban la
kik. A sógor vállalkozott a gyil
kosságra és társnak maga mellé
vette Georgevicset. A két em
ber szombaton lesz két hete el
jött Warrenbe, miután Youngs
townban jól beszeszeltek. De ak
kor este nem találták meg a Pu
ehalski farmot és Visszatértek
Warrenbe. Vasárnap utbaigazo
lották őket és estére, miután is
mét gyakran öntögették a garatra
a "rézin dzseket," elestek a farm
ra. Puehalski nem volt otthon.
Az asszony vacsorát adott nekik,
amelynek elfogyasztása után el
bújtak a farmtól nem messze fek
vő erdőben. Ugy 11 óra tájban
Puehalszkiné vilanyos zseblámpá
val jelezte, hogy az ura hazajött
és lefeküdt. A két ember erre az
ajtóhoz jött. Ott rá akarták be
szélni Georgevicset, hogy men
jen be és lőjje agyon Puehalszkit.
De ő nem vállalkozott. Erre Ole
siska ment a házba és közvetlen
közelből átlőtte sógora fejét.
Olesiska azt mondta, hogy annyi
ra bizonytalan volt a keze a sok
ivástól, hogy az asszony tartotta
a karját, hqgy a golyó eélt ne
tévesszen. A gyilkosság után a
megbeszélt terv szerint gúzsba
kötötték Puehalszkinet és el
voztak haza Lisbonbi.
Mrs. Puehalszkit éa Olesiakát
elsőfokú gyilkosság vádja jüAtt a
waireni megyei börtönben he
lyezték el, mig Georgevicset mint
íon to* tauut t&rtiá fqpv*.
U
is. *-r
í*r **»&
O U N A
Published Each Thursday. ifeg,jelenik minden csütörtökön YOUNGSTOWN, 0., 1920 SZEPTEMBER 23.
AZ OLAHOK MEGBÍZOTTJA.
Mint az amerikai lapokból ér
tesülünk, az oláh kormány Keiser
Kornél youngstowni magyar szár
mazású, de oláh érzelmű ameri
kai ügyvédet bízta meg avval,
hogy Romániát Youngstown és
vidékén képviselje. Akinek er
délyi hivatalos ügye van, az hoz
zá fordulhat, ha akar. Irodája
a Wiek épületben van.
Nagybizottsági
gyűlés vasárnap
A Youngstowni Magyar Egy
házak és Egyletek nagybizottsá
ga vasárnap este pont 8 órai kez
dettel a Kossuth egylet kistermé
ben tartja első őszi gyűlését, a
melynek tárgya a folyó mozgal
makról és ügyekről való beszámo
lás és azonkívül a közeledő vá
lasztásokra valíj tekintettel an
nak a megbeszélése, hogyan ma
gyarázhatjuk meg a legjobban a
szavazás fontosságát a magyar
születésü amerikai polgároknak
és polgárnőknek.
Ezért a gyűlésen szivesen lát
ná az alulírott egybehívó elnök
ség, ha nemcsak a nagybizottság
hivatalos tagjai, hanem a magyar
származású amerikai polgárok és
azok neje| ia megjelennének A
gyűlésen.
A- tisztikar nevében
Habodász Gusztáv elnök.
Neményi Miklós titkár.,*,
A nagybizottság ifenti gyülé#
felszól itásáhaz mi isf kívánunk
néhány szót fűzni. Mindenki, a
ki a nagybizottság munkáját fi
gyelemmel kisérte, tudja, hogy a
nagybizottság soha sem foglalt
politikai állást. A régi Magyar
"Polgárfrk köre Íh á nagy bizottság
keretein belül dolgozott megszű
nése, illetve csendes kimúlása óta.
Minden nagyobb választás kö
zélről érdekli a magyarságot. Az
ország, a fogadott haza jövője mi
reánk is nagy befolyással van.
A nagybizottság feladata tehát,
Az idén kétszeresen kötelessé
günk a tanítás. A nők megkap
ták a polgárjogot, tehát az elnöki
választásokon november 2-án sza
vazhatnak. A magyar származá
sú polgárnők eddig vajmi keve
set törődtek a szavazati joggal,
tehát nem sokat tudnak arról,
hogyan kell szavazni. Megtaní
tani őket kötelességünk.
Ugyancsak magyarázatra szo
rul még a férfiaknál is a szavazó
cédula, a regisztráció és egyéb
a szavazással járó kötelességek és
jogok. A nagybizottság, mint az
arra hivatott kögponti erkölcsi
testület a most vasárnap estére
hirdetett gyűlésen kívánja meg
beszélni, hogyan és mint végezhe
ti ezt a tanítást a magyar szár
mazású polgárság körében.
y1
(H««be*SIi-.MiiU'' nV5'.«*rj:)
hogy a magyar származású pol
gárokat kitanítsa a .szavazás fon- bánosát
tosságára, anélkül azonban, hogy ezenkívül Főt. Fojtári János plé
bármely politikai pártnak evvel. bánost, aki az egyház első leiké
propagandát csinálna. Szóval alsze volt és rajta kivül még egy
nagybizottság munkája csakis
pártonkívüli lehet, ugy, mint
múltban is volt.
Amerikán kivül nekünk szülő
hazánk sorsa is szivünkön fek
szik. Sokan nem tudják, de elhi
hetik, hojiy Magyarország sorsa
is nagyrészt az idei amerikai el
nökválasztáson fog eldűlni. Még
soha ilyen fontos szavazás nem
volt Amerika történetében. Ne
künk magyar születésüeknek ott
kell lennünk. Minden szavaza
tunkat sorompóba kell külde
nünk. Mert ezt kivánja érdekünk
ugy a szülő, mint a fogadott ha
za iránvában.
ottan mindent. A nagybizottság
eddig mindig birta a youngstow
ni közönsésr bizalmát, most is
'azon lesz, hogy az összmagyarság
érdekében dolgozzon és a bizal
mat maga iránt még fokozza.
1 .TS, \jW

**r í'1'
/*",
A Sze«t István anagyar iróraai
katholikus egyház megtartja ala
pításának 15-ik és temploma fel
Szenteltetésének 10-ik .évforduló
ját.
így határozott az előértekezlet,
amelyet vasárnap délután tartot
tak a Kossuth egylet kistermé
ben Főt. Várlaky Sándor plébá
nos elnöklete alatt.
Az értekezleten az alapító ta
gok közül csak kevesen jelentek
meg, de viszont képviselve volt
a város mindewirésze, a hol ma
gyar katholikr£$ik laknak. Az
alapító tagok, mint tudjuk, csak
nem kivétel nélkül pártolják a
jubileum megtartásának eszmé
jét és ftkjlandók annak sikere ér
dekében dolgozni és áldozni.
Miután elvben megállapodtak,
legcélszerűbbnek találták a meg
jelentek, hogy az egyház a fon
tos ünnepet október 31-én, vasár
nap, a pontos évforduló napján
tartsák meg. Az ünnepély két
részből fog állani.
Délelőtt lesz az egyházi rész a
templomban. Este pedig nagy
bankett és éjfél után tánc a Kos
suth teremben.
Az egyházi réápe vonatkozó
lag Főt. Várlaky Sándor plébá
nos ajánlatára elhatároztak, hogy
a díszes nagy mise megtartására
meghívják Főt. Galina Vilmost,
azt a derék kis irish papot, aki
alatt az egyház először indult vi
rágzásnak és aki a magyarok közt
megtanul Tfiag^aml. farther
Galina most Painesvilleben plé
bános és ismerve az ő nagy szere
tetét a youngstowni magyarság
iránt, biztosra vehető, hogy öröm
mel fogadja el a meghívást. A
prédikáció megtartására Főt. Sze
pessy Gyulát, a Cleveland east
sidei Szent Erzsébet egyház plé
kérik fel. Meghívják
amerikai papot, hogy a misénél
segédkezzen.
A világi ünnepély részleteinek
kidolgozására egy bizottságot
alakítottak a jielenvolta'k. A
bizottságban helyet foglalnak az
Összes élő és Youngstownban la-
Ugyancsak később neveüf majd
meg Várlaky plébános azokat a
derék magyar katholikus bizott
sági tagokat, akik East Youngs
towni képviselik majd az előkészí
tési munkában.
Jöi ienek tehát minél nagyobb.náth Gyula, Pipoly Gyula, Mig
számban a vasárnap esti gyűlés- lécz Ferenc, Horváth Ijrnác, Ne
re. Magyarosan megbeszélhetünk lepka János, Mátyás József, Ke-
í'i
X'^^É* •**&*»»<
i* ,"•
v
I,
"V
%.
Megtartják a jubileumot.
kó alapító tagok, az elöértekez-1 í "bb találkozott Nnszerrd. v fti
leten jelenvoltak és az egyház ku
rátorai és kolektorai. Külön női
bizottság megalakítására majd
később kerül sor.
Végül elhatározták, hogy az
összes bizottsági tagoknak vasár
napra meghívót küldenek avval
a kérelemmel, hogy jelenjenek
meg a terv részletes megbeszé
lésére és az intézkedések megté
telére a Kossuth egylet kisterV
mében. Ezen az uton is kéri az
előkészítő bizottság, hogy az asz
szonyok is jöjjenek el a gyűlésre,
hogy azután hozzáfoghassunk a
munkához.
Az eddigi összeállításában a kö
vetkezők vannak a bizottságban:
Binó József, Czene Gábor, Iloch
wart Vendel, Hochwart Tgnác,
llabodász Gusztáv, Matisz István,
Bodzás János, B. Tóth József,
Péter János, Burcsák István,
Zámbó János. Kubánvi Tstván. Ig-
lemen Károly, Szuhi János, Török
József, Benish András, Pintér Jó
zsef, Balaskó György, Horváth
István és Neményi Miklós szer
kesztő, aki fí bizottság ideiglenes
je*y«6je.,
9
mr
*áy
VI *5,* £*,
8 4
f*-
5
Vj f*
i*r#
cp f:
&
-v -..v. ',^vv
V
Október 31-én nagy egyházi és világi Ünnepséggel ulík mqg 4
Szent István templom felszenteltetésének tizedik évfordulóját.
így határozott előértekezlet. Bizottsági gyűlés lesz vasárnap
4
KÉRELEM
Kéretnek mindazok, akik a Sztw ..
István egyház jubileuma sikeré
nek előmozdításában közremű
ködni óhajtanak, hogy a tasár-,*
nap délután 3 órakor kezdődi*
gyűlésen a Kossuth egylet kistér-:
mében megjelenjenek. Ez a meg
hívó ugy férfiaknak, mint nők
nek scól.
As előkészítő bizottsága
i i íi ••#... ":V"
Eltűnt magyar
egyleti elnök
ITiszer Ferenc, a warreni fflá
g}*ar egylet vezető embere, külö
n s körülmények közt tiint el.
Nilesból egy magyar asszony
tiint eL
A youngstowni rendőrséget a
mult héten felkérték, hogy nyo- a
mozzon Nusz?r Ferenc warreni
1:-.kos után, aki itt Youngstown
ban a mult hét szerdáján nyom
talanul eltűnt. Nuszer Ferenc a
V7arreni Első Magyar Férfi én
Női Betegsegélyző Egyljpt elnö^
ke és hat gyermek apja.
Nuszerné és Nuszer testvéri
szintén warreni Nuszer Gábor sze« S-
r'.nt Nuszer Ferenc mult kedden'
e-ite^ avval ment el automobilján v*
val Youngstownba, hogy lapunk'
nyomdájában a wareni báli nyon|'i,"»
tatványokat elkészíttesse. Elin* V_
dulásákor amrmdta hofpy
e^orára otthon lesz. De 'neör"Jűlfc^Sllltl
Nemsokkal* Nuszer eltűnne
előtt Virrasztó János nilesi hon
fitársunk neje is eltűnt hazulról.
A z i s z i k o y a z a s s z o n y k é
C:ryiitt mentek el
Nuszernek első feleségétől
jryermeke van, mig a mostani fe
leségétől egy gyermeke van. As,
r.^szony útban volt Magyaror
szágba, de mivel nem volt eléf
pénze, visszajött Warrenbe né
hány nappal Nuszer szökése előtt.
Nuszerre warrantot vett ki hűt*
l.n elhagyás miatt a warreni rendít
őrségen.
•III Hill mill. I. ««wi»
A VILLAMOS VITELDÍJAK
Megírtuk, hogy a városi tanáoft
megtagadta a villamos társaság
kérelmét magasabb viteldijajc
iránt. A mult héten a világot
társaság erre levelet intézett
Warnock polgármesterhez és
tanácshoz, amelyben kijelenti,
hogy abban az esetben, ha a vá
ros a szerződés értelmében nem
áHapitja meg a 10 és^ll centea
dijakat, ugy beperli a várost, és
a hét végétől 10 cent viteldijat
fog számi tani. A városi tá­
ács hétfői ülésén harcias volt
hangulat és nem teljesítették
társaság kérelmét., Valószínűleg
hétfőn beváltja a társaság a fe
nyegetést és 10 cent dijat fag
számítani, mig a város utasítani
fogja a polgárságot, hogy tagad
ja meg a dijak fizetésé^. Ebből
aztán cifra kis per leaz.
ji
ttejElsstrállál ulyok: T*
mwúb* ao, Tv 14
$iuíí
"}L, 1'
J.
I
k
haza. Másnap levél érkezett tő
le, amelyben azt irta, hogy Girard í 3
közelében gépével elütött egy V?
gyermeket és attól tart, hogy meg
ö!te. Megírta, hogy fél a tör*
v'nytől és ezért jobbnak tartja^
ha megszökik. A gépet elhelyezt^
e:ry youngstowni garázsban és a
sekket róla elküldte öcscsének,
aki még szerdán este hazavitte
gépet, Nuszer Gusztáv érdeklő
d.itt a garázsban és ott azt mon
dották neki, hogy testvére egy
nővel járt ott.
l*#»l
i
A
V .^4
v'J
f...
Sk*

xml | txt