OCR Interpretation


Rodhuggeren. [volume] (Fergus Falls, Minn. ;) 1893-1898, September 17, 1895, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90057595/1895-09-17/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

Sagförer
RettHg SBetlebittag. Rontot Sdcn Stage, First
Nattonal Ban» Bygning.
Drs. Cole & Drought,
homSopatisse
Sæøcv og Kirurger.
E
BIBLES
Agent for Jernbaneland.
Nerpns Falls og Omegn.
(Sammel Hvede var igaar 46c, ny 44.
i*
i ff erle & Hay assurerer mod
Jldebr.,«d og sælger Farme og Jern
banklnni).
©rant Countys Landbrugsselskab
afholder Udstilling i Elbow Lake den
25, 26 og 27 September.
Lindgrens Olje er for Salg hos
Bjsicie & Sjordal, Underwood, og
C^'is Gunerius, Fergus Falls, Minn.
L. P. Dalhgren er Eneagent for
Knrik» oii andre af Dr. Peter Zarneys
SDiewmc.
^fbøver du en Vogn saa gaa til
Ft_-igu Wagon Company eller deres
Agenter.
Det meddeles nu, at man har fun
det t!igcne of etpar Tramps, da man
ryddede afveien Bragstumperne ester
Sammemködet. De havde stjaalet sig
ind i the blind bagage.
Der var flere her fra Byen ned
ovcr til Melby sidste Onsdag. De for
talle,- mange rystende Enkeltheder om
Tildragelsen. Det er svärt, hvor en
faaban Ulykke ligesom gjør alting dystert
i en By.
En Datter as Nels ^Johmson i
Town of Cormorant, neer Pelican Ra
pids blev bræBt isredags ved at glide as
et L«s med Hvedebaand og kom under
Vognjulene, der gik over hendes Hoved.
Hun bøbe øjeblikkelig. Pigen var 19
Aar flammet.
Hvis ikke den oprindelige Ordre,at
Passsgcrtrcrnene skulde mødes ved Ashby,
var bleven forandret, vilde ikke det fryg
telig« Sammenstød have indtruffet. Men
ber skulde spares ind 10 Minuter. Det
er en farlig Ting at gjøre saadanne
Forandringer. Det er ikke länge siden
Fergus Falls var Mødestedet.
.— Homestead kan erholdes paa in
demnity Land hos Chris Johnson,
Fergus Falls, Minn. Han har ogsaa
Land for Salg paa Crop Afbetaling,
samt N. P. R. R. Land tilsalgs fra K2.
50 op til $5 pr. Acre til 6 pCt. Rente.
Kom før det bedste er solgt. Raadfør
dig med Johnson i Landsager.
Ligsyusjuryen i den store Jernba
neulykke har afgivet følgende Kzendelse:
"Vi finder, at ben direkte Aarsag til
Ulykken ligger hos Ingeniør Haines,
som handlede eftcr gal Ordre. Vi bab
ler enboibcre Kompaniet, forbi bet orb
rer Paefagerträn til at møbes ved blind
siding, hvor ber ikke er nogen Agent
eller holdes Lys, ogsaa i at tillade en
Konduktor at sende to Ordrer til en
In­
geniør, naar blot en var nødvendig."
Kjendelsen har vakt Bestyrtelse hos
Jernbane Embedsmand.
Det viser fig desværre, at Ind
byggerantallet i Fergus Falls har sun
ket fro hoab bet var i gamle Dage. I
fitte Velmagtsboge havbe Fergus Falls
henimod 8000, og nu ifølge sibste Folke
tolling ikke mere eitb 4,497, naar Tul-,
lingerne ved Asylet medregne?, og de ud
gjør rundt en otte ni Hundrede. Church
Press paastaar, at blot en Fjerdedel af
•dette Antal er kristne. Dette er slemt
nok, meit ifølge Solems Beregning staar
det eitba baarligere til i Fergus. Ved at
granske Hjerter og Nyrer samt ved Hjälp
af O. P. Moens Lugtesans er han kom
met til bet Resultat, at kun en Ottende
del ibet høieste kan regnes for Kristne.
Hr. Solem indrømmer, at et soabant
Overslag er et meget vanskeligt Arbeide,
og det har han vist ret i. Især antager
oi, det maa väre vanfleligt, naar han
kommer til Tullingerne. Undres paa,
om de ikke er udsatte for at bli Tullin
ger, be font driver med saabanne Over
-slag, hvis be tlfe er bef allerede.
Christ Baglo meb Hustru og etpar
©ørn var saa uhelbig at vare meb i
Sammenstødet ved Melby. De havde
varet i Besøg hos Slagtninge i Doug
las County og gik ombord paa bef vest
godende Trän i Brandon Nat til Ons
dag. De var i Vognen näst efter Tunst
Sovevognen. Baglo siger, at Traner
gik med en frygtelig Fart. Han fad
ved Siden af sin Hustru med det mindste
af Børnene, ett liden Gut, medens ett
äldre Gut fad i bet mobfatte @äbe. De
vidste intet af, før Braget kom, og be
kostebes volbfomt fremover flere ©aber.
Lamperne fluktes, og alt inbhyllebes i
Damp fra de sønberstøbte Lokoinotivkjeb
kjebler, saa be kunbe ikke se noget. Mr.
S$aglo blev ba endelig var fin Hustru og
begyndte at øge efter Børnene. Han
fandt først ben ældste uskobt og til)lut
ogsaa beit minbfle bybt nebe i Moradset,
uskadt han ogsaa. Vognen var nemlig
splintret, og Gulvet var oprevet, saa de
var faldt igiennent. Der tom strar Folk
med Lygter, saa be kunbe overse Pdeläg
gelfen. Den Vogu, hvori be var, havbe
gaat helt over Toppen paä Haugen, saa
den heldede nedover paa den anden Side.
Der vor en frygtelig Skrig og Raab om
Hjælp. Mrs. Baglo havde saat et Slag
paa Steggen, og Mr. Baglo har faat et
alvorligt Stød, som han tkke strar sølte
videre til, men som nok kommer til at
gjøre ham arbeidsudygtig for en Moa
ned for det første. Han er blaa over
Ryggen og har et Sting for Brystet, forn
gjør meget ondt. Han var ved Ulykkes
stedet hele Onsbag og kom ikke hjem for
Torsbags Aften. Der kom en Mcengbe
Folk til Ulykkesstebet for at se bet fryg
telige Syn. Han fortæller, at en af be
kvindelige Pasfagere blev vanvittig.
En rädsom Ulykke.
Nat til Onsbag sibste Uge omtrent
Kl. 1.45 støbte to Pasfagertrån paa
@i eat Northernbaneit ammen mellem
Ashby og Evansville. Det vestgaaende
Trän førtes af Conduktor Tony Mantey
og Engeniør Ira Haines, en gammel
Engeniør paa Breckenridge Divisionen.
Det havde 3 Bagage og Postvogne og
11 Passager og Sovevogne og gik da
Sammenstødet stede meb 45 Mils Fart.
Det østgaaenbe Træn havbe 8 Vogne og
gik nästen Itgefaa hurtig. Det förtes
as Conbuktør Mc Dermott og Jerry
Emerson, beit ældste Engeniør paa Ba
nen. Ordren var først, at Tränene skul
de mødes i Ashby, saa blev det forandret
til Melby, et Stoppested mellem Ashby
og Evansville. Det vestgaaenbe Trän
fik den sibste Ordre i Evansvtlle, som
vor at bet skulbe stoppe veb Melby. En
gtnøren kjørte imiblertsb forbi Melby
ubeit at stanbfe, enten har han ikke hug
fet paa Orbren eller ogsaa misforstaaet
ben. Han haebe the right of way og
skulbe have stanbset til bet anbet var kom
met inb paa Sibesporet. Conduktør
Manley blev forffraffet ved at se Træ
net løbe forbi Melby med dett amme
Fart, og han lod Luftbremserne virke,
men det var forsent, tbi i näste Pieblik
stede Sammenstødet. Dette maa have
väret frygtelig. Det overgaaar alt,
hvad Jernbanefolk har fet i denne Del
Landet. Otte Bogne laa i Haug oven
paa Lokomotiverne. Den øverste Bogn,
en Turist sleeper ragede ett 25 30
Fod iveiret. Sammenstødet stede i en
Gjennemfljæring hvor, Banen laa i en
Kurve. De brabte er Engeniør Ira
Haines, Engeniør Jerry Emerson, Ex
presmanb Kershaw, Postclerk JoHtt|on,
Fyrbøber Tibbeson, alle fra St. Paul
eller Minneapolis. Ha arb naret er
Postclerk Williams, medens etpar ottbre
Postclerker er ntinbre haorbt faoret. En
Erpres Agent fik et Ben brakket og et
£ie beskadiget og en Bremser en Arm
brættet. Flere Passagere i Turist Slee
peren paa bet vestgaaende Trän tom til
flade og Itgefaa flere Pasfagere i den næ
ste, deriblandt Christ Boglo fra Fergus
Falls. Paagrunb af Sommenstøbet blev
Trafiken paa Hoveblinien hindret og til
dels stanbset i flere Dage. Kompaniets
Tab paa rullende Materiel anslaaes til
$90,000. Fjorten Bogne värd H70,000
blev splintret. De to Lokomotiver, ber
blev fuldstændig knuste, kostede $10,000
hoer., Dernäst kommer Skadeserstat
ning til be Saarede og til be Dræbtes
efter^abte Familier. Det totale Tab
vil sansynligvis gaa langt over 100,000
Doll. Det var et Under at saa mange
i de knuste Bogne kom fra bet med Livet.
Conduktør Manley blev arresteret i E
vansville. Mange Passagerer klager
over daarlig Behandling, mett» de maatte
opholde sig ved Ulykkesstedet.
Fem as de saarede ligger paa St. Jo
sephs Hospital i St. Paul. Det gaar
bra med dem, undtagen Postclerk Willi
ams som fik Hjerneskallen knust, faa der
maatte tages bort et Stykke.
Crookston og Omegn.
Jmorgeit begynder Fertile Fair.
Broen over ttl Sampsons Additi
on er nu sårbar igjen.
Register Wickstrøm er flyttetsinb i
sit nye Hus.
John Sundet reiste til Chicago i
Forretningsanliggender forrige Sønbag.
Sheriff Steenerfoit var nede paa
StatsudstiUingen forrige Uge. Han traf
ikke til at väre med i Sammenstødet.
Mesterberg vil snart ha Tilbygnin
geit til sit Hotel særbig. Plastringen
soregaor nu.
Polt County tog Iste Præmie for
Ost paa Statsudstillingen. Gentilly
har Wren af denne Præmie.
Eyvind Aathus vil om en Tid hol
de Confert i Byen. Tiden vil normere
bli bestemt. Han spiller nu paa Møl
larguttens Violin "Sigrid".
—Drayman tøivertfon havbe ett lystig
Runaway over i Sumpsons Abbition
Lørbag Aften. Meb Unbtagelse af en
knust Kalketønde eller to løb alt heldigt
as. *.
En ung Mand ved Navn Ander
son fik et Läs meb Lumber over sig for
rige Frebog Aften og blev stygt beskadi
get. Han inblagbes paa Sherman
House.
May oren og Byraabet er alt ib u
satns. May or ett belægger Byraadets
Beslutninger meb sit Veto, og Byraabet
passerer sine Beslutninger over hans
Veto. Det er ben gjängse Dur.
Næste Sønbag Aften vil Jo n
L. Eric kf on tale over Asbjörnsens
Eventyr, "Kjærringen mob
Strømme n", paa Minerva Hall,
Kl. 8 Aften. Foredraget er frit for alle.
En tysk Familie paa Sampson
Addition havde en lystig Tid nogle Dage
siden. Sønnen er gift, og saa vilde Fa
deren dele ZEgtesengen meb Sønnekonen.
Dette vilde hun ikke tillade, og Faber og
Søn kom op at slaas. Gamlingen sik
Juling for sin Paagaaenhed.
Broen over til Sampson Abbition
har varet unber Reparation. Hjørne
posterne var fat paa et Par Furustitter,
og bisse brakkede under den svare Vægt,
saasfiart be begynbte at raabtte. Nu fik
fer be meb samme elenbige Stof. Det
er font Chas. Jefferson sa :"De mosgro
ebe Figurer, som runner Byen, kan al
brig gjøre noget ret".
De Crookston Folk, font var meb
i Jernbaneulykken veb Ashby, er T. G.
Thompson, C. O. Christianson, Anton
Erickson og Hustru, Mossesin og Datter.
Et Telegram fra Anton Erickfon ankom
ud paa Formibbagen inbeholdenbe, at in
gen fra Crookston var beskadiget. Dette
beroligede Gemytterne, enbfljønt be for
skjellige Rygter—som f. EkS. at Thomp
son var drabt holbt be paarørende i
en pinagtig Stilling mellem Haab og
Frygt. Endelig kom et ondet Telegram
fra C. O. Christiansen, wr bekreftede
Ericksons Telegrom, og Frygten lagde
sig. Tingen var, at Folk var bange for,
at Kompaniet søgte at skjule faameget
som muligt, og at fulb Rapport holdtes
tilbage.
Hvis mon skol tro Tribune, er
C. O. Christianson en of de utest fleg
matiske Perfoner i Verden. Nævnte
Blab fortæller, at ba Sagfører Wilcken
foit efter Sammenstødet ved Ashby gik
gjennem de Vogne, font ikke var knuste,,
hørte han nogen snorke i en Berth.
Wilckenfon, font troede bet var en faa
ret, faa inb for at yde ben Hjälp, han
formaaebe. Jstebet for en saaret sandt
han C» O. Christianson i bin sødeste
Søvn af Verden snorkende saa det
havde god ©fik- Efteråt være vækket
fortalte han, at han fyntes at søle noget
ligesom braastanse, men troede de kim
swtchede Tränet ind paa et Sidespor, og
saa tørttebe han over paa anden Sibe og
fortsatte sin rolige Slummer. Dette
ntinber en om Generalen, som spillede
Billiarb, medens Slaget stod paa.
i
'ir,
Fra Santiago paa Cuba meddeles,
at Jnfurgenterne har vundet et avgjø
rende Slag. i
Jim Hill
har vundet. Domener
ett Kjendelse,
Den,
eggjja oss so lengje paa alle m(tatar, til
me vert harme og seier upp unionen.
Daa kan han med sine diplomater ljuga
folk i andre land fo fulle feta bei til
aa tru, at norbntennerite er upprörarar
osv. —, at han fær Lov av stormagter
ne til aa gaa paa oss meb magt. Og
Hev baa me stelt oss so, at me ikkje kan
verja oss, so vert kielertraktaten gjenom
søib, kor mange protestmøte freds
vennerne so vil Halba.
("Den 17de Mai.,,)
Mrs. Perkins,
som er under An-
klage for Mord paa sin Søster, Mrs.
Hawkins, er af Dommer Holt henvist til
Grand Juryen. Mrs. Pertins tog ub
en Livsassurance paa $5000 i Mrs.
Hawtins Navn til sin Forbel, og. kort
Tid efter opstod Ild i Mrs. Hawtins
Seng en Not unber mistankelige Om
stændigheder. Hun font sig ud as Sen
gen og flap med en Del Brandsaar den
gang. En Maaneb senere gjentog bet
samme sig, og denne Gang Bränbte Mrs.
Hawkins tildøde. De to Kvinder levede
i samme Hus, i Minneapolis, og det si
ges, at bevar as "beløse Kvinber". Det
antages, at Mrs. Perkins gav htnbe
Morphm og sprinklebe Sengen med Olie
og satte Ild paa. Den Paastand, at
en Lampe eksploderede, er antaget at væ
re bare Digt.
Der føres fortiden en Diskusion om
hvilken Blomst bør väre Norges Natio
nal-blomst. Det ser ub tit, at Valget
vil salbe paa Lyngblomsten, som for Ole
Bull var et Btllebe paa Fædrelandet.
Da han laa paa sit Dødsleie lod hon
fine Omgivelser forstaa, at han ønskede
Blomster, men manglede Kräfter til at
forklare hvilken. De bar ind alle mu
lige Blomster, Roser, Tulipaner og Lil
jer og att, som fagert var. Men han
rystede sørgmodig paa Hovedet. Soa
olle Slags Markblomster, Skogstjerner,
Blaaklokker og Violer. Nei, det var
lige ilbe. Langt om længe font be en
bclige meb Lyngblomster, Roslyngen.
Da smilte han glabesslraalende, fik den
i Hændeine og trykkede den til sit Bryst.
Med disse iHaanden døde han.Det mootte
for ham være et Billede paa det elskede
Fødeland, et Billede, som i sin enkle
Skjønhed lodsede ham ned i Graven og
ind i
Døden. Paa hans Grov blev der
ogsaa lagt to store Kranse med Lyng,
til hvilke Nordahl Rolssen strev disse
Linjer:
Natten tommer, og Solen sin Glans
vil mig not snarlig nägte,
havde jeg blot en liten Krans
og vidste, at den var ägte.
Natten tommer, og LanrenS Bust
slet ingen Duft mig sender,
giv mig af Lyngen en liden Dusk
mellem de tolde Händer.
h»ori
han nagter at udstede eh Injunction
mod at slaa de to Baner sammen. Nu
kan Jim Hill gaa videre.
som stier: ine nitiit or union n,
men me vil avvæpna, han seie
grunnen santen han sjølv veit det ei
ei): Me vil bli ein provins av ^tacrine.
For det tt det, storsvensken ml:. erta pg
tier
$14.
-fra-
Sfea,n.äJi.n.ar£7ierL
til
Skal du sende nogen Billet saa gjør
det nu.
Singers Symaskiner
Ole T. -STaAile.,
S a ö v e
Anderson Olson Block, lige over for Postkontoret.
Crookston, Minn.
Kontot i geurnet 'Block,
Haken Dag eg Het." StcRinnon 811. Main Si.
STARS: RESTAURANT,
P. L. Renne, Eier.
Crookston, Minn.
1
Dr. H. Holte,
L«gt- og Kirurg,
Kontor over Andersons Drug-Store.
Crookston, Mnn.
Mediciner er al
deles kraftlöse
mod disse smer
tefulde Plager.
f|Ätt l|SH 9CII (AMlif*
i- A
For dc bedjte Fotografier
gaa til Muris Galleri!
Et as de største og bedst udstyrede Gallerier vestenfor St. Paul. Alt Ar
beide garanteres.
e v
ve eneste skandinaviske
SLAGTERE
i Bhen.
Fersk Kjød af alle Slags til enhver, Tid og Landsmænd er
det om at beære os med stn Søgning.
Robert Street ligeoverfor Posthuset.
CEOOESTOIT,
EHSQM&JRED
i
FACTORY DIXQN
Särskildt Skosalg for de näste 30 Dage.
A. Chabot,
I
venligst anmo-
Eier,
Crookston, Minn.
Denne Vogn er fuldt garantet. Hvis du er Agent og ikke har denne til«
salgS, saa flriv til The FERGUS Wagon Co., Fergus Falls, Minn., ester
Priser. Agenter ønfleS.
RHEUM ATISME
futmä for bestandig ved
Dr. Owens Elektriske Belte.
99 Personer af 100 kureres.
Beltet bar hiulvet mig bcdst, o£naarJegYan tane SeYtét paä, da Mer^'eg'én'godlfforan^
fale Beltet til alle, som havcr Gigt eller andre Smerter i Kroppen, fremfor at bruge nonen Doktor. Jeg tunbe
Iknve meget om Dnes Belte, men het er vei af liden B-rrdi kor Dem, forn naturligvis modtager Berammelse»-.
breve hver Z)ag saa ,eg vil kun denne Gang tatte Dem tusinde «ange.
Mr. H. S. Paulsrud,Kalmar, Minn., skriverAdeMart» 1SSS:
»ettet kurerede mig fra Nervefuaghed og «igt ligelede« bliver min HNdttt, «agtet
Besten» bedste Doktor var til liden «»tt».
Dr. H. Owen.
eftersom jeakj^teet of Dere, Belter sidste vinter, saa maa jegNge, brt har kureret mig fot mine Lidel
ser, nemiifl for Sigt og Nervesvaghed. E-a jeg takker Dr. Owen for Dere» Opfindelse fot be lidende Menne
sker. som saalede» kan sinde Lindring oa blive kureret ved Dere» Belte.
Min Safter har besøgt Besten» bedste Doktor, men til lide» Nytte nu bruger hu» et Belte 09 Bittet bedre
tu hver Ttd.
«Ile de, som maatte »nite nærmere Underretning i Anledning Helbredelse of «tute. ttewiPk og Het»
voCMdommt, bede» sknve ester vor nye. ualmtndeligt smukt «dfttzr«»» N»rfk» «»leie«
V«a 86 etler, forn et udkommen i benne Sleaneb og
Ligeledes kureres,
de fleste acute og
kroniske Sygdom
me hos baade
Mand og Kvinde,
hvor alle andre
Midler har feilets
for $eree8dtfg
btt
loes«» enhvet» fei» em
A«*

BZeltls? BvLgrgre,
Attorney at Law.—
Fergus Falls, Minn.
Kiriirgiste Operationer en Specialitet.
Kontur over W. T. Selle Grocery Store.
Fergus Falls, Minn.
Farm Mortgages made. No bonus,
no cqmmission, no bother.
6t. Charle? Hotel Bldg. FcrguH Falls, Minn.
Rodhnggeren, Tirsdag, den 17de September, 1895.
Sanborn har afgivet
A. E. JOHNSON & CO.,
General Steamship Agents,
19? E. Third St.,St. Paul,Minn*
sælges af P. F- Vogel,
Lincoln Avenue, ligeover for Geo. C. Waters,
Fergus Falls, Minn.
L. E Gossman, Sagsorer,
County Attorney.
o o k s o n i n n
Residens: No. 25 Syd Broadway.
Erickson ck Anderson
New York Store.
that toasting
apples?"
THE FERGUS
THE QWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,
201-211 STATE ST., CHICAGO, ILL.

xml | txt