OCR Interpretation


Rodhuggeren. [volume] (Fergus Falls, Minn. ;) 1893-1898, September 24, 1895, Image 4

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90057595/1895-09-24/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Hans B"U.gfgr©„
Drs. Cole & Drought,
homSopatifle
L«ger og Kirurger.
Zergus,"yaö8, Minn.
HASLES
6t.
Zyer
n é
ftaöö og Omegn.
«wDen var igaar 45c.
8de og 9de Nov. vtl det næste
©antimn one bli afholdt her i Byen.
Pnst. B. B. Haugan er reist til
Udstillingen i Atlanta.
'B'.fferle & Hay assurerer mod
Ildebrand og sælger Farme og Jern
baneland.
L.
P. Dalhgren er Eneagent for
Kui
if' oq
Behøver du en Vogn saa gaa til
Fergus Wagon Company eller deres
Agenter.
Det nye Blad as H. M. Wheelock
er udkommet. Det er et pent Blad, men
det har ikke noget Navn. Den som kan
finde det bedste Navn faar $10.
Fagerlands Buttk blev fjjemføgt
af Tyve forrige Uge. De tog en 16 a
17 Dollar i Penge, men rörte ikke noget
-andet. Intet Spor af Tyvene er fun
det.
Ole Sholbergs Triiskemaskme
Hvmestead kan erholdes paa in
demnity Land hos Chris Johnson,
Fergu« Falls, Minn. Han har ogsaa
Land for Salg paa Crop Afbetaling,
samt N. P. R. R. Land tilsalgs fra K2.
50 op til H3 pr. Acre til 6 pCt. Rente.
Kom sor det bedste er solgt. Raadfør
dig mrb Johnson i Landsager.
En Jernbaneulykke indtraf paa
Soo Banul ved Annandale sidste Man
dag. Miss Kate Hanson og Mrs. Ja
cobs fra Elbow Lake var saa uheldige at
väre med, inert blev dog ikke farligt kvä
stet. Ingen kom alvorlig tilstade. Er
Senator Washburn var ogsaa med og
fik et ftørre Hul i Hodet, siges der.
De tror vel ikke, at Maire & Co.
Har sluttet med Sadelmagerforretnin
gen De tar feil, hvis De gjør. Maire
& Co. har det mest komplette Oplag af
SæletjEii.
Men derhos ogsaa en fuld
Forsyning af Ovne af alle Slags Jagt
rebskaber ligesaa ZEgjern, Sakse, Kni
be .og lignende, har vi ogsaa i Mængde
og forresten omtrent alt, som hører til
én almindellig Jernhandel.
George Sales, der har arbeidet
etpar Maaneder i Støberiet, arresteredes
sidste UZe for Forsøg paa Voldtägt mod
en Miss Hinckley fro Town of Maine.
Etpar Mänd, der gik forbi hørte Ptgett
bede for sig og kom netop tidsnok til at
-edde hende fra Udyret, før det var for
sent. Han er bunden over til Grand
juryen, som samles i November.
Mr. O. P. B. Jacobson og Hu
stru har havt en stor Sorg, idet deres 6
Aar gamle Søn Rolph omkom i Eleva
toren ved Wall Lake Fredag Formiddag.
Mr. Jacolfon er Hvedekjøber og arbei
dede ved Elevatoren. Gutten var kom
men op i en Binge, hvor der var en 500
Bushel Hvede, som netop holdt paa at
tømmesien Jernbanevogn gjennem et
Hul i Bunden. Her blev han dragen
jteb. Moderen hørte ham skrige og løb
til og fik Tag i ham, men maatte slippe
-da han sad saa fast. Det tog en halo
Time før man fik ham op, og da var
det forsent. Han var kommen med den
«ne Fod helt ned i Gluggen. Foraldre»
j/tt
vil have alles Sympathi.
1
J"
Vi 6
Vil du faa dine Heste skoet eller
faa stelt med Vogn eller Ploge, gaa til
Værkstedet to Døre Nord for City Hall.
Crist Baglo beder os at gjøre en
Rettelse ved vor Meddelelse sidste Uge.
Det var ikke Slagtninger men Bekjendte
fra Norge, han besøgte i Douglas Co.
Han var ikke ved Ulykkesstedet hele Ons
dag, men blot udover til Kl. 9, da han
tit gaa paa et Trän til Ashby. Baglo
ønsker at sige, at han har intet at klage
over Behandlingen. For hans Vedkom
mende gjorde Jernbanetolkene det bedste,
de kunde. Mrs. Baglo havde foruden
at faa sin ene Fod kleint ogsaa erholdt
Stød paa flere Steder. Hun er blaa
paa begge Arme og paa venstre Side.
Baglo er saa daarlig, at det er uvist,
naar han blir arbeidsdygtig. Begge to
er faa nervøse ester ben frygtelige Ry
stelse og Skräk, at de farer op ved byt
mindste ©tøi og skvætter op i Søvne, ret
som det er om Natten. Mr. Baglo si
ger at saavidt han kan forståa, maa han
og hans Kone have ligget besvimet nogle
Minutter. Da han sandsede sig, var
der ingen omkring ham, og Vognen var
fult), da han han steg ind.
Ovide Musin,
kommer til Fergus Falls Onsdag den
25bc Sept. og vil lade sig høre paa O
perahuset Kl. 3 Aften. Siben Ole
Bulls Dage har ingen formaaet at gjøre
faaban stormende Lykke som Musin.
Han spiller paa G-Strengen Paganinis
Variationer til Rossinis Bön fra "Mo
fes i ZEgypten". Hans Spil skal väre
noget overordentligt. Sammen meb
Musin er hans Hustru, en Berømt San
gertnbe, og Ebwarb Scharf, en ligesaa
Berømt Pianospiller. Hr. Musin kom
mer benne Vei paa sin Reise runbt Jor
ben, ellers vilbe ikke Folk her i Byen
faat høre ham.
"St. Paul Globe" skriver om Mu
sin, "at han spiller sin Violin, som Blot
hatt kan spille den. Alle, som hørte ham
igaar siger al hans Spil var storartet og
blev tonnet meb urnaadeltgt Bifald."
"Cincinnati Inquirer" siger, at "Mu
sin spillede, saa at Forsamlingen, ber täl
lebe 5000 Mennesker, var vild af En
thufiasme".
Bt n-37-t BZotel!
Jeg vil sige tit Publikum, at jeg har
overtaget Bismarck House paa Bismarck
Ave. og er beredt til at modtage Frem
mede i Farmers Home, som er dets nye
Navn. Besøg os.
Crookston og Omegn.
—Politimesteren i East Grand Forks
har taget Afsted.
Nu siges det, at Red Lake Reser
vation stal aabnes ihøft eller til Vaaren.
Kanhende.
Elias Steenerson hustler svart
med den nye Jernbane. Han holder nu
paa at sälge Aktier, og det skal gaa bra.
Tramps og Hobos blir ganske tal
rige rundt Byen nu, og ret som det er,
slaas de, saa.det fyker om girene paa
dem.
Sheriff Steenerson lukkede tre
Gambling Huse i East Grand Forks
Lørdag Aften og arresterede Saloonkee
perne Sullivan, Franklin og Russell.
Sheriff Steenerson reiste med 15
Mrs. Jeremia Schefstad reiste i
gaar Kveld til Leipzig, Tyskland, hvor
hendes Mand en Tid hqr opholdt sig og
studeret Musik. Begge to vil nu tage
Ophold i Leipzig et Par Aar.
I 1 ir
Ja, hvad mere er, den 27de flal Han
begynde at udgive "Dalen" igjen ogsaa.
Saa siger han selv. Om saa fler, skal
vl gjätte, hvem som skaffer Pengene.
Don't you forget it.
Atter har Synden og kanfle
Djävelen hoet Overhaand i en grels
serarmee Familie —beit samme, font tid
ligere omtalt var oppe i Retten. Den
ne Gang var Mattben ube paa Trösk
ning og kom uforvarenbe hjem. Til sin
Bestyrtelse fandt han to Mänd hos sitt
Hustru. Det er saaledes ikke altid, at
Moral og Religion følges ad.
En Trce skemaskine o Engine
faldt igjennem en Bro ved Ballet), østen
for Fertile, forrigéxQmäbag. Broen var
eit 15 Fob høi, og Engine og Maskine
falbt neb i Sanb Hill River. Broen
flyrtebe neb under Vägte» as Trccskerig
gen og 4 Mand reves med i Faldet.
Heldigvis slap bisse nästen uskadte, men
Maskinen knustes. Enginen sik et Hjul
eller to brcrkt, ellers skal ben vare u|fabt.
Riggen var albcles ny, og af 6eb|te
Slag og etebes af ett John Toff.
Dett berømte Dr. Lewakowski,
Medlem af Dsterigs Parliament, var i
Crookston forrige Uge. Enkelte vil
tnaaste crinbre, at han i Psterigs Parli
antent eller Rigsdag modsatte sig Ved
tagelsen af en Resolution udtalende na
tional Deltagelse i Anledning ben rus
siske Czars Døb. Han er Leber af Ven
stre. Nu er han ubsenbt af Regjerin
gen til at unbersøge airerikanske Land
love, og hvorledes be virker ube i Settle
menterne, og besøger isär tyske og polfle
Kolonier. Han var opover til Argyle
og de tyste Settlementer der.
Hvad vi ser.
Dr. Talmage af Brooklyn er kaldt til
Hjælpepræst i den Første Presbyterian
ske Kirke i Washington. Delte er Pre
ftbettt Clevelands Kirke, saa det nok er
en Forfremmelse for Pastoren, at saa et
sligt Kald. Bi har ikke megen Greie
paa disse Prestekaldelser, men vt har v
allefald hørt Synodeprester paastaa, at
det er Gud, som besørger dem. Vi hør
te saaledes en Prest sige, han havde sect
Guds Finger den Kaldelse, hatt fik.
Det nye Kald var fedt, med dobbelt saa
stor Løn, som han oppebar i det gamle.
Men det var naturligvis ikke i dette,
Guds Finger kom tilsyne.
Hvis det ogsaa er Vorherre, som be
sørger Kaldelsen as presbyterianske Pre
ster, saa skal du se, det er Grovers Själ
det gjalder denne Gang. Og det kunde
vel väre paatide ogsaa, kanske. Gaar
Talmage rtgttg løs paa beit forhærdede
Synder, var det rart, om ikke denne
Søndags Fiskningen snart vilde ophøre.
Eli Perkins har skrevet et Indlæg for
sunde Penge.. Det er ba især Coin 's
Financial School, han har paatat sig
at sønderlemme og modbevise.
Det er længe nu, siden vi saa as Dag
bladene, at Perkins netop vilde väre den
rette Mand til at forfatte et Mobstrift
mod "Coin". "Hvis han bare kunde
bevæges til at udføre Arbeidet", stod der.
Nu har han da altsaa "ladt sig be
væge". Hvad det er, som har beväget
ham, hvis det da er andet end pur Pa
triotisme, det siger ikke Perkins noget
om.
Perkins har reist Landet over og holdt
Taler, og er godt kjendt som Humorist.
Man har leet, naar han har sagt sig at
väre the champion liar of America.
Delte vil nu ikke sige lidet heller, og
sandsynligvis er der lidt Selvros'i det
men vi har endnu ikke läst Perkins sidste
Bærk.
"Fyrti Eent fy NummerEin"har"!!
Nei dar bli kje nokon Peingar fy
noko i Haust", hørte jeg en Farmer kla
ge. Herom Dagen.
Aa din Tosk, tænkte jeg har du ikke
faaet en god Avling, en Overflod af
alle Slags. Og har ikke Forretnings
mændene alt faaet fornyet Tillid (con
fidence) til dig?
Tænk om det havde gaaet, som mange
Vilde ifjor Høst tænk om Populisterne
havde feiret! Hvad havde du da faaet
for Hveden din, tror du? Der havde
da kanfle ikke kommet Regn i Sommer,
saa der havde blit nogen Hvede at sælge,
engang. Det er en alvorlig Paamin
delse i den Kjendsgjerning, at Popul!»
stentes Hvede er fuld af "Smut" iaar.
Med Owen som Guvernør, Boen Kon
greSmand, o. s. v.. havde nu alle Pen
gene vceret drevne ud af Staten, saa du
XttSINg, »fit 24de Geptemd«, 1866»
ingen Ting havde faaet for Hveden
hvis der da havde vokset nogen. Men
det er under republikanfl Beflyttelse,
Hveden holder sig flig i Pris. Dette
burde du engang faa ind i dit klodsede
Ho'de. Om du ikke blir rig iaar. saa
kan du samle Visdom. Det følges ad
ofte det, at være intelligent og mager.
Det er en kjæk, gemytlig og nedla
dende Fyr denne Guvernør "Klaaff",
som vil reise om slig paa County Ud
stillingerne og vise sig frem mellem Kaal
hoveder, Okser og Svin. Det er flig
han bør være, Guvernøren vor. Det er
snilt for en Farmer at faa haandhilfe
paa, og fe en Stormand ind i Ørnene,
iblandt det har sin Indflydelse. Og
Guvernøren kan lære meget af disse
Rundture, han ogsaa. Man kan samle
megen Kundflab af de Smaa i Livet.
Man kan lære meget endog af Grisen,
paastod Aasmund Vinje.
Det var M. Shirley, Præsten, som
flrev dette om "Synoden kommer". Jeg
ber, man merker sig dette. Jeg har nok
at svare for, foruden dette, og vil ikke
man flat forveksle Navnene her. —Men
bet var fælt som han flrev om dem du!
Og saa roligt og sikkert, han flitter sig
fra det!
"Ja det er af sine egne man flal ha
det", siges der.
Til Rodhuggeren!
Det var ondt at se "Rodhuggeren"
dennegang komme oversmurt med Blod
Paa Omslaget var merket: From the
wreck on the G. N. R. R. Den u
maabetige Skjsdesløshed meb Liv og
Lemmet i betle Land er ubeskriveligt.
Havde Føreren Haines ester Ordre gant
ind paa Sidesporet, medens det andet
Tog passerede forbi, havde intet Sam
menftøb blevet. Men denne ligegyldige
Dødsforagt var ikke noget enkelt Til
fælde, men snarere hverdagslige Beret
ninger. As den Mængde Mennefler som
berettes omkommet, ser bet ub til Meste
parten futtbe være forebygget ont mere
Forsigtighed havde været brugt. Er det
Mangel paa kompetente Folk for flige
ansvarsfulde Stillinger, eller er det Li
gegyldighed fra AutHoriteterneå Side
at bruge hvemsomhelst? Folkeliv ser
ikke ut til at det betragtes for at have
stor intrinsic value i denne Tid.
Det er helst rimeligt "Rodhuggeren"S
Personale tror jeg faar dens Besøg hver
Uge, men desværre sommetider gaar det
to og tre Uger uden at se noget til den.
Det er ett liden tapper, frifl Kar, naar
den kommer, men fluide like at fe den
noget oftere. ZErb.
Man
er gat paa TrykkedjLvelen, naar
den gjör Spillopper i en Avis, men naar
ben tommer i Bibelen, da er det värre.
En Bogtrykker i Tyskland btev engang
hængt for en Trykseil. Det uer forre
sten hans Kone som, var Skyld i det.
Han havde havt ett Trätte meb hende,
og saa gik hun og. forandrede et Vers i
3die Kapitel af Iste Mosebog, hvor der
staar: Og tit Kvinden sagde Gud: Jeg
vit mangfoldiggjøre dine Sorger og bin
Undfangelse, og met Smerte stat du søde
ørn, og din Attraa skat v cere tit bitt
Mand, og han skat herske over big.
Paa Tysk: "og han skat vare din Herr z:
Herre. Nu satte Konen "Narr" istedet
fot* "Herr". Som man fer, behøvede
hun bare at forandre to Bogstaver. Det
var noksaa smart gjort af Konen vil
man sige, mett hun havde vist ikke gjort
det, havde hun vist, at Manbens hendes
var bleven hængt for bet. Feilen blev
ikke opdaget, før hete Oplaget var trykt,
og senere har Tysterne falbt bett Udga
ven for "Narr-Bibeten".
Singers Symaskiner
Ole T. "ITa-uUe,
Sagförer.
Crookston, Minn.
ftontor i Fournet Block.
Crookston, Minn.
Heien Dag eg Stat.
STAR:.: RESTAURANT,
P. L. Renne, Eier.
Crookston, Minn.
Dr. H. Holte,
Likgv og Kirurg,
Kontor over Andersons Drug-Store.
Residens: No. 25 Syd Broadway.
Er»olston, Minn.
Derfor bor alle
Lidende kjobe
Dr. Owens elek
trifle Belte, thi
det er ikke alene
Nutidens bedste
Doktor, men det
L«S
y i i i u
For be bedste Fotografier
gaa til Muri's Galleri?
Et af de største og bedst udstyrede Gallerier vestenfor St. Paul.
beide garanteres.
ex de eneste skaudiuaviske
SLAGTERE
i Byen.
Fersk Kjød af alle Slags til enhver, Tid og Landsmænd er venligst anmo
det om at beære os med stn Søgning.
Robert Street ligeoverfor Posthuset.
QÄ&-RED
D. £., Sylvester,
norsk Bogholder, i
Sätskildt Skosalg for be naste 30 Tage.,
I
A. Chabot, Eier,
Denne Vogn er fuldt garantet: Hvis bu er Agent og tkke har denne til-
salgs, saa skriv til The FERGUS Wagon Co., Fergus Falls, Minn., efter
Priser. Agenter ønskes.
tf&øbe Tider og
Laderne fulde
er en Velsignelse, men hvad er Livet vaerd, naar
Sygdomme behersker Kroppen?
hvad @bet3 egne Laiidsmirud siriver om Sr. OwenS «lektrifte «elte!
Dr. Owens Belte fordrev min Gigt vim 8 Maaneder. Intet nyt Anfald paa de
sidste 5 Aar.
For 5 Slat siden tjøbte min Maud et af Dcrcs Belter. Han leb grufointaf Gint han runde hvcr
ten foue cuctjsnfo, ei Seller arbeide paa mange Maaneder. JSftcr at have brngt Beltet ben første Sag
«an fit bet, i 6 Swtr, i ti han en naturlig @ømi ben første Nat, og cf ter 3 Maaneders Brua as'Bcltct
blev han irift og l,..c al
dna havt noget Anfalb of Gigt siben. Disse Penge var aobt antienlotc, og jeg
bil randet 6tcrbcle5I)cb alle Ma-nd, ber er syge, at Ijøbc ct as Tr. Ottens hastige Belter, thi be er en
felt» lo—
Velsignelse. Det bevidnes saavei as mig
Jeg har lang Tid tamtt at fTutlesfribe til Dem og tatte Dem fot bet
Belte, jeg tjøbte af Dem for
3,Aar siden. Jeg siger, bet er tærb Pengene, thi bet gjøt alt, hvab bet give« ub fot at gjøre, or
bit ractbe alle, som trængcrjil ct Belte, at (Trive birette tit Dr. Owen og. saa hans Belte cg in
Kim-e Herre. Jeg vil herveb tatte Dem for ben bibunberitge Hj-rlp Dere» Belte No. 4 har gjort
mig. Det har forlænget mit Liv, tan cg trflatfige. 114 «ar var jeg bunben til Stolen, tunbe tun
øfla fra ©engen ttl Stolen, var opgivet af Steger. Efter at have brugt Seltet i 6 Slaaneber er jeg
meget bebre. Beltet er bevre enb al Serbens teener og Mediciner.
Deg tiabbejøgt flere Sottorcr, mcn olt var forgjæves, til at jeg enbéllg tjøbte
aet et Her, oa nu følte jen mia (aa frist va trti, fom or
em berfor Dollar, om et De bil fette biSfe mine fonbe
Alle be, som maatte ønste nærmere Underretning i Anledning Helbredelse af etnte, heelfte og
Ner»csygbommk, bedes jrrtue efter bor nye. iialminbeiig fmatt udstyrede norfie ftetel»| H« II Si
der, fom er udtommen i tune Mnancd og frir leefe» af enhver» fel» om han har feen («mie.
ivtuancd og d»r Icefe» af enhver, fele om Ij
Alt
ME
s thai toasting^
Crookston, Minn.
billigste og ene
ste Middel, da
virkelig helbre
der alle aeuteog
krouifle Syg
domme.
Kenyan, Minn., 7. Aug. 1895.
somt af Gint! han tir
brugt Beltet ben i
Dr. Owens er bet bedste Belte, ber findes. flj#b intet andet.
Dr. A. Owen.
Melrofe, Wis., 24be Juni 1895.
kjøbieaf Dem'
or at gjøre, oa
L-
-r i- ... —_ J^.VV.. .H I em •,*... Belte vg illDlUV
Dem '»c med noget onbct Bel tefirma, thi hos Dr. Owen faat De baade Særbi for Dere» Penge og re
bcl Behandling. Min Nabo Ijøbte ct 15 Doll. Belte of et andet Firma, men bet var et baarlinf
Belte, naar vi sammenlignebe bet meb Dr. Owens. Meb Agtelse A. Dallun.
Dr. A. Owen.
Spokane, Wash., ben26be Juni 1895.
DereS altid meget talnemmel
meget taknemmelige Mr». Ihompson.
Beltet kurerede mig. uagtet jeg var paa Graven» Rand.
West Superior, Wis., August 1896.
(nr i
Dr. A. Owen.
Jea vil herved inbsenbe nogle Orb meb min hjerteligste let for bet elettriire Ȏlte'Ko.4(dmlur
fom har
albele» turerct mig. Jeg var faa øbelagt i hvcrt eneste Lcb, (aa jea troebe jeg var paa mit sibste.
'U ot jeg enbelig tjøbte Sere» Belte
Ro. 4, fem
trti, fom om jeg baret eldele»
«nbetTOennefte.
-a# ot «Oe be, fom
jeg nu har havt et Aar,
Jeg beder
libcr af uheHjtebcUgc Etigbotttme, maai,éiiökndc'sig Dr'.'Lwén^ t^iSeUrt et^ftUert^Vue^atte'«
Ngt Hl«lpemibbel.
I. Johnson, 18B8b 6t
rebelfe af «tute
norfte ftetel»!

Attorney at Law.—
RetCliä Veiledning. Rontor Sd en (Etage, First
Rational Ban» Bvgning,
Fergus Falls, Minn.
ilirurgifte Operationer en Specialitet.
Kontor over SB. T. Jells Grocery Store.
Agent for Jernbaneland.
Farm Mortgages made. No bonus,
no commission, no bother.
Charles Hotel Bldg.
Fergus Fall«, Minn.
U. S. Circuit Court aabned es
Her i Vycn idag.
andre af Dr. Peter Zarneys
$ie?!rinfr.
(vn Tærskemaskine tilhorende Ja
mes (i'11
ii)t
her i Byen brcendte op i
Town as Orwell forrige Søndag.
brændte op Torsdag paa John Larsons
Farm Mil Nordpst for Wendell. Sam
me Dag brändte en anden Maskine ud
overvcb Campbell tilhørende en Thames.
Hveden af 100 Acres brändte ogsaa.
One day last week three young
men came in to the Clerk of Court,
C. F. Hanson, and one of them
asked for a License. Mr. Hanson
said all right and brought out the
Marriage Record, told the man to
hold up his right hand which was
done and the Clerk administered
the oath and commenced his in
terrogation. When he asked how
old the girl was the gentleman
was astonished and said: God gra
cious man, I don't want to get
married, I want a License to run
an engine. The Clerk then told
him he was in the wrong place, as
the only license he could give was
to run a girl.
den store Violinspiller
A. H. a n a s e r, Eier,
Farmers Home.
Mrs. B. Sampson er rapporteret
!?g
Fertile Fair var en Success til
trods den travle Aarstid.
Deputies til East Grand Forks Lørdag
Kväld for at gjøre rent Börd i Gamb
linghulerne derover.
Adolf Bydal, of "Red River
Dalen" fame, slumbered at the
Hotel Crookston last night.
(Crookston Times.)
*. vv-
Halvor Shirley.
Clear tiate, Iowa, Sept.
16., 189?.
Ole Olsen.
sælges af P. F- V o gel,
Lincoln Avenue,.ligeover for Geo. C. Waters,
Fergus Falls, Minn.
Anders»« k Olson Block, lige over for Postkontoret,
L. E Gossman, Sagforer,
County Attorney.
Ulcflinuon Sit. Main St.
Dr. A. Owen..
Erickson Anderson.
New York Store.
ftODUCT®^
FACTORY DIXON
THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,
801-811 KTATB »T„ CHICAGO, ILL.
THE FERGUS
om os min Mand ved vor Unbctsftift.
MrZ. A. ©anbftab. L. O. ©anbstab
li i 11 11 I l,x

xml | txt