OCR Interpretation


Amerikai Magyar hirlap = American Magyar journal. [volume] (Youngstown, Ohio) 1911-1942, April 26, 1934, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078388/1934-04-26/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

%-Y

&
*&>•
I
sf
*f
OLDAL
tf'
ff
L%
-jr
Vk1
VA
I*
I
Folytatás
Csakug) an, ulig fordultak Ili a szőlő
ül a kőutra, megzendült az ég és eleredt a
iápor! Eleinte mohón itta be a száraz ho
mok s kellemes, illatos frisseséget hozott.
Ám néhány perc mitlva, sürü villámlások köz
*ben olyan hűvösség ereszkedett, hogy szinte
megdidergett bele a tájék s apró fehér go
lyócskák hullottak, ugrándoztak mindenfelé,
mintha csak játszanának a szintén ugrándozó
békákkal, melyek azonban bemenekültek elő
lük az árkokba.
Menekültek volna a villámoktól riadozó
tövak is nem kellett őket ostorral noszo
gatni. A jég. bár nem volt nagjjszemü, fáj
*dalnvat okozott nekik.
Kürtösyné imádkozott. Ha baj van, azok
is a Teremtőhöz folyamodnak, akik máskor
elrugaszkodnak tőle. Meg is fogadta, égzen
gés közben, hogy le se feksaÉík, mig meg nem
békíti fiát.
Csapó érzéketlenül ült a bakon s kemenv
Icézzel fogta a lovakat.
Jaj, ha tönkreverj a jég a szőlőt!
*torde4te kezeit Kürtösyné.
Szerencsére a jég nagvszemü záporral ve
•^yesen hullott s nem tett sok kárt, majd csu
dán zápor hullott. Csapót jobban megvédte a
bőrkabát, mint Kürtösynét nagykendője s egy
lópokróc, de kalapja karimájáról ugy csur
gott a viz, mint csatornanélküli ereszről s
alig látott.
A faluba érve a kocsmá előtt kellett el
iMfcíadniok. A kocsma tele volt pipafüsttel,
»borgőzzel és ráérő emberekkel, akik káröröm
mel néztek ki száraz helyükről a szekéren
ülőkre.
4
Ezek ma megjárták ugy kell ne­
kik! nevetett Ficsor János, akit már kél
íelesége hagyott el durva bánásmódjáért.
Nem jön az Isten bottalI tódította
JLencsés.
Csakhogy a jég annak is kárt tesz,
aki ma litániáti— okoskodott Macskás
Péter.
Mivel ezt senki se tagadhatta le, a szekér
ls elhaladt már az ablak előtt, másra fordult
szó.
Csuron vizesen szállt le Kürtösyné a sze
kérről. Tamás nem ment ki elébe, mint más
kor, hogy lesegítse. (Otthon se volt, nagy
anyja nagysokára mégis csak eltuszkolta ha
zulról.) Az özvegy ledobta magáról vizes ru
háit, ágyat bontott, bár korán volt még s
ftefelcüdt. Anyósa betipegett hozzá.
Tán megfáztál, Panni? Főzzek egy kis
/fcerbateát, vagy megkenjelek?
Nem kell nekem semmi, csak a heve-
A Magvar Segélyző Szövetség
•elnöke és igazgatósága rend
kívüli gyűlésre hivja a tagságot.
teljes őszinteséggel bevallja,
v .1:
í.
egyesület magyar nevén
-v.!. .Itoztatni.
Ez a terv szíven ütött volna
kikkor is mindenkit, ha a Dezső
János levelét szerencsésebben
'fogalmazták volna, s ha nem
ilenne benne, hogy az ifjúság "le
alázónak" tartja, hogy magyar
testülethez tartozzék.
A szerencsétlen fogalmazás
azonban nem változtat az igaz
ságtm és akármilyen fájdalmas
azt leirni, igenis tehertétel egy
Jbiztositó egyesület fejlődésében
'Hk kimondottan magyar cin*.
Nem hisszük, hogy józan és
^tisztességesen gondolkozó ma
gyar származású fiatal ember
"lealázónak" tartja a származá
sát, vagy hogy magyar egyesület
hez tartozzék, de száz oka van
annak, hogy mért nem akarja azt
még sem megtenni.
Ifjuságunk amerikai, Ameriká-
p%an
él, az életben, a munkában,
'a társas érintkezésben a barátai
nemcsak magyar származású if
jak, hanem különböző nemzeti
ségekből származtak, és ezekkel
akar természetesen egy
í^raternitybe tartozni.
'Minthogy a magyar szárma
zású amerikai ifjúság más szár
mazású barátai természetszerű
leg idegenkednek egy kimondot
'tan magyar egyesületben való
tagságtól, ilyen egyletben nem
helyezkedhetik el a magyar ifju
sem, ha nem akar barátaitól
ttegválni.
Kit
ű,
íf
már leszögeztük jó né-
4-4
hányszor, hogy CSAK BIZTO
SÍTÁST soha nem fognak egy
leteinkben a magyar származású
ifjak keresni, mert ha csak biz
tosítást akarnak, akkor nem
tudjuk a versenyt a legnagyobb
amerikai biztositókkal felvenni.
Ha a biztosításon kívül "frater
nityt" (társas életet) keresnek,
akkor lehetővé kell tennünk a
számukra, hogy azt ne csak ők,
de amerikai és más nemzetiség
ből származó barátaik is találják
meg velük együtt a magyar
egyesületekben.
Igenis szükséges hát, célszerű
hát, hogy az országos nagy ma
gyar testületek nevéből a magyar
szót kihagyják.
Teljesen megértjük, hogy lap
társaink egyikének-másikának ez
fájdalmas és nem tetszik, gyö
nyörűséget mi sem tudunk talál
ni a dologban.
De mindannyian tudtuk, mikor
véglegesen letelepedtünk ebben
a hazában, hogy ez a nemzet el
fog olvasztani bennünket, és mi
nagunk hirdettük husz éve a leg
jobban, hogy melting-potot csi
nálunk a hazából. És mi magunk
tiltakoztunk a leghangosabban,
mikor Wilson elnök a "hyphena
ted-American" jelzővel mert ben
nünket illetni.
Ha a Magyar Segélyző Szövet
ség nevéből a magyar szót ki
hagyják, azzal még a testület
magyar jellege nem. fog meg
szűnni,
Amig a tagok többsége ma
gyar lesz, addig valószínűleg
megmarad a két nyelv haszná
lata az egyletben, de bizony a
második nemzedék túlsúlyra jutá­
fés. Tudja, mennyire félek az égiháborulól,
aztán útközben kapott.
A jó öregasszony szívesen Jelajánlotta
volna, hogy szenet olt, mert az segít, ha va
laki ijedtségtől van rosszul, de tudta, hogy
Panni kinevetné vele, igy hát nyugodalmas
jóéjszakát köszönt s kicsoszogott a szobából.
A nagy vörös macsica felugrott rendes helyé
re, Kürtösyné lábához, hogy szokása szerint
dorombolva kedveskedjen, de pórul járt. Asz
szonya lerúgta. Mert mérges volt. Csapóra,
saját magára. Tamásra és az egész világra.
Máskor elaludt, mihelyt letette a fejét, de
most ébren meredt a sötétségbe. Szokatlan
nyugtalanság vett rajta erőt,bosszúság, elő
érzet. hogy ezt a bambának látszó Csapót nem
tudja olyan könnyen fal mellé állítani, mint
a halott urán kezdve az összes férfiakat, a
kikkel dolga volt. Mintha csak a jó ételt sze
retné... aztán olyan nagyravágyó a nyava
lyás, hogy még pénzzel se lehet kiszúrni a
szemét.
Mikor a lovak elragadták, nyilván nem
Isten küldte, hanem az ördögök hajitotlák út
jába. Beülne gazdának a Kürtösy vagyonba.
Hát még mi nem kéne neki! Bizonyos, hogy
az esküvő után fiatal szerető is kéne neki...
mintha a mult héten az egyik éjjel besurrant
volna hozzá valaki az istállóba. Nem bizo
nyos... mert a kutyák nem ugattak... de
lehetett cigánynő is, az olyan tud valami
babonát, amivel elnémítja a kutyákat! Aztán
meg Tamással már most is kikezd a mamlasz,
maga alatt vágja a fát.
Bármily kemény szófattt is vagdosott az
özvegy pár órával előbb Tamás fejéhez, «l
hozzá való szeretet volt a legerősebb éráét
életében. A fia volt! Ha nem is ő szülte, ö
nevelte fel. És a Tamás kis körme kedvesebb
volt neki, mint összes szeretői testestől-lel
kestől. Csak még' nem unt rá Csapóra s ha
ő neki feküdt a dolognak, marha erejd sokat
ért. Aztán ha Tamást beveszik katonának, in
kább marad Csapóval, akinek hibáit ismeri,
mint valami idegen gazemberrel.
Mert hát cudar minden férfi... a gazda
ság mégse lehet meg nélkülök. Minek is nő
nek-meg a gyerekek... mennyivel jobb volt,
mig Tamás kicsi volt, mindenütt sarkában ti
pegett, fogta szoknyáját, felvidította... de
nem avatkozott bele semmibe!
Cudar élet! Egyiket felneveltem s
moft izem befordul velem... a másiknak
olyan módja van nálam, amilyen az anyjánál
se volt, aztán még keresnivalója van rajtam.
Ezt kapom a jóságomért!
Hirtelen szemeihez kapott, mert könny
csordult végig az arcán. Fájlalta, hogy Ta
más is. Csapó is igazságtalanok hozzá. Tudta
sával a nyelv is angol lesz..
Ez sajnálatos, de megmásít
hatatlan átalakulási folyamat, és
szerencsétlenséget ebben sem
tudunk találni.
Amerika magyarjai tiz meg
tízezren tartoznak tisztán angol
nyelvű és tisztán amerikai egye
sületekhez és a biztosítás vagy a
betegsegély összegét angol nyel
ven is felveszik és megkapják.
És bár száz magyar szempont
száz. szentimentális érzés fűzi a
magyar testületeket a nemzetsé
günkhöz, a biztosítás mindezek
nél fontosabb főcélunk.
Felesleges tehát félre verni a
harangot, felesleges a magyar
ság széthullásáról beszélni, mert
ha a nagy egyleteink a nevükben
követik azokat a magyar testvé
reket, akik Királyokból Kingek,
Szabókból Sabok, Vargákból
Wargok lettek, mert azt szüksé
gesnek vagy praktikusnak ta
lálták, egyelőre éppen ugy ma
gyarok fognak maradni, mint
azok a Kingek és Wargok, akik
az angolositott nevekre is a
magyar lapokat járatják.
1
És ha a szükségszerű és ter
mészetes evolúció folytán az if
júság túlsúlyra jutásával a nagy
egyletekből tiz-husz év múlva
kiszoritják a magyar szót, csak
az fog velünk történni, ami a
Kingek, a Sabok és a Wargok
családjában tiz-husz év múlva
történik. Az első, a magyar nem
zedék távozása után, a második
az amerikai nemzedék a saját
AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP
•^UímhM
Dllillltlltll
::::Két Legény Két Világrészben::::
SZENTIMREI
Csapó az istálló előtt ült egy tuskón és
cigarettázott. Az eső már korábban elállt,
csak a szél kergette a felhőrongyokat, mint
a kegyetlenség a megtépett életekét. Nem va
lami kellemes tanyázás esett künn, Csapó
máskor nem bánta volna, ha déltől reggelig
alhat, most azonban az tartotta ébren, hogy
ette a méreg.
A vén banya nem áll kötélnek! (Maci
ban vén banyának nevezte a szépséges ga
lambomat.) Pedig muszáj neki, akár akarja,
akár nem! Szép fiatal leánytól se tűrné el,
hogy kiadja az útját, nemhogy tőle. Ha ebbe
a gazdaságba se ülhet bele, akkor ... megint
kezdje a kóbor kutya életet, mindenféle pró
bálkozást. szűkös keresettel, amiből jól se lak
hat, nemhogy valaha földet szerezhetne.
Határtalan gyűlölettel gondolt apjára, a
ki elitta gyermekei jussát- Ahogy belemeredt
az éjszakába, azokra az éjjelekre gondolt, me
lyeken a pálinkától őrjöngő apa kikergette
családját a házból. Két huga sivalkodott, zo
kogott, édesanyja pedig a szoknyáját teritet
te a hóra, arra ültette őket és dörzsölgette
mindnyájukat, hogy meg ne fagyjanak.
Tehetős gazda volt a vén gonosz s csa
ládját éheztette, bezárta felesége elől a kam
rát, csak magának főzetett meleg ételt, ha
nem a kocsmában evett-ivott. Kisebbik huga
el is pusztult, mert amikor vörhenyes volt is
kizavarta éjjel apjuk s az ártatlan megfázott.
A nagyobbik Pesten szolgál zsidóknál, tele
panasszal minden levele, hogy nagyon fájnak
dagadt lábai a vikszeléstől. Cseléd, mert az
Isten előbb vette el anyjukat, mint az ember
telen apát. aki után csak adósság maradt.
Dobra került a ház, meg a szőlő... minden.
És azóta mindig csak azon töri a fejét,
hogy gazdagodhatna meg? Azért nem ma
radt a katonaságnál se, pedig ott megbecsülik
az erős embereket. Pedig katonáskodása alatt
kapott erőre, dupla menázsin, mikor szakács
mellé volt beosztva... és szakácsnők voltak
kedvesei. Mégse zupáit be. Igaz, hogy a regu
lát se vette be a természete, sokszor kapott
kurta vasat, holmi csekélységért, amit nyava
lyás őrmesterek, hadnagy ok olyan nagyba
vesznek.
Sokan Amerikába mennek szerencsét pró
bálni, de az se megy pénz nélkül... mégis
csak a legkönnyebb,,ha valaki vagyonba fcé
zasodhatik bele.
Nem kell félreverni a harangokat
életét már tisztára a saját nyel
vén fogja leélni.
De ugyanakkor, aTriikor meg
állapítjuk. hogy nincs semmi
nemzeti veszedelem a név meg
változásában, sőt azt mi is cél
szerűnek találjuk, figyelmeztet
nünk kell az egylet vezéreit,
hogy ne menjenek túlzásba.
A nagy magyar egyesületek
ereje még nagyon sokáig azok
ban a régi tagokban lesz, akik
a fundamentumokat lerakták,
nem szabad hát az angolositás
sal túlságosan sietni, s nem sza
bad az öreg tagokat "az útból el
lökni.
S különösen a Magyar Segély
ző Szövetségnek, népszerűbb
nevén a Bridgeporti Szövetség
nek a figyelmébe még valamit
ajánlunk.
Maga a megváltozott név nem
fog valami sok tagot ,hozni az
egyletbe. í
Abban a testületben gyökeres
reformokra van szükség, hogy a
vezetés és az egész szelleme
megfeleljen annak a demokrati
kus követelménynek, amit az itt
nevelkedett ifjúság megkíván.
A Szövetség legutolsó konven
cióján minden elfogulatlan szem
lélő azt látta, hogy husz-harminc
év alatt a testület vezetése sem
mit nem változott, és az igazga
tóság megszervezése jelentette a
legelső szükséges reformot,
Az igazgatóságnak azonban
ma alig van hatalma, a tisztvise-
nélkül voltaképen azt fájlalta, hogy mivel Ta- A jó szerencse rá is mosolygott Kürtösy
más megnőtt, eljárt az idő felette is: öreg né képében. Igaz, megfelelőbb lett volna, ha
asszony lesz, aki ma-holnap nem kell egyik szép fiatal leány arcáról mosolyog rá... de
gazembernek se. i hát a föld mellé vállalta a vén banyát is,
Addig sírdogált, mig álomba sírta magÉt, mert akinek minden áron tüz kell, a füstjét
mint- kislánykorában, mikor valamiért kika- se kifogásolhatja.
pott.
egész igazgatóságot, és az intéz
kedés minden joga fenn van tart
va a tisztikarnak, amely féltéke
nyen látszik őrizni a hatalmát.
Olyan "kirakat-igazgatóság
nak" lehet a jelenlegi rendszer
szerint azt a hatóságot nevezni,
amely ténylegesen nem intézi az
egyesület sorsát, s a vezetésére
kellő befolyása nincsen még.
Ha a Szövetség élén álló tiszt
viselők a testület fejlődését, az
ifjúság bekapcsolódását ténylege
sen és őszintén akarják, akkor
gondoskodjanak róla, hogy gyö
eresen reformálják meg az egye
sület egész vezetését és szerve
zetét, mert különben célt nem
érnek.
Ezért tartjuk súlyos hibának,
hogy a rendkívüli konvencióról
minden más tárgyat kizárnak,
csupán az alapszabályok pár
pontjáról engedik meg a beszé
det.
Ha már lesz konvenció, akkor
egész munkát kell végezni,
bün lenne a megjelenő delegá
tusoktól elvonni ezt az alkalmat.
Nem is valószínű, hogy a de
legátusok ebbe bele akarnának
nyugodni, és meg is van a mód
juk, hogy minden kérdésben iá
tézkedjene.k, amiben akarnak.
Mert ahogy az egylet neve
összefügg az ifjúság szervezésé
vel, épen ugy összefügg az is,
hogy miféle szabályai vannak
más kérdésekben az egyletnek.
Iők jóformán leszavazzák az ezt idejében belátja, és nem k»-
Remélhető, hogy a vezetőség
MA^HA|||||||||||||||U||||||||||||ni|||||||||l||||||||||||||UlllllllllllllllllllÍlllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||H|||||||||||)||||||||||||!
Eleitől fogva ment minden, mint a karika
csapás. És Dinók Piros, a vályogvető Náci
cigány leánya, az a gyönyörűség, akinél kí
vánatosabb egy parasztlány se lehet azt
jósolta, hogy háza, földje, mindene lesz ha
marosan, csak kitartó legyen abban, amit fel
teUmagában.
Ha ugy lesz, nem lesz benne neki se
kára, pénzelni fogja még jobban, mint most,
aranyos kis szeretőjét- Mindössze 15 esz
tendős még nem volt senkié, amíg ajándé
kokkal magához nem édesgette mégis ezer
ördök lakik benne! És mekkora a tudománya!
Olyan nesztelenül surran be éjszakáéiként az
istállóba, mint egy egérke. Mást szétszedne
Burkus, de Pirost csak nézi, mint aki meg van
igézve s hízelegve dörzsöli bozontos fejét láb
szárához. Ugyan mit tud neki csinálni? Ha
kérdi tőle, csak kacarász, de nem( vallja meg.
Selyemruhát, meg fehér cipőt igért neki arra
a napra, amelyiken megesküszik a vén ba
nyával... aztán nem kell neki esküvő def
legény kell a pokolravalónak! Tamás miatt,
nem esküszik! Akkor hát forduljon fel Ta
más Bárcsak valaki eltenné láb alól! Ki az
a Tamás? Mi az a Tamás? Fattyú, ha örökbe
fogadták is. Huzza meg magát, mikor olyan
emberről van szó, mint Csapó Kálmán.
Nincs máskép, Dinóknéhoz kell folya
modnia, Piros anyjához. Ezeknek a füstösök
nek van valami olyan szerük, amit ha bead
nak valakinek, mindjárt arra hajlik az aka
rata, amerre kívántatik.. Beléndekmagból, meg
tudja Isten még mifélékből babonázzák ösz
sze. Olyasmit kéne beadni a vén boszorkány
nak. De ha az se használ? Akkor...
A nagyravágyó, elbizakodott legény fe
jében ilyen zűrzavaros gondolatok kavarog
tak, olyan sötétek is, mint az éjszaka. Hi
szen szó sincs róla, rossz gondolatok olykor
a becsületes embereket is megkísértik, mikor
elkeseredve látják, hogy amit gondosan el
terveztek, dugába dől. Hanem akiben van lel
kiismeret, elhessegeti magától a rossz gondo
latokat, mint a mérges darazsakat. Csapó nem
hessegette egyiket se, válogatott köztük.
Csikordult a kis kapu. Tamás érkezett
haza keresztszüleitől.
Csapó utána nézett
Milyen komótosan le lehetne ütlit
hátulról. Egy tégladarab elég lenne neki.
Kiverte kialudt pipáját s bement a* is
tállóba.
ván az útjába állni olyan próbál
kozásoknak, amelyekkel magát
egészen biztosan szembe találja,
és amelyeknek a meggátlása
csak a legszenvedélyesebb hullá
mokat verhetné fel az egylet
ben.
A magunk részéről a név meg
változásában szerencsétlenséget
tehát nem látunk, de nem hisz
szük, hogy az maga célra vezet
ne, ha egyébként az egyesület
ósdi szerkezetét gyökeresen meg
reformálni nem fogják, s ha an
nak kormányzását demokratiku
sabb alapokra nem hajlandók
fektetni.
Amennyiben az egyesület tag
jai hozzá akarnának szólni ehhez
a^ kérdéshez, e lap hasábjai nyit
va állnak a számukra.
DE AZÉRT SÍRNAK
A Reading Company mult évi
profitja egy millió és három-
1934 Április 26.
A lovak jöttére nyugtalankodni kezdtelc,
nem szerették, bár gondozójuk volt. Gyakran
rajtuk töltötte ki bosszúját. Hiszen agyonrug
hatták volna: nem egy alattomos tó
teszi kínzójával. Ezek csak tűrtek.
Kürtösyné másnap rettenetes csörömpo
lésre ébredt fel. Hamarjában el se tudta gon
dolni, hogy mi az az égszakadás, földindulási
Hát ahogy körültekint, a Juliska arcképe esett
le a falról. Szép aranycsikos fekete rámában
üveg alatt ott csüngött a sublód fölött, alat
ta egy violával, tátogóval tele cifra pohár,
a pohár körül csészék. A kép estében leverte
a poharat, meg két csészét, a pohárból ki
ömlött a viz, a csészék darabokra törtek, az
arckép üvegje csodamódon ép maradt, de
m-gsérült a rámája s a letört darab egészen
elcsúfította.
Mialatt az özvegy mindezt fti^taügyre
vette, minden porcikája remegett.
Még ilyet! Magától esett le: ez je
lent valamit.
Anyósa ijedten dugta be fejét az ajtó*
nyíláson, (ő kelt fel mindig a legkorábban.)
Kár történt?
Éppen elég kát éhgyomorra! Jól kez
dődik a nap!
Az öregasszony felszedte a cserepeket s
a kép helyét vizsgálgatta.
Gyenge volt a szeg, levált a feje azért
történt.
Ilindig azon a szegen lógott.
Hát idáig bírta- Az ember is sokáig bif
egyetmást... azután mégis megsokalja.
Az özvegy gyanakvón pislogott anyósára.
(Talán ő is célozgat?)
Adott Tamásnak früstököt? fordult
hozzá.
Elébe tettem, de eltolta, éhen látott
dölga után. Valami rágódik azon a gyereken,
mint élőfán a féreg tette hozzá, mintha
semmiről se tudjia semmit.
(Ne szólj szám, nem fáj fejÖÉtt... ő
már régen megtanulta.)
Kürtösynének megfájdialt a feje attól,
hogy Tamás nem reggelizett. Délben maga
vitte ki neki az ebédjét a kukoricaföldre. Két
fürge napszámos lány nagy halmot rakott az
aranysárga csövekből, imitt-amott piros ku
korica díszítette, "ahogy pipros kaláris a szép
lányok nyakát. Nincsen ott lusta napszámos
nő, ahol csinos legény a felvngyázó. A leg
keményebb gazda örökös zsémbelése se tud
ja őket ugy munkára hajtani, mint az a vágy,
hogy elhigyje a legény, milyen dologra ter
mettek.
Folytatjuk.
száznyocvanhatezer dollár volt.
Ez a társaság keményszénbá
nya társaságok részvényeit tart
ja a birtokában és azoknak a
szenét löki piacra.
Mig a bányavállalatok veszte
séget tüntetnek fel, hogy a mun
kások fizetését vághassák, addig
ezek a társaságok az eladás után
olyan commissiot számítanak,
hogy milliós haszonnal dolgoz
nak.
Így a milliókat is megkeresik,
a veszteséget is ki tttdják mu
tatni.
o
UJ BÁNYA
BÍCKNELL MELLETT
Bicknell, Ind. mellett hamaro
san elkészül a Panhandle bánya,
amely százötven embernek ad
munkát az első hetekben, de a
mely később négy-ötszáz embert
fog alkalmazni.
üt lehet hallani az emberektől
Forni-féle
Álpenkráuter
leWl. Ez elismert érdemű gyógyfü-orvosság. Több mint száz
éve állandó használatban van, mely idő alatt sok eser csa
ládba hbzta az egészség napsugarait.
PRÓBÁLJA CSAK KI ha emésztése hiányos, ha
saéklete rendetlen, ha nyugtalanul alszik, ha fájdalom
kínozza testét, ha fáradt es kimerültnek érzi magát.
Kttlönleges ügynököknél, vagy laboratóriumunkból kapható.
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.
2S01 Washington Blvd. Chicago, Illinois
Vámmentesen szállítva Kanadába.
HELYI ÜGYNÖKÖK KERESTETNEK
i

xml | txt