OCR Interpretation


The Democratic banner. (Mt. Vernon, Ohio) 1898-192?, March 28, 1911, Image 8

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078751/1911-03-28/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE EIGHT

ES
(HMM
TTSESBAn SAC3CJ3Ki
I
i
?
io
4
r
t"
HIM
leKirf lotus hJsSLHSr
f,ffi
fessftefeseft
semaoTS
Tor "Smrhrg ia 5ros ;
itcnrcE OF HEXK1WS C3Bn
JTiflluriiic y'""1"1- anas Iwem :
5nr xstfisjnenl ami -irni 3je xeufl c
"Xu-snES-, JtjirH 3. 2H2. act a. x-
t 3Ifcs! amfl amnl .-acstmnt t 2vmr 7
TiTiiiaB Jnice.
, -WSSaCE OF HEARING .ACCOUNT
Tnllwrtnp ywiiiiit aas nitron Utae
Was-flta-xim, SI CU, Slimm S SnJS 1nr gjaojaEBt amfi -"rill am IwErfl s
Sc a. linns !2hHE Baas "fin: rm1iafl -Jn- -jiaaiaEg-. jLj-cH 3K. 3SU, an. 3 x- X--:
.wiug mia am nmtimimuc of 'ragim-.j jria&xai&3iBi&3iBOBBaL&T&caBaJ&-
grtunirn giuitammutiaec g (BCicofl amfl 1 sesaanr -nl .A murium. 3L
prtRfTW yrrfntg- asE SBtefl CnnannUBi jta.
yt-runr-r- .A. SEEEIi
"norSCE OF HEARING ACCOUNT
;FaIlB-Rxnx; tttajnnt lm Swen 15k Jiaws&y. AsrZ IX. X3II. at x. -s
TxasSxr, A-Z M. SH, C3a. i 2&t Esanata: Crarnflefll iie. tail
jfiMi-n x. mniQ?aC Stifle gffatse C "wnr-
ttfy of die Stfsnmxi tartbermi iflininm
msmffirrr, xd R wBuflmc tins xSmruiinu
C tSs OnmBsa: Sarnie ,M"'""n'" in
u iilmii -tt ifinnjjttinr afi tfhr Gesum
agunmrwinnT amc wnnnms wnn biep' .u4mfflt md --rffli xenrfl
ana, amfl Cmnr ISgrmnnfl Htaeafles, j TaeBitS!ffm ft-p-n asu. at a. xt:
13k reflates -vaiE a miranHE twcm, gHrrt,m,j .executor tf JSSIto K. Smas-J
acnti us sscum " oincati tcn-mss, anr
& JPIB3C Est jtnrniiflwfl -file KSCIIS af J
B-igifinnl amC 3533E. 'Sss, "luce
TSrsl xa sl a.i.i.nuC cC Xicmar
Qajnacx, " m'm.-niy T. "B" i.o
FAX2SCS A- 22X.
CF KEASfXS ACCOCETTI
7aBymc mil -T ia teen. 2Ietf
lie sscaesaest sad iir9E Simri en
Tfcs: aad fral imnst C liaril
BtSty, 'Vii'fc.inM W. 1" i at
3sc BtS-T.
FA 7 SX. a. A. 3EH2T.
gnJrata Jggga.
WOTICE-i OF-KHAJUJtS-ACCCOJT?
tar sesfiestsst xs TStt ieatri en
TsW. AjeS 35. 1311, i3i szr
FwrnnSi -pasr&il aesses at CSeOtBL 3C
SJse. orSs cf Js&s. "5F Tiwii.?
PATHICS: A. SE2HT.
Xa&aHTironE tiff nrniinm as BuviaesK.
iSuifljri' B&Isam: urarrmita; gant-
3c. Tames: Hlga: af Qilbmnnx -grast
x tSbt &b BairailTis uva; -itmiRry
3&u and! 3Qs. Pwr-nnrr CUT af Ganr-i
ML V-JEIOIE-
Mjc. J. 3C- Icitgg aC CaDmiOnai wag x
Tfeiter to iO. Trsms antaz"-
Mfc aniC 3TfT. Elmer SJeOiITanjt aC
Bt-mifntn sgeafi. SuuSUT "WtttC C8UiUtg
fo Sox.
XOTCS OF HEARING ACCaTT
Ssr scSsaest zse iSJ svrx oc
WOJJSg OF KA3aNG ACCOU1W
tnr ndlemexzt aau! -srfil 2 Ift&rfl b
TSrsl arnfl 3m&! ansa) mil al 'S'm. A.
JilUlilHUli.
-yfe-rmfrr ju 3i-':h.KT.
Srab&Jnfisa.
aumi n!iisr nTrnrrfl amfl iiioir vsixneE.
CwliUE ttD tft llrmhwfl -f mMiTiiumfhrrtiiTTn;
f tSte GSumili anQr ainut 4HID UEStss
Sffil fdSxi3Bfl an T"- Enrnin nmftmffig
msutc nmmifiHf! Sct- awwrerfl lihnngimfl ?iar-
asms HiU Ifciuwiu Sn aiunlifl (Errdlis fin
pMnniipnn, 3e "En. 3HThiflnT;itite,!
-gaitUuane amfl x. rmrnftier if .nflarr 3
TSffi IlttSe amnrrt rms x. Bjuwet cS
TrSQlB HThirB. -ailie maa amfl lOT'lfl
aiinmmit mcn tttie 3ejQh. Dfantms ami
l2e ai-m xf 3hc gnfttm;. -v-inheC am t&e
aawwg-tmicaaifl xuiQe. 'Bis tromifl iccb-
ttamE a x "wwSflnic an Gfcnamy -w21kjxise OF HEARING ACCOUN7
ftUIiiwiC Twltm jmatamrliiniauBOin:UH 3?rillcrelnc aneoniit Jxam iseai 1b
Soxnn im wnmit 5n Isiiaa Shillinp-' Br atrfipmwnt amfl -wfil 1 xerrfl cr
fees fiic (osamn aC ttbe 2Hfiiioaimfl, 4be ' TaeBfljg-. J&n3 5E. 15U, ast S a. xl:
taatepnnrm eascrtsfl tflie CduMijee van ' jsanmnat in Hen -nl Jir xxfl ftrnti .
lliTi"iiiiiirC llzie Scifle amfl hid xmifl ml ,BBina,HiChEB.Tir.Hies,3ifliiSiiBlriiar
nnnr- llmt ttjiib 3nnraHfl 4d xflie rtilmr f ge ilinniE ann cil Alx2 Hcrt.
S- Biar ffirttigr- jmaHnll ay aior amir j 'PEVii'.k n TJffaaT.
Irfi&smufiflir 3QtHE .X&i. ffiis'irn, tmnml- j Srsihcte Jaflps.
inns-. SJbfis JEfifianfo, iflumtter tS x-
Smrwinr amfl 3Bsc tflflr:nfh: 3Bee Cf-
IhesT-
31KT23CE A- 3EEEX,
VSDCE OF HEARWVS A.CCOUKT
Tor MCUfUDfinl xnl "TtnH lissrd or
TneBScr. Axfl 3LB. 3H1, itJt xs
T'srst amfl amid xiccmmt jI Xirndss
jSUsen, uarflom ot TTxater 7" Steea
PAXE3CE A. 3EEHT.
Seaee a iral an nimc f 3C
Gaiaes. iii.'.'iar af mstfteSe
GEiues.
PATHiCii A. EZ22T.
J3TCE OF HEARING ACCOOKT
TaSsrrfcj; r,'.L.. ij tan te?n. filed
TEsftay. A?c 15. 2311, itlta:
Seoafl xs sal ii,i.i,''ii.f rf 3C E.
KaSey, erecaSer f Jefeo. KeSer.
FAXEiCS: A. EH3T,
Profam Jagg.
5tor ileesr cnta use; Eonfiirrfr HUImnii.
Ciec 8: to tfi Batanm af Jto wanmE.
vw EL C. Gafiei am sons of 3R
VnsrE ypenc Katnio? witn: lit. amfl
Kee. John; StinamatBs of nesar Btamfinc
Mfes. ESxuet& Jefferson: of Chlhm
ites- fe sgimiflTig: x weeft: wiat mar uarj
x9F fee Banxfite.
3fc W. J5 TCllSH-af Eawar Qiw Bmr-I
cSaaei tfie aTiC scitaat nanse am
zmmxifs: ac 3fHSraaiL
Mfe Jessfe 3CcSt- & gnnffnwC Or
5er 6mne fee auceys Otg Bg" a. aawtra
oamae of twrrfffltria.
Pra6sHr am 3Tee. EL S3L Bit? cf
jEtsOTffie went tzs LomlansWe? ymifag
mnrrrfcy 09. s?em tt dOT-
I
t
I
1
" sJf Sgr fee
au
Opening Sale of J$ew Spmmg; I
Jflsx 3?or;tt Forasr of 3QL 'Vzmnc
-ara? paest of rrfusses nc HoirsriHel H SCgSS 3JSHT7
ISammj".
3sr Aana, JTeMinr of Mt. Termnr
tsveac Samta? -wfiii fcemiiE ss Baa.-
rm&.
5UOT1CE OF HEARING ACCOUNT
FcBtrrfc? gi.'t.-. a,:.: bxs hec SIe
iar sedisaesf xrsi -sa te iexrti en.
Tnesfiar, AjcH IS. 1SU. 11J1. atr
tnbsrd '-! 2xtl jLuu-1 of 3fii
esihe SCxf- vnin Ss min& tu 9ie Slit aciBe
of Sfe Hiiuteri L. HuuEtm. amfl SSteE 3Q&
CF IE. SmixiisStmS. lirauputor af Caj
QJm .-uufl Jlkx. Snufiiicflimc.
EnnimC of x Uini wmn tbiwe thb'
Smir naniisx Sic Aw Qiaifleriiiim. Tins
Trjjra: Oniafi Guinrfbic- vtm SiarnmnrC
lhmfluc af sfiit HrMUtc Jiniliiiftflr SL 3SL
Scnfis Q'ijmtum; Ctarfl HSunnuie ff'icty.
HHnfti actaumK. amfl Hlurmi Hirratm-'fceaHflvCJfT-nnm
aiOriTilie. Tiip Snnr auib-
; cauaHm aKancrflinc "to AmimScim ci- j
lOTCE OF KEARHflG ACCOUNT
PriTlirrtiig xtccmmt xes 3een lrf
tnr yftrftfTmont amfl -rfHlte ifaerrfl cr
TneBfliy. AirS 1R. TWS, Sl xlt
Succmfl jaarOjA atneoratt J TbEasp-
i Sim EbwAs, ucrmen n" Ia. H. Dawfls
SATiilCK: A- 3EEHT.,
"VOTCE OF HEARING ACCOUN7
TnHovixir aussnmt lmn 1spb Sltf
tnr wttiwttt amfl u'JU q 2is7fl ccr
TTneBfligr. Ajk IK. aiSX. aa. S aL xii
TSna amfl liiicJ uccomit af TT. X.
TEfeiniit- m ftmTrfl B-rtnr rf ifBTT M-
tam thj Chitna EUmisc 5'flnHufit3La
PATiiiUl. A- JSS22T.
Fr&n&te J&flSB.
Chrcas, L..t:ii. cf Untfe Qwsat
PA722CS A. HEH3T,
Fro&ate Jdfea.
NOTICE OF HEARING ACCOUPTT
TtStrrisg autm t has been. 2e
Taes&cr. Ajr3 IS. 1311, illa-ru
TMrt, Sal sad efcLOtetti acegazic
cT Jt&a K. Hi if ln,r. csmmk- of
Brnj C CTtH-it
PATHXS A. RavRRT.
Frs&ats Jodse.
SHOITLQCAI
los Its. Starter 2fci
3fe. Seas? FafetMM. reraed jBSr
terter lioa s. tea mrs iose3 Op
TTinrft r Bntiiin k-eaf Sesft.
3CC3. irnfTai: Snow Cs aQemQns; 3aw F
ea da?s kc Daa-riHi?. te gneat afi
relatfreaL
Mfe Aana. FnrfHtt. am 3&x. Lsmms
Par&EL of FjiniUTe- scene Samnni? nc
Ccfant&aa
AranWrs: store- & anxpvfins &e aaw-
TSctns: ssecJt dC waB pagerx rags am
earzecx. The daimeat srncS: cf newr
dVrsTgTny anil ftg- lorresc access
Itrs. Tacnins Exits af Ftedenc&xnra:
suenr Strmfar fa. Mi. Tmmr. tms
saesc of friends.
Dr. F. E. SJngr- snent Snmfits- fat
Narta: IJ&ert?- am nca&aaiaiiaS QuaS-
nas3
Ifss. Har Sncru- of Sceeumwii Gmm.
fa" sneniifiKC 3HVtfi!a aa?x "wjtm nee
Eorescr. itr. am 3fcs- HL & 'TRtnmscr
af Dacrafe.
Mc. feiwer TSTaanair of "Wauatar was
tae snesc of mWenrfa in. Snmxaie Stm
Embroideries
Jin annual enenthls year exceeding n-fli pisiaus
sales in quanfmesT bemtfy of designs cum naUie?
I
I
f
T5e (itiitrii. gf
uiTfrTT PTr-.-Trj' HI
year 55a agree -gg she SESEcairI:taug2a.mTBg
sgirfrrr ferrg Trrrrr-giVi r Tm. r : t-j trr TenS- i-rt
"We -ciLTi nr.Trrrrr-
SKESXDST
se U5afei.rr:ILbg,feia.fecakcsE
'i. i . ,r-.. i ---
-r-
&H (SCTSSZ"
is- cr sssscens- can: TaissE sxszl vesr tssss S232.u;
"XX3EZZ cf. SwSsEiinsIisGmsEfeKnirsaELarrasr:
?7?rrny
-S5e ts SU55
fix: Sw&s. Priit'.riins. 3zx Ccarar
gitnTTnfTT g-nm1 gt 5 ZXZC&BS
grffr rrr rnrig
S'nT'Jvwfac tti? ?VimiTftf off jansi
fcamt ur yirtf . -- S5s SgSSL&fcS3
n5Sj" JSS & nswiTm'sf Hnrcnrgrrgg
tiT4"wg' 'Mhjty -"r1! T, fcsfo dg-
' AUS T!!TgJ Ml - "ll'ffTi (
' frc g-- i ' i'TirTT; T?mf '
; trr tSc:
rrrs
&JL& B
semis. GcrtaSIci
TfMH 7I Ca
aaiScrBer-jzrx. ESwm"W3ns: Sc
Bg ten S3e gta. saiC
jiinsum annriif. jncnnr wini icter-1
inrSu. Cicnum truEtair aoanmie; Cdto-i)
Bsminur EltBsnmim. (Gicxnm auaufi as-
ticttif;. amfl Jt. d ainstntinm. dmrnai
anrmme
carrtnmtit' mdtfc iB iittniH T ie Cur
nii' iirflnrmi (tihUWb amfl TJ11E gur
2nmufl Sff tiie Hlnc 3aid A. KuntzdL
jg-wyr- af CkniraMttiii iiflmwih
JL aainuiiUBii&F if siinaf" 'VHiQfliJiR af
snncias auvtrnts in Ah- Chittefl Suaes
ts ttlac maie murtliirr of ht 3nnfle amfl
tts smamtulbtzr of Miie HBUflonKtum.
inrm whs JtomrrinujB. Tiie -toUp .if Ait
-drams amilniHKuflur amfl mirtlnc .if
Cue find TOif abac JSmtime tiUClamHsr
raf Sttnr yiiit. -vasle Aie BkaraiirtliHr
tif Chiiml ffaiurultas wup KHhb Snni
niCTlCE OF HEARING ACCOUN7
TtiUnwxtc aiseannt xnm 5een le
tnr jmrtlrnngnt amfl -oin 5e luttrfl cr
iTneBflw- ftarfl SB. 1M3L, aA 3 as. x
Ilirnt amfl imul 3-rsonitt tfL.3. Act
'oaium. iidnaintir "ST. TT 1 ri
3Ssrm BkiIuhiil
FA32QCK JL. BEE2.Y.
PToncae Jn&sa.
Mr. j 34cs- Cterfo Kefeiey vent
is GiaMir 2esiar aserBg ssemi
Mr Gtaas. Peafcr eC MtrifeM spent
Kcl W. E. 3aaififir of Sew York
Qtr aaenc Stouloy fcc EansQUii ffia?
guest of re&ujhtesr.
Mc JBiti K-cs. CTtrfiB; CSaae amCl
finzar of 3tc Vraan: anenc SnTiftir
wttn 3Cr. am 3&x. I H. "HTggfmr. -wftai
res&Ie jsac acntfti 8f Rrnraam. i
3fc CBarJa Kanscnc fed McmlaTl
mrmftg far- ins name nc KentacS? af-ij
tar x aeverai days' ufeu: -wfri reioaiesl
fes 3HL Vernaa. f
Rer. TJ". EL Hall TtS deQl-zec- Eencen:!
niifrasaesc titftt wei ant Taesun? ewio-fi
fas xr, S&effiF, am Weiinaatfiiy ewai
fas ac 3Zosane&.
SggalQiyccrFgTnf TTthf., 2Sctg Tct:
P-Tsjyam ferg; grpf ITCffg fciTTtfy 'tgii ynjfew crff Ik ferrrTTy-T?pqF frtr pf-
ggges 5ffft Tregn. fhrr-?pTWT5;sTpngf;trvT?rwmTgpifervpiT
AM-w5i5Bsra5lftsfaessam: - JSrtaTxisrTsrrr B
ttr-r- F-TCTTTTT-re-j
7cct53SLLT5
EntnTg- amt eSaarrntff Fi-ggTT: fat
ffimpr ui 1 1 ftrryMFm1 , trr. JT KJ2ES
-unj! i fi 1 1 ftfv nttS3fleE 'jifct'.K. 2q
y. s&fifir nan? SSsksc
fn:iri!l!7TS
M yrrrf .
Guset Ghrrgr yirnnrnfof-ryf HTftTw-.ria-r?
ISctaSSr
a titer T'w sneez-
I TfiR5gJ
gTTmwgrri-3nian. fccce ectirse Tcmiia.
x szascf -jutli. m'"!!
35 tsSSSEtps'iaEf . .
1SctS5t:
I&rtccSSr
Paf ettssnsamfi mam.unu: tsa nn
SnaajRare"
jy TnwhtuT iRimi mu Jgflgng. secrsee tsc nmaffis
wc Ask: tQ sets Hw feme
necsazs
New Jl&Ouer Laces & Bands EtrJfEsdk
k:
The Meyer Lindorf Cam
IHHmVHHHC'4Hlr
3IS .mWIit E5pna Sag :n :. -j.ma gagalsias infe &wi5 arxaf ' ffTTs: 7gyg-arrcr Tsesr fppgy- tP'
xncaa5Bm'srtaitmsiS.HSrsaa:3i. xs as tfie tfcne aC ma. otaui. asm Sei
3&sEirx. E1e 5otBa3c- am 5sm jnrtrw-l ar lEie snt. VOST
3I&3 Xfaa. EHCf amE Etetiut Staare p-;, fffaaK tm-rPr ft.mfl
Mr. CaSJerd Xitc&K eC Cafccxanslaanw; gnne ta 3tc Veracni to Be tnjel x-mn 'WnettTmhTn-m.Hu' r
Anuetimtfac jjj- mf jrrs. 'VriirTTn- ITiHir
WOTICE OF HEARTNG ACCOUNI
Tnllnvtes amaim.l 3ms icen Sej
tor urflmgnt amfl -crlle ietrfl or 1
Tuenflw. Ajirll 1R. 1S1X act S au xl:
JteHl amfl auud atccoBnt of A. T.l
j Brewn, aiflmlnltanitnr if ilEricm Ferzt-
EarHjis- of 3Ctw TH2t & amfl TMsefln. j 3in-
TQip airafie svms awrn 8n 3ts3m rwim-
ta'CVfD yuia-B as amfl vihim lilie -wns
flflnmrn iHie wub jitaa n amHliunt ifle
iimnnfc aunstr aC be .BJjilimiiair matai
&a Ciiinu wuhb aiur Snfiiur -vniE in
rtTnmiT fciim CermmiF. Since nm-
Biic ox im-rjoi an Sil6 ame amm amen
TSTT?Ttnniy QHD'iiurr as armftnughn: mi-1
PATE3CH A- BERET.
Prtibcts Jnfcc
W0T3CE OF HEARING ACCOUNT
Trmmrtnc m.;tiiUiA Ix&s beer 23
tor nezlBUient amfl -vmx 'xscrfl em
Tueatlsr. AairH IE. UE11, USa. xs
Tarxt amfl Imsl aiccomn. if CSxas 3.
spent. Ses&cj is 3ft Veeasc lie smeft
el refetnei.
POR SA1S T jeJS craft
aterses. Adfceec G. R. Sbersaa. Mi
Verse O, Bnte 4. Pfecce B K2,
Ciiai cfcry.
3tr. Jack Harper left t& isacnins
lar a vk"s statr Iiai5ri. Nv
Tert
Vis nenace Walter, vfce Is ar-
caj-s TrKk kr psreEi.
We tiTe- ta ntsses cf 194 Eflptii
rto sijr Cerea.-2Cila. breed. Is Hut
ftesr saeKfl ch fa If L. Tenxc. t
Cniiix Willi Eafeert Caiw vto Itaa
ms ereitr al ax nfe tctse an
Xectb Sxsteskr streec. Ir !SEU&a:
igttmwtJ.
Ifks Fori Cermtr recerced to feerf
besae a derelead Uooiiy kociues
xiler ereca &13V Ttsii witx Mx.1
zitt!. Mte. WSBfaca Gorer ef tifci. ciCF
Te amices ap year- Twrne- gj to
T r jiWi far 7 wir -iraS Baser and roar
ccrpe and rss. The adeaaesc atcck
cf itt itsigL asl t&e tamest nrfees.
eStry tlilti amfl tnmufl ttar four amuurr, i
3ttr'tCamfiunuaauunrm. ItugiHeif I
amr jaiuth sme ifi ai iiuuiupti-raihjc itus-1
smnulUum amfl aQt3ni tuna Inmnuus-
JUae.
aUE2L
cf ISa J. Hflf-
PATH3CE A. B2S2S.
jraescs cf 31&i
iftrras taenr lacarmmr Wooater 3few3L
3fc. Rnfierc Crme&Seuc amfl szater.
3Qax Helen; Qntenneli, of CWuntanat
sprat Sfaufay wfti 3fiaa, 3CeQigfir.fc
2v9ct&: Mttfterzy street
Araa&Eli. ficafc soare D. mot ruasifC nc
f le- sase- qaarsecs ox. ArnaiiDc tnimn:
IsGKeL Taey jnHI welcome; lair fa tnefa
new qycurtera wttn. a. &irze amcSc Ga ttS
fe'laS jaar wants he boaita. scxEfcnerj' am
fscSeot s9DHe.
Mr. Otto S. Siiam snemt Sumfix? fa
PCatembaa ani aasamnaniei wife
home- fa toe evenfac. 3rrr Eater fins I
teen: TrfaitEis: B Ca&imiins fhr x weeit.
ta New Torfc toi xiximtrr
Mr. Tnomas Clittcir of Itom.nTr,
W&u Is, T&uxtgr 3Ctsi T. BL Cotson 3n
Cottcm; is x son. af tne late H KL Cuc
tas. H wa aarx fa r Yeraant amf
acmntntflr
'Smc aisnuuintimm af tmue Scafltt amfl
4nft;imm 5mm x. yaa- aino "'iitm
'Oman, fffjiurufleo 1ms tcume 10 tKUaib
arcmr, Haue xmxtfa ide OfinnTjt m
tj ntttn (Qie ifitflimnrHr stndce. In-TCumiPj-
aits amfl aurvnfl ase yum an aiie
"Bfaltn OtarrnE. Hmn Ctfr. -wlin as
fcytucj-cifag. 7isrs aflfl, -mis Sitnn an
SMfaocSunfl amfl flucmnfl In jaumiih. i W3T1CE
Sis ffirfhte; CiiinE 3tamcim nurtnleR.
ssa. x nifliUar af ttim Gtsxnm azxe. Sim '
mmCtaxr aUtsfl an Uf. amfl jww yeem Ilaa-
-c- Mi. Csfius- nmrstafi "VKm Bcrlxy
CbssS. Btr-TimTm Sancaules .citifl an
24K amfl Mb -aiuOnw auim aSune maS&.
ns to Sine an THatTroei. fmennmr aierl
mil Hiirea fin Guanas amfl amr iQixBers
fc.ghTTne.
NOTJCE OF HEARING ACCOUNT
"Puntnrtnc -fciiiuiuut xcm "baea S
Sar sarStsnexxt sna -ISe tmsra 01
TueunKj-. A3c3 IK, 2SU, t S a. xlt
rirm amfl JlnU incrnTtt cf Pans
3Snele, xtanxir f Josrjia lingle.
PATETCg A. KKK'KT.
PraSactti Jasm.
teras af -zaS -faaxTS.
Mr. aa ifra. S. S. SIz&r rvfismetf
to iiife- sacese fa KaaafeJit 3f emfar
TiHfufciTr a&cr x sereral caor t&ie
I Trtfii rtiiiT?a ia lit. Ye-raset-
3r zss2 Mrs. X XX Asierson: asiZ
&-a t TeieiSav Ofeso;, arrrretl faf
Mt. Yamaa Sacasitxr eiesfa-r to maiEt
eaJdy5"Ti3fcwita Mr. ami Mrsf
A. S JLrwitrsoa.
OF HEARING ACCOUW
Palfawtnc a?wiinit aasm liocmi
Seer aucSfflnest amfl TrfH'be "fassrtl
TneBflsr. Ajrfl IK. 1H1. xt S . .
Tx-Bt 3srris3 urootmt f O.C Bta-
Sulc, encrflfan mt Scnmel Gtajartrxy.
PAXE3CK. A. EESHT.
ProJttHJaim-
4MOnCE OF KEAX3NG ACCOUNT
j Pnflowlnc awaumt xu baa 21rf
- Ilnr awrflrnnfrrx amfl tS'te aaed ea
Cnu. 3Fiw SMTohm. 1 TneBfleF. AjcH IS. 1SU. xt 5 a. sa.
tnBmKrwRnT'('iaOnsrBIetilanccT Txurfl jicnitl ft.'.rtuiin.t f "RfimTi E.
Hmmiul irnen ctm aagy ani-anr flnnr jMr'htriTiv-'esgrfltot cgtTat. P ijreTcr
mtKr I FA321CX A. SE22T.
"2 dtoxfit tourvrj" ireiUefi Tfir. Shans -Prt&aM, 3nS.
-nwusB ars oeextnae 05- x&ta 1
f ana EmitiBxg' ifaur aoe aiD anatitffl
FTmftftTsiini , firrrrr&ry gtPTrmr
Is
is
Cacarnari A- Hj-g arrtn-f oa: Tn-n-f
on?' affasxaanr. ever- fae rffipgftnng; ait J
taaEa.-marSifaft.xrgBcrrcf tiiaagaig-?
s&s of tms stmmxem of O.tt'pt StsaSi r 1 1 1
waa; eayedett fir tms eiwrhia. , .g;. CTcicrit
-ir
Jacieiy
iYews
3-L -ral SfcSL i. 3E. Taafpr- wmr.
'g4't??'?:'i''gl''f-y'rY'H;Tnf -jaS- inf TTl- -SSrrTTT. "Hfeffil
3" - "WWCr m-r- nf STm-iTf fif. amt If -n i
1 - . - - '. ' - - .T-TI I I II. 1 1
I QBIMRY S:
aHvJiBvJiBvJiBvJiBv
m afBijlBmjlBmjlBmjw
k mTKBmBfjBfjBW
nsf
use tn
Siipparis
322X ISBKE VCSZIT
!S5. TTPfy ? I'flTl-!
TOHrEsasrtfjsir
iH-gCg.
TnHMJ sSLss:
'Sse-
t
i : . r
( ws-nns (
1325: trx rnass
wuoisairs TTT??
nrp
TS5nH--i?fc- "KpTitTratf-KT- nf 'CTh&mC SCTJffi
"r w rr infc TfpxM "ir 1 z Tf- BS-rTvBw
ule ac tm SDt. Yermm: ansmoE Sxiri TtJTrt r Tr- . r
xtwo we&ar mm-sss eaicMtE. 65- -njsaM ""-- "-'' " rr.
r r - . -j- v- . . asa- est tins: e-rannrs af Mazcm "iT te -
D ausKsimat sf a. faff. Ee was 55-.
aas not ftatteOL aura- finr tm laac afa-lyenrs of aga ac tm tana cf not tfffTft; " '
tees years- b ami fcs snm&reJS bf cm snr ami, fiiurs t-'55b
Sfirsss&iEbaL
tzsrSznnis
Eev. Taannuf gf.iTrri'iry of FrieriJi&-lisgnsi-si
Bin deBTferRiC x sermaa at tHa Gnn.-I
Bier 3C EL enaren: an: Samfajr eTgnfng.
Master Hawanl fTmlnr nf tftaitiiHliE
Da ec tafl is see- caefr ne-tr war toifc tie gnesr. aC relxtrnes fa Mt. Yer-
bnr firiite cgr-;M-nr"ncg fa pat-
tfr WHEanc SJJcucx feS Marufay
I seen. Car x sefeci ifarsT nuafaess tr-fa
to Wasaannecc Onnxu
Mr. Samuel; Deeces: went a Xa-arJk:
Mannar scan: to snanit seierxC aas3
wfrdt refatrreir.
3n Sfarge Sigfer went ta MananeliC
Momfar mnniftTg to snemt tao. ifaT art
business
Mrx. Froaic SU30 un inuisnta-.
yiim Bessie Xtrtraft cf Htn-n Oafovt WmntCreii. af ftninCer scent Sitanfnj
refisrse-i
fat sXer x KTetal dars" tiatt wtli
iter nele aa asst. Mr. ami Mrx. W.
E. Stftoa.
Mr Vflbs H. TiffiX5cnt &s sap
pteg fci ieciiei gsoix ta CfeTeZaail
tias wtei: xsi witi Mrx. Tasmnsms
lear i bat ef tS weeJc tor tiat
carer Im -sk lis fa-fare some.
Mrx Haaie Wefts of Ft Warae.
ber froce Mcmfar ncnt-lami Samtir wtta. reuit-es fa 3T. Yc-
snm.
Hersai, of Santx .frrrrT. atreec. went
to tJtJcx Mjanda-r scun. to malb a.
jsiortTiaitwiliLr-faiite.
Trrr.r. k . ..-n. j. j .M.x
Mrx. tntarfrtr Marsha HI, ti serimmCr fill
Gesrse BrcOtsicc
Geocsa- tIWaTsrrr tool SUmfar fajfat;
3C Ma. lerrre fa. f mT-i HmXC eOSHlE"il
xQnar tn: nrtpr of "" aayrs; cf gnyti-f
mrirf, "Em 6joaisei ns 3t "erJ
of aga amt E auriliieiE &S" fas wifit amt.
fve-cailiiram. E"t & alara-asrnwajt "ajr
af Ktttler- axKsa2xfa-.were mHfjtfr- fail
ac tms ML E. narsonassr na
fa 5tcriEsr. X. TL EfaciSc
A&sr&iC2ST3ac
Wcifalns-
"T?- i.'i.ty
x-g a 2fa Jinrrw sZ- At
tT "rr 1?IT-alFPt?S! TTpgi-r: bntfai
xarcdhMfaCtariMMiisafCafai pr nrnsshfa. cccntrei Sat4
c&r. amE Mr Emw EirtSKC ct Ms .ftutou.
tyfawnaftfBt I E Bsarsnrssa. TmscerentmirwaaiBer-
XJto BiaarxE xc e aoa w-! SgagEartfaeHei-.XTLTOir
003- xSersnaa. xc am affsiiiefc HJarK.J
JanmtnrL nffrfnrftrs: Bifp-rmnfr fal
Gteest YaDJar eesaetex-s-.
f Sll-hIm- Paxgy
. Fee- aiSK Pant
. Tff-a- "FOTT t:Try nfmt gJtgrfgggT-.
mx swiutsiK scssej-. iraat -ptmsaCTTSr anrsriaeii: art
jomr wucptt oust c Et of tsa ML E. Sxnixr scnnoE
aientwxii5ainirmiyaaH.uJTt1 , w
at tae name of &it Barents fa 2tarta:
tLE-ertr.
It OnTorx dance xetszceil. to'S
Atftww; wner he- tt x afmfanc at QSrfa
Uafanscsflry-. Manuar najtnfns !trarm a:
se-reral daiV Tfait wtrJt fiis -pxzsncx fa
"MOT3CE OF HEARIN ACCOUNT
I mar draatnai nndfalza aa -wum i Ixaom'lxuc XTmrnrnT xsm zteen Sue
f1 TlPtwiitnirfn Bit- Jxe" scJ3BEt xsf --ai3sm aMtsri eajresxfafcs ii ttaii
luftiiwtt. wto "fas been sgeffrtfcTg ser-
eral -nri rviurres. fa Mt. Vnmr,
vtm. f FrederJeitowa. ?f ociiw mnca-
fat Sa sssl i dur- -cM re&ifv.
Sr U W Mifisaa. kter of St ( nTnMirr.
Yxaeest t Pant's rtfcfa- cacrca.! FQS SJiE Cammcm Sense stacSc
- rvrzi Sdsrsar from Mt Car-1 Bawi&st Gnrer fijer nnmfcat fiseilecu
ael Hosfetal. Cofamitrs. -&ere-ne- un.- - Exurc aatl LfiSfaijguancieis. reaii
erTt xx ess-a-Ses. was'aile'ta. ccn- 6 fannrse It js tt. teat cnmiitigiwcs:
1 &&S &s tmi xt cms efaxreit Somfar ' aesr ever ttaef. I favre- eTeves: Ianxfia
rwrrteg Fatier VTJftafr & ra;ua
x sevecaZ fajsf Hlmss anrsest Bar niseBfc- j
mnnfx B -was afaxnc SI jeszx of x?:
xt tin frn of !"? fw amt 2s aar
sr
Srrtntxfra rpsitsc-
i "- - --
TTV.. T-r..t-rC or?T1!' 1-iTIt nrw TTAT-i 4 & ,a"
'"'- " -I1--1-I ae-- 1 " -:, -. j? vwt.w i
maumurxinxata-a-kKifaio:!
mllllllll'l-B-''
fatt atsr "airtfaJar aaairerarji. TtaJ
ereaia-e -sx spent niarfaBSstsea. ami.
iTHfnty rE&edKTaHSt "9BEtt SCTTest..
reongct!ti?rgBrrTS'l TeaKLfafai
fa ttnrrtafft- ami Kv;'ia aait S
tee? CTrfftTTr are- n uij yetjm t
AlansatzsK &s. xsrxceaxii.
tsiyqccfaxTT' wxUL cffvi: 1 a. Jfa 2
2 wmilL zanemc uei4 fii?
ma w mm
"""' !?J?
2 Atu&fe xjcjiurt-axai
"" SS
uOrmrrQiLSscssssEs:
Vir
55
SI S5
9r
riTOtos-mUwifis, -fWsrsffiTOtHtEillrtto
tonwSamiimHasac-i-J-acaix; . . -- -. . ;
facnent fc tm 2!Jt ILJttei cetx, aj
" - '""--. M&ssexMarsx-cSTfarBiOTLJSaj-i.lJiifr
Narta tmetry ami: oau. maax -xtt g, THyttrASaam tfSJ
amEti--aEatSE. saaa-toaaa .
. .4nd
,ca
TTX CUSE X CStffi B Q90E OAT'
Bx tsar -ifinBitp.
WUUacr L Joeax .
WHuacr ML Oime-c ixa ac ats snas w .v,- -, vsromacoismiTah
m lmm-sBBB33St-kl SFSMMBCT
wia-aeneanv X W-Smfixiciixamaf laear Cltesterrf
:BnjmewBramfan:I.Ii. c tamat0lIuit?(3roa--axS J-xji-c
-riiirini lll "n m run fwm tnntir
J
If
aC
Jl
' "mZH ' Wflmto J "-k-Jtititf., dbffiw AyJfiP
' .-jy-Lii.-kJ-ikA . ' wt"" rM
iJ

xml | txt