OCR Interpretation


Jedność-Polonia = Unity-Polonia. (Baltimore, Md.) 19??-19??, May 13, 1922, Image 3

Image and text provided by University of Maryland, College Park, MD

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89060369/1922-05-13/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for Strona 3-cia

Jak Ludzie Czytają Gazef;f i
Utarło się, bardzo_ zresztą uza
. sadnione mniemanie, $* prasa sta
nowi potęgę, która jest w stanie
nawet zachwiać najsilniejszy na
pozór rząd. Ale to odnosi się do
. prasy poważniejszej, reprezentują
cej pewne określone ideały spo--
'łeczne i polityczne. Taka prasa,
ma, z reguły, mniej czytelników,
- aniżeli pismo brukowane. Dlacze
go?
Niedawno jeden z dziennikarzy
amerykańskich, Lee A. White,
współ-redaktor **Detroit News””,
wygłosił w Chicago odczyt do słu
. chaczy szkoły starał się on scha
* rakteryzować czytelnika gazet.
„Mówił, że wielokrotnie obserwo
wał ludzi czytających gazety. Czy
tanie to odbywa się, zazwyczaj
mówił —w następujący sposób:
Człowiek kupił gazetę, rozwija
jądiczytazyti
**Pierwszą strona. Konfe-l
rencja rozbrojeniowa, no tak, u-|
hum, Japonja uhum Hughes
uhum. Shantung uhum.
Skończył przegląd pierwszej
strony, czyta stronę drugą :
Sprawa Stillmana. Żadnych u
hum. Czytelnik zagłębia, się czy
ta każdy wierz z widoczną uwagą.l
Zwraca się do swojego sąsjada.'
**Patrz pan, ciekawy szczegół dziś
dają pisma””. Inny czytelnik Wy-ł
cina całą wiadomość i chowa, jak,
powiada dlatego, że '*sprawa ma'
bardzo ciekawy pokład psycholo
giczny””. Inny powiada poprostu, !
że '*to pyszna historja, muszę to
pokazać n. X:”” także chowa
, wycinek. _
Strona trzecia: '*Blok farmer--
ski””, No, tak, sam wiem dosyć o
Tarmerach. Zwija gazetę, ziewa
1 idzie spać w przekonaniu, że za
słusłużył na wynoczynek.”'
, Mniej więcej taksamo czytają
wychodźcy polscy swoje pisma pol
. skie. Każdą wiadomość trącąca
- **sensacją”” znajduje tysiące czy
telników. Każdy skandalik roz
wodowy ludzi nam najzupełnieji
- obeych, nieznanych budzi za
. Interesowanie. Ale ilekroć spoj--
rzy czytelnik na artykuł zatytu--
łowany *'Konferencja w Ge
nue”” albo **Ekonomiczne kłopoty
Ameryki”” czy innego kraju...
najpierw mierzy okiem długość
WYJĄTKOWA DZIEWCZYNA.I
. .Przed audytorjum, .składającym
* się z 500 lekarzy, członków Chica
goskiego Stowarzyszenia Lekar
sklego, stanęła onegdaj 17-letnia
- dziewczyna, Willeta Huggins, sie
rota, przebywającą od wielu lat w
/ zakładzie dla niewidomych, w Ja
nesville, Wis. '
Dziewczyną ta. jest niewidoma i
głuchą. Mimo to jednak potrafi
-rozmawiać ź człowiekiem nie po-,
zbawionym tych dwóch zmysłów.
Potrafi ona zrozumieć każdy głos,
szelest 1 jest w stanie najdokład
niej odróżniać kolory, nawet, ta
kie, nad którymi zastanawia się
nieraz ezłowiek, mający dobry
wzrok.
Dziewczyna ta posiada wyjąt-
Ęowe czucie w Dpaleach i jakiś dziw
. ny sposób przenikania wszystkie
- 'go co sie wokoło niej znajduje.
Zgromadzeni lekarze z najwyż
szym zachwytem przyglądali się
tej niezwykłej dziewczynie, którą
. stawiają na równi z Heleną Keller
Panna Huggins nie tylko, że sły
szała i zrozumiała wszystko, co do
niej mówiono, ale nawet rozmawia
-ą przez telefon, przyłożywszy słu
| chawkę zamiast do ucha do
. 'końca palców. Co do barw, mówi
ła, że poznaje je za pomocą zapa
" chu..
- I umiała wykazać, że nie myli
- się pod tym względem. „
Lekarze, aby się przekonać, jak
- wielkie są zdolności panny Hug
. gins, położyli przed nią jeden z
miejscowych dzienników i kazali
jej czytać. Ku najwyższemu zdzi
wieniu zgromadzonych uczonych,
- dziewczyną zaczęła czytać gazetę
tak, jakby posiadała najlepszy
wzrok. Zdziwienie też zgroma--
dzonych powiększyło ,się ieszcze
bardziej, gdy panna Huggins za
trzymała się na zamieszczonej w
- gazecie fotografji.
Z całą stanowczością orzekłał
wówczas, że na fotografji jest
dwóch mężczyzn i jedna kobieta.
Dziewczyna jest również w stanie
- powiedzieć, czy rozmawiająca z
nią osoba jest sympatyczna lub
nie. Wie ona także kiedy j w ja-'
ki sposób kto na nią patrzy.
Lecz najdziwniejszem zdaje się.
być to, że rozumie ona, która z o
taczających ją osób, kwestjońuje
w myśli prawdziwość jej ekspery
. mentów. % . |
: Uczeni twierdzą, że panna Hug
gins jest wyjątkiem i nalegają na
nią, aby zapoznała innych niewo
domych i głuchych z metodą, któ
rą ją uczyniłą zdolną do wykony
. wanią rzeczy niemożliwych dla
- niemożliwych dla człowieka po--
„zbawionego wzroku i słuch_n.
| —BE ES EEE SU WOSST C SRZ DN EEE SRJR
CZYTAJCIE TYGODNIK
**JEDNOśĆ - POLONIA'”.' ]

artykułu, poczem mruczy pod , no
sem : '*długie, psiakrew, przeczy
tam później”” i już z pewnością te
go artykułu nie odczytą nigdy.
A przecież o istocie pisma,
o jego wartości dla czytelników
stanowią właśnie owe dłuższe i
krótsze artykuły, w których oma
wia się sprawy polityczne, ekono
miczne, zagadnienią chwili bieżą
cej. Z odczytania historji wszyst
kich złamanych nóg po miastach,
albo wystudjowania historji wszy
stkich bandyckich napadów :w
mieście nikt pożytku nie odnie
sie. Są to wiadomości informa--
cyjne, podawane przez każde pi
smo z obowiązku. 'Nie. one jed
nak mają kształecić czytelnika, nie
one mają mu rozświetlać horyzon
ty myślowe. :
Najcenniejszy materjał każde--
go pisma wszystkie poważne
[artykuły redaktorów i zamiejsco
| wych współ;pracowników czy
tywane są przez stosunkowo, małą
część czytelników.
Dlatego to propaganowa wrzas
kliwą przemycana sprytnie przez
nieuczciwych dziennikarzy, poda
wana czytelnikom pod wołający
|mi o zwrócenie uwagi tytułami, a.
le bez głębszej wartości etycznej,
nie mówiąc już o wartości ideało
łwej dlatego to owa **zła”? pro
|paganda szybciej dociera dusz
lludzkich, szybciej znieprawia czy
telnika, aniżeli posuwa się uświa
!domienie, kształeenie, dokonywa
ne przez prasę ideałową.
Przeciętny czytelnik mimowoli
wybierą z pism treść najmniej war
tościową. Dlatego pismą. polujące
na świadamianie, kształeenie do
ko.nyntacje mają zwykle wię-l
cej czytelników od pism ideało--
wych.
Czy jest na to rada?
Jest tylko jedna. Trzeba przy
wyknąć do stałego czytywania te
go samego pisma. "Trzeba je czy
tywać codziennie. Wówczas, po
i dłuższym czytywaniu każdy z czy
telników sam zrozumie, że czyty
wanie owych **długich” artyku
łów dziennikarskich przynosi mu
więcej pożytku, zadowolenia istot-|
nego 1, nawet rozrywki, aniżeli
wyczytywanie historji morderstw,
rozwodów, bójek pijackich itp.
' MANIFEST POŁOWU.
| Czołem wszystkim Rodakom i Ro
| ' daczkom dobrej w01i...
Czołem !
/ Żniwo zależy od zasiewu, przy
cąylności, przyrody i błogosła
wieństwa Boga..
Sokolstwo przeszło okres zasie
wu. Używało najlepszego. ziarna
jakiem dusza ludzka rozporządzać ;
|może. Siało miłość i nadzieję...
wiarę w przyszłość. Urabiało gle
bę uczuć. narodowych w najczyst
szych odcieniach. Umozhwlł_o
młodzieży polskiej udoskonalenie
sił fizycznych, wydobywało_ z na: |
rodu na powierzehnię '*Co nim naj
lepszego było”'.
pl)rz%roda przychylna była, bo
nawet epokowe zdarzenia lat o
statnich wszystkie złożyły się na
o, aby żniwo sokole dobry plon
przyniosło. C
Błogosławieństwa Boga nie bra
kło, bo wszelkie burze przeszły
ponad niebem polskiem, a więc 1
ponad Sokołem bez POCZYm_eI?a
szkody. Nie nas nie zachwia ko,
nie nie powstrzymało. Wszystko
się POWigdłO' Sokolstwu, a przez
ie narodowi. b JRTe
! (Łecz czas przystąpić do dr uśw;
i ważniejszej, połowy zadań 90-
IŚ(›%śmr'zez działalność swą długolet
nią, przez wysiłki plestrudzvqne
Sokdlstwo doprowadziło w druży
nach swych do ą Stop; :
świadomość narodową, a przez Cr
żyny te wśród znaczne€j części :
rodu i wychodźtwa, iż sama Slę
: zeba prowadzenia
wyłoniła potrzeb 1 A
pracy kulturalnej w dalszym cią
guNa tle tego, GO Żdziałało SOkOL
stwo, nowe się s_form(łwały,f Xme?'
oania. Młodzież, która ,cvs(mz—y,a_:
siły fizyczne, domaga Się cvvxczeln. !
udoskonalenia umysłowego także
na przyszłe życie, na przyszłe do
konalenie społeczeństwa polskie--
skonalenie sp
goi?rzy młodzieży i starsi, k:córymł
dotąd uchodzić mog_ło. zaniedby
wanie najelementarniejszego WYy
kształcenia, zmuszonymi są uzupeł
|niać braki swe teraz, bo Polska
„Wolna... bo na Nią i Jej Lud
|cały świat cywilizowany zwraca
ioczy w oczekiwaniu niezwykłych
rzeczy. A
3 Solęolstwo zamierza oddać się
Ukształeeniu tych rodaków, którzy
chcą się uczyć, którzy nie mają
|chęci dłużej pozostawać na nizkim
|stopniu oświaty. Sokolstwo chce
|wykrozenić nieczytelność z naro
|du. Sokolstwo nosi się z myślą
|tworzenia lub pomagania 'do two
rzenia lub pomaganią do tworze-!
nia w miarę postępu swej pracy
takich uczelni, któreby uczniom
swym lepszy chleb zapewniły.
Precz z wysługą na lichych sta
-nowiskach. Uczmy się, aby nasi
do nadzoru używano! Precz z!
dobrowolną ciemnotą! —Marszem
do światła!
Aby taki program wykonać na
leżycie. społeczeństwo wzywamy
v Żywego Udziału w rozpoczyna
jącym się POŁOWIE czyli DRAJ
WIE.
Na rzecz oświaty, na obalenie
ciemnoty,... mna stworzenie ja--
śniejszej przyszłości przez więcej
naul_ń, przez naukę przystępniej
szą inie zabierającą regularnych
godzin pracy i zarobkowania każ
dego Wychodźcy Polskiego.
Połów czyli Drajw zaczyna się
5-20 czerwca 1922 r. w: całym kra
ju tutejszym jednocześnie, a trwać
ma do chwili, gdy zbierzemy pół
miljona dolarów. j
Ofiarność rodaków sowicie im
się opłaci ,gdy spostrzegą owoce
pracy kulturalnej, za zebrane fun
dusze rozpoczętej.
Niechaj ofiarność Wasza nie bę
dzie połowiczna, lecz całkowita. .
f Czołem ! :
Za Wydział Związku Sokołów
Polskich w Ameryce, |
Antoni Cebula, Sekretarz,
Adam Płutnicki, Prezes.
e .
11
.STATYSTYKA RELIGIJNA
ZIEMI, /*
Zmiana na tronie papieskim wy
wołałą falę zaciekawienia w spra
wach religijnych. I słusznie. Bi
skup rzymski stoi na czele 243 mi
ljonów chrześcijan katolików. Li
czba ta, aczkolwiek nie najwyższa
w rzędzie religij świata, ma nie
mniej dużą wagę. By sobie zdać
z tego sprawę trzeba ją porównać
z sumą wyznawców, którą cieszą
się inne wyznania chrześcijańskie
oraz inne Teligje ludzkości jak:
lislam, bmir szi 7 hc m
I one bowiem w ugrupowaniach
politycznych przeszłości i teraź
niejszości odgrywają znaczną TO
- Dzisiejszy islam naprzykład
stanowi w polityce ekspanzji wieł
kobrytyjskiej czynnik, który tyl
ko małą garstka Europejczyków
należycie ocenia. Wrogie nasta
wianie: psychiki muzulmańskiej
sprawia angielskim mężom stanu
ltak poważne trudności jak obec
ne. wrzenie w Indjach W. i roz
ruchy w Egipcie. Olbrzymie prze
strzenie od Buchary i Turkestanu
po Sudan i Timbuktu od Agadir i
Fezu przez Arabję, Persję, wybrze
że Malabar do Indochin i Jawy
przepojone są siłami ideowemi któ
remi realna polityka angielska i
wogóle każda liczyć się musi jak
z bitnemi armjami. Dotychczaso
wą metoda wygrywania. jednego
szczepu muzułmańskiego przeciw
drugim, Arabów przeciwko Tur
kom, Hindusów przeciwko maho
motanom indyjskim, utraciła swą
siłę skuteczną. -
i W świetle cyfr z roku 1909 przed
stawia się stosunek religji świata,
cirea 1700 miljonów ludności, jak
następuje: , WEAI
I T. Chrześcijanie 570 miljo
nów : z
Katoliey »....-- ,247 nu];]onow
| Protestaneci ......200 mil_Jon(:)w
Prawosławni ....120 miljonów
Inne wyznania ... 7 miljonów
Rozmieszczenie terytorjalne chrze
ścijan w poszczególnych częściach
świata przedstawia się W cyfrach
takich: SD OI
Furopa .....----283 miljonów
Azja |.s4-eesi.. 24 miljonów,
Afryka .....--.. 6 miljonów
Ameryką ...---- „152 młlg.onc)›w
Australją .......1% miljonów
11. Mahometanie 260 miljonów:
Europa 0k0ł0!... $ miljonów
Kzja .. lutune: slls mi jonów
„ Aftryka .- :0-- <' T mllgopow
Ameryka .....---: .55 tysięcy
. Australja IPi DD CYBIĘCY,
W Azji Mahometan —.poslada_ :
Turcja 11 miljonów ; Rosja 12 mi
ljonów ; Persja 9 miljonów ; Afga
nistan 6 miljonów ; Arabia, 4 m'-
ljony ; Indje angielsklę 62 miljo
nów ; Indje holenderskie 30 _mllJO'
nów ; na Jawie 25 milj.; .Chmy 33
milj., itd. - Mahometanie Persji
swą |się szyitami różniąc sę od
sunnitów tem, że za prawdziwego
kalifa,ljmama mahdiegox] uznają tyl
ko Ali ibn Abi Taliha, czwartego
następcę prorcka i jego potom--
KÓW.
Żydów naliczony w roku 1903
około 11 i pół miljona. Dzisiaj ży
dzi sami podają liczbę 15 miljo
nów.
Buropa 9 i pół miljona, A
meryka 3 i pół miljona, Azja póź
miljona, Afryka pół miljona, Au
stralja 100 tysięcy.
TII. Bramini 220 mi'jonów.
Z tego w Indljach ang. 2lz mi
ljonów.
IV. Buddyści 450 miljonów.
Indje .angielskie ....10 miljonów
Ghimy - o- 0111 3D miljonów
Inne państwa ..... 37 miljonów
V. Religje pierwotne 180 milj.
Zaliczą się tu religje plemion
najniższej kultury, zamieszkujące
przeważnie Afrykę centralną (fe
tyszyzm), Azję północną (szama
nizm) i Polinezję.
Całość przedstawia się w licz
bach okrągłych: '
ehfrzescijan s-- DTOUmal.
mahometan ..........260 milj.
Zydów=! 1. eeer Lmi,
braminów. ...........220 milj.
* JEDNOŚĆ-POLONIA **
buddystów ......:...450 milj.
| pierwotnych .........180 milj.
Suma: 6:7 21695 mi,
Informacyjne te zestawienią po
|zwalają nam wyrobić sobie wyo
| brażenie o sferach różnorodnych
|kultur, które naogół nakrywają
się z terenami poszczególnych re
|ligij. '
| Er O EDUE
OCHRONA PRZEMYSŁU AME.
: RYKAŃSKIEGO.
. Liderzy w kongresie przygoto
jwali nową tabelę taryfy, która ma
!być zamieniona w prawo skoro tyl
|ko debaty nad tą sprawą się za
kończą. - |
Taryfa, czyli eło, ma większe dla
|całego kraju znaczenie aniżeli prze
|ciętny obywatel zdaje sobie z te
|go sprawę. |
W Ameryce znajdują się różne
|przedsiębiorstwa fabrykujące roz
|maite towary. W innych krajach
także znajdują się wielkie fabry-ł
]ki produkujące na'wielką skalę
różne towary podobne do produk-]
tów amerykańskich:
y Fabryki europejskie mogą wy
|rabiać niektóre przedmioty taniej
od fabryk amerykańskich wprost
dlatego bo robotnik jest tam tań
szy i kosztą produkcji często są
znacznie mniejsze. :
l Jeżeliby można było towary te'
sprowadzać do Ameryki bez ja--
|kiehkolwiek ograniczeń i zastrze
żeń, to fabrykanci europejscy za
|laliby rynek tutejszy ich wyroba
mi 1 wyparliby producentą ame--
|rykańskiego niemal zupełnie z na
|szego własnego rynku bo mogli
|by taniej od niego sprzedawać.
| Taki stan rzeczy doprowadziłby
|do tego, że fabrykant tutejszy nie
|mogąc sprzedać swych wyrobów,
|byłby zmuszony fabrykę, zamknąć,
lub przynajmniej liczbę zatrudnio-
Inych robotników znacznie zmniej
jszyć. Po pewnym czasie nastą
|piłby w przemyśle amerykańskim
|zastój i zapanowałoby bezrobocie
któremu towarzyszy bieda i nędza.
| Chcąc takiemu stanowi rzeczy
|zapobiedz trzeba otoczyć przemysł
i' amerykański opieką przez nakła
leanie odpowiedniego cła na takie
|produkty europejskie jakie mogły
|by niekorzystnie dla nas z nami
|konkurować na rynku amerykań
|skim. Takiej opieki dostarcza ta
ryfą czyk eło. Nie chodzi tu o
|wykluczanie towarów zagranicz--
|nych, lecz jedynie o niedopuszcza-
J|nie do tego by fabrykanci zagra
|niczni mogli podcinać nogi fabry
'kantom amerykańskim. %
1 Weźmy przykład. Znajdują się
|tu w Ameryce fabryki obuwia, w
|których znajduje zatrudnienie o
| gromna moc ludzi: Fabryki o
|buwia znajdują się także w in
nych krajach. Jeżeli fabrykant:
jzagraniczny przyjedzie dio Amery
ki i sprzedawać będzie obuwie ta
|niej od fabrykanta amerykańskie
|go wobee tego, że koszta fabryka
„cji zagranicznej są niższe, to fa
|brykant zagraniczny sprzeda to--
war, a fabrykant tutejszy zostanie
|na lodzie. Fabrykant zagraniczny
|w taki mrazie będzie robił intere
|sa, a fabrykant tutejszy zmuszony
|hędzie zamknać fabrykę i interes
Jzwinąć. Straciłby na tem tutejszy
fabrykant, bo niemiałby zamówień
|Straciłby na tem robotnik, bo nie
|miałby pracy. Straciłby na tem
|cały kraj, bo jeżeli nie byłoby in
|teresu, jeżeliby nie byłoby pracy i
|zarobku, to nastąłpiłby ogólny za
.|stój, ogólna bieda. (Cheąc temu
|zapobiedz trzeba nałożyć taką ta
|ryfę jaka nie pozwoli zagranicz
|nemu fabrykantowi konkurować
|z naszym fabrykantem na warun
lĄ 3 ,
| ZAWIADOMIENIE! _
| Departament Poczty zawiadamia nas, ażeby zwrócić uwagę na- l
|szym czytelnikom ną adresowanie listów, oraz innych przesyłek po-
Jcztowych. ,
› Błędne i niedokładne adresowanie przesyłek bywą dokonywane
| przez obcokrajowców, a wto wchodzą i Polacy. : :
F Ponieżj podajemy wzór, jak list czy inna przesyłka powinny
|| być adresowane. y
|| After 5 days return to h :
|| 4DAM BARTOSZ %
) Rosedale, Ma. ' : ' MARKA
y Raspeburg P. O. - !
; „
s |
: j MR. FRANK MARKIEWICZ, „
' 414 S. BOND STREET,
BALTIMORE, MD.
Przez złe i niedokładne adresowanie, ą także przez nie wypisy- *
wanie adresu zwrotnego przez wysyłającego przesyłki pocztowe nie
'|mogą być doręczane adresatowi, ani też zwrócone wysyłającemu iw
"|następstwie tego bywają odsyłane do **Dead Letter Office”” w Wa- ,
' |shington, D. O. Takie niedokładne adresowanie przesyłek, nie tyl
.|ko, że utrudnia pracę Poczcie, ale bywą szkodliwe i wywołuje nie
-1 |zadowolenie, tak nadawcy, jak i adresatowi.
* |Dlaczego uprasza się stosować do powyższego wzoru i pamiętać że:
Ś 1) List bez podanią na kopercie numeru i ulicy, może być do
-] ręczony późno, lub zupełnie komu innemu.
2) Zwrotny adres na przesyłce umożliwia natychmiastowe zwró
-|cenie, jeżeli przesyłka nie może być doręczona.
3) Do adresowanią używać należy maszynki do pisania, lub
. |pióra i atramentu, a nigdy ółówka. :
: UWAGA : Ktoby sobie życzył mieć koperty wydrukowane
.|z jego własnym nazwiskiem i adresem, może takowe zamówić u nas,
.]a my je wydrukujemy żza małym wynagrodzeniem. .
: 1
kach dlą naszego fabrykanta nie
,lsłusznych i niesprawiedliwych. Ta
ryfa jest zatem ochroną nietylko
fabrykanta, lecz także robotnika i
całego kraju którego dobrobyt za
|leży przecież od dobrobytu praco
|dawey i pracującego. |
1 W krajach prawie wyłącznie rol |
Iniczych taryfa ochronna jest nie
|potrzebna i tam zwykły podatek,
|komorny wystarczy. Ameryka
jest krajem w znacznej mierze
|przems7słowym i dlatego taryfa o
chronna jest tu konieczną i jeżeli
chcemy ochronić nasze przedsię--
biorstwa przed niesłuszną i nie
sprawiedliwą konkurencyą, która
dałaby się odezuć w krótkim sto
_]sunkowo czasie.
Nerwowa i osłabiona, **Choro
wałam przez dwą lata. Lekarze u
'których porady szukałam i lekar
stwa jakie używałam, nie przy--
niosły ulgi w mym stanie nerwo
wym i osłabionym”” pisze Pani Pio
trowa . Stensby z Cottage Grove,
Wis. **Po użyciu dwóch butelek
Dra, Piotra Gomozo, mogłam z łat
wością już wykonywać me zajęcia
i czułam się zdrowa. - Mogę śmia-
Iło polecić Dra. Piotra Gomozo, ja
ko najlepsze lekarstwo tak dla
młodych jak i starych””. 'To do
brze znane lekarstwo ziołowe. re
|guluje cały organizm, posiła ner
wy i krew. Nie można je nabyć w
aptekach. Piszcie do: Dr, Peter
Fahrney 6 Sons Co., 2501 Wash--
ington Blvd., Ohicago, 111. Adv.
E—-—m—— ~-..-mm—w
ZAPRENUMERUJCIK SOBIE
**JEDNOŚĆ-POLONIĄ ””
ESsEsssusswsssz=sS sy Pe ssss ZRS swzsz nn
Sprćbójcie NOWY __—zozme
Ruffle s
| Zareg. marka handl. U. S. Pat. Off.
-| W nowej niebieskiej paczce.
Wszystkie patentowane części
› składowe, niszczące zarodki, nadal | |
zachowano, a przyjemną delikatną
i perfumę dodano.
Ruflles, który jest skutecznym l
: niszczycielem łupieża, oraz wyk
wintnym artykułem tualetowym do
I włosów, jest lubianym nawet przez ]
cnr , łosoby trud-| !
. z— n ne do zado
z wolnienia.
l: - +
Rt't]f]es % 656, we
i ssl wszystkich
| er Q aptekach
ALCOHOL4O% ' N tlilż›l;t;ź:ę e
SE A AU N Poszie
PROMOTES W%rgSt
| | SNAN łaniiaa .
- UM36 : AT 4
| CONTENTS3FLUtO 625 Q Żądajcie / %
1 || tylko %
' —% UU takie opa- I
' US ]| kowanie.
1 5 | Uważajcie
: sF na markę
' ĘŚEBŚ&?E&&›Ę? I|, handlową
SS .:
s. W J koTWICĄ |,
d Y
9202000000 200000 00 € ©OOOO *
| E DOLAROWE / . $
› ..e . $
1$ Bondy Polskiej Pożyczki $
Ię 6 PROCENTOWE ;
: ł Serji '*B" z 1920 roku. >
| Kupujemy, płacimy za każdy :
:© bond ps otrzymaniu SSO i więcej. ę
L : Każdy mający zamiar sprzedać:
$ swe bondy, powinien się zwrócić $
1_ ł do nas, a otrzyma największą su- ł
: mę za swe bondy. i
| ł POLISH BOND EXCHANGEł
, ; Room 2326 13-21 Parkßow NewYork.N.Y. :
ł '/'ŻsXx ylr FY x
y z
p ( [ L OZWOJ Waszego /
U SS || dziecka zależy |]
| K4 Aa zależy []
| *.' mmm o: pokarmiu 1
( . Y
il - Jeśli dziecko Wasze karmicie piersią, a . skk
] - ono nie nabiera ciała, to prawdopodob- '
' mie ilość lub jakość jest wadliwą. _ ! :
e , l :
J Biordenk 3
H EAGLE BRAND !
. (CONDENSED MILK ) i 1
'I W taklch wypadkach matce każdej oflaruje taki :
H pokarm, który pr;yf:zynia się do tego, że dziecko '
' nabiera ciaiła, rośnie i Jest silne i czerstwe. : pi
i e ST
ork, ś Y trz ci - r z j ki
. Fatnie, w Języku 'peakim, wsr .
asn a ŻYW: Ę z e
.l ranie;Vłz;iąż;ŻżicęeoJhl;gigeoni: ŚZIŻŚ Nh'"'—':?-›':&ww
<i. , S cHL BoA | ś
Fm _
s. oo a
_",_q-o-o-'.' :"Z—: Żz&”f l
:
EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE ZE E EEE EEE ZE EEE ZDT
. Używane Automobile ,
1919 Overland Touring $350 1920 Ford Touring (self-starter) $275
1919 Chevrolet Sedan $375 1919 Oakland Touring SSOO
Pomagamy w finansowaniu --12 miesięcy do spłacenia, sz
REINHARD MOTOR CAR COMPANY ,
128-130 W. NORTH AVE. PRZY OAK UL. - - TEL. MT. VERNON 5871-2-3 Ż
Instalujemy Swiatło Elektryczne $
| W—:__—_m—:_ :
Kompletne żałożenie drutów do sześciopo- $
kojowego domu, z kąpielnią i suteryną, za- E
opatrzenie każdego pokoju w odpowiednie £
' przenośniki [switches] i przybory do oświe- |
tlenia najlepszej jakości. _
120 O ZA GOTÓWKĘ LUB g
| o NA ŁATWE SPŁATY
The Canton Electric Supply Co. $
FRED. EMAŁA, Właściciel. V
2811 O'DONNELL UL. -- Tel. Wolfe 1964 f
URUR U URUR RU UR URLR URU UUU UGUUR URLR URL UR LRUUR RN UGUUR URUR £
ń KUPUJCIE U WASZEGO GROSERNIKA $
% : /l% Codziennie : robione E.
IĘ ĄT % -, świeże, w najlepiej R
ANN ą% ia so ARR HBORŁA UPzadzonych maślar- g
1 _AŚ/AQ 7 ,7? zrayrzrernereeeiaozznzzzzczy, ACh Sprzedaąflane T
h P A V e =y7E27 w sanitarnych 'l-no Ę
T F Ę%&Q funtowych koloro- £
= „/,4/an ss /' wych kartonach (pa- q
m J/ //E€roTESSZ pierowych pudeł) Ę
3 **MOONGIRL” MASŁO $
:: Najlepsze masło z najlepszej śmietany, ze smacznemi przyprawami. .
: : WYRABIANE I ROZDZIELANE PRZEZ T
i F. HURWITZ, =: BALTIMORE, MD. £
|l ZE ERS E IU, TCT T EEE TE ETE ZE DTT PST TS TDZE ETIOFESEZE BE LN EEE E S UŁT 8P TE RBĘD IDB EEE ż:|
$ Zawsze żądajcie kiełbas |
5 jakości Esskay a możecie być powni, że dostanie-
E : cie prawdziwej krajanej kiełbasy
: najlepszej jakości. |
: he Wm. Schluderberg-T. J. Kurdle Co.
Ą BALTIMORE, MD.
| TESSKAY '" Kielbasy |
:5 aAQUALITY sm nĘ Klełbasy :
UE UE P FU TU UR U LL RLR LR |
ULI YURLR RRR M YFML RURL |
The Broadway Quick Shoe Repairing Shop $
Se. ę Repairing Shoes Our Way, B_
though, is more than a penknife Ą
sc PN job. It means modern factory e- f
. Ę:j%„ | quipment—the same kind of ma- f
T CIU s chines used in the making of the 1
ł '3%%”&%%% shoe, in the first class place. -
% ś Ę”›ąźm || Thats why we keep the style you h
l s © f**"'x,"”*'* || bought with the Shoe and give Ę :
'E kX% «Ś s you a job we both are proud of. Ę
!E d A RUBBER HEELS 35c to 50c in Ę
Ę E : 5 minutes by factory methods, !
z * At your Service from 7:30 A. M. i
E to9P.M. !
i% A | 251 S. BROADWAY Ę
Łgj—l ś Opp. Leader Theatre Near Gouśh St. Ą
RRLF RUULN YFML LM RTL MATE
,@a——?—_—:—tc———:——:&—j
Ę z u u
:m Schowajcie Swoją Gotówkę m
i ,
| KUPUJCIE POZYTECZNE POTRZEBY DLA
łm CAŁEJ FAMILII NA DOGODNE SPŁATY .
, ń D Ą
u HECHT'S RELIABLE STORES
' 917-521 SOUTH BROADWAY
]""i E
Strona 3-cia

xml | txt