OCR Interpretation


Rodhuggeren. [volume] (Fergus Falls, Minn. ;) 1893-1898, October 27, 1896, Image 4

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90057595/1896-10-27/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

4
Rodyttggeren
09
Hblemmer hver Xitttag.
Ole E^Oagen, Red-rur.
Torlel Ofttlie,
5orcetntng$bc|»ft«
ee6ftrt»tion*trte
pr. Har *1.
Hal»»ar 0.
6eet til Rrege, Snerige «8« »enete*! 1.M
Betalingen bör «rl»,ge» i Sorflud. StWemnmnet
eske* hit til atle.
ttlftriRelia *»te»le:
"«odhvggere«",
Hllfl paa at stemme paa hver eneste
Mand af ovennænte Statsticket. Tag
den med i Valgrummet ?z märk den of
ficielle Ballot ved at sætte et efter hver
eneste Mand baade paa denne Ticket og
Folkepartiets County Ticket.
Baelgere! Vær nu paa Vagt mod
republikanske Valgløgne. "Bøigen" er
vel ved denne Tid färdig at give Sig
nolet, og ved dette Signal skulde alle
rep. Sluser aabnes. Dette hertes ud
talt af ham en Uge siden. Det var
Lommen og Hagen, han isär fremhævede
som Offere, men der kan jo bli flere.
Hvede faldt 8c. igjen fornylig. Mc
Kinley Pressen har streget at Stignin
gen af Hvedeprisen var en Følge af Mc
Kinlys Udsigter til Valg. Hvad er Aar
sagen til Prisfaldets Har McKinleys
Udsigter til Valg forverret sig, og hans
stock in trade faldt 8c. pr. Bushel i
de sidste Dage? Ifølge republikanske
Opgaver erMcKinleys Valg dead sure.
Ja de regner endog paa at faa 3 Stem
mer for McKinley for hver en Stemme
for Bryan endog i Polk Co.! Og sam
me Dag, som disse Paastande sendes ud
i Verden, falder Hveden 8c.! Beteg
»ende.
To Aar siden, lige før Valget, sendtes
Emisærer rundt for at flræmrne Folk til
at stemme for Knute Nelson, ellers vilde
alle Penge drages ud af Staten, og alle
IEgyptens Landeplager vilde bli Følgen.
Knute og Clough blev valgt, men Pen
gene reiste alligevel. Nu er den samme
Komedie oppe tgjeit. Dersom Lind väl
ges lyder det nu, vil al Kapital invest
ed her trakkes ud af Staten, og de värste
Ulykker ramme Minnesotas Børn. (alige
Barneskrøner burde ikke længere ftræm
me. Minnesotas Befolkning er vel ikke
Børn langer og lader sig dupere af saa
dant Tøv og Bedrag. Stem for Sind
og for hele Statsticketen, og Minnesota
vil engang faa en årlig Administration
"Stem for mtg, thi jeg er født
Minnesota", siger Eddy. Det er De
magogens Tale.
Saadant vil Lommen ikke sige. Han
ved, at Pengemændenes Røoerpolitik
flader hver arbeidende Moders Sön og
Datter, og det er denne Polttit han vil
rette paa. Det er derfor, han venter
Folks Stemmer den 3die. Eddy ved
ogsaa, at dette er sandt, mm han er
paa Pengemagtens Side, og da kommer
han rundt og klapper Folk paa Skulde
ren og siger: "Jeg er født i Minnesota,
vær saa inderlig snild at stemme for mig.
Selv om
I
mister Halvparten af eders
Arbeides Frugter, faa har
I dog den
store SEre at vide, at eders Kongres
mand er født i Minnesota, Og hvad
mere kan
I
ønske eder"
Og sligt Tølseri vil republikanfle Väl
gere svælge? Neppe. Enten Eddy er
født i Minnesota eller paa Bloksbjerg
er smal Levemaade for arbeidende Folk,
og de vil ogsaa lade ham vide bet den
3die. De vil stemme for Lommen.
Republikanerne er ikke saa skraasikre,
font de giver sig Mine as at være. Bryan
har gjort en Kampagne, som er enestaa
ende i Landets. Historie. Som en Hvir
velvind farer han over Landet, og med
sin mägtige Veltalenhed tager han Be
folkningen med Storm. Han har holdt
op til 23 Taler paa en Dag og ser ikke
ud til at trattes. Folk strømmer til for
at høre ham i Tusindvis, og hans
Ord og Tale til Folket synes have mere
Indflydelse end Hannas Guld. Slig
font det nu ser ud, vil Bryan utvilsomt
bli valgt. Og om dette fler, vil en ny
ZEra oprinde i Amerika- en 2Era af
Selvstændighed og Fremgang, Velstand
eg Velvære. Da vil Udtrykket: "Ame
rika for Amerikanerne" bli til Virkelig
hed til Sandhed. McKinley mener
Amerika sor engelske Syndikater.
Under sidste Valg Canada udsendte
de store Fabrikanter et Ctrkuläre og tru
ede med, at dersom de Liberale seirede,
vilde de nødes at lukke sine Fabrikker
og affledtge sine Arbeidere. Ogsaa der
fik Pengemagten Kirkens Authoriteter
til at skræmme paa sin Maade. Men
det hjalp ikke. Folket taalte ikke saa
dant, og de Liberale seirede. Märke
ligt som det er, Fabrikkerne standsedes
ikke. De gaar som før.
Nu drives samme Trafik her i Lan
det. Fabrikanterne truer, Pengemænd
truer, og Bisper spoor tide og skræm
mer, alt de kan. Vi hoaber, at Folket
ikke taber sig dupere af de opstillede Fug
leflræmer, men stemmer sin egen Over
bevisning sont frie Mænd i et frit Land,
og de vil siden sinde ud ligesom i Ca
noda at de spaaede Ulykker udebliver.
Jo mere Selvstændighed jo mindre Fare
for flige Ulykker jo mere Feighed,de
sto større Magt giver bet Pengemagen,
og den kan saameget lettere bringe sin U
lykker over Folket. Var Mænd, ikke
Tralle.
Eddys Tale i Ctookfton forleden
var det ynkeligste Tøv enbnu hørt af i
en Valgkamp. Han undskyldte sig med,
at Doktoren havde forbudt ham at holde
længere Taler nu, da han var udslidt,
men vilde dog minde Folk om, at han
havde gjort en hel Del for Crookston og
Polk Co., og at han havde Folket her
oppe hjertelig kjær. Ligeledes forsikrede
han, at den næste Kongres vilde bli af
gjort republikansk, og derfor vilde det
bli en Ulykke, om han blev flagen, da
han kunde gjøre mere for Distriktet, end
Lommen muligens kunde gjøre. Videre
troede Eddy, at han var berettiget til
Folks Stemmer, da han ikke olene var
den eneste Kongreskandidat fedt i Min
nefola, men tillige havde Ord for at
være den vakreste Mand Kongressen.
Dette moa man vel sige er Politik,
'om forflaar. Han refererede til Lom
men som norfl rimeligvis for at vise, at
en af saodan Herkomst vor uberettiget til
Folks Stemmer.
I
det hele var den rep. Rally
i Crook
iott en storartet Fiasko.
At John Lind blir beit næste Guver
nør i Minnesota ber om er ber ingen
Tvil. Og han vil forandre Perso nolet
i R. R. & Varehus Kommissionen og
Hvedeinspektionen er der Heller ingen
Tvil om. Hon vil gjøre alt i sin Magt
for ot nedsatte Fragterne og faa en ar
lig og redelig Gradering af Hvede.
Dette er of uhyre Vigtighed for Farmer
ne faa vigtigt, at det er unødvendigt
for os ot forsøge nogen Beskrivelse deraf.
Farmerne forftaar dette selv langt bedre
end vi.
Men det er ett Ting, vi vil mittbe
Læserne om, og det er bette: For ot
Lind ton gjennernsøre disse nødvendige
Reformer er det absolut nødvendigt, ot
han har Legislature» paa sin Side.
Ellers vil hatts Besträbelser være frug
tesløse. Man kan ikke vente, ot de
Mand, som øder Tid og Penge paa at
beseire Lind og välge Clough, vil have
Sympathi med Lind, naar Legislature»
møder. Man moa vente, at de vil søge
at hindre enhver Reform. Bi vil der
for minde enhver om at ihukomme alle
Populist Kandidater for Legislature».
For Polt og Normon Countyer har
A. Monn, S. G. Lee og G. G. Gil
bertfon, alle ere prägtige og staalfaste
Karer. Vær sikker paa, at du stemmer
for dem. I
O. Emerson. A. T, Vigen, T. H. FroS
lie og Knud Pederson. A. B. Pedersen
fra Rothsay er Kandidat i 50de Distrikt.
HanS Medkandidater hufler vi ikke, men
vær vis paa at stemme „Populist" for
Legislature« overalt. Bi kon ikke
navne olle ved Navn. Stem for Folke
partiets eller Fusion Kandidaterne, ikke
for Kandidaternes Skyld,, men for Re
forutfagens Skyld, for den Sag disse
Mænd representerer.
«odhugg-re«, TirSdag, de« 27de Oktober, 1896.
Ligeledes er det af største Nødvendig
hed, at hele Stats Ticketen balges.
Det et nødvendigt at have en Attor
ney General, en Stats Treasurer og en
Stats Sekretær, font er i Sympathi med
Lind sor at rette det range ved Stats
Styrelsen.
At splitte op Ticketen er at ødelægge
det gode Arbeide. Lad bet ikke ske. Lad
ingen Fiende as vor Sag flippe tnd no
gensteds. Stem straight fra øverst til
nederst thi enhver Fiende valgt til den
mindste Office vil i Fremtiden svække
vort Parti. Enhver Ven indvalgt vil
støtte Sagen og være en Hjælp i næste
Kampagne. At stryge nogen paa Ticke
ten er selvmorderift. Lad det ikke fle.
Til Folkepartiets Stemme
berettigede i Polk Co.
1
Venner og Medborgere!
Da nogle faa Mænd, hvoriblandt
enkelte som giver sig Skin af at Ⱦre
Populister og Venner os vor Sag, det
sidste har cirkuleret falske og ærekrænkende
Beskyldninger mod en af Kandidaterne
paa vor Ticket, tror vi det er vel, ikke
alene for Partiet, men i Sandhedens og
RetfärdighedenS Interesse at advare
Venner af Reform imod Bolterne og
appellerer til alle Venner af vor Sag
om ikke at tro disse falske Rapporter,
men staa Skulder til Skulder imod den
sälles Fiende.
Ole E. Hagen, hvem disse Mænd
forsøger at beseire, har helt siden Or
ganisationen af vort Partt været en as
de mest ivrige Forsvarere og trofasteste
Arbeidere for politisk og foetal Reform.
Da han ofte har hovt Leilighet» til at
blotstille Korruption og Misbrug i Em
bede, har han paabraget sig Fienber,
hvilket er en anben Grund, hvorfor hatt
fluide faa forenet Støtte af gode Bor
gere og Skatteydere. Som Redaktør af
det Folkeparti Blod, der har ben største
Udbredelse i dette Kongresdistrikt, har
han ydet en betydelig Tjeneste og bidra
get meget til Partiets Fremgang. Vi,
sont ere hans Naboer og Venner og har
hovt Anledning til at lære ham vel ot
fiende, kan bevidne vor urokkelige Tro
paa hans ZErlighed, Oprigtighed, gode
Karakter og pletfrie Vandel.
Hidindtil har endnu ingen vovet at
kaste en Skygge af Tvivl over hans gode
Navn og Rygte, før nu da han Blev
nomineret for et Embede.
Paa den sidste County Konvention
nominerede Folkepartiet Ole E. Hagen
for Judge af Probate, et Embede hvor
til han er særdeles vel flikket baade hvad
Uddannelse og Erfaring angaar. Nogle
faa Mand, deriblandt enkelte mislykkede
Embedsjägere, ledet af Misundelse og
Hævn, har bestemt sig til at hindre Ho
gens Valg. I dette Dtemed har de
forenet sig med Republttoneme, og gjen
nent et republikansk Blad publiseret de
vildeste Løgne og Insinuationer om denne
vor respekterede Medborger og Foltepar
ti Kandidat.
De blusser ikke engang ved at drage
hans religiøse Anskuelser ind i Politiken.
I
det Haab at splitte Folkepartiets
Stemmer har de ved Petition opstillet
en independent Kandidat det synbare
itemed at vælge en Guld Standard
Republikaner til Embede.
Venner, vi tror, Ole E. Hagen vel
fortjener den Wre, vort Parti har vist
ham, og det samme tror vi om enhver
Mand paa Folkepartiets Ticket. Vi
tror, det vilde bli til Partiets SEre og
Berømmelse, ot hver Mand paa Ticketen
vælges med Partiets fulde Stemmeantal.
Lad os ikte følge vore' Fienders Rood,
men staa femmen om alle vore Kandida
ter og de Principer, de representerer.
Vi haaber, ot, naar Stemmerne er talte,
det skal vise sig at ingen Fiende af vor
Sag flal være valgt i Folkepartiets
Banner County. Vi appellerer til alle
gode Mænd og Populister om at stemme
Ticketen straight og ot forsvare vore
Kandidater faavel imod Fiender som
falske Venners Sladder og samvittig
hedsløse Pioner.
P. M. Ringdal.
Frank Joe 8.
Henry Norland.
AntonLindem.
John E. Oppe gaard.
Fra Grant County.
Vestens Farmer du maa vaagne
Af den Søvn du ligger i,
Ellers vil der Trælle blive,
Som nu bære Navnet fri
Du maa vogte disse Klodyr
For de røve oil dut Skat
Dersom du ei vil indhylles
udi Nødens mørke Nat.
Ja gartnerne og Arbeiderne maa
vaagne op og lære at stemme for sig selv
og ikke for sine Fiender og Undertrykkere
længere, for ellers blir det snart forsent.
Det blir rimeligvis ikke saa svart länge
før Kapitalistmogten tor Stemmeretten
ifra Arbejdsmanden og lægger Magten
i Häuderne paa nogle faa, og ot faar da
et Embeds og Pengeorristotroti beskyt
tet os en stork Militærmagt, og do Ion
Formerne og Arbeiderne sige Farvel til
den Frihed og de Rettigheder, Han ikte
forstod at benytte sig af. Rigmændene
i Psten har allerede gjort Forberedelser
i den Retning.
B. O. Flower fortæller 08 i Oktober
nummeret af "Arena" for 1894, at
Millionærerne i Nyenglandsstaterne Har
paa sin egen Betostning ladet opføre væl
dige Bastiller ifra hvilke de kan regjere
Folket. Tanken er naturligvis den, ot
naar Pengemagten ikke længere kan re
gjere med List, faa vil de regjere med
Vold og Magt.
Vi kan fe denne Urettens Aand over
alt ifra Forenede Staters Højesteret og
ned til en simpel County Advotat kan
spores denne Favøriseren af Magtha
verne.
Det er nu omtrent et Aar siden Høte
steret dømte, at Rigmandene ikke behø
vede at betale Stat af fine Millioner.
Dette burde være not til at vätte den
mest Ligegyldige. Vi har set hvorledes
Arbeiderlederen Debs blev uben lovlig
Retførelse af en Pengepartifl Dommer
dømt til at kastes i Fængsel. skjønt han
intet havde forbrudt imod Landets Love.
Ligeledes Har vi fet, hvorledes en Gene
rals Datter blev ilagt en ubetydelig
Mulkt, for at myrde en liden fattig Gut,
font ikte Havde gjort noget andet Ondt,
end at tage nogle Pærer ifro Hendes Fa
ders Have.
Og hvad jeg fortalte i "Rodhngge
ren" ifjorvinter om Kings ulovlige Ar
restation af en fattig Farmer, tror jeg
kan tjene som Bevis paa,Hvad den simple
Arbeidsmand kan vente af disse Aager
karle og deres Hælertifle Embedsmænd,
som nu sidder inde med Magten. Jeg
haaber, at ret mange af de, om hidtil
har stemt for Republikanerne, endelig
vil faa Minene op og i Høst stemme
for de Kandidater Folket har stillet op,
og ikte for de, som Kapitalisterne Har
fat paa sin Valgseddel.
Farmere og Arbeidere stem for Bryan
og Lind og Lommen og frit og
I vil
derved bringe Haab om bedre Æiber for
ben trallende Befolkning.
Og nu ba bet lakker imod Valget, kan
bet kanske ikke vare af Veien at, fe de re
publikanske County Kandidater lidt efter
i Sømmene. Der er nu for bet første
Couutyadvokat Casey. Republikanerne
har tf fe bet som kaldes ©famfølelfe, for
om saa var,havde beitte nomineret ham
enblijønt for ikke at gjøre ibctminbfte en
Del af bent Uret, saa er not Sandheden
ben, at mange arbeidede ihærdigt mod
ham, men King og andre Ringledere
vandt Seier paa Konventionen og fik
ham nomtn-.ret.
Men bet er intet mindre end en For
nærmelse imod sund Fornuft, at forlan
ge, at Folk flal valge en saodan, som
Casey til et saa vigtig Embede. I
saa
ham ivaar i Elbow Lakes Raadhussal,
mindst fire Hundrede af Grant Coun
tys Vælgere, husker I, hvor hjelpeløs
og uduelig han stod ber til Spot og Spe
for ben hele Forsamling. Men var det
nu bate Udueligheden, saa kunde man
tdetmindste føle Medynk med Fyren, men
Casey er jo omtrent blottet for alt, font
kan kaldes Retsfølelse. Se for EkZern
pel, som han behandlede mig. Alle som
læste min Artitel i "Rodhuggeren" ved
at det var om King, jeg strev, og bet
temmeligt haarbt, men alligevel førte
Casey mig frem for King. Findes der
noget Menneske, selv den mest hoard
naifebe Republikaner, fom vil paaftaa,
at King var en uinteresseret Dommer i
benne Sag. Nei bet er umuligt, og bet
maa være indlysende for nogen hver, at
Casey er nomineret af Aagerkarlerne og
at han vil vedblive at tjene dem.
Casey har nu været Countyadvokot i
to Aar og i den Tid har han vel lagt
Conntyet i større Udgifter end andre har
gjort, fom har været i Embedet tredob
bel: saa lang Tid. For omtrent et Aar
siben, tom ber en Mand til Ashby, som
sagde sig at være fra California og som
ber paastobes var afsindig. Casey ord
rede Sheriff Nash til at reise til Cali
fornia med Manden. Efter hvad som
er mtg sortalt, var der en eller to Mand
til, font skulde følge Sheriffen til Cali
fornia med Manden og dette tostede
Coimtyet, hvad Knut Fuglie fortalte
mig, ooer $600.
Enten det er af Uduelighed eller af
©odtgjørenheb mob fine Venner flal jeg
itte sige, men jeg har selv feet og last et
Copy af et Dokument hvor Cajey beor
drer Sheriff Nash udbetalt $3 pr. Dag
for at være tilstede i Justice Court hvor
den lovlige Betaling er $1 pr. Dag.
Jfjor Høst blev én Mandi Ashby
arresteret for at have ftjaalet n Vogn,
da Sagen kom op i Elbow Lake vidste
Easey ikke det mindste ont hvad Slags
Vogn det var eller noget som kunde lede
til Domfældelse af Manden, men blev
stoaende der og glo fom almindelig og
Skattebetaleren faar vel betale Sagen.
Forleden Uge fik han arresteret nästen
ett hel Treflercrowd eller en fem sex
Mand tror jeg det var, da Sagen tom
op stod Cafey der og gabede paa samme
Bis og Justicen bad Mændene gaa.
Min Arrestering og hele den Dumhed
koster vel Conntyet kanske over $200.00
og alt dette gaar snart op i tusinder af
Dalere, fom flal udpresses af tn fattig
Befolkning og endda vil Aagertorlenc,
ot
I flal stemme for Mact Casey, men
faa taabeltg er vel ikke Välgerne af
Grant County.
For Judge of Probate nominerede
Rep. Andrew Offthun dette er en ung
Fyr, fom kom hid lit Grant County for
nogle Aar siden og gav sig ud for Pro
hibitionist, men det gtk med Offthun,
join det gaar med faa mange Prohibition
nister, saa snart det er Anledning til at
faa Embede gaar de ever til Republika
nerne og paa den republikanfle County
Konvention for to Aar siden stod Oss
thun op og brautede af, at han havde
været Prohibitionist, men nu vilde han
tilhøre det Parti, som vilde opretholde
Lov og Orden. Hr. Offthun er ogfao
Byadvokat i Elbow Lake og det kan
kanske være intere$|ant nok for Væl
gerne at vide hvorledes Hr. Offthun
opretholder Lov op Orden.
Ifjorvinter ett Dag reiste en Farmer
ifra Pomme De Terre til Elbow Lake,
der kom han til, isammen med nogle
flere, at fingre med en ledt Revolver faa
©ludet gik af. Det er imod Byordi
nancen at affyre Skydevaaben inden
Bygränjen. Jeg har hørt Historien
fortælle af Farmeren og han paastaar
at Sindet gik af uforvarendes, men
alligevel blev han arresteret nogle Dage
ester benne Affäre og ført for en Justice
og ilagt en Daler Mulkt, og det var jo
ikke meget men efter som Farmeren for
taller fik de indkaldt en utallig Hob med
Vidner og Omkostningerne blev saa store
at Farmeren itte vilde betale bet, og
appellerede tit Distriktretten, og hans
Sag fluide kommet op ivaar, da jeg var
derborte, men da min Sag fluide op,
hørte jeg Gnnderson spørge Ossthun om
Formerens Sag skulde op før min „No
hisCase won't come up this term,"
svarede Offthun „Are you going to
continue it?" spurgte Gnnderson vi
dere, Oh, no,
it out of Court, but I won't tell
him so yet, I like to keep him
scared", svarede Offthun O, is
that the way you carry on Jus
tice in this County", bentarkede Gnn
derson. Slig oltsoo er det Ossthun
opretholder Lov og Orden, ikke saa gan
ske retfærdigt synes mig, for havde Far
meren gjort noget strafværdigt, faa
Burde han varet afstraffet og havde han
ikke gjort noget strafværdigt, burde
han faat gaat ifred.
Slig Rettergang lugter stærkt af
Kings Retspleie og passer baarligt i et
kristent Samfund.
At Hr. Offthun mente det nolsaa op
rigtigt, ba han ubtalte sig saa Salvel
sesfuldt om Lov og Orben, bet er ber
vistingen Tvivl om, men bersom ben
Historie fom Mr. Williams fortaller
medfører Sandhed, faa maa vel Hr.
Ofsthnns Lov og Ordensbegreber være
noget forfjert ubviflebe. For nogle
Aar siden fortæller Williams engagerede
ban Offthun til at inbfasfere nogle
Penge han havde tilgode as en Mandi
Glenwood, men Oftfhun paostod at han
itte havde varet istand til at faa udbetalt
noget af Manden, faa for nogen Tid
siden fik Williams en anden Prokurator
til at rtife til Glenwood og kræve Man
den og bet vidste sig da at Pengene var
betalt og denne Prokurator kom tilbage
med Kvittering givet til Manden af Os
thun for flere Aar siden, Ru vil Mr.
Williams have Pengene af Offttjun, men
han negter at Betale dem, faa for nogle
Dage siden stevnede Williams Andrew
Ossthun for en Justice, men for Retten
paaftob Ossthun at Sheriffen ikke havde
oplæst Stevningen for ham og saalebes
blev Sagen kastet ud af Retten. Sheriff
Nosh derimod paaftob, efter sigende, at
han hoove læst Stemningen paa lovlig
Maade, men ester dette at dømme, maa
eu af disse Herrer sige Usandhed, hvem
det er, fan vel ikke være faa godt ot vide
for den uindviede, at bet fer noget tve
tybigt ub det er sikkert. Mrl Williams
flal bog ikke være ment paa at give bet
op, for efter Forlybenbe flal Sagen
tomme op igjen en af Dagene og ba for
haabentligvis vil itte Nash glemme at
læse Stemningen i rette Tid og da faar
vi vel høre noget udførligere om hvordan
bet gaar med Manien som vilde være
med i Lov og Orden Partiet. Ingen
maa dog forftaa det derhen at jeg har
noget imod Hr. Ossthun, men jeg tror
bet er i fut Orden at Välgerne faar vide
hvadflags Mänb be stemmer for.
For Legislatnren blev Louis Foss
gjennomineret. Dette er ben samme
Foss fom flre» med saa megen Salvelse
i Rodhuggeren.forleben Vinter, „Hvor
for jeg er Republikaner". De som kjenbte
til Foss's politiske LøBebatte lo Bare ab
bet hele Væv, for Sandheden er ben, at
Foss var en af de første Alliancemænd
her i Conntyet og bet var AHiancemænb
som hjalp ham til at komme paa Valg
feddelen om jeg ilte tor Feil, for sex
Aar siden men ikke før var Hr. Fef8
tommen inden Courthufets Vægge før
han blev en ren Republikaner.
Senere hen da Aagerkarlene fandt at
han var dannet af et faa letformeligt
Ler indfaa.de snart at han vor Manden
fom de behøvede og for to Aar siden fik
A. S. King og Harold Thorson ham
nomineret for Legislatnren. Harald
Thorson gik selv Delegat for ham til
Konventionen og at han hor gjort til
fredsstillende Arbeide for dem i Legis
latnren beviser vel bedst den Omstæn
dighed at be nominerede ham igjen.
Spörgsmaolet blir do for Eder Farmere,
bør
I
vælge Aogertarlenes Kandidater
eller eders egne. Lad enhver gjøre efter
sitt Forstand. Populisterne har, tror jeg,
været särdeles heldig ved Nomination af
Kandidater iaar.
For Kasserer, Adolf Borgen. Hom
kjender vi alle vg har kjendt ham siden
han var en Smaagut. Han er en intel
ligent, jtravfom og frisindet ung Farmer.
Tobias Sauby, Kandidat for She
rifftmbedet, et faa vide* om kjendt at
bet er unødvendigt for mig at sige videre
om ham. Han er en Mand fom hat
faaet lære i Livets Skole og har hovt
baade Modgang og Medgang. Hon hor
prøvet hogd det betyder at være i ett
Aagerkarls Vold og det er tfke rimeligt
at han vilde lade sig gjøre til et Redskab
i deres Händer. Heller ikke tror jeg han
vilde forsømme at læse en Stevning paa
lovlig Maade, selv om Klageren tfke
tilhørte dett rette.Ring. Ja, jeg har
endog saamegen Tiltro til Hr. Sauby ot
jeg tror han vilde holde sig udenfor alt
Ringleden og da vilde fandelig en hel
Del være vundet. Stem derfor paa
ham, Vælgere, near Dagen kommer.
For Judge of Probate, Henry Pen
nock, er ogfaa en Bra Mand. Han har
varet vor nærmeste Nabo fnart i tyve
Aar og har lært ham at kjende fom ett
retskaffen Mand. Mr. Penned var med
Krigen i tre Aar for at Befri Negerfla»
verne og nu tar han ligesaa virksom Dek
i Kampen for Befrielsen of de hvide
Slaver. En Ting er da sikkert, Mr.
Penned er ingen Gambler. Stem der
for paa ham.
Min Artikel er allerede lang, mett jeg
maa alligevel faa Lov til at fortælle om
bet Debatmøde mellem Guldmandew
Scofielb og Populisternes Kanbibat for
County Advokat, George Ketcham, sidste
Lørdagsaften. Hr. Scofielb begyndte
meb at give en historist Ubsigt over den
Tid, der ingen Penge vor. Folk Brugte
Kvæg istedetfor Penge, og hvor slemt bet
blev naar bet traf at ben ene maatte Be
tale ben anden en halv Ko. Denne
Skrøne stal han nok ha lært af Eddy,
siges der, men libt om libt kom han nd
over og til at flilbre i be mest offlræk
kenbe Farver hvilten Ulytte det tom til
at bli om benne fynbige Flom af Sølv
penge fluide lomme til at oversvømme
Landet. Et Par Minutter efter mod
fogde hon fig selv ved at paastaa, at om
vi faar fri Sølvmyntning faa tommer
der til at Bli større Pengemængde end
nogensinde før, for Guldmændene vilde
tage Guldet væk og de Forenede Staters
Myntværkfteder kan itte støBe mere end
nogle faa Millioner om Aaret, om de
nrBetber baabe Not og Dag. Scosteld
er itte faa rent baarlig Taler men Em
net var tørt og han brat bet ene Glas
Vand efter bet anbet medens han stob
med en mexikansk Dollar i Haanben og
prøvebe paa at gjøre os BegriBeligt hvor
uretfärdigt bet var ot kalbe ben en Dol
lar.
George Ketcham paa sin (Side mente
at naar over to Trebiebele af Farmerne
er i bundløs Gjeld, faa Behøver vi ikke
noget anbet Vibnesbyrb for at ber Behø
ves flere Penge, men at det er umuligt
under vor nuværende Guldmøntfod naar
Hveden betales med 40c pr. Bushel,
Hovre 10c pr. Bushel og Uld 8c pr.
Pund, at Betale noget af fin Gjeld og at
bet rækker ikke engang til at betale Ren
ter og ©fat.
Ex--Lovgiver Conestorp vor med fom
det fyntes, for at spørge denne Spørgs
maal og derved forstyrre Taleren, men
det hjalp ikke stort. Ketcham er Begeistret
i sin Sag for Farmerens Frigiørelse og
bet er not berfor AagertarlpreSfen et
imob ham.
Miss Nelly Jacobs, Rebaftør af
„Herman Enterprise" og Populisternes
Kanbibat for Superintendent af Schools
overvar Debaten.
Det er en tækkelig ung Dame og ont
jeg ikke tar storlig Feil, vandt hun alles
Hjerter med bet samme. Hun havde
efter font liun selv fagbe, været Republi
kaner indtil nu nylig, men efter at have
grundigt undersøgt Pengespørgsmaalet
fandt hun at intet ärligt Menneske kunde
vare Republikaner langere.
Jeg vilde ønske otret mange Ktiinbei
vilde følge Miss Jocobs Eksempel og
studere Pengespørgsmaalet og jeg er sik
ker paa at de vilde ub ben3bie November
og stemme for Nelly, selv om bet stor
mer temmelig haarbt herrunbt iaHefalb
kan jeg sor filtre hende en stor Mængde
Kvindestemmer.
Ekeren & Simonson,
Rothsay, Minn.
Sælger Sko, Stövler og forresten
alt til Forretningen henhørende. Sko
eller Støvler fjöbt af os syes igjen frit.
So aler nagles, saa de aldrig løsner.
De har ogfao begyndt med Sadelmager^
forretning og har et stort Udvalg af
Sæletøier.
Kernt
5p ecialif i Nervesygdomme»
Elect ro »Magnetic Doktor,
helbreder Børn og Kvindesygdomme
fuldstændigt ut en Smerte, famt Udflet,
Kraft, Bylder og andre Gevæxter, (ind
vendig), Reumatisme, Brystsyge, Ma
vekotar, Feber, daarlige Øine og Øren
'm. m. Anvender ikke giftige Mediciner,
heller ikke Branding eller Skjæring.
Kontor: Ved Siden af City Hall.
Bernt Hoel.
gwtet.
Det bedste $1. Dagen Hotel i Fergus
Falls. $3.50 Ugen.
Da jeg netop har overtaget dette Ho
tel, er jeg faa fri at anbefale mig paa
det bedste til Landsmænd i og omkring
Fergus Falls samt til enhver Reisende,
fom besøget Byen. Den bedst mulige
Behandling garanteres alle. Kom og
orsøg og fe, om jeg ikke holdet Ord.
O. E. Sundnefs, Eier.

I. H. Ulsaker, gorøanb.
O. H. ms-ker.
Fergus Falls. Minn
For President
WILLIAM .TENNINGS BRYAN.
For Vice President
THOMAS E. WATSON.
Presidential Elektors.
T. J. MEIGHEN, WILSON BORST, H. H.
BONNE WELL, JOHN H. IVES. JOHN BAY
SMITH, SYLVESTER KELLIHER, CHARLES
D'AUTREMONT, HANS P. JORGE, JAMES
DILLON.
Stats Ticket.
Bor Governor, JOHN LIND.
For Lieut. Governor, J. M. BOWLFR.
Secy, of State, JULIUS J. HEINRICH.
State Treasurer, ALEX. MC KINNON.
Attorney General, JÖHN A. KFYFS.
For Congress
EDWIN B. LOMMEN.
L«s Artiklen om "Struck" Jury paa
tde Side.
Otter Tail har vi John
I am going to throw
Ingeborg
Mons on.

xml | txt