OCR Interpretation


The Democratic banner. (Mt. Vernon, Ohio) 1898-192?, March 31, 1911, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078751/1911-03-31/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

WgStVTTW
P"M 'W '?i'NS(P. "
BCflppfwinipwwpT'' TWJBPI
pipm
i. 1 1 fwre cyrwg
.?. ept 32
Hfe"di S. 5S3-3e. 25
gpitig-t-
WWMffHWwlTO,,!WW?RPWS5!"'. fM,W'"JHPl
mmmtxdis
:ssnsinisHE
PR
tsB 1 'I raJ:
'isbV JSfi!sii
iskssrmisasEs- sssS asissassr HSfa-
IH7aTm!i-f7is'?w---'ria .-3
AT
MliMfe Hi H
iilfl'iuivl
GUI
aitoSfalM
IpSMIIilssraE lisp-ras ii Ins if
SSSS8bB JKL l'-" 7 iSi
JssBBBBflsaiaflBBBKL" 2 ipShM
BSSSSSSSLSSBllESELEE.'.i? w """KB K&Sm
; (SuMStMiMA
M
m
tfoCs i
atTssE zac :
siggrtn i.'jiti
' TSB SEES iTff jail -
g .:s,"t G3b
33a- j"
siiess Mfflsmffi tsni
&
kMmm
sn. .. '."tr 4t
ss: i" ;, i"T 23SCS-
Snc
i'V?11.1 .'! ''W "JEwafb.
f MtfffTfrTCtr,t
- IttEssre
M-
fflssa.'JBsr yi;,, inn II 1 1 .
UStaratta -.H
f.'"i!M-i -wl:'" IS. S3d
v Bi.-nw -wmiwimi bt u" ..-
guBmieBiS 3a. S
" acss a&ul;ni n:'.f- Btitfii. 2!
2 'Sssaaaixa
4, rgtiu-w -
aw. &.
KdlC:
fflsaf 3STJB!P
2
a lEiSS?1 UMtfgy 3B .Hf I i ill i "" SS6S3L
- wwrr, "- aaa-inL a Sat a atf
-
JCBxSs; .
is" rlBCTiiiTsss.e-MiME3ffS1iffi-
JESSI sESK ifeSMBS!. Wtiit!ff!!:iflif"fifL
j ' I22E23Ifr
33Sr f Hii.itg. sac ro--re
ss- sJat 2s. '.I fl,.t1ras
'-1 B T"SSZS w "" '"-,
"2bs.
TlrtcSag
2E8C. J gas at ss ag am y.".r;T:..
r - SS7 s? esssssEaoes -' t g '
msL sfiES ipi RiSESaLliar
'-fmM. IT Tms: Issiei 'His 1M i
SESTET I
EKtSEilBB -. T f'jj -ra 35 SSBS CZE2S 3 A
y ' ' J ' " '' W7 -fc li.n, ?' tmT h Ti J i j
k. W..'vx
SStttV-
. sx s
rsSS s s3cd :
'&2S ' s " 4jwim 3S. Jlwi t. 3a
ic y fw- ff twitt i 2 ! tv i
1:01 ' ' - '- eZZf
'IS bUtt'
"fta :
4. 3fa Tsaesss. 'Sifc
ejn' 'ar tag ss
scsri
-Jj1 rft Hi" wsar :
.n.mjjjy gry t w m
" Tt,,f " '' ' iariiiif iESwifcoc -u.-n""
, JTrrTTir.HBWSIS ncTrniinn ra, u'. i-iIBlrr HBK
fi-TSL
3Stexa.TOei&dfss oft TB;fr'ic
TtitTHWTTgeaBB .rrffr.i.i'TilH ' "flTngnrnrs t
wimiibUi Tirn " irtiaat-nnTTii-TTi tm-,n-rtrrr'i""'
nacKfr:
' ' '- """ j-'- ' ''''" J3k "i win
ft ' ' J
VXtte- -ftsvj2xX333fsi&5L
-.ImII Ti - ""TjTy
ac 'TStte- -fc-
i .it ni.-r
TUmmiiI wn trrth
wii4-i nu. TTasdHk tniUhM.
2t "5sc T75Tt Tame: saimK. iKEHr aaateaeaefflfca
j. .TCaii1..,, Fffl ; mfn, .fitntilt- n Zi.. . TTBnrsatj unfit iv T?rTBiinffli.
m. -JJmtnn,- fima .ninsa imsiiij-- -rTlrImi. , m,u -
.j- ii ir . " i w"- " imiiita- -" "'
BPl
B iBI " imiKS SETrTjCigSf
JftTTT-. I au-T- '
-T Vn:M JSnns. "gurirT,
"CHfti 'fclT Jmi "3aasi -r:'gTi t" x"""""-ffHtr' ,g;'!;
3z"VbEaia -WStisssntna. "5nnes "THWt-w- ai-"iii- '.ii
hB, TZSXS3xc WT.iiiTir. IHmu'WJi: wmrnrg iwiwtot-TTy tar' SB-
' ateias!-s:''
b
fl ' pwtl i'TTT 'ST'Wll
saT:
t MaE i"ln mZrT 'TF "
Tti. 4;'jS8grTgr a
- wy f jrrr?-
,JC- ET33 tw -,r'
:Sl -.'T-wn ' L "'
t JT, IUj-JWninigi "m i. -i He arr- Traa T m ' nm T
i? -W- ato-M tamite - HiEansiBE ifesesas jT 2sra- ;
i a JTillHB!. ml STTTWWb. TUll ii i i Ill miimiT TTl n
i. II i n"n.(f. iiw .TT"-m-aprr-aii'
ma., si sa SrE2p is r Ci'tf: '
TO'","""4J
BlK
Pwlli, Ii
wiir
SEES 3C2-
itr-?g TtfrTfaJfTBw
i-i-
J 'iTftrTT -ffir-52BrHB
'glBCJ EC
MMi
:TS !
S3B
""' "a'-l--l
JBE. ir --
mrmne ,B5 SOST -SS3S. "itZS ISSXT
! l Wiilam. tM.JiSi iilJtWm.lllllHI
" ' " .rr-,,--. -... .- -m- ...1J..i,..J.-1 ..,., .
rrrHgrirti-ii;.i mfytmayii ""Hi
1XJ.. iSsEMSSS M(S
a:si sfs jscs
iiiimjmfT-wiMMHiagrHy irf rf!-T smSS23eS tt9SUfc. igiimi ffty wgi, f-
az2sBssnn. ore ng1 ritir.gs fcnafggMa"Ti':
ttBROEf-Srsns C2iatsE. wsaa tasEt5aKIS3:Ea:' BBt
- '- -- vi
,' "rtHW SSi"-i-
CJHT? "ni
umv "Hi ""i i
uaih2slhaxE5iW!ijS&Bz&BnmB
uv"'fT
ii'tiiat8JCg. T3fc Sffteds-iixiiffii Saa-rfeauir je, ahw " -
mi.niwniiiiu ' w,!iiTi:nnrmwff!!--!TqnTBPwMTni gii j:ag jss.!
aiffiEsssr its Ss-
HjjH ( r a-aam-Ti .lll?-. fty-ii;t-r mi We trr-ffT- T..', ..
f'li.rfP"" r?infuij!i '?. i ni jiFj mw-r?rf?
ITT JlttK CSDiSIE SC
iiir? ti "" i iu iim ht "ssaaeesiL tb xl
' 2E ar.f ac zse
3 S3VS Si '"".
JSSi" HSE: 2'EE 3SS?
55
iacrannrtrs, rmmwwiiwM-!Tn-i. wagaicgTmrrsrgr tt--s Jiw : ai -aETfmH-
i fnrr- 'IM'UJI 'izS903IStSS.JS?-C3nS.'
crasct!as .7inif.i'iJBBJfftwr iit(ihivh5;
frffnm.tfTnHW nriFTiififHr T- Qt StSilSSi 9SS SSS
nrr-'H'g"''Trr1'1 iiimmn-.a wssjs tss zacsss ss Ws-s.
EE nf'V" -fianscssss. """ ' irm iith 'sTIiwtiria
mags J3fa3EtjaiFfTrgrinTTTnTr1tiTrtTvrT
'"'"""' wuis jjh isssssRStsvls: scnli;
'faBr-fflED
arrtrsasg
- icats jssjat ass
"2SMaiS: hS -a
iMes:
tr !cahS3S
ijiuai-t mij '. at m JSs-
iMi
BSlt
-mj-'i ? sss 1 jawfSi.jk,saa.
j1 Tp... at 2B :w?g. ;::. as
in i ss "fc& ino. i . jr Sssssr
," -ssxt -s i"-'1 i j at i
'"lag BgTI- J-.'-nn1." TESSg :
'aiaa:-jfcL:s'''Tifrrr'igTrr"a;irt!a;l
" -" ll.l! iii3
lM-SDE
EJHHiElL
E.RFil
33 Sy H" ,. ' Sr
twniiimr- ? ihiujjmi , aatmrt
iSffiST"
T'iimm 'y'""
SJsamtlEEiiJs-ttaa JliE, jssBSHH2-2aaz'
jjjjj- 32aaii3SE
ni-mi -.' ' i a-
thiM mum W-TwrtTtv-nr ttwi yfitoS "StBOiSaS OX SStfc iJEEBSS: S- -a
TnrafT Sjbs '"it- miiffiiifni. in (- mi i mi 'i ait . I sure s5Ss asr
iXZ.Q&Bm.ztiC3z. Tf-fwniSi isu T""1"1 "i' nsrrrrsssi 'Sse j1 tii i g -arn- .iiMH!-ggiSB
trannSftras fnrnrg See Tnhmwtv nai aadgerpjg Ssgeitui' atag
TllHlllflll"t'Mft ifrr-Jrr-rTT-mrirgr lrpirf 'nv anBCJEraSEi tfgyni ! rgSi
nil llfT p.nirrim nr7rTriTT--r-irn' p.r.w; wrr, j yaasJr Twmrr
liZ I spas nss. S?nse ignrnw- anr cbd mi..iteintMa lfTrffTfTfTr- "1W''a" g, -B-.-igg
fiBt iaestccis. QiiSTS. ""yua vuSL ntja- TratM. 'iiim ss. 2SZ. jb ass
tametsr seoiss sss iaanrr rorffinnnw. .t,,.,lrrr
KBSiy ujJHitii.TBgAUBiHrnTra.nr-ttoigifaByaas 2Besa
acsaaggBCS' -mtiinm7-BgsJa- izp .
Ubb9b ssesAssnaxs. -liaa ililS mwiww! """umw sz -" r""" 'Tt '- -'J sb&w
(lfj'n ii " in T'Hlf'.n'at nnTmrr 3
taaj-.mmnir- TOegmMiiwwitnitw8g , 1 ..mi
tatfKtoWBii 1 'niiri't jaiflag -saaea -aaam cg.- nnnmam tg agaSSacasifer SiCsaj
1b
I 9K jILil tJi I MWBmIB aafc Tt Tff ...;. " u4' 1 gnrrr" jJatVJ " ' " iaiaitiatBiaHBHBialB
ssar r'-wWr S3S Sas . -i-n- H - Vtt&fla.K;
t3K 2feE SBF aH5SS a, .W bs ' ! " " HP
aa r . S, 3te 3fc-aa sieE TSBe .w ,.. aratssia"xi3EisaiH3Est , M ,llirii wtt- r-p .HfA, "HH1K
ti-. h.mhml. arSfcrii n -r- O' '"' . --J M -" "-" T" ' "Lwg1-U H3B SS 1 t ,,-, ,- , ffc..,'a mi. ! Tiwr- SBK1
vr, gf-uiiagjg1- -ur sj&m-sgiiehJ" . -i.-wcbb m st feg ,'. w. 1 1 m ii. g,- aa s w "-g ac-rg ivBl' "fWBiir rBB
aa ssa saBsaS as aasaa sag -e8iwwrrTWFH '-a." i?"ast& Heaa uiia-LJ -m zb-Xl'v-i, m-sfeg j- ., w pra rrrrr yr- Kr &- B
-Har.3ag sr sae teg. sac iaawgsg as, Ssc ssger sTsgm atesr ffig3EBeESssa. . ,fg :;..-: "HF - " "" JH
-rr j Ss aaasass ssstrsacas -.u:.r esse- anr-ngrir. c eBrrr-nrs. :ssiB5a' -,jt., r- -. - sr. . HiLe-.. -- " ""R
JgBiL Tattegm3SgSg3ag- - CTTTTc-TTT..m,.--vB;-- . rHHtotk " riliHK
-,...-. .. IMl ! mi mm I i?"gg.' " "-"' " allilllllllliiHltllBllHHI-.. alillllllHirr
imami atm biihk. nat mmkhbibui. 'mHvHB immt. j&rrt tBifiiE t jus .rviiBiBBiiBHiSiiViHisi .- .-'iB&HiBiBiViBB"
iVIiKVIUV VlsHR-mllBM-irV easaaaacassaassssc zMBNBm " -JflHiBBr
WMSW 'IDE JTJ T 'VPflBJKE' 1 JS Bo a 2. -JfaL. r-v -'HaaatBg'? tsasirCTBrr. 'jlgWR511WgiWBBfc.'
.vtBtaliBB SB wSft v o jHt . K' wVSuJBSSSSSSPSBt' tBF tl iu i .ba BBaaaHHH- iMuiJnu -J.iti it aKHaiii
sBftl Skkl IirMJ asTssSlnJAlF. k- -- - sSh issi
. 0
X-wmitu mhtumjsL?1 i-
b "" "' sa3s-sans-
r7m. ' 4.1 . utfn i. f ..Tf ' .- t,y'-ufjiP!nrT
rttwnm.gawfiWHrcafftsagr'gagB yyrttur1 Ss- frrrrT- sSes iii'.r.-.. rxx3
WIMJMMII fl I I II II Illlll ' llllll'IIIIIWIinjBtJM (in H ! n nf. fr-nai'nijjw wJ
ajH-waila fiBiifias. -sa jskct 'las 1,
iKSt ssffi. s n"r' Jae. Stsr"
rBIaaTTra-trijiy. "iWrv-fl'ISgW
ai2ai-m n"ffiT:scagrr
SMrmiHTiiirTrrtfif i fa . T.,iam-n,.,. ..wuj.mt .i .srt.
TTTTTJgE- ,ir i
'SfcxifflB; fessfflceaS i'ffffwtai
grsah. aa gag he hi "ii-awfc.tasatj.
rM IV i . !.iu l ii g'Pm TIM-I ' ' l41lJ
I iii -i r-ri TiT. mb " gy jjl I irpT yr.yTr
ujatWHfw,mv.-tttr-rrr-i;"'a5e3.g jg tujaam?. aa eaaiac
.y,. ,..,,, i jJHrrwXT..; jT 1 1 ' ML
TMW H W-iM'lwi1lianwif- MM(, gxeas-. sss1! &s so.
-Tg rrarit SligMJ3Bi ' ' twi 'a l;:J1f
tte
aawcamUKi jmujIjmm--iu.
b' iriJtrr-iMiiiiiHiwiirii
- fcJa. fcaaul HlHWit.4Jti. .

xml | txt