OCR Interpretation


Amerikai Magyar hirlap = American Magyar journal. [volume] (Youngstown, Ohio) 1911-1942, October 21, 1920, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078388/1920-10-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Published Each Thursday. ^Jpsgjelenik minden csütörtökön
... 4 ."• a ..-• .? .. •,.- 7
Ki legyén a sheriff
A RÉGI YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION ÉPÜLETÉBEN
East Federal és Champion utcák sarkán. (A Kossuth Kör előtt lerő sarok-hájcban.)

xml | txt