OCR Interpretation


Rodhuggeren. [volume] (Fergus Falls, Minn. ;) 1893-1898, July 21, 1896, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90057595/1896-07-21/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

I
II
K
11
Jfi
Erootston og Cmegtt.
County Commissioners:
z
For Lcgislaiuten
mlnistrator oder Judge Bensons Bo.
„Times" kommer ud for Lom
men.
Joe Mathews tog sig en Fisketur
Logen Odin No. 36 møder hver
Lørdag Aften Kl. 8 par Minerva Hall.
N. C. Enstrøm, L. D.
Erland Ødegaard kom op fra
Wis. ivaar, og nu har hau kjøbt Lot
og bygger Hus i Sampsons Addition.
Bil du ha gode Portreet saa gaa
til P. E. Lynne's Fotograf Galleri paa
Robert Street, over for Post Office«.
Det er svært, saa mange Land
Contest« nu om Dagen. Det'-er
rigtig Haroesttid for Sagførerne.
Rocky Mountain The kurerer For
stoppelse, sick headache, giver Styrke
og nyt Liv.
-r- Det er svært saa Base Ball boo
nuförtiden. Ikke:foa.ffl« faor sine
Næser skamferede heller.
—Se i de er ikke levende, men de
ser akkurat, ud som om de har Liv, de
Fotografier MoSsesin gjør*
Bliver de gammel, nervös, vek,
titgen Styrke, ingen Appetit. Rocky
Mountain The giver nyt Liv.
Den officielle By-Record visir, at
4 fire Damer holder Saloon Li
cenfe Byen— er altsaa Saloonkeepere.
Kan nogen anden By "bite" det?
u s k a s e a s e a e i
Crookston den 27de og 28de denne Maa
ned. Glem ikke at gaa og Høre hende.
Hun er den bedste Kvindetaler i Landet.
Naar du skal sende et Porträt af
dig tit dine Venner, Slagtninger eller
din Kjäreste saa gaa til E. P. Lynne og
det bedste.
Ifølge Crookston Times blev en
Masse Skogland solgt den 17de paa
Landkontoret, og Millionærerne var til
stede og kjøbte i Townshipvis. Blandt
de store Navne fees Wyerhauser, Shev
lin, Carpenter.& Co. af Minneapolis,
Arpin sra Wis., Morris Quin, Michi
gan, Otis af Stillwater, Peppard og
Hixon fra LaCroSfe, Meehans af Thies
River Falls og flere til. Efter Times
at dømme, vär ingen Fattigfolk der.
De rige delte Landet mellem sig.
Den legislative Konvention mødte
i Crookston den 17de og nominerede føl
gende Tickets W. A. Marin fra Polk
Co., S. I. Lee og N. S. Nelson fra
Norman Co. Resolutionerne er ifølge
„Times* korte og indeholder følgende:
Forandring i Statens Grain Inspec
tion forlanges, ligeledes at Barehuse
og Railroad Kommissærerne vælges
af Folket.
Platformen vedtaget Fergus Falls
bifaldtes. Reprefentanteine til Legis
laturen paalægges at virke for Nedsæt
telfe af Jernbanefragter, for Vedtagelsen
af Konstitutions Tillæg som foteftaacti
Andersons Bill (om Skat paa Jernba
neland) og for mere liberale Bevillinger
tit Drainage. Senatorens og Repré
fentflnternes Virksomhed i sidste Legisia
ur bifaldtes.
Halvor Steenerson har været i
Bismarck, N. D. bevæbnet med Rekoi
sitions Papirer for Stenmanden. Guv.
Allin tilstod den anden Side at bli
Hørt, før han vilde.'lade Stenmanden
fare.
Polk County Delegationen kom
Hjem fra Fergus med flyvende Faner.
Aldrig har Folkepartiet i Polk været
saa vel organiseret og saa enigt som
iaar, og heller aldrig har det. været saa
stärkt. Lommen vil uden Tvil saa over
5000 Stemmer i Countyet.
„Times meddeler, at Ole Bangen
er kommen tilbage fra Bella Coola, og
at Hr. Bangen bringer alt andet end
opmuntrende Efterretninger fra det „nye
Norge". Bare Kolonisterne havde
Penge dertil, vilde de reil derfra. De
skal Ⱦre meget modfaldne.
Demokraterne holder sin Co. De
legat Konvention den L3de for at vælge
12 Delegater til den emokratiste Stats
Konvention i Minneapolis den 4de Au
gust samt 14 Delegater til den kongres
sionelle Konvention, som blir kaldt se
nere. Ligeledes vælges 7 Delegater til
den legislative Konvention. Videre skal
en County Ticket opstilles.
Medens Emil Erikson og Ole
Olson skulde lægge en Kabel over Elven
straks ovenfor Dammen, fik Sugningen
Overhaand, og deres Baad førtes hur
tigt mod SlniseaabniNgen i Dammen.
Crikson spranq i Vandet og svømmede i
Land, hvorimod Olson fulgte med ud
over Dammen. Han ^holdt fast til
Baaden og blev reddet.
Vi, de regelmässigt valgte Delegater
as Folkepartiet i kongressionel Konven
tion forsamlet, fornyer vor Troskab til
frihedens og den politiske Ligheds Prin
ciper og den agte Frernjkridtsaand, som
alene kan bevare og ndvide Menneskets
Rettigheder, kundgjører herved følgende
Principer og Platform:
1. Vi erklarer og udfordrer vore
Modstandere til et. modbevise, at Regje
ringens nuoarende Finanspolitik stiller
Folket under udenlandske Kreditorers
Barmhjertighed, Kreditorer, der ikke
kjender andre menneskelige. Broder
baand end faadanne, som er betalbare i
Guld. Vi forlanger denne Politik for
andret, saa vi kan gjenvinde vor ufra
vigelige Ret til lige og jävnbyrdig Ret
færdighed for bande Kreditorer og
Skyldnere. Vi forlanger intet mere.
Som Frimand antager vi intet mindre.
Vi derfor binder os selv til Gjenop?
rettelsen af fri og ubegränset Myntning
af Sølv og Guld tit en Ratio af 16 til
1 uafhængig alle andre Nationer til
Afskaffelsen af National Banker som
Banker med Ret til Pengeudstedelse og
til Udstedelse af Regjeringen direkte til
Folket af saadan tryg og lovlig Cirku
lation, som vil sætte alle skjulte Energier
i denne mægtige Nation i en livlig Ak
tivitet og sikre. Producenten fuldt Ud
bytte af sine Produkter.
Vi crklärer Tanken udtrykt i Monroe
Doktrinen anvendelig paa vort Penge
system og respektfuldt, men bestemt an
moder alle Borgere af andre Notioner
om at afholde sig fra at blande sig ind
i vore Pengeaffærer.
2. Vi forlanger, og om vi kommer til
Magten, forpligter vi os til at vedtage
faadattne Love, font vil afskaffe Mono
polets Forbandelse i dette Land og gjøre
vor Regjering i Virkelighed til, hvad
den er i Theori: En Regjering af Fol
ket, ved Folket og for Folket.
3. Bi indser, at Regjeringsmaskineriet
i den store Nation er besværligt og sent
i Besvarelsen as et fremadskridende Folks
Fordringer, hvorfor vi er i Favør as
saadanue Forbedringer i vort nuvärende
System, som vil gjøre Schemere og Kor
ruptionister i Politik magtesløse til at
hindre det greie og klare Udtryk for
FolketsBillie eller at lægge Hindringer i
Veien for denne Billie, naar den er klar
lig udtrykt. Til den Ende forlanger
vi Vedtagelsen af-De Principer, som er
nedlagte i Referendum og forpligter 08
til at formulere og forelægge Folket for
Antagelse etter Forkastelse et Forslag ind
befattende de bedste Methoder forefundne
i de forskjellige Systemer af Referen
dum, som har ftaaet sin Prøve i Re
publikken Sweitz.
4. Vi erklærer ogsaa, det er vor Tro,
at naar vort Land betaler Taknemmelig«
hedsgjæld til be Gjenlevende af dem,
om kjämpede i Slagene og vedligholbt
vor Nation, skulde aldrig Smaating og
Bagateller komme og trænge sig ind
mellem den gamle Soldat og Hjälpen for
Livsfornødenheder.
e s o u i o n e
1, Bi herved instruerer vor Delega
tion til den nationale Folkeparti Kon
tion til Afholdelse i St. Louis den 22de
Juli, 1896, ttl af bruge alle hæderlige
Midler sprat form-Reformkræfterne ide
Forenede Stater, dersom saadan Fore
ning kan opnaaes uden Fare for Folke
partiets fundamentale Principer.
2. Vk erkjender Retfærdighedens og
Frihedens Sag i alle Lande. Den hvi
ler paa Sandheder ligesaa udstrakte som
Universet, og vi fremholder til Foragt
for alle haderlige Mænd den hykleriste
Rodhuggere«, Tirsdag, ve» 8tSc Juli, I89tf*
og teleskopiske Humanisme, som klæder
sig i Sæk og Aste over Uretten paa Cu
ba og i Armenien, medens Tusinder af
Ofre for vor egen Undertrykkelse dør ved
sin egen Haand.
Vi forpligter os til at brnge vor E
nergi for at kuldkaste Tyranni og Under
trykkelse hjemme, førend vi sätter igang
noget Korstog imod de samme Forholde
udenlands. Naar vi har befriet vort
eget Folk, forpligter vi os til at bruge
vore bedste Anstrengelser for at befri de
Undertykte i andre Lande.
SCrede Redaktør af Rodhuggeren!
I Deres Blad af 30te Juni læste
jeg en liden Artikel om en vis Dr. Ro
senberg & Cv. Anstalt i Chicago, lige
saa om lignende Anstalter af samme
Art, svm driver en Svindelforretning
ved at frarøve unge Gutter og Mænd
deres Penge og Helse ved at bekjenbt
gjøre at kunne helbrede hemmelige Syg
domme.
Jeg kjender en Ven as mig, en svensk
Gut, som har spent to Hundrede Doll,
paa Rosenberg & Co. uden noget heldigt
Resultat. Kan da ikke disse hjerteløse
Skurke straffes med Lovens Hjælp?
Brevskriveren (Navnet udelades)
skriver en hel Del mere, som ikke egner
sig til Offentliggjørelse. Etsteds ud
bryder han: Se Stor „Skandinaven",
hvor fuld den er af disse Avertisementer.
Vi kunde lægge til: Se det hellige
„Ugeblad", som advarer saa mod Fri
tænkere. Det har averteret Dr. Rosen
berg i mange Aar og skriver til hver
Uge, at det er en af de paalideligste Læ
geanstaltér, uagtet det ved, at det er ett
blot og bar Svindelforretning. Den
store Vogter for Rettroenhed, har en
Samvittighed, som kan tøieS langt for
Betaling.
,,Dumhed i Udvalg".
„Fergus Falls Ugeblad":. „Grund
loven forbyr ikke at stemme for en Tyrk
eller Hedning, om man saa vil, forudsat
at de er Borgere her i Staten, men den
s i e e i v i s e e i k k e a a n s k a
gjøre det.
Og dem, som da anerkjenber en høj
ere Lov end Minnesotas Konstitution
han bør overveie, om han ikke maafle
helst bør stemme, som han beder. Det
er dette, vi har tænkt at henlede Op
märksomhedeu paa ved at fraraade at
nominere eller vælge Fritcénkere til Em
bede".
Ovenstaaende Citat fra „Fergus Falls
Ugeblad",der redigeres asSolem.en over
feet Storaand, skildres af „Afholds-Ba
sniien" af 8de Juli for „Dumhed Ud
valg".
Saa frygtelig overlegen og fpodsk
havde jeg neppe trod, Pastor Birkeland
kunde være. Jeg synes, rent ud sagt,
at sligt er formasteligt. Ved da ikke
Pastor Birkeland, at det blot er Hr.
Solem, som har fundet al Sanbhed, og
at hans Mening er absolut ufeilbar?
Jeg skfll bare levere en Prøve paa So
lemS flaaende Logik, naar.han fremsat
ter sine Betingelser for Borgeres Valg
barhed.
Da det har faldt min Lod ikke at
läse eller forstaa noget, der sträkker sig
en HaarS Bred udover min Barnelær
dom, det, jeg kunde og viste som Barn,
derfor har jeg ogfaa Magt og Myndig
hed, i Krast af denne Barnekundskab, at
gjøre vitterligt følgende Dokument, font
alle fonde Kristne maa underskrive!
1. Jeg fordømmer Nybyggernes
Handlinger, naar de adopterede den
Uafhängighedserkläring. om er forfattet
og underfkrevet af Fritænkere i Staret
1776.
2. Jeg fordømmer föm Synd og
Misgjerning det amerikanske Folks
Balg af Fritänkeren George Washington
til Amerikas første President.
3. Jeg fordømmer fom fyndig Ud
nævnelsen af Fritænkeren Benjamin
Franklin til de Forenede Staters Uden
rigSmmifter.
4. Jeg fordømmer som topmaalt
ukristeligt ben Skam og Vanære, Natio
nen paaførte os ved at »alge Fritænke
ren Abraham Lincoln til President.
5. Dersom Landets Bel stal betryg
ges, maa Folket Fremtiden undlade at
begaa flige grove ukristelige Handlinger.
Det er derfor mm Vilje, som ved Magt
monne' stande, at tngen maa indvælges
til noget politisk Embede her i Landet,
som ikke først hor været hoS mig og taget
tilfredsstillende Eksamen i de Stats
mandskunstens første Betingelser Lu
ther og Pontoppidan.
6., Det er endvidere alle sande Krist
neS Pligt at modarbeide, hade og for
følge alle dem, som ikke har denne Tro
thi hvad Fællesflad har en troende med
en Vantro?
Jeg stal öieblikkelig sende et Kopi af
ovenstaaende til den rettroende. Pastor
Søren Pedersen i Australien, Lars Of
tedal i Stavanger og Pastor Francis
Herman af Salt Lake City, om han
sitte Missionsretser kan paatræffes, for
at høre beres Mening angaaende samme.
I Fjæset paa slige logiske Sandheder
burde Birkeland bede Solem og alle
Kristne cm Afbigt for sin taabelige
Overlegenhed overfor Paven Solem i
Fergus Falls.
K u e
..
Hvorvidt der foreligger Beviser for,
at George Washington var Fritænker,
kjender vi ikke ttl, men derimod kunde
vor ærede Indsender ha nævnt Thomas
Jefferson, der som Statsmand neppe
stod tilbage for nogen as Republikkens
Fodre. Dertil var Jefferson Forfatter
af Uafhängighedserkläringen. e b.
%il „Frisinds" Laesere.
„Frisinds" Udgivere er i en flem For
legenhed. Formændene i „Rodhugge
ren" og „Globe" lovede at sætte „Fri
sind" men under alle disse Konventio
ner har alle deres Fristunder varet op
taget, og de hor vænt ude af Stand til
at faa Arbeidet udført til rette Tib.
Længer og længer har vi af ben Grund
kommet agterud. Det värste er, at en
førfie Klasses Typograf har vi ikke Ud
tomme tit at hyre for „Frisinb" olene,
da Midlerne ikke vilde strakke til at betale
ham.
Dersom vi ikke kan gjøre nogen andre
Arrangementer, fer det ud til, at vi ved
blivende vil komme ttl at feile agterud
med Udgivelsen, til Salget er over.
Hermed er ikke at forstaa at det lægges
ned. Slet ikke. Hvad Tid vi mister nu
Hlir gjenvnndet senere. No. 6 er bare
halvfärdigt endnu.
U i v e n e
8 Karle mulkterede for Streike.
Følgende Exempel paa Tyendestandens
Undtagelses-Stilling meldes fraStarhuS,
Danmark: 8 Karle paa en ftørteGaart i
Aarhus Egnen henvendte sig eit Lørdag
Aften i forrige Höst til ©nordens For
pagter, og bad om Betaling for udført
Overarbeide i den forlø'btte Uge, hvilket
han nægtede. Om Søndogen mødte
Karlene igjen, fremkom med amme
Anmodning og sagde endvidere, at der
som de ikke fik Betaling for Overarbei
de, vilde be ikke arbeide om Søndage
og
Søgnedage efter sädvanlig Arbeids
tid. Forpagteren vilde heller ikke nu
betale dem noget for Overarbeide.
Karlene nægtede faa at arbeide om
Søndagen og de følgende Dage efter
sädvanlig Arbeidstid. Forpagteren lod
Karlene indstævne sur Retten, og ved
en i Torsdags af Ning Herreds Ret
afsagt Dom blev hver as Karlene for
Ulydighed og Opsætsighed i deres Tje
neste dømte til at Betale en Mulkt paa
20 Är.
Det engelske Overhus vedtog en«
deltg forleden Dag at ophave den Lo»,
der forbyder en Mand at gifte sig med
sin afbøde Hustrus Søster. I over 40
Aar har matt' forsøgt at faa denne Lov
ophævet, men først nu er det lykkedes at
faa et Forflag herom vedtaget i Over
huset. Nu bliver det endda et Spørgs
niaal, om Lord Salisbury, der er en
Modstander af Lovens Ophævelse, vil
tillade, at den tommer til Behandling i
Underhuset i denne Samling. Det er ret
karakteristisk, at det var et Brev fra Pa
ven, der gjorde Udflaget. Der var ingen
Udsigt til, at Forflaget vilde blive ned
taget, før det oplystes, at Paven gjen*
item Kardinal Baughn havde opfordret
de katholfle Lorder ttl at modarbeide
Lovens Uphäoelfe. De ikke-katholfte
Lorder fandt, at delte var ett NäSvis
hed, fom maatte tilbagevises, og' saa
stemte de for For flaget. Den nuvären
de Samling er, naar der tages Hensyn
til Regjeringens store Flertal i Parias
mentet, ualmindelig ufrugtbar. Salis
bury har en faa ringe Kontrol over sine
Tilhængere, at det er ham umuligt at
faa dem til at vedtage noget af de For
flag, han fremlægger, og Resultatet er.
at mani England begynder at blive
noget utilfreds med hans Regjering.
Han har" varet uheldig, botade i sin
Udenrigs- og i sin Indenrigspolitik, cg
Udsigterne til, at det kan lykke« ham at
fa« nogen af de Love vedtaget, font To
rperne lovede Folket, bliver færre og
færre.
Netop modtaget en stor Forsyning af
Stentvi,
tyovcelån,
fom alt sælges til laveste Priser.
PACIFIC B.R.
til
Hel«««
e«tu
•tit**«
letew*
««ttl»
»et««*»
RimMDilli
»»»«t»
V*n*
•mkfnW
R. P. Time-Tabel.
JS
15
o e»
€2
etatiescr:
e« stor Forsyning af Lamper,
A. J. Solberg-,
Nyt Kjjjd-"Sjop".
Ed. Erikfon har netop aabnet op et Kjød-"Sjop" paa Main Street i Fag
rus & Carlfons forrige Lokale, ligeoverfor RonneS Restaurant. Alle ©lagt
Kjød, Ham, Fist osv. haves paa Haand. Billige Priser og god Behandling -ga
ranteres Enhver.
Kom og se, hvad jeg har at byde paa.
-i«
II®
Is?
sM
6 15
1"
El®
"li
Äfgoer.
»om.:
lOSOFrn
6 15 9 80
»om.ll:«
Hg.
11 «6 »om.ll:«
Moorstvn.
Morgentrættet gaar nordover til
Gxand Forks og Winnepeg Kl. 7.10
Astentränet gaar sydover til St. Paul
Kl. 6.64
Sjennemgaamd« Billetter til Jap«« og Rut«, et«
Tacoiaa og «ertlern Pacific Steamship «o
Underretning, Timetabell
er, «art«, eller »tome
henvende man sig til ®. ®. McKay, Fergus gall»
«gent tBtt
Ohas. S. Fee,
v
»eneral Pa»sager «gent, St. 9«ml Min«.
i'
alslags Glasvarer,
Sd- ExiilrscæL,
Crookston, Minn.
Oin du. gaar til Hovedstaden, kan du ikke faa bedre Fotografier end HoS
1.0. Mossefin.
Han er altid at finde paa MuriS gamle Plads.
Prins Carl af Danmark udtalte
forn bekjendt for nogen Tid siden, at Han
ikke vidste, hvornaar han og hans Kusine,
Prinsesse Mand af WaleS, vilde faa
Raab til at gifte fig. Men da Gifter
rnaalet nu er bleven bestemt, er der og
faa sørget for dett«. -Prins Carls Mo
der, Kronprinsessen af Danmark, giver
hunt ett oärlig Jndtägt of 10,000 Pund
Sterling, medens Prinsesse Maud vil
faa 4,000 Pund Sterling om Aaret af
sin Faber. Det unge ZEgtepar vil
tomme til at bebo en Etage af Kong
Georgs Pala i Kjøbenhavn, og deS
uben vil be have ett lille Villa i Nær
heden af Bernstcrf, medens beres en
gelfle Hjem bliver et Slot i Appleton,
der tilhører Prinsesse Maub, i Närhe
btn af Prinsen af WaleS' Residens
Sanbningham.
Oxoolrstoru ZMZixiru
Dr. H. Holte,
8«gt og Kirurg,
Kontor overAnversonS Dmst-Stork.
Residens: No. 25 Syd Broadway.
Crookston, Min».
•elm Da« eg Xat. Btcfltnuen 811. Rata
STAB BESTADMT,
Crookston, Minn
Ole T. "STa mie,
S a S e
attberfen Olson Blod, Uge over for Postkonto
Crookston, Minn.
Mnm
falaua
6»H«es
eUfrteiw,
CoktkH"*
sir Xsritn
gaumet BM,
Crookston, Mitti
Crookston Garveri
garner alle ©lags Huder og Skind jit
Skoläder, Säleläder, Stringläder samt
bereder for Skindfälde, Faorestinb, Kak»
veskind, Kohuder og Hestehuder samt alt
andet til Faget henhørende.
Vi garver og bereder alle Slagö Hu
der paa hvilkenfomhelst Maade om»
Kunder ønsker. FørPe Klasses Arbeide
garanteres og Prisen er moderat.
Prisliste for Arbeide sendes paa For»
langende og Breve besvares paa Skäu»
dinavisk, Tyst eller Engelfl.
Kunder font fender os Arbeide mek
Jernbane, anmödes ont at forudbetal*
Fragten.
Vi kjøber for Kontant til Dagen»
høieste Pris fersle, frosne, faitede etter
tørre Huder og ©lind.
SErb, »ttø &
Crookston, Minn.
N.
U et tuttet et kjöbe i Sinter ca. Hest»»
-D. huder. Hver. bar Hestehoder at fSlge?:

Folkepartiets County Ticket.
A u i o o n e a s o n
Treasurer, John T. Beau dry.
e o e e s A W i k s ø
Judge of Probate, Ole E. Hage it.
S e i o s a w e n e
County Attorney, L. E. o s s a n.
S u o S o o s I I a a s a
Coroner, Dr. S e i n s.
Court Com,/ E d. e o e.
Surveyor, Ole a e y.
iste Distrikt, as. Cart y.
3 i e e i o i e r
5te V Robert a s e y.
W A a i n
'S. I. Lee.
N S N e s o n
Ole E. Hagen er fortiden i Fergus
Falls.
V
Nils Muus er udnævnt iil Ad-
efter Konventionen i Fergus Falls.
Hufl at Mrs. Lease tater Crook
'ston den 27de og 28de Juli.
Judge Ives vat i Fergus og over
var Konveutionen.
Countyets Central Komite møder
dett 28de Juli.
I en Bicycle Race i Grand
Forks faldt den ene, og den näste Mand
rendte liA paa ham med saadan Vold
somhed, at han bräkkede fit Skulder
blad. Den 3die Mand forsøgte at
svinge tilside, men fetlede. Han faldt
ogfofl.
Platformen vedtaget i Populisternes
kongressionclle Konvention i Fergus
Falls.
Iron Belt, Wis.. 12te Jul,, 'S«.
Givet paa mit Sanctum i FergnS
Falls, Minn., U. S. den 3die Juli
1527.
A a n e n u s S o e i n s
S e n n e s a n S v o e
Jørgenson Bygning, Robert Street, o o k s o n i
86 •Q
*f aaat: *om.: afgået: Horn.:
?MFm.
8 86 e 86 em.
S OB Sm. 12 25 eeoøte. saoet«
8 BO 11 S 7 85 4 45
4 06 11 88 8 10 4 10
4 80 11 10 8 40 8 45
4 48 10 52 9 00 8 86
St. Paul
SRinntaJioli»
ttabene
Deer drett.
ining
Itttberan...
Battle Lake..
Underwood.,
«all Lake....
MM Park....
gerg«»Fall»
vecdell
«at,sco......
Breckenridge.
wahpeton...
«tiner.
OB 10 88 9 90 8 06
5 85 10 08 9 80 2 80
6(8 9 52 10 17 8 10
60S 9 40 10 86 1 55
60S
»om.:
lOSOFrn
6 83 9 10 11 SO dm 1:00 Am.
7 00 8 48 12 15 18 15
7 08 8 85 18 85 11 5»
7 88 8 80 18 95 11 85
7 85 8 IB 1,00 11 85
7 85 8 IB
4 15 7 80
e e s e i N o v e s e n
P. L. Renne, Ger.
L. 8. Gossma«, Sagfører,
County Attorney.
Aug. MMer & Co..
«ere af

xml | txt