OCR Interpretation


Rodhuggeren. [volume] (Fergus Falls, Minn. ;) 1893-1898, June 16, 1896, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90057595/1896-06-16/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

V,
ö k e n
Oranger gror der ved sydens strand.
Her gror bjørker.
Og palmer har de i sydens land.
Vi hac björker.
Orangen, palmen kan vare Bra,
men bjørken vor den stal prisen ha
det stal bjørken.
Saasnart det grønnes i bakkeheld,
spretter bjørken.
Før sneen svinder fra stog og fjeld,
lyser bjørken.
Den pynter bal, og den klæder li,
den kranser fjord, og den skygger sti
det gjør bjørken.
Fra
fjeldets vidde til havet
ud
vokser bjørken.
Vort Norge bar ei stigt helgestrud
Uden bjørken.
I brudedragt blandt be andre trær
med fagre jenten den lignet er
det er bjørken.
K—.
Monopol og Minnesotas
Miner.
(Af C. 3- Suen. Oversat fra „Arena.")
Det var engang, medens Adam Bede
var United States Marshall for
Minnesota, at han udtalte følgende:
„Da Eskaberen var färdig med Ska
belsen af Jorden, fandt han, at han
havde en fin Samling af Jernminer.
Tvilraadig. over hvad han stulde gjøre
med dem, lod han dem falde ned i Sko
gen nord for Duluth, og de Personer,
som fandt dem, paastaar nu, at de ikke
kan grave Malmen med Damp-Shovel,
med mindre de faar en Tariff til at
Mpe fig."
Hvad enten Eierne kunde grave Jern
malm uden Tarifs eller ei, nok «r bet,
disse samme Eiere og en Bande af Mi
nelaud Spekulantere organiserede en
Pøbel og brændte in effigy den galante
Major Baldwin paa Duluths Gader,
„forbi han som Kongresmand fra 6te
Minnesota Distrikt ignorerede deres
Trusel og neglede at adlyde deres Befa
ling og tvertlmod stemte for at sætte
Jernmalm paa Frilisten.
Hvad Uretfærdighed Tariffen har
bevirket og den er desværre stor
hvormeget Tarifs paa Jern og Jernpro
dukter har røvet Folket for at berige
nogle faa Mineeiere og Fabrikanter
og disje Røverier er uhyre, uforsvarlige
og uretfärdige disse Ting er dog
smaa og ubetydelige, naar de sammen
lignes med det forbausende Plyndresy
stem, som er oprettet i nordlige Minne
fota for at Berige nogle faa Monopoli
ster, der eier Minerne og Jernbanerne,
som fragter Malmen til Lake Su
perior.
Hensigten med denne korte Artikel er
at vise, hvorledes dette System virker
og fremsætte en Kur for Ondet. Tag
din gamle Geografi og se efter, hvad der
paa Kartet er anmärket som „Høiden af
Landet." Denne „Høiden af Landet "er
et Lavlænde, som deler ad de Elve, der
flyder ud i Lake Superior fra dem. som
flyder nordover til Rainy River og ende
Lg ud i Havet gjennem Hudson Bay.
Det er en Række Svampe og smaa Høi
der eller Hauger bevokset med Skov og
vrimlende af smaa Indsøer saadan
er denne Høiden af Landet hvori findes
de rigeste Jernminer Verden og uden
Sammenligning de letteste at arbeide.
Du stusler af nogle Fods Tykkelse af
Sand eller Grus paa Toppen fra
to a tre op til tredive mest alminde
ligt ti Fod og der ligger en solid
Masse og Jernmalm as rigeste Slags
fra 60 op tit flere Hundrede Fod
tyk. I en Mine er boret over 320 Fod,
uden at Bunden naaedes.
Jeg sagde „solid Masse af Jern
malm". Den er solid i den Forstand,
at ben er vedvarende, alt er Jern
malm fra Toppen nedover til Bunben.
Malmen er ikke haard, men ligger løs
lig et Sag af Sand og Grns og er om
trent tigefaa let at arbeide. Naar Sand
og Grus er ryddet af paa Overfladen,
kan Jernmalmen meget let læsses paa
Vognen med Damp-Shovel.
Nogle af disse Miner tilhører endnu
Folket i Minnesota, men mange af dem
er i Hænderne paa private Eiere.
Staten inbMvet en Royalty (Af
gift) af 25c pr. Ton. Denne Afgift er
Bestemt ved Lov og er den samme for
alle Miner, enten de er lette eller tung
vinte at arbeide, enten Malmen er af en
daarlig eller af bedste Kvalitet.
De private Eiere kræver naturligvis
al den Afgift, de kan faa. Konkurran
cen iblandt Spekulanterne har nu ett
fastsat Afgift af 50c pr. Ton, enkelte be
taler op til 65c i Miner, som er særde
les righoldige og heldigt Beliggende, Vi
I V ir.
i
kan nu Begynde at se, hvorledes Folket
plyndres og hvorledes Monopolisterne
bltr fede.
Redaktøren af The Missabe Bange
sagde til mig, medens vi samtalede om
Situationen:
„Mineeierne og Jernbanerne eier
Verden, og Resten af os er deres Sla
ver." At han sagde Sandheden vil bli
indlysende, naar vi undersøger Forhol
bene.
Landet,hvor denneMine er beliggende,
eies as John M. Williams i Chicago.
Han kjøbte det nogle Aar siden for Fu
rufiogland og betalte $1.25 pr. Acre.
Det var nogen anden,som fandt Jernet.
Det er andre Folk, som graver det frem.
Alt det, Williams gjjør, er kun, at han
sin Naade tillader andre Folk at tage
Malmen ud af Jorden. For dette mod
tager han 25c pr. Ton af Rockfeller
Kombinationen. Graver RocksellerJern
malm? O, velsigne dig, nei. Han
tjener Penge lettere end faa. Han og
hans Kompant tillader Biwabie Besse
mer Kompaniet at grave Malm paa ben
Betingelse, at be betaler ham 50c pr.
Ton og forbinder sig selv ved en jern
stoet Kontrakt til at betale benne Afgift
af et bestemt Antal Ton hver Høst, enten
de graver nogen Malm eller ei. Slig
er Stillingen Biwabie Gruben, og stig
er ogsaa Stillingen i be andre, f. Eks.
Virginia, Mount Iron og Eveleth.
To Jernbaner banner Udførselssor^
bindelsen for nästen alle Miner i den
faakaldte Missabe Range. Duluth,
Missabe Range & Northern naar Safe
Superior ved Duluth. Duluth & Iron
Range Banen, eiet as Minnesota Iron
Company, har sin Sake-Station ved
Two Harbors. „Naturligvis", hører
jeg du siger, „disse tv Baner konkurre
rer om Forretningen at'fragte Jern
malm til Laken". Naturligvis gjør de
ikke noget saadant som dette. Det er
ligesaa let at kombinere som at konkur
rere og langt mere indbringende.
FraS
ten paa begge Baner er 80c pr. Tott fra
ethvert Sted i Missabe Range. Biwa
bie Bessemer Kompaniet har solgt Jern
malm i Cleveland saa lavt som $2.65
pr. Ton. Hvor er den „udenlandske
Fattigmalm", som kan falbydes for en
saadan Pris?
Men lad os fe, hvem det er, som faar
disse $2.65 pr. Ton, og hvad enhver af
dem udretter for |tn Part.
John M. Williams af Chicago faar
25c Netts, og for dette gjjør han abso
lut ingen Ting undtagen at udføre det
overordentlig ansträttgende Arbeide a
underskrive en Lease til Rvckf eller Kom
pantet. Han betaler ikke en Cent
Skat for Vei eller Skole, By eller
Landsby, Stats eller Nation.
En interessant Lov paa Minnesotas
(Statutbøger fritager alt Mineralland
for Bestatning af enhver Beskrivene, og
den store amerikanske Nation lägger
Skat paa Folks Fødevarer, Klæder og
andre Livsforttødenheder, for at vore
Millionærer kan gaa fri.
John M. Williams, som du vil mär
ke, er en „driftig" Borger.
RcckfeLer Kombinationen faar of
Biwabie Bessemer Kompaniet 50c pr.
Ton, men betaler Williams 25c og be
holder selv 25c Netto. For denne Ind
tægt gjør Rvckfeller Kompaniet akkurat
ligesaa meget som Williams og ikke en
Døit mere. Del samme Kompani faar
80c pr. Ton i Fragt paa Malmen fra
Minen til Duluth, en Længde af 75
Mil overalt Häldntng nedad (down
grade Fem Mand bringer 1000
Toti til Dnluth i 8 Timer, aflässer og
kjører Tranet tilbage. Ifølge Kom
paniets egen Beregning er 25c pr. Ton
tilstrækkeligt til at bakke hele Fragtom
kostningerne, ag saåledes finder man, at
der er et ligefrem Tyveri af 55c paa
hvert eneste Ton 'fragtet fra Minerne til
Lake Superior.
Fragten over Indsøerne fra Duluth
til Cleveland er 8öc pr. Ton. Da Ind
sø-Transporten er underkastet Konkur
ranee, er der maaske intet Monopol Ty
veri, hvad denne Post angaar.
Regner man saa disse Tal fra $2.65,
Prisen Malmen var solgt for i Cleve
land, faar man igjen 50c pr. Ton for
Biwabie Bessemer Kompaniet. Dette
Kompani -etater alle Omkostninger med
at rydde og aabne op Mitten, hyrer alt
Arbeide til at grave op Malmen og
Bringe den i Jernbanevognen, gjør Tra
nene istand färdige at spænde Lokomo
tivet for, betaler Renter for Kapitalen
indfat i Damp-Shovel og andet Masti
neri, Assurance over Indsøerne samt
betaler den en Cent pr. Ton i Skat til
Staten.
Hvilket Syn! $1.60 gaar til Arbejde
og Kapital med at bringe Malmen til
Cleveland, og *1 50 pr. Ton gaar i
Williams og Rocksellers Lommer for
Tilladelse til at bruge Jorden og til
Tyveri i Fragten.
Undres du saa paa, at Arbeidet faar
Sulteløn og Kapitalen liden eller ingen
Fordel? Undres du paa, at Williams
og Rvckfeller er rige, og at Minearbej
derne lever i usle Hytter?
Redaktøren havde Ret. Mineeierne
og Jernbanekompanierne eier Verden
i denne Region idetmindste og Folket
er deres Slaver.
I den senere Tid har Prisen paa
Jernmalm steget. Biwabie Bessemer
Kompaniet, som har en Kontrakt med
Verdenseieme for ett langere Tid, har
forhøiet Daglønnen til $1.50 eller mere
pr. Dag, og de vil muligens tjene lidt
paa Forretningen men vent Bare til
deres Kontrakt med Rvckfeller og Rock
fellers Kontrakt med Williams udløber,
og du vil se Afgiften gaa op, hvis Jern
malmen holder sig i Pris. Da vil
Williams rake ind al den Afgift, Minen
vil bäre, og Rockfeller vil kun ha Frag
ten at berige sig paa. Arbeidet og Ka
pitalen vil bli akkurat, hvad de nu er.
Jeg har gaaet ind paa Detaljer an
gaaende denne ene Mine, fordi den illu
strerer det hele fuld ständigt og viser,
hvor aldeles Miueeieene og Jernbaner
ne er Herrer over Situationen.
Det, som gjør Stillingen langt värre,
er det Faktum, at Rvckfeller Kombina
tionen og Minnesota Iron Company
eier mange af de bedste Miner, og de er
ogsaa i Besiddelse af de eneste Alsarvcte,
over hvilke Malmen fan bit transporte
ret til Markedet. De er derfor i en saa
dan Stilling, at de er istand til at fryse
ud andre Mineeiere og opererende Kom
panier. At de gjør Brug af denne For
del maa være klart for alle og er fuld
kommen bevist ved bet Faktum, at Min
nesota Iron Company nylig kjøbte
Fayal Minen, en as de rigeste paaMalm
paa hele Kjäden, for den usle Sum af
$40,000. Ligeledes er jeg underrettet
om, at Eierne af en anden meget rtg
Mine stal ville sälge ud til Rockfeller for
kun $60,000.
Om nogle faa Aar, hvis det holder
stig paa, vil disse to Kompanier eie alle
brugelige Miner, og saa om lidt
længere igjen vil Rockfeller fontrolm
bet hele.
Er der intet til at hindre dette? Maa
de rigeste Mitter i Verden falde i Gabet
paa denne samvittighedslöse Korruptio
nift, som allerede er Besiddelse af
Verdens Olie-Lanb? Dette vil bero
paa Folket, om de vil studere Spørgs
rnaalet intelligent og lese det.
(Fortsattes.)
Kan gjöre lige saa meget for Dem
Mr. Fred Miller iJrwing, III., stri
ver at han havde et haardt Nyretilfælde
for mange Aar siden med stemme
Smerter i Ryggen. Blären var ogsaa i
Uorden. Han prøvede mange saakaldte
Midler for Nyresygdomme men uden
noget heldigt Resultat.
Rodhttggere«, Tirsdag den tSde Juni, 1896.
For
ca. et Aar
siden begyndte han at bruge Electric
Bitters og fandt siraks Lindring. Elec
tric Bitters er isär flikket til at helbrede
alle Nyre-- og Leversygdomme og giver
ofte øieblikkelig Lindring. En Prøve
vil bevise dette. Pris blot 50c for en
stor Flaske. Sälges af Apotheker Mor
tenfen.
Kundgjorclse.
Uubermoob Loge "Fremad" af I. O. ®. T. boldt
Möbe hveranden SöndagSfterin. Kl. 3. Nve Ule
emmerinbtafl e# taa tivert Möde.
THE G-REAT
"Reform Paper
The...
People's Money" etc.
The Representative,
Bostou Block,
Minneapolis, Mian«
S
FROM
And aU
'Atlantic Limited,
IPujiiiture
Co.,
lerps Falls, Mil.
Ogsaa
og alt henhorende
til
«PEUMATOX
K U E S
flHEUMATlSM
v,-.
Kirk Mollen
reve far Forretning.
Vi er nu rede til at udføre al Slags
Møttearbeide for Farmerne. Feed,
Byg-Gryn, Rugmel, Boghvede- og
Hvedemel laves nu hver Dag. Tilfreds
hed med Arbeidet garanteres, og alt Ar
beide udføres promt.
N. B.
Nyeste Literatur!
Hans Selands Boger.
Billede af Forfatteren 0.60
In e r. (Sin Sumardraum. Med Titelbillede.... 0.750
Indbunden $1.25
i n i e n u 0 4 0
I S a u e n 0 7 5
Rasmus Lölands Böger.
Sygdom, Vink og Midlerne at behandle samme. Jndb.bl.25
S u n e s a a 0 1 0
...0.10
...0.10
..0.10
.0.75
..0.30
..0.40
..0.50
.$1.00
a n e e i e n
100 iimu i Engelsk. N Jul. Eibe....
E v i n e n. Af Ivar Aasen. Spelstykke i ei Akt.
Med Titelbillede af Gustav Lärum. 5te Utgava.... 0.15
Billede af Ivar Aaien, 32 Ctiu.
k
Igjennom Syd-Missouri
paa et Aieblik
Kansas City Fort Scott & Memphis Jernbane Co.
har udgivet en brilliant Bog med 60 eller flere Photo
engraverede Udsigter af forskjellige Landfcaber i det syd
lige Missouri. Af disse Udsigter ka» faaes en rigti
Underretning om hvad der produceres saavel som om de
topografiske Forholde i denne sljönnc heldigt beliggende
Egn. Der n«lal»er Folk fogende Hjem som
og Spekulanter til sig fra det ganfle Land
Titlen paa Bogen er"8mip
42 Ctm 0.50
'23 30 0.25
Perle Billede ei pent udsort og burde sindes i enhver
Weummt? Hjem,
li&USuL
o
Send 4 ets. i Frimärker for Porto, til vor Adresse
og den vil blive dem sendt i Posten.
3. g. Socttuooh
Ka«laS Gitt), Mo
Af Ole Hagens
Ordret paa engang kan begge to faaes for 20c. portofrit tilsendt. Lend
Ordres til O e E. a e n, Crookston, Minn.
Det er ilke svärt mange igjen af hver, saa be, ber Stisker 6cm, vil gjötc klogest i at indsende Crbre8
hurtigst muliat.
ir i ih-lvi MS
Netop ankommen direkte fra Norge til"/.
Ulsaker's
Boghandel,
Underholdende og morsomme Boger.
I—II.
13? Alle Boger |etiöe§ porlosrit. Hvilkensomhelst norsk
Bot tan bestilles gjeimem min Boghandel, da jeg staar i For
bindelse ineb en større Boghandel i Norge.
S
af Fergus alls,
Minn., er den ene
ste ansatte General
Agent for Dr. O
wens elektriske
Belter og i be
hør for Minn,
og N. D. Hun er
den eneste vestenfor
Chicago, som har et fuldstændigt Repa
reringsdepartement for disse berømte
Owens Belter, da hun selv har i læn
gere Tid været i Dr. Owens Office for
at sætte sig ind i Forretningen. Send
alle Deres Ordre for Belter til hende og
faa dem frit repareret et Aar. Office
tversover fra National Bank otiet
Rangle Grocery Store.
Gypmanus.
3nvl
o bnthi' ton suldslcvndignc oc\ ycuilidcliauc
haves endnu et lidet Forraad igjen.
Kapitalistdjævelen1
.indeholder en Afhandling om Rentesagen, Pastor Saugstads Protest mob samm
og Svar til Protesten. Ligelebes gives en kort og grei Oversigt over Kjcrtter
forfølgersertte og Hcxebrænderiet i forskjellige Lande samt en udførligere Beret
ning om Lisbet Nypens Rettergang og Henrettelse for Hexeri Trondhjem i Aa
ret 1670. Den drager frem i Lyset et Kapitel af Historien, som Folk burde
kjende til. Endvidere indeholder Bogen det saa berømte Lønnes Brev aftrykt
a s i i e- i s 1 0 e n s
"Fritaenkeren, Presten og Klokkeren"
er en Fortsættelse af "Kapitalistdjævelen" og giver en fuld Belysning over end
Prefteftrib, som Pastor Saugstad fremtvang.
Indhold:
1. Forord.
2. Indledning.
3. Klokker Bangen.
4. Fritænkerens Jbeer.
5. Kirkens Frugter og Fritænkeriets Frugter.
6. En Abonnent fra Town af Vinelattd.
7. Kirken selv er den snedigste Aagerkarl og Pantelaaner.
8. Missionen.
9. Bibellæsning.
10. Fritænkerens Bibel.
11. Lars Ostedals Forsvar.
i s 1 5 e n s
H.
860 Siber $1.25

Biwa i e- Min en.
OF THE NORTHWEST
Edited by
Hon- Ignatius Donnelly,
Author of "Atlantis," "Itagmuok," "The relit
Cryptogram," Cesar's Column," "Doctor Hli
gnet," "The Golden Bottle," "The American
Circulation 20,000 Copies.
Increasing at the rate of 4,000 a month
Swedish and Norwegian editions now
being established. A singular and unique
publication. An advocate of Free Silver
and People's party principles All who
desire to learn something of the move
ment which is about to take possession of
the nation should subscribe. "A Forum"
filled with contributions from the fore
most thinkers of the times.
Terms, one year, One Dollar.
Campaign^ edition until! election, Fifty
Cents. Trial subscription three months,
Ten Cents. Address
-Take The
St. Paul Minneapolis
Directs Route to
Canadian Piovinces,
New England,
New York
EASTERN POINTS.
Solid MiMei Train to Montreal
The only Through Sleeper to Bostonen
VIA THE
Every Day In the Year.
No Transfers. No Delays.
xronr nearest ticket agent villfnrnish tickets and
loweet rates or write for particulars.
W. Callaway, W.S.Thorn,
Gen'l. Pase'r. Agent, «at. Gen'l. Pass. Agt
Minneapolis. Minn- S t. Paul,Minn-
Han udstyrer et Hus med fontpie
Møblement. Alleslags Møbler, Ovne,
Kjøkkentøi, Gulvtæpper, Gardiner.
gV" Vi har enbet Second Hand
Stoves, som vi sætger billigt.
61L DRUGGISTS PRICE SI
A k a e n u o i s i s e S a a s y k k e I s e S a 0 2 5
E s says. As Nils Stær. 0.60
y k e o e i i e V i s e 0 0 5
a n s k e e e s o a n s e i s e A a s a V i n e n 0 5 0
Ved Vinterens Hjerte. Digte af N. I. Sørenfen. 0.2o
Fra det ioenste Folkeliv, af Bondeson. Paa Norsk
ved Eskeland. 0-20
N ö v e n i e æ e a a o N y i e A a
von Gelsen. 13be Tusen. Med 10 Billeder 0.50
A v i n e n s o u s u o o e n e s n a u i e e
stcmmelse og hendes Pligter. 34 Billeder. 6te Tust»td.$l.00
ø e n S o n e 0 5 0
y n k v i s a 0 2 0
i k s o i e I u s e e a o 0 7 5
E i e e i k e o a n e S a a s y k k e e e
I K e a S e s y k k i 0 2 5
0.20
0.25
0.40
0.25
.0.15
.0.75
0.50
0.50
U å n e i e K e n o i e
a e U n k a a o e i n a
o y n og andre Sogor.
i v s u s a a A a s E s k e a n
N o s k o n æ e E s k e a n A n e U a v a
a 11) a. Af R. Steinsvik
y a o k E i n u n e S a a s i s o A S k e o
a a i
u s u a n s o e n V e i e n i n o i n e o
brugere 0.30
e n a k i s k e o s a s o e i e K o e o 0 3 0
5 0 i in er i E n el s k 0.25
a k i æ e o i e o e e o o e i 0 1 5
u a e n i e e A s o k o S i 2 3 2 S i
pt.. Pniftiff Veiledning til Forstaaelse af enhver
(.5: ti it n bre be Hu«r««b
u O i N a a o i i e n e
a a o i U a a u n
o u a o n
i I æ 8 o i« ii ..
e n a k a a i v e n
Elegant Indbunden. 0.66
A. H. Kirk.
For 4 Cents.
Shots in South Missouri."
V o e æ e s i v A N o a N o e n K a
rafterer og Skildringer fra Sagatiden. Oprindelig
Pris $3. nu Kl.50 Jndb. $2.00
i n e a e y e n A O a N ø s
Oprindelig Pris $1. sälges nu for 0.60
a n s N i e n a u e E i v s i e e a N o e s
nyere Kirkehistorie. Oprindelig Pris 0.50 nu 0 40
S o e ø e n A s K i k e e 0 1 5
e k a e o n e e e u n e e o i n e A s o c
eaceio. Overs, ester Jtalienst,543Sidcr. $1.50,Jndb.$2.00
i e o o æ i n e e V i e e 0 2 5
S ø o A v o e i e e 0 3 5
o s o e o æ i n e e i e e 0 1 5
Illustreret Folkelæs uin g. Med Billeder. 0.25
Danske Fortællinger. 200 Sider, 50 Bill...0.65
Magnhild o Olav. Fortælling fra Telemar
ten. 140 Sider 0.35
S a a S o i e e e n a a a n s ø n a e e
marken. Ny og omarbeidet Udgave med Billeder af
Gustav Lærum $0.75
a i s e n s K æ e s e A s V i e 3 3 0 i e $ 1 0 0
I o n n i n e n
As Prof. Arturo Graf. 2bet Oplag. 312 Siber. $1.00
Bärket er cn PaaviSning af Djävletroen» Opkomst og Udvikling fra de
äldste Tider til nu.
a o e s e i e A O o v o v i n i s o i e
Minbesmærker over Fanatismen i ben romersk-katolske
Kirke. Et historist Arbeibe af høieste Interesse. 424®. $1.25
a a i e n s V e i A s W e e 0 3 0
a u e A o i e e a a a n s a a v e e s e i 0 2 0
o e Manerer u e o hjemme. Med ko
toret Omslag 0.15
S e s k a s e e e k o o e O s a 0 3 0
O e ø i a n 0 1 5
y e k u n s n e e n e k o o e O s a 0 3 0
S i y a s S a a o e 0 1 5
u n a i o n s a a e n e e K u n s e n a o e s i
En Haandbog i det selskabelige Liv. Pris Jndb... .0.85
Den syngenbe and. Med Billeder. Jndb..0.35
Syng! Syng! Visebog for Undgdommen. Jndb.. 0.25
e n a e S a n e V i s e o 0 1 5
i ø e s V i s e o 3 2 S i e 0 0 5
Senb alle Ordres Ul I. H. U s a k e r,
Fergus Falls, Mum.
Miss Caroline Peterson,
Bromme-' og Spsabog
Sealaud l'ub. Go. 70 N. Centre Ave., Chicago.
Agents wanted. Pris 35 CtS. Frimcrrkcr tages.
Fergus Falls, Minn.
S a k n æ l. Roman af Linbsay. Ncbfat til 0.35
S v e n s k e n e a a N o e o v A s N o o 6 2 4 S i e $ 1 5 0
o y u e i N i a o s 4 1 5 S i e $ 1 0 0
a a k o n a e a A W S a 2 8 0 S i e $ 1 0 0
"Djævelens Naturhistorie" eller beit Onbes Ophav.

xml | txt