OCR Interpretation


Amerikai Magyar hirlap = American Magyar journal. [volume] (Youngstown, Ohio) 1911-1942, August 27, 1931, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078388/1931-08-27/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

ÖAPT. JAMES G. PEDLOW
1505—1st Avenue,
New York, N. Y.
Captain JAMES G. PEDLOW
1505 First Avenue, New York City
REED BUILDERS SUPPLY CO.
Tel. 3-1789
Magyar órás és ékszerész
(Thos. L. Barrowmannal)
25 So. Hazel St. A Central Fire
Station mellett. No. 205 K. Of O.
Bldg. Phone 38610.
FIRST NATIONAL BANK
THE DOLLAR SAVINGS
€l TRUST CO.
BANNER HEATING co. arc.
ÜGYVÉD ÉS KÖZJEGY2&
706 Realty Bidg.
Phone 31788
IMr. Elder Fere tut
512 City Bank Bld(.
Phone 36231
Jöjjön és besiélje meg velünk.
ilLEDEBICK WASHER OQ.
342 W. Federal St.
Phone 75234
EUROPEAN TRAVEL BUREAU
Bus. Pkone 35911 Res. Phone 36115
Kösjegyzö BiztqaiUa
BmI
Estate Pénzküldés Hajójegy
1» B. Boardman Street éd 11 Qwn
Street off WUspn.
PHONE 44431
Joseph Friedman
MAQYAK ÜGYVÉD
É» KÖZJBGYZŰ!,
Phoae 30324
211 Realty Bldg

xml | txt