OCR Interpretation


Amerikai Magyar hirlap = American Magyar journal. [volume] (Youngstown, Ohio) 1911-1942, December 02, 1920, Image 5

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078388/1920-12-02/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

4920 DECEMBER A A E I K A I A Y A I A
GOULASH DISTRIBUTING CO.
27&—25th STREET DETROIT, MICHIGAN.
Bowman's C^cle Store
tfQB MARKET STEJEET. A High School közelében.
i
A. L. & E. REES
DECEMBER 9.
Ha érdeklődik, ugy fordul
jon a State Employment
Bureauhoz, South Phelps
street (a városháza pincé
jében,.)
16 W. Federal St.
i: 224 £. Boardman Street
3718 íSiteridaii road,
üzlet és 7 szol)ás ház.
2033 S. Heights ave.,
6 szobás ház, modern.
3412 Powers Way, 6
szobás ház, jainden ké
iiyeleiiiniel.'
3656 Powers Wáy, 6
szobás modern ház.
2 lot a ahoiiiiig ave
nuen, 100x208 nagyság
ban.
127 East Wood St., tel
jesen modern ház.
825 Eidge áve., 7 szo
bás ház-
Ékszer-üzlet
SAMUELS
16 South Phelps St.
428 W. FEDERAL STREET
W Federal
Street
25 South Hazel Street.
10 EAST 22nd ST.
a Bnnku.'ilotábaa
1507 SECOND AVE.
Cor. 8:írl Street
W. Federal1
Street

xml | txt