OCR Interpretation


Rodhuggeren. [volume] (Fergus Falls, Minn. ;) 1893-1898, February 04, 1896, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90057595/1896-02-04/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

kJ®.
tzenryW«»kl-y,
Støtfl
Sagfører,
4pe tt n i n g, i n n
3rs.
Cole & Drought,
homiopatiste
Læger og Kirurger.
.Hergus Falls, Minn
Doktor
Remus Falls o# Omegn.
ii ifale Markedspriser mcbbr
xt
Syver Braatelien fra Rothsay
er&eiher 'fortiben.-i „Rodhuggerens"
JDsfice.
ii. Dalhgren er Eneagent for
jfrimfd ua andre af Dr. Peter Farneys
t» Corb.Ved ønftes i Bytte for
:liv|l(mtantcn over Fagerlands
igfp 51
vi modtager Board^re for $2.50
Mjivi' -.'Jiaaltiber 15c.
.'t. L. Berge er bemyndiget til at
.wviu.i.s.' Subsk«iption paa "Rodhugge
Ttn."
ange Mennester strømmer til
fvi ... xiM-e MeranderBull. Bi gaar i
3v-fku før Concerten begynder, saa
intim •.•'.nöbelel)e fatt gives beitp.e Uge.
-v-rb Nelson Har nu sit Kontor
jtve ».'(.lires Hardvare Store. Bub
'i-" mv.
tvages i I. T. Johnsons Drug
..-©tv tv.
M«ine &©o. vil fra Nyt (tar gjøre
a i niere! Naar Z kommer til
-'.alis og soler eber hungrig, gaa
11 umager Leibal kom Torsdag
Mo,.ii tilbage fra en Tur til Slägt
mniie neie i Goobhue County, hvorhen
ha» mue for næsten 2 Uger side«.
del i brugte Møbler og Ovne. Han
Hpber og jfilger brugte Møbler og
Ovne.
a stad "Creamery Association"
Afi)olber Møde i Tvwnh allen Mandag
len 10de Jebruar 1896. Mød op alle
Ag lad os faa afgjøre enten vi skal be
gynde med Creamery til Sommeren el
skritte. John Thorsen.
—H. L. Reitan fra Svenby, N. Dak.
Har oöret paa Besøg hos Slagtnings i
Wis. Paa Hjemveien stansede Han over
i Fergas for at Besøge A. I. Stortroen
i Town af Aastad. Samtidigt besøgte
han ogsaa "Rodhuggeren". Hr. Reitan
tt c* of disse rolige ag stilfärdige Nor
jfcue, som tanker mere end de taler.
Haner en of Fremskridtets og Frisindets
Støtter, en godnPopiilist.
Lee & Pedersen «er bestemte paa at
slutte med si« Forretning her i Byen.
De som staar i Gjælb til Firmaet bedes
at indfinde fig og afgjøre fit Mellemvä
rende.
Missionssest holdes ikvæld paa
Chases Hall, Kl. ?.3ø. T«ler holdes
af Pastor Hangått og to -andre Talere.
Firstemmig Sang amt Mujtl gives.
Opfriskning«? erholdes. 'Adgang 10 og
15c. Alle venligst indbudne.
Fra A-s HB y meddeles at Knights
of Pythias Jeiet ud Hallen, hvor Fore
ningen har sine Møder, Melby Hall, til
ett Mand. ber driver med et Lotteri og
giver Danse? paa Hallen. Dette er ab
solut mod Foreningens Regler.
Homestead kan erholdes paa in
demnity Land hos Chris Johnson,
Fergus Falls, Minn. Han har ogsaa
Land for Salg paa Crop Afbetaling,
samt N. P. R. R. Land tilsalgs fra H2.
50 op til $5 4r. Acre til 6 Mt. Rente.
Kom før bet bedste er solgt. Raabfør
dig med Johnson i Sandfager.
af
Hield Forsen hver Mandagsmorgen:
Smsr..... 10 a 00c.
8®ij 12^c pr. Dusin.
Lntftsk hos Ed. Anderson.
Ojedeost fra Gudbrandsdalen hos
Kjeld.& Fossen.
Dalgren tjøber Otlorskind og
Goonslind til Dagens høiste Priser.
Osteite kom tilbage fra Henning
Mandag Morgen.
.— Den-betzendte Lindgrens Oil fa
Zriker«s af C. Robertson, Underwood,
Minn.
Miss Ida Monson reiser sremde-
C. I. ©tette.
Kohn L. -Emckson fra Crrskston
taler i Underwood næste Søndag.
Psqfferle & Hay assurerer mod
Ildebrand og sælger Farme og Jern
chanelcind.
Endnv ligger Byen i-det äzyptiske
Mørke. Det ser 4td til, mt.det ameri
kanske Publikum taaler alt, en itbuelig
Styrelse fan forsømme. At en By som
Fergus.Falls blir liggende i Balniørke
en hel Vinter, «ben et Kny, uden en
Demonstration, er et ligesaa stort Unber
font Bestyrelsens Udygtighed. Det staar
nu bare igjen, at Byfäbrene ogsaa for
sømmer tit trække sin Løn, og .-Forsøm
melsen er fuldstændig.
Mr. Boen har en afgjort Mod
villie med Militoerväsenkt. Fornylig
traf hatt sammen m«d en ung uskyldig
Ungetsve«d af en Kaptein ved .en vis
Anledning her i Byen. De blev intro
buceret til hverandre sg hilste. Kaptei
nen oar ra'øbt op i Uniformmeb Epau
letter paa Skulderen og .faa meget morsk
ub. Boe» bemærkede, at han foretrak
at hilse paa ham fom 31. S. Borger
heller end som en militär Officer, ba han
Militæret saa naget fsmthet famt fa$e=
truenbe for Folkets Frihed. Disse Be
mærkninger har nu Journal .kogt en
uenbelig lang Suppe paa. Great Nar-i
thern Organet falder rent i Staver over,1
at nogen er irnob Militär »asenet. øomf
enhver veb, bruges Militæret her hoveb
sagelig til at skyde Arbeidere med under
Streiter. De unge (Sutter, {ligesaa:
ærlige og velmente som tankeløse natur
ligvis) ber har ladet sig hverve, har lidet,
tänkt paa, at de en oatier Dag kunde
forlanges til at skyde sin Broder, som
var drevet til Fortvilelse og deltager i en:
Streike paa Jernbanen. Naar slige
Gutter hverver sig, gaar de inb i en Tje
neste, der er en Rygstød fot Pengemagten
og en Fare og ett Trudsel for dem selv,
sine Slägtnmge og sine Ligemænd.
Derfor og ene derfor, sik Elmer Adams
hysteriske Anfald, da Militærismens
Anseelse blev draget i Tvil. Militaris
me« er korporationernes Øieflen, og
derfor utaa enhver, der fremholder
Sandheden om benne Barbarismens
Relikvie gjøres afskyet og foragtet.
Herefter
would
Rodhtz«-r-», TirAdag, de« 4»c fNS****» i8®6.
fl
Siden bi begyndte med Klædehandelen den
v
Dr. Metealf
er beit bedst kjendte og mest populære af
Tandlågerne i Fergus FaAs. Han har
praktiseret her i 15 Aar og vundet et
velfortjent Ry for sin Dygtighed.
I vtyhebsspalterne vil sindes en kort
Beretning om, at Højesteretsdommer
Kellam i Syd Dakota har resigneret.
Tør og uskyldig ser Nyheden ud. Men
en spørgendi og nysgjerrig Sjæl vil be
m«rke: Hvad er Grunden? Ja dette
er et Spørgsmaal. Af en Lokalavis
vil man vil finde Svaret. Højesterets
dommeren har gjort sig skyldig i For
brydelser, han selv vilde ha dømt andre
til langvarigt Fimgsel for. Det for
talles, at haus Off re er af fornemme
Familier og at de ikke vil sagsøge for at
undgaa Skandale. Den ene Atisgjer
mng lyder: "Han hav tilladt siz Frihed
mob et Barn og benyttet sig af Anled
ningen mob en anden MandS Hustru,
medens hun var under Indflydelse af
Morphiu." Han skal have tilstaaet
Brøden. Noevnie Blad siger: "Det ser
nästen utroligt ud, at en Mand, som
vat saa hädret ug havde saadanne Plig
ter, og som ydermere havde den helligste
Pligt som-H ns vi) ud og Fader, kunde be
gaa Ugjerninger, der vilde bringe selv
en Mefistofeles til at skjiimines. At
tanke sig en Højesteretsdommer Staten,
den høieste Tribunali Borgersamfundet,
skulde være en slig elendig Laban, som
ingen Helvedes Ild kunde tilnärmel|es=
vis give fortjent Straf".
Det vil ligeledes erindres, at Dom
mer Kellam var mistænkt og alvorligt
angrebet for Skurkagtighed i Forbin
delse med Chamberlain Bank Fallit.
Mandens ZErlighed oar angrebet, men
det bybige G. O. P. inbsatte ham i
Statens høieste Stilling. Denne ©til
liitg vilbe han ha holdt, havde hans JUfre
været af Fattigfolk. Men det var en
Rigmands Pigebarn, som man vil for
staa blev ftjændet og en Rigmands Hu
stru, fom blev bedøvet og kränket. Gu»
»etnørett modtog hans Afskedsansøgning.
Det er det sidste. Saa sint de store kan
polere af sin Liderlighed.
L. Sivertson,
Uhrmager,
Rothsay, Minn.
ttbte øn Jluvelsager. «o»t ag »Uligt
beide «»IS*«#.
Kirk Mollett
rede for Forretning.
Bi er nu rede til at udføre al Slags
Møllearbeide for Farmerne.
Iste
v
Feed,
Byg-Gryn, Rugmel, Boghvede- og
Hvedemel laves nu hver Dag, Tilfreds
hed meb ArBetbet garanteres, og alt Ar
Beibe ubføres promt.
A. H.
Sept., h^r vi gjort
get liden Krebitforretning. Bi har ligesom andre, fom driver Kreditforretng.
sundet, at det.koster Penge at gjøre bet, og foråt Forretningen kan blive lønnende
maa Der gjøreS et Tillæg til Vareprisen sorat dække Tabet Herefter vil tit blot
drive Kontantforretning tttgeit Krebit til nogen. Veb at indrette os fadedes
kan og vil vi sælge Varer billigere. Det vil blive fordelagtigere baade fot os og
vore Kunder. -6i garanterer, at ttsar Kvaliteten tages i Betragtning, er Pri
serne paa vore Varer saa låvetom de sindes hos nogen. Hufl: Kredit til in
gen, Kontant tra enhver."
ett me»
Ta,colo Er,x©37",
Fersk, fattet og røget Kjød
samt Fjarkræ.
Hapis, Bacon og Sausages,
Vildt og Fifl i Sæsonen.
Ekeren & Feiring,
Rothsay, Mina.
Sælger Sko, Støvler, Tøfler, "Ger
man Socks", Jnbsaaler og forresten
alt tit Forretningen henhørende.
Sko eller Støvler kjøbt as vs syes igjen
frit. Saater nagles, faa be aldrig
løsner.
ED. ANDERSONS SlaWt,
Alle til en komplet Slagterbutik
hørende Varer haves altid paa
Haanden.
HARLES
A gent fot Jernbaneland.
F. G. Barrows,
laaner ub Penge mod første Prioritet i
Land.
Sattb tilsalgs i alle Dele af Otter
Tail County.
e u s a s i n n
sælger Groceries og kjøber Farm
produkter. Altid punktlig Be
tjening. Gaa til ham.
T.
M.
Gunerius
Husebys Smedevcrrksted,
Fergus FMZ G-mmi
stal ihø.fi gjøre Jndkjøb af 1000 Huder
og 1800 Skind samt endel Talg.
Huder og Skind'modtages fremdeles
til Beredning til Læder og Pelsvart.
Som Betaling for Arbeide tages og
faa Huder, ligeledes i Bytte for Læder
efter høieste Markedspris.
O. B. Hanson,
Kontot gonrntt Block,
Crookston, Minn.
Ol© J". "SZa/ULle,
SagfSrer.
Crookston, Minn.
3vdlxaj:steia. (BRICK).
For Front, ®rundriture (Sisterner og
Brønde.
Leveret i store eller fmaa Partter til
hvilkensoinhelst Del af Byen eller paa
Trænet for Udskibning.
For Priser og Betingelser henvender
man sig til
E s k i n i
fircclftcr., Mim»,
k'bMCTKltiiHi
Giv Agt!
Alle Julepresenter og Fancy Ar
tikler, Albums etc., vil herefter bl
solgt for Kost og under paa
MORTENSENS DRUGSTORE,
WWWMK^?-'
n
ledende Grocery Mænd
Karder og spinder specielt for Farmern-.
Karding, Pladevat pr. Pund
Rnl-Karding pr. Pund 10c
Karding og Spinding af enkelt Gsrn pr. Pnnd 20c
Karding og Spinding af 3 Traade pr. Pund 25c
Anfør paa Adresselappen dit Navn og bett Station, hvorfra Barerne sendeS
samt giv fuld Underretning, om Ulden stal spindes enkelt eller forarbeides til
Strikningsgarn, fint eller grovt, ellet om den kun skal katdes. Send med Fragt
eller Express, og vi stal returnere Sagerne, saa snart de et færdige.
Garn f(tlges i store og smaa Kvantiteter.
N. B. Ulden maa vafles i "soft" Vand, før dett sendes til Fabriken.
Naar I sender Uld til Forarbeidelse, vær da sikket paa, at I sender den
under Adresse:'—-o—
A. S. ANDERSON,
Lee & Pederson,
Jernvarelianirne paa Bismari Ave,
gaar ud as Forretning. Det er ikke Fust, meit dett nøgne Virkelighed.
'o*
samt Jnventaringen sælges til
jernvare,
Ovne,
Olje
og Malervarer
JMjöbMis og under.-
Det blir naturligvis kun for Kontant!
rl
.-"j
M'
-f
å
a »I1' .ilf'mlN*!«
er kjendt over hele Nordvesten fom denbedste Slcede i Markedet. Priserne mo
berat og Fragt mittbre end fnr Slæber,tagne fra St. Paul. Skriv til The Fer
gus Wogon Co., Fergus Falls, Minn.
Nye Barer til Dagens biligste Priser. For Smør og Wg betales høieste
Markebspris. Norsk Silb af bedste Kvalitet er netop ankommet.
Field Fosssen.
~T*
I
å
é \S
i
Hele
'M

Kirurgiske Operattoncr en Specialitet,
»ontor over SB. T. Bell« Grocery Store.
Fergus Falls, Minn.
38V#r i gergus Falls. Woolen Mill.
a e^r o a n.
éwol ,rtotiv.)iing Blot for SontauL Pri
"feim i .i'. Harness Gods og Harbware
»il iui 'c tjclt tilbunds.
U Bageri. I Jan faa Lunch!
lrr ii i ni uer Tib.
Balfour har aabaet en Han­
Secretary.
Beans K 1.30 pr. Bush.
Løq i 40c pr.
iiurtttob 20c pr.
Hvede No»'l hard 51c.
No. 1 North. 50c.
tø for Fergus Globe.
geeb tnatiag i Ash by hver Tors
-bag »g Fredag,. 5c. pr. Sæk.
Struck it Right.
It evidently hurt Elmer E.
Adams .when we almost directly
called him a liar in his corporation
sheet "The Fergus Falls Journal,"
for Jan. 30, 1896, for he devotes
over one ^column in his paper for
Jan. 31, to abusing us. We evi
dently struck a mare's nest when
we bluntly told an innocent young
militia officer, that we did not be
lieve in any branch of the military
service. The corporations depend
won the military to crush all inde
pendent aspirations of the people
and to enforce .the unjust mandates
of the courts.
Therefore, whan a plain, blunt
man declares that the military is a
menace to the freedom aud inde
pendence of the people, it strikes
terror into the corporations and
their tools, because hecaay express
the suppressed opinions
of millions
of others like him. Hence the
braying of that peculiar individ
ual who edits the Journal.
Every honest,liberty loving man
in this country,
who is of European
origin, detests the military,because
if it were not for militarydesgotism
and oppression in Europe ,many.
of us would not be here.
Mr. Adams! If you were not
earning your daily bread by de
fending the money power it you
were an honest man and a patriot
—ä true American in short if you
were a man- then yeu too"
oppose the militarism that will
soon blot out every vestige of
American manhood and freedom.
"The Fergus Globe."
Bismarck Ave., Fergus Falls.
Farm Mortgages made. No bonus,
no commission, no bother.
St. EharleS Hotel vldg. Fergus Falls, SRintt.
Aug. Westad,
Henning, Minn.
udfører alslags Smedearbeide.
e s e s k o n i n e n S e i a i e
Fergus Falle, Minn.
Fergus Falls, Minn.
L. E. Goisman, Sagfører.
County Attorney.
«BbMion Olson Block, Uge over for Poftiomo
FERGUS FALLS, MINN.
Fergus Falls, Minn.
deres Varebeholdning, bestaaende af al SlagS
i Fergus Falls, Minn.
A. S. Anderson.

xml | txt