OCR Interpretation


Jedność-Polonia = Unity-Polonia. (Baltimore, Md.) 19??-19??, May 13, 1922, Image 2

Image and text provided by University of Maryland, College Park, MD

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89060369/1922-05-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for Strona 2-ga

Strona 2-ga
8 Z Kraju i ze Świata.
” «SPRZEDAŁ” ŻONĘ I DZIECI
Ę ' ZA DOLARA. '
ĘŻ[*U'xm:f;v księżycówką, podpisał kon
* | trakt sprzedaży Banasiowi.
| DETROIT, Mich. Do jakich,
- warjackich, głupich czynów do--'
.. prowadzi dzisiaj ludzi zapijanie
- się trującą, paskudną, - domo
- wego wyrobu księżycówką, dowo
›Ęź;;*'dzi najlepiej fakt, który zaszedł
w tym mieście. Niejaki Walenty
* Kolczyński, wyrobnik, lat 42, zam.
* pn. 4264 Orleans ulica, pod wpły
_ wem wypitej księżycówki, sprze
* dał swoją żonę, Marję, lat4o, sy
* na Waltera, lat 18, 9-letnią córkę
- Janinę, Bronie lat 5, a naewt 4-
miesięczne niemowlę Helenę,
. Bohdanowi Banasiowi, lat 35, mie
szkającemu w tym samym domu,
- na dole, za jednego dolara.
| - Banaś był nawet na tyle. prak
- tyczny i doweipny, że wypisał
- kwit i kontrakt tej oryginalnej
"sprzedaży i zażądał podpisu Kol
czyńskiego na t. zw. '*Bill of Sale'
| którego mu też za]any:porzą[email protected]
* ojciec i mąż nie odmówił, podpi-|
- sując się wobec dwóch świad-!
. _ków.
| Po podpisaniu tego kontraktu,'
- interesowani, jak i świadkowie
_ zalewali się dalej księżycówką, bo
_ przecież taką *''taniość”? należało
. -oblać, jak się patrzy.
+ - Pani Kolczyńska, która prała w
wf;.';;sv(rem mieszkaniu na górze, do--
. wiedziała się o tem, że kto inny z
- mą być jej **właścicielem””, dopie-'
- ro wtedy, gdy jeden ze świadków
s?.:,*'4śpisania kontraktu, przyjaciel Ba
. nasia, przyszedł do niej, by ją u
;3';:* wiadomić, że mąż spr.zedał ją za
- dolara, wraz z dziećmi.
* Oniemiała ze ździwienia, pani'ł
%'ffąK'olezyńska, zeszła po chwili na
dół i żam dopiero zrozumiała, że:
* mąż, upity, inie zdając sobie spra
- wy z tego, co czyni, istotnie pod
- pisał kontrakt sprzedaży jej idzie
- ei Banasiowi, za wynagrodzeniem
- Jednego dolara, którego odbiór w
+ obecności świadków pokwitował.
. Gdy syn Kolczyńskich, Walter,
- powrócił przed wieczorem z pra
_ ecy w fabryce Briggs Mfg. 00., —|
. gdzie zarabia po 35 centów na
. godzinę, i dowiedział się od mat
ki, co zaszło, poszedł do Banasia,
| który mu oświadczył, że ''kon
- trakt jest ważny i prawny.”? I
. 'Walterowi nie pozostało nie in
- mnego, jak zawezwać policję, tem
bardziej, że na wiadomość o sprze
laży żony i dzieci przez Kolczyń
skiego, połowa sąsiedztwa zbiegła
- się przed jego domem i lada chwi
* 'la można się było spodziewać a
wantur. |
| Przywołana patrolka ze stacji
- Chene zabrała dla miłej zgodyl
nietylko Kolczyńskiego ale tak
| Że Banasia i całą rodzinę Kol-]
' |ezyńskiego, których jednak po wy
- jaśnieniu całej niezwykłej tej per
- traktacji odesłano znów patrolką
. do domu, zatrzymując w areszcie
- jedynie Kolczyńskiego, który
- ma stawać przed sędzią Faustem,
- obwiniony o zakłócenie spokojau.
- _ Otrzeźwiawszy nieco, Kolczyń
* ski, na zapytanie policjantów,
| czy wie co uczynił, poskrobał się
-w głowe i odparł:
_ Po trzeźwemu, nie sprzedał.
- bym swej żony i dzieci ani za trzy
. tysiące dolarów, anie dopiero za
- dolara. Wszystkiemu winna ta
- przeklęta księżycówka, którą mię
, Banaś trytował”. /
" Rano stawiony przed sędzią mu
nicypalnym Faustem, Kolczyński
. oświadczył z najzupełniejszym spo
- "kojem, że nie był weale pijany i
* Że Żonę sprzedał Banasiowi, bo
| "'mu jej było potrzeba?” do pro
. wadzenia gospodarstwa. Sędzia|
[f,_'g;;'„'—-_Fąust, po przesłuchaniu świadków !
-i skonstatowaniu, że Kolezyński
%łi%ś;nie jest obywatelem Stanów Zjed
' noczonych, polecił go zatrzymać w
ŻŁ Więz%eniu powiatowem a akta jego
- sprawy odesłał tutejszemu federa]
+ nemu urzędowi imigracyjnemu, ce
| Jem zbadania tej całej sprawy, —|
* 'która się może smutno zakończyć
" dla Kolczyńskiego, bo ewentual
;*_l'.?,i›'.nłam jego deportowaniem.
u/
PREMIER , PONIKOWSKI DOI
. POLAKÓW W AMERYCE.
* * WARSZAWA. P. prezes mi
nistvą%g i minister oświaty publicz
nej i4wyznań religijnych, Antoni
- Ponikowski, do Polaków, przeby
. wających w Ameryce, wydał odez
. wę następująca: :
. "'RODACY! Granice państwa ]:
. polskiego ustalają się ostatecznie. |
- W najbliższym czasie obejmie
- my Górny Śląsk niestety, nie ł
- eały. Ziemia Wileńska łączy się |
-z woli ludności ze swą Macierzą. |,
'W ten snosób ogromna większość :
. narodu znajdzie się w swojem wła ;
. snem niepodległem pańitwie. |
+ W tej wielkiej chwili myś'l iu- ;
* czucią każdego Polaka w kraju :
| biegną do was, rodacy, za ocean, j
- do tej dzielnicy, którą stanowią
wasze serca, wasze dusze ! owoce |j
- waszej pracy, do tej Polski, która
ł o
jest na gościnnej ziemi amerykań
skiej.
Pamiętamy o was. kochamy was,
bo wiemy dobrze, że odrodzona
wolna, niepodległa i zjednoczona
Polska była zawsze waszem ma
|rzeniem i jest teraz waszem uko
|chaniem. .
Nie wolno nam zapomnieć o wa
szej gotowości do służby dla oj
czyzny, jaką okazaliście podeząs
wojny iw czasie odbudowy pań
stwa polskiego. Pamiętamy o hoj
nych ofiarach z waszego mienia,
ale przedewszystkiem o ofierze
krwi waszych synów, której nie
poskąpiliście dla Polski. .
Pragniemy w tym doniosłym o
kresie tężenia naszego państwa,
poświęcić wam wyłącznie jeden
dzień naszej pięknej polskiej wio
sny, pragniemy, aby dzieciom na
szym i młodzieży naszej Wspomnie
nie dnią tego pozostało na zawsze
w pamięci, jako wyraz naszej jed
ności narodowej.
Jako minister oświecenia publi
cznego, zarządziłem; aby w dzień
20-go maja, młodzież wszystkich
Iszkół w Polsce w uroczystych ob
lchodach szkolnych, poświęconych
poląkom amerykańskim, złączyła
się myślą i sercem z wami.
W dniu tym zaniesiemy modły
do Boga za poległych w walce za
ojczyznę synów waszych i za wszy
stkich rodaków, których prochy
spoczywają w ziemi amerykań--
skiej.
| Jeżeli i wasze myśli rodacy, bę
idą wtedy z ńami, doda to nam po
krzepienia i otuchy, do pracy nad
utrwaleniem mocy ipotęgi naszej
wspólnej ojczyzny.
Antoni Ponikowski.
Jpp A 4
|W "TRAGICZNEJ KATASTRO-
I FIE GINIE DWóCH LOT.
!„ _ NIKóW.
Załoga drugiego statku powietrz
" nego cudem wychodzi cdło.
Washington. Nad rzeką Po
.tomae, cztery mile poniżej Waszyn
gtonu zderzyły .się dwa wojsko
we statki powietrzne, lecase z 'szyb
ikością stu mil na godzinę.
Obydwa aeroplany upadły do
rzeki Potomac. Zderzenie było
tak silne, że hukiem swym przy
pominało lekki grzmot. Jedno
lskrzydło aeroplanu zostało zupeł.
nie zdruzgotańe. Wypadek zda:
rzył się ną wysokości sześciuset
stóp. Powodem ocealenia dwóch
ofieerów było, że wybierając się
w lot mnie przypominali się rze
mieniami do siedzeń, podczas gdy
dwaj inni oficerowie to uczynili,
co im zupełnie uniemożliwiło wy
(dostanie się z fa! rzeki Potomac,
ldochodząccj w miejsci upadku ae
roplanów trzydziestu pięciu stóp
głębokości. Wydobyte po kilku
godzinach usilnych poszukiwań
ciała lotników noszą ślady cięż--
kich obrażeń. Dwaj inni oficero
wie upadłszy w rzekę, wydostali
się z fal na tonacy powoli aero
plan zkąd ich zabrano na łódkę.
Obyclłwaj wyszli z katastrofy zu
pełnie nie tknieci. ' *
.—____o_.-
ZA RZADÓW SOWIECKICH ZGI
+ NEŁO 28 BISKUPÓW I
TYSIĄC KSIĘŻY.
* RZYM. W Rosji jest tak, jak
kto chce: Co innego się mówi, a
co.. innego się czyni. Minister
spraw zagranicznych Czyczerin o
świadczył solennie, że w Rosji ist
nieje wolność wyznania. Fakty te
'jednak zebrane przez prawosław
ną radę wykazują co innego. Oto
za czteroletnich rządów sowiec--
kich, stracono dwudziestu ośmiu |
biskupów i przeszło 1.000 popów.
|Patrjarcha moskiewski znajduje
'się od dłuższego czasu we więzie
niu. Wszelkie procesje są wzbro
nione, lecz kler ji wierni obojętni
są na to i gotowi każdej chwi]il
stanąć pod ogniem karabinów ma
szynowych. Wiele kościołów za.
mieniono na teatry i sale koncer
ltowe. W Moskwie rozlepiono a
'fisze z napisem : **Religja jest nar
kotykiem ludu”.
E
|ŻYDóW-KOMUNISTÓW ZAATA
. KOWALI STUDENCI I SOO.
CJALIŚCI POLSCY.
Delegacja Polski w Genui zredu
kowana liczebnie z powodu |
| drożyzny, ł
GDAŃSK, Wielu żydowskich
robotników zostało poranionych i
kilkuset pobitych podczas majo
wego obchodu w Warszawie, Jak
podaje depesza, studenci przy po
mocy socjalistów polskich t. j:
członków Polskiej Partji Socjali
stycznej,» uderzyli na odbywają--
cych zebranie komunistów. Jak
taż depesza podaje, wśród ran--
nych znajduje się pani Stein, żo
ną żydowskiego radcy miejskiego
i Józef Brody, żyd amerykański,
bawiący z wizyta w Polsce.
Uwaga: Jak wiadomo, żydzi w
Polsce twórzą bolszewieko- komu-
nistyczne kadry, prowadząc dzia
łalność antypaństwową. Widocz: |
nie znowu przebrali miarkę z oka- !
zji obchodów majowych, skoro
przyszło 'do zaburzeń a nawet so
ejaliści zareagowali, jako zwalcza
ni także przez komunistów. Bę
dzie znowu gwałt o '*pogromach'”'
żydów w Polsce.
) NA :
SENZACYJNA AFERA W
WARSZAWIE. „
Żonaą hr. Dąmbskiego porwana
przez ojca. W sprawę wmie
szane poselstwo duńskie i .
ministerstwa, polskie,
WARSZAWA, . (Pocztą) W
życiu politycznem stolicy daje się
zauważyć silna stagnacja charak
terystyczna dla każdego okresu
przedświątecznego. Dlategoż też
prawdopodobnie Warszawa była
żywo poruszoną sensacyjnem wy
darzeniem dni ostatnich, a doty
czącem sfer dyplomatycznych wy
darzeniem o pokładzie romantycz
nem,
Jedno z pism przyniosło wiado
mość o porwaniu polskiej hrabiny
przez obcego dyplomatę.. Sprawa
ta przedstawia się, jak następuje:
Jeszcze w karnawale roku bieżą
cego odbył się ślub córki posła
łduńskiego z hr. Dąmbskim. Na
|ślubie tym pomiędzy innemi byli
obecni naczelnik państwa, całe cią
|ło dyplomatyczne stolicy, a był on
przez dłuższy czas tematem Toz
mów dla sfer towarzyskich mia
sta. Młodzi małżonkowie spędzili
miodowe miesiące w ustrojonej wi
Iji pod Warszawą, w międzyczasie
zaś ojciec pani młodej został po
wołany w charakterze posła do
jednej ze stlic zachodu.
Przed paru dniani ów dyploma
ta przybył do Warszawy i zamiesz
|kał w Hotelu. Europejskim, Jed
nocześnie żona hr. Dambskiego o
trzymała wezwanie, aby się zjawić
w, poselstwie 'duńskiem. Począt
kowo nie chciała ona się tam u
dać, ale wreszcie uległa namowom
męża, poszła... i więcej nie wró
zciła, również wszelki ślad po niej
Izag'ivna_ł, w Y
* Tymczasem dnia 8 bm. w miej
'soowości Groty do wilji, zamiesz
kałej przez jednego z członków po
lselstwa duńskiego a więc do mie-
I szkania, którelpu pr'z;.fsłqgu„]'_e:pr::l
iwo eksterytorjalności zjawiło się
3 agentów tajnej policji w towa
rzystwie starsz%go przodownika
|Policji Państwowej w mundurze
i dokonało rewizji, przeszukując
|całe mieszkanie. 'W niedzielę Min.
spraw zagranicznych i Minister--
stwo wewnętrzne zostały zaalar--
mowane przez poselstwo duńskie,
że władze policyjne Rzeczypospo
litej naruszyły prawo eksteryto--|
rjalności. terenu tegoż poseJStwa.l
U'Władze administracyjne i Mini--
sterstwo spraw zagr. Wiado;nościąl
tą były wręcz zaskoczone. Szcze
igółowe badania wykazały, że istot
nie starszy przodownik. Policji
Państwowej w Warszawie Stęmp
kowski zrobił rewizję w mieszka
.niu w Grotach, ale trzej detekty
wi byli fałszywi. 'W rzeczywisto
ści byli nimi dwaj współwłaścicie
le jednej z restauracji hotelowych
Ulaski i Karpiński, ą trzecim z
nich był hr. Dambski, który po
szukiwał swej żony. W wilji tej
nie nie znaleziono. W rezultacie
Min. spraw zagr. musiało przepra-l
szać władze duńskie, a nan hr,
Dąmbski nie zaprzestał poszuki--'
wać swej żony.
x Podejrzenie wzbudziła w nim 9-
[koliczność, iż tego samego dnia,
łkiedy żona zostałą wezwaną do po
iselstwa, w Hotelu EBuropejskim wl
Ijego› prywatnem mieszkaniu zja
wił się jej ojciec i zażądał od zię-:
|cia zwrot zuagranicznego paszpor
|tu córki. Hr. Dambski odmówił.
|wówczas duński dyplomatą odmó
wił wyjaśnień, co się dzieje z je
-20 córką a żona hrabiego.
Śledztwo wykazało, że istotnic
ową Dunke wywieziono samocho
dem do wilji w Grotach, skąd na-
Istępnie do Berlina. Znamiennym
!jest jeszcze fakt, iż dnia 6 kwiet
|nia ukazała się w. londyńskiej
**Morning Post”” wiadomość oso
!bista. iż hr. Ahlefeld Lourvig, po
(seł duński w Londynie, udaje się
|do Warszawy w celu odwiedzenia
swej poważnie chorej córki, hr.
Dąmbskiej, oraz, że poprzednio,
zaniepokojona troską o zdrowie
dziecka opuściła również Londyn
i udała się do Warszawy żona p.
!posła. K
% ____O___
TOŁSTOI PRZEPOWIADA ZJĘE
DNOCZONE STANY ROSJI.
iWyra,ża, przekonanie, że bolsze
wizm w Rosji nie może się
J - utrzymać. : '
* Washington. Bolszewizm w
Rosji zostanie pochłonięty przez
obecne zamieszki, a Rosja w naj
bliższej przyszłości wyłoni się, ja
ko państwo federacyjne w formie
podobnej do St. Zjednoczonych !
północnej Ameryki, powiedział hr.
Illia Tołstoi, syn sławnego filozo
fa i powieściopisarzą rosyjskiego,
Tołstoja..
Rosja powoli, ale stale dąży do
wytworzenia u siebie rządu demo-|'
kratycznego, złożonego z przedsta- ,
wicieli całego narodu rosyjskiego, |'
a bolszewizm ciągle i stale pogrą
żą się w chaosie wywołanym przez |
** JEDNOSC-POLONIA ”
pomnn=n=n=onn==n==n==n==nm *
l papierosy
545 gr er UI ?5
! | s ż -*Ś x :
i Wspaniałe! L)
I Kupujcie 16 papierosy i oszczędzajcie pieniądze
==i
Isamego siebie i rozkład zupełny]a
bolszewiekich rządów nastąpi wte
dy, gdły naród rosyjski zobaczy,l
że bolszewicy powracają do tego
systemu rządzenia, który przed--
tem bezwzględnie zwalczali i prze
lali morze krwi, by usunąć swoichl
przeciwników, których obecnie sa
mi naśladują. Z nadejściem tej .
chwili, naród rosyjski powołą da
wny rząd przedstawicielski i usu
nie bolszewicki, który przyrzekał!
wszystko, a niczego nie utrzy--
mał. : : j
Z |
łGR'OŻNY POŻAR W WASHING
e TONIE. : 1
. Washington. W Departamen-
Icie Skarby wybuchł ogień, któryl
się szybko przeniósł na dach zasie
wając iskrami okoliczne budynki,
a między innymi Biały Dom. O
igien zauważono dopiero wówczas, *
gdy płomienie wystrzeliwały na
wysokość 30 do 40 stóp. Szkody
wyrządzone ogniem, obliczają/ w
przybliżeniu na $75,000. Powodu
]ognia do›tychczas nie ustalono.
Im
eeei psomiek w see L
3 ?
. LJ Ił? : i
Zawiadomienie
CZAS porobił wiele zmian w l
prawie każdej fazie ludzkiego
życia, lecz w transportacji po- ł
przez ocean naprawdę można
wielki zauważyć postęp. Dla- I
,tego też czy_t/elnicy z zajęciem !
powinni czytywać opowiada
| nia The Royal Mail Traveler, ł
| 'które się pojawią w kolum
nach tego pisma. -
' Pasażer trzeciej klasy będzie
opisywał co tygodnia wszyst
l kie swoje doświadczenia dla
których podróż jego przez 0-
| cean była niezmiernie wygod
ną i intercsująpą. |
Tysiące ludzi zamierza wracać
do Buropy, setki tysięcy ludzi
zamierzają przybyć tu ze sta
rego kraju. Wy sami róW-- |
nież jeżeli zamierzacie jechać, l
lub też sprowadzić waszych f
krewnych powinniście wie- |
dzieć wszystko, co dotyczy po- !
dróży waszej czy waszych ł
krewnych, : '
Najważniejszą rzeczą, jak za
uważyłem, dla tej kompanji
jest traktowanie każdego pa
sażera, czy on jedzie pierwszą |
drugą lub trzecią klasą, czy -
on. należy ido tej lub owej płei
do tej lub innej. narodowości . [
każdy jest otoczony grzecz
| nością i szacunkiem, jaki się
. należy każdymu dżentelmano
wi lub damie. :
Pkepeitdatnl
STEAM PACł;:T COMPAŚI; ,
Sanderson £ Son, Inc., Agenci If
26 BROADWAY, NEWŁYORKI
s I
s= rYm SE EEE EEE ="=R""—"n =h ="
/ . :
i : TRr y g%
E?. . NICHTER
s) 5 T q
j DĄ TR
ch TT % Tr
EXPELLER"
. Br 21
Przy pierwszych oznakach prze
va. ziębićnia, początkowych kłuciach
1ż reumatycznych lub newralgii—użyj
p cie ten zrakomity domowy liniment.
B. Badźcie pewni, iż na każdej butelce f
? Pain - Pxpelleru, jaką nabywacie,
znajduje się nasza marka handlowa
|B z * Kotwica.” —35 c. i 70c. w apte- $
| Ż kach lub u Y
| Ó 4 F. AD. RICHTER 8 CO. esh B
łGg © - 104-14 So. 4ih Strect gozZrzĄ h£Ś
, JZAA Brooklyn, M. Y. , $ 9 AS
i Y uuumnvnxxx&;v«xxv s _„_„/ /T&Ł
i MAs !;.Ś '
'::%L 45›-*-5 $ ( '
IbN f / w
N'Śiw;e Ę - ..Łi r'N ŚY
. © „XXX- :[ś ZE N››Ą
|HPCENESC EA SE OW UC TE SE ETD PU TNA ZNUE PA RD WT PN EWB TE LLL /
|
$ GDAŃSK P
Doskonałe półączenia z wszystkimi czę: i
, Ściami Polski zadziwiającemi nowemi [P
'"'O'' okrętami, 1
ORBITA . 13 Maja, 24 Czerw.,' [5 Sierp. Ji
VESTRIS ri 6 os ssi ia toena oere 620 Mia] x
CITY OF VALENCIA, 25 Maja wprost do Hamgb.
(ORDUNA.. 27 Maia, 8 Lipca, 12 Sieprnia
OROPESA...IO Czer.22 Lipca, 26 Sierp.
VANDYCK..............17 Czer[29 Lipca
VAUBAN...,.-sshsobaensiyare'e 115 Licpa
Wszystkie zamknięte kabiny. Niema
osobnych opłat.
Royal Mail Steam PacketCo.
:) SANDERSON € SON.ilnc., Agenci.
26 BROADWAY- NEW YORK
117 W. Washington St., Chicago, 111.
lub inny lokalny agent kart okrętowych
lmmm
E E E EEE ZZ
zepreP T wg fyanorgcy
|CUNARD-ANCHO
| ż 'Ś*ŁE—'%Ą›„-› i
Najszybszy nowożytny okręt w świecie,
Dobre obchodzenie się z pasażerami, Lokal
ny agent lub przedstawiciel jest w waszym
mieście lub w pobliżu.
n P j y o NDŁE O E
Do Polski, Sowieckiej Rosji. Litwy. U
krainy i wszystkich bałtyckich portów
: Wprost przez
l HAMBURG
SAXONIA . .. 25 Maja
CARONIA . 17Czerwca
! Kabiny $l3O 3-cia Klasa $103.50
Podatek $5 :
Przez Cherburg, Southampton,Liverpool
i Glasgow
SCYTHIA . . 24Maja
COLUMBIA . . 27Maja
Osobiście Kierowana Wycięczka.
W Southampton wprost z pokładu prze
'| nosicie się na pokład okrętu jadącego do
Gdańska, Piławy i Libawy, :
| Przez Cherbourg KAZDEGO WTGRKU ,
I | MAURETANIA - AQUITANIA
| BERENGARIA
i Przez Anglie lub Hamburg do
ł Gdanska $106.50 -- do Libawy/$lO7
N ' Podatek $5.
I ——r nnr nn=śźśćc nnn nnn nnnnnnr"r"=żi n
e
'2__——_———_'__—:——_
I COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE [] *
z Express Pestal Service
| SZYBKA PODRÓŻ
2
New York-Gdańsk
Lafayette -s 20Maja
Par- = = 24 Maja
La Touraine - 25 Maja
France - = = 3l Maja
Cena3 K1a5y............5106.50
Nadzwyczajne dogodności w 3 klasie
Kajuty są zaopatrzone w wodociągi i
vmywalnie na 24 i 6 osób. Specjalna
jadalnia, pokój:do nalenia. bufet i fryz
| jernia do użytku pasażerów % klasy,
Wino i piwo gratis,
Po dalsze informacye zgłoście się do lo
| kalnego French Line Agenta,
YSZ TA SRR SE TE lIS 4SCT YZE ZDT SLN CN b TNSS E FRZ SE E
eD o 6Yi ABA
*JEDNOŚĆ-POLONIA”
jest najlepszym tygodni- v
kiem polskim w Ameryce. ]
F] —CO TO JEST |
U ETMG ZCÓJ 26 tak wiele cierpień, które często zwiodły wiedzę sław- i
» nych lekarzy, podlegają łagodneswa wpływowi zwyczaj- |
s= nego lekarstwa domowego, jak |
| DRA. PIOTRA I |
| |
Ponie;vaż dochodzi ono wprost do siedziby choroby, t. j. do nie- !
czystości krwi. Jest ono zrobionem z czystych, zdrowionośnych kor- P]
? zenii ziółi jest w użyciu przez przeszło sto lat. ,
ś WNie sprzedawane przez aptekarzy; Dostawiane wprost z laboratoryumw 1 |
: DR. PETER FAHRNEY £ SONS CO., V
2501-17 Washington Blvd. * CHICAGO, ILL.
(Wysyłane do Kanady bez opłaty cła) ' *
EWEEEĘĘE%WWWMEĘEWE
5 po najniższych cenach w całem mieście %
5 , Myśmy byli Pierwszym Bankiem, który się postarał
IĘ o zadowalające urządzenia w celu AC
* PRZESYŁEK PIENIĘDZY DO ROSJI I UKRAINY
I Myśmy wskazali drogę, inni nią postępują.
[Ę E
: 7[k [ DOIZEWSZYST-,Pmskl :
: | KICH CZĘ>CI , :
; H * Obostrzenia prawa imigracyjńeqo nie dotyczą weale A
. tych polaków,którzy jadą do Polski na krótką wizytę ) :Ż
Po ceny i rozkład jazdy zgłosić się do: „ ::
! * Es_r-Aśi]'sTiEßTg*śś . , 3:
SSTEIN j
: PŻ NZZ :
ZZ BA - > Q h
e i R f ÓS, o Ą
o ;fi/lil.'(* Z ZN, Z T:
; Ś RZE ulł;„l„ b TĘ
+ g © ą J- Ę
A ZWZ ZA ZAA/G :
STOALLTH . ' Ę
821 E. Baltimore St. -9TWARTE,O North i Linden Aves. Ę
HEEHi':EFEEHiEE'.-555'.'555555555555&555&555&55555555555555%%%
_'—"——l_
' %EEEEYEHEEWW
25 LAT DOSWIADCZENIA i
Starzy, Młodzi, Chorzy, Wynędzniali :
Znajdą Wyleczenie w Metodzie Leczenia Elektryką. E
1 ZUPEŁNIE NOWY SYSTEM LECZENIA, KTÓRY WRóCIĆ .›
l : NA SIEBIE UWAGĘ SZEROKICH KóŁ Ą
i NOWOCZESNĄA KURACJĄ › Ą
| ' i :
| h
: DR. WEINSTEIN :
| Wejcie odf Mulberry Ulicy %
l8 401 N. Howard St. T
|IE Godziny przyjęć: Od 9.ej rano do s.ej wieczór iod 6-ej do B.ej Ę
| wieczór codziennie. 'W niedzielę i święta od 10-ej rano [O
i do 1-ej po południu. E
(ii CHOROBY LECZONE: Pomiędzy chorobami leczonymi z po- :':„
|f wodzeniem w zakładzie Dra. Weinstein'a spotykamy : Rozdraż- $
| nienie nerwów, Wyczerpanie nerwowe, Ból w krzyżach, Bóle
| lędźwiowe, Rumatyzm, Dolegliwości wątroby i żołądka, Trą-
II dzik, Ohoroby skórne, Choroby piersiowe, jak katary i astmę,
| Chorobę pęcherza, Hemoroidy, Fistułe i Choroby krwi, u
| :
|ln Skorzystajcie z mego doświadczenia Poradą bezpłatna. ,
| Niech wam w życiu waszym nie braknei tego szczęścia, tef
| go zadowolenia, które jedynie dobre zdrowie przynosi. Do. Ę
świadczenie praktyczne nie jest bez znaczenia. Mtody mojc Ę
£są zupełnie nowoczesne elektryczność i medycyna stosownie Ę
$ do wypadku i organizmu. '
E Ogłaszam, co mogę uczynić i czynię, co ogłaszam. Naz. ;
Ś wisk nie publikuje wszystko pod ścisłą prywatą. . R
ĘHWWEĘEWWWEE%EWWŚ
_"—_——————.—.——_—M.
1
1| | Broadway HElectric Co. |
: '; Yh JAN SKRUPSKI, Właściciel .
Bi ! 1708 E. LOMBARD ULICA |
A ” PRZY NAROZNIKU BROADWAY |
LICENSOWANY KONTRAKTOR Tel. Wolte 4760 |
: Wszelkie Roboty Elektryczne |
KA Fo pod Gwarancyą B
: Ę;.f/ k Lampy Gazowe i FElek- - ;
;*ŚŚ '"—ŻE:—'?-' tryczne Największy c,wf”i',e(› )
_l_.?& AŁ wybór w wschodniejczę / Ą J
T”;f;? 7fxl" ści Baltimore Ś',//Ż_ ,
s7 E POLSKI | W |
XXĄĘW ' ZAKŁAD AZ |
ELEKTROTECHNICZNY CEN |
——————
—-_—T
GEO.KIPP < SON |
: ł c Śl
Skóry i wszelkie przybory szewieckie
1605 EASTERN AVE. /
PA NTO FLE . . PRZY BOND ULICY !
PZEREJEIEIESESEJESESESEIESESEJEJESESEJEJCIEREJEJCIET
| 3*
* : m
E
6|
l . ą
B do wynajęcia do wszelkiego 5
przewożenia. ;
. - ' . e i.
Franciszek Zawieja £
» : )
215 S. Washington Ul. - - - Tel.Wolie 2794 Ś
KAEAEJEIEJE SE JE E EEE JE JEJESESESESESE SE EEE

xml | txt