OCR Interpretation


Rodhuggeren. [volume] (Fergus Falls, Minn. ;) 1893-1898, November 17, 1896, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90057595/1896-11-17/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

LA
&
v
I
iTFtt tøno °ga åhört °k«w
ttil
Ben Strawbridge, Dommer Joes
Hnrtigskriver, og Denttst Robertson
indgik et besynderligt Væddemaal før
Balget. Vaddemaalet gjaldt President
valget, og Indsatsen oar Kontrahenter
nes Knebelsbarter. Detaljerne var, at
dett, som tabte, skulde rage af sig halve
Knebelsbarten og lade der andet halve
sidde igjen. Strawbridge, der væddede
paa Bryan, tabte, og Torsdag Kl. 1
skulde begge de væddende Parter møde
for Justice Holt og eksekvere Vædde
maalet. Robertson tom 5 Minuttet
i for fent, og denne Forsømmelse fortolke»
des til Strawbridges Fordel og frelste
i hans Knebelsbart.
picicwicK^YÅTm.
Ryjhr-Shape dolftngf# Odd-Shope tøen.
Cneeemoa tticitAtkeonn Co. /aAKAR»
(frootfton 00 Omeg«.
Læseren anmodes at se efter hvem
som averterer i „Rodhuggeren".
Læg Märke til Riedesels Sko-A
vertissement i dette No.
Bil du ha gode Portræt saa gaa
P. E. Lynne's Fotograf Galleri paa
Robert Street, over for Post Office«.
Erik O. Hagen kom Onsdag hjem
fra Fergus Falls, hvor han har hjulpet
til Rodhuggerens Office et Par Maa
ueders Tid.
Naar du skal sende et Porträt af
dig til dine Venner, Slagtninger eller
din Kjäreste saa gaa til E. P. Lynne og
faa det bedste.
Republikanerne havde en Seiers
fest Operahuset Torsdag Kveld. T.
B. Walker og Montague talte Glcedens
og Frydens Ord. Kun faa Mennesker
deltog.
Rocky Mountain The kurerer For
stoppelse, sick headache, gitter Styrke
og nyt Liv.
Logen Odin No. 36 møder hver
Lørdag Aften Kl. 8 pav Minerva Hall.
N. C. Enstrønt, L. D.
Andrew Boen, ert Broder af Ex
Kongresmanden, var i Byen forrige
Uge. Han representerede Northern
Life Insureance Company af Min
neapolis.
A. Solberg er dett eneste Groeery
Handler som averterer i „Rodhuggeren"
Derfor har han ogsaa en god og øgende
Forretning.
To Brobyggere, Peter og John
Hattman, hovde et slemt Uheld under
Sammensætningen af en Staalbro i St.
Htloire Onsdag forrige Uge. Stillad
set faldt ned, og begge Mænd tumlede
paa Hovedet ned i ett Fladbaad, som
laa paa Bandet. Den ene flog sig be
vistløs og bumsede ub of Baaden og ned
i Bandet, deu anden brækkede en Arm
og fik andre stygge Skrammer. Tiltrods
for den brudte Arm kastede han sig i
Bandet, fik sat paa sin bevistløse Broder
og drog ham tillands. Läge blev til
kaldt, og begge skal komme sig.
A. O. Sandon dude i sit Hjem
her i Byen paa Onsdag af Kraft i Ma
ven. Han drev et Par Aars Tid For
retning her i Byen sammen med Mr.
Langlie. Sidste Baar afsluttede de
fr.
Forretningen, og Hr. Sandon aabnede
•x ny Forretning ved Climax. Hans Hel
bred var imidlertid brudt, og en Uge
siden kom han ind til Byen for at føge
Lægehjælp. Alt var forsene, og det gil
hurtigt nedad, til han Onsdag Aften
drog sit sidste Aandedræt. Hr. Sandon
var ett stilfärdig, godslig Person, font
vist aldrig gjorde noget Menneske Men.
Han efterlader sig Hustru og flere Bm.
Begravelsen foregik paa Fredag.
En bedrøvelig Historie fortælles
fra Thief River Falls. To Smaagutter
ved Navn John og Otto Olson gik ett
Dag til en Nabo Town of Numedal.
Afstanden var 2 Mil. John er 14 Aar
og
tog
for
en
at
Bøsse
med
se efter Vildt. Paa Veien
hjem
ont Aftenen kom Uveir over dem, og de
tabte Veien. Den lille Otto blev snart
træt, og Broderen tog ham paa Ryggen.
Den näste Morgen fik en Ole Arneson
se noget ude päa sin Ager, der lignede et
menneskeligt Væsen. Væsenet faldt om
i Sneen og blev liggende. Arnefon tog
straks en Hest og red ud tit Stedet og
fandt til sin Forskrækkelse den 14-aarige
John ligge der tilsyneladende død.
Gutten bragtes ind i Huset og Forsøg
gjordes med at bringe ham tillive igjen.
Arneson red otier til ©uttens Hjem,
men tttgett var hjemme. Faderen, en
Enkemand, var ude paa Arbeide, og ett
Søster var retft til Thief River Falls
Dagen før og af Uveiret hindret fra at
komme hjem. Arneson meldte det fore
faldne til Naboerne, og Undersøgelse
efter Otto sattes igang. Søgningen
var forgjæves. Endelig kom John til
Bevisthed
og fortalte, hvorledes han
havde baaret sin lille Broder omkring i
Nattens Mørke og Snestorm, og at han
laa et Stykke fra hvor han selv blev
liggende. Ester at have fortalt dette,
blev han bevistløs igjen. Lille Otto
fandtes straks efter ifölge Broderens
Udsagn. Men han var ihjelfrøfen oz
stiv. Sidste Underretning lyder, at
John stal komme
sig.
Hans Kamp i
Snestormen med sin lille Broder paa
Ryggen er en Heltedednft.
Ätmte Nelson«
Hvergang Knute Nelson har været
Kandidat for et Embede i Minnesota
og vi har ikke levet länge net til at er
indre den Dag, da Knute Nelson ikke
var Kandidat for noget var det John
Lind, som tog op Kampen for ham blandt
Svenskerne deroppe, og hvergang der
blandt dtf|e begyndte at reise fig Mis
lyd over, at Nordmændene altid drog
Saa begav det sig, at han setv blev
Kandidat for det samme Embede, fom
han sin Tid mere end nogen attdett
Mand i Staten bidrog til at give til
Knute Nelson, og matt ventede med
Rette as denne nu, selv om han under
Omstændighederne ikke fandt at kunne
tage aktiv Del i Arbeidet for John
Lind, at han idetmindfte ikke vilde op
træde imod sin gamle Ben og Forbunds
fælle.
Noget fligt har dog aabenbarlig al
drig faldt Knnte Nelson ind. F°r ham
er der kun et Hensyn, der bestemmer
hans Vei, og det er Knute Nelson, Knute
Nelson om Morgenen, Knute Nelson om
Middagen, Knnte Nelson om Aftenen
og Knute Netfon hete Tiden indimellem.
Og da det traf sig faa, at John Linds
Kandidatur i dette Tilfælde ikke faldt
sammen med Knute Nelsons personlige
Interesser, lod han sig »kke for et Pie
blik genere i Valget af Kampmidler mod
fin gamle Ben han tog det tarveligste,
men mest virkningsfulde, han vidste:
politist Stodder og politisk Bagvaskelse.
Vi skai ikke fäste os videre ved Sagen
her, da den er over nu, og da Knute
Nelson af Minnesotas Folk har faoet
det Svar, fom han fortjente. Vi ønskede
kun at henlede Opmærksomheden paa
den, samtidig som vi vil lade vore svenske
Venner deroppe forståa, at Nordmän
dene i sin Helhed i Minnesota ikke bil
liger Knute Nelsons Behandling af John
Lind.
Politisk Troløshed og politisk Sti
mandsfard idetheletaget vil af vore
Landsmænd deroppe ikke mødes med
mindre Afstand af den Grund, at Ar
beidet udføres af en Mand af vor egen
Nationalitet og at Mandens Navn er
Knute Nelson. „Norden".
John P. Attg-ld.
Der er ett Mand ved Siden af Wm.
I. Bryan, hvis Nederlag har vakt Sorg
i vide Kredse udenfor hans egen Stat,
og denne Mand et Illinois' noble Gu
vernør Altgeld.
Under den demokratiske Konvention i
Chicago strev „Den Danske Pioneer",
at John P. Altgeld var den ledende
Mandi denne Konvention, og sikkert
nok er dette hans Stand, der gaar igjen
nem den frisindede Platform, som blev
vedtaget paa Konventionen.
Ingen Mand har for og under hele
denne voldsomme Valgtampagne väret
angrebet, betøtet og bagoastet mere end
Altgeld. Ethvert Skridt han har gjort
i sin Høie ©tilling om Illinois' Gu
vernør, har været mistydet af hans
Modstandere Korporationerne og Ka
pitalmagten, der overalt forsøgte at
jage ham Kniven i Ryggen, da Ingen
vovede at mpde ham Ansigt til Ansigt.
Aldrig har Arbeiderne havt ett bedre
Ben end Guvernør Altgeld, der aldrig
lod en Leilighed gaa tabt tit at tale de
res Sag og aldrig hat de Forurettede
havt en mere djærv Forsvaret og netop
derfor blev Undertrykkerne hans Døds
siende- Der var ikke et Middel, det
være sig nokfaa usselt og lavt, det ikke
blev anvendt for at jlaa ham. Han er
om bekjendt født Tysker, og dette blev
brugt til at opflamme Nationalfølelsen
imod ham, „en Fremmed, der vilde
ødelægge Notionen, Anarkist, Forrader,
oftt,", blev roabt imod ham.
O A e i e n e e e o
havde deres Ven, virkelige Ben, det
blev dem, der solgte ham, Chicagos
Arbeidere, det solgte den Mand, den
afsted med Broderparten of de politiske
Embeder i Staten, var det John Lind, eneste Guvernør, der vovede at stille sig
font med sin loyale, trofaste Natur
traodte tilmed forsonende Ord og bilagde
Utilfredsheden.
paa Arbeidernes Side, da setv Landets
Præsident tog Stilling imod dem.
Sikkert vit den Dag komme, da alle
disse Arbeidere vil føle, hvad de hat
tabt, men det vil nu være for fent at
angre.
Aldrig har Amerikas Historie kunnet
fremvise en mere trofast Ben af den
simple Stand, og aldrig kan Amerikas
Historie fremvise en mere bitter Fiende
af Korporationernes og Pengearisto
kratiets Indflydelse end netop denne
Mand, denne Tænker og Patriot, det
dette Nederlaget dett 3die November
ved Siden af Amerikas noble Søn,
Wm. I. Bryan.
Wm. I. Bryan og John P. Attgetd!
Hvilke to Mænd, der begge blev slagne
p«a Valgdagen sammen med mangfol
dige ottdte, slagne af netop det Folk,
hvis trofaste Bennet de var.
Men det btiver umuligt bestandig at
holde faadantte Mænd nede, thi det maa
efterhaanden gaa op for det store Væl
gerfolk, og før det fatter Betydningen
af det, der hedder Valgret, før vil det
aldrig opnaa at nyde Goderne af den
lovprise amerikanske Konstitution, der
Mand som Wm. I. Bryan og John P.
Attgetd vit väte de yderste Forpostet for.
(„D. D. Pioneer.")
En ungdommelig Oldemo
der.
Den yngste Oldemodet i Sandet bor i
San Gabnedalen. i Syd-Caltfotnien.
Hun et en godtudjeende, livlig Kone
turde bcsiiges as enhver Kjöver i Otter Tail Co. og Omegn for at have rede paa hvad der gaar for sig i Klaedes
forretningen i Höst. En saadan nmaadelig Varebeholdning har aldrig väret fremvist as nogen i denne Bys Hi
porie. Saadanne Priser er aldrig blevet kvoteret her sör. Helulds Cassemer Kläder, som De altid detalte $1(S.00
sar för, kan De un kjöbe for $10.00. De kan faa en tyk Binterklädnin for $5. Tykke Helulds ttlftr Klädum
ger, $2. Alder 3 til 8. Klädninger for unge Mnd op til IS Aar, af Helnld og tykke $5. Alt garanteret at »ärr
som represmteret, eller Pengene tilbagebetales.
fin bedste Alder, og hendes Navn er
Mrs. Jennie Nelson. Før hun var 15
Aar gammel, var Mrs. Nelson Moder,
og Bestemoder i en Alder af 30 Aar.
Allerede dette er en Rekord, fom det er
vanskelig at opvise Magen til.
Mrs. Nelson er født San Bernar
dino, California, i Mai 1850. Hendes
Moder var en Spanierinde og hendes
Fader en Englænder. Hendes Pige
navn var Jennie Fawcett, og bun vat
en usædvanlig vakker og henrivende
ung Pige. Paa den Tid fondtes der
kun faa hvide Familier i den Del af
Landet, og de faa, som fandtes der,
levede derfor paa en venskabelig og for
trolig Fod med hinanden. En af Mr.
Fawcetts närmeste Naboer og fortro
ligste Omgangsvenner var Familien
Nelson, og da Miss Jbnnie var 14 Aar
gammel, blev hun gist med Georg
Netfon, fom dengang var en Gut paa
19 Aar.
Da Jennie var 15 Aat gommel paa
to Maaneder nar, blev hun Moder til
et sundt og velstabt Pigebarn. Det
unge LEgtepar flyttede fort efter til
s5an Diego, hvor der i Løbet af de paa
følgende II Aar blev født dem fer Børn
til. Det ældste Barn havde faat Nav
net Isabella. Hun var snart viden be*
rømt for fin Shønhed, og det forbausede
derfor ingen af hendes talrige Venne
kreds, da hun en vakker Dag kom hjem
fra Skolen og fortalte, at hun havde
giftet sig med Earl E. Phelps, en kjcek,
ung Kvægfarmer i Omegnen. Miss
Isabella vat endnu dengang i korte Kjo
ler, men Forældrene tilgav hende, og
hun flyttede lort efter ud pao sin Mands
Kvægform strar udenfor Byen, hvor
hun 15 Aat gammel, nedtont med sit
förste Barn.
Dette gjorde MrS. Nelson tit Bedste
moder i en Atder of 30 Aar. Siden
den Tid er Barnebarnet, Amelia, voret
op til en tiltrækkende ung Pige, og for
rige Aar blev bun forlovet med en ung
Kvägfarmer i Orange County ved Navn
Henry Walker. Brylluppet feiredes
kort efter, og for nogle Dage siden blev
Amelia, 16 Aar og 3 Maaneder gam
mel, Moder til en stor og velskabt Gut.
Denne interessante lille Fyr har et ganske
mærkværdigt Sæt ©tagtninge. Foru
den sin 46=aarige Oldemoder har han en
Tante, fom er en Uge yngre end han felo
er, en Grandonkel, fom knapt er 3
Aar gammel, ett Bedstefar, som netop
har feiret fin 35-aerige Fødselsdag, og
en Oldefader, Nelson, fom endnu ikke
har fyldt fit 49de Aar.
Nye Myrderier. Konstantinopel
bett lObe Noobr. De i Torsdags mod
tagne Efterretyinger ont, at nye Myr
derier havde fundet Sted i en armentfl
Landsby när Kaisanch, er ikke alette
Bleoett stadsästede, men det viser sig og
saa, at Blodbadet var større, end de
første Meddelelser lod formode. Blod
badet fandt Sted Landsbyen Everek
over 100 Mennesker blev dräbte oq alle
de armeniske Huse Landsbyen plyn
drede.
i
Frit
SiLLO BESITT, ZFTop.
Giv Aat!
Netop modtaget en stot Forsyning af
«tentchi,
fom alt sælges tit laveste Priser.
Carl Riedesel
OSttff/tS Uttae »utter og Piger til at lSre Tele
jv llftCS grafi, Hurtigsknft, Bogförfel, de engelske
Fag osv. Studenter tan tjene Kosten, Udgifterne rime
lige. Senne ©fole er anertjendt for at vare den bedste
i hele Nordvesten. Siri» ester Cirkulårer. Globe
Business College, St. Paul, Minn. (»rundligt i
1880.)
FARME
v
ftrntor goutnet Block,
Crookston, Mine
oi© x. •stslvli©.
«nbetfwe A Olson ©lock, ltge odet fot Postlovt»
Crookston, Minn.
Dr. H. Holte,
Beg* sø Kirurg,
Kontor over Andersons Drug-Store.
Residens: No. S5 Syd Broadway.
Crookston, Min».
PoreelSn,
alslags Glasvarer,
en stor Forsynin af Lamper,
A. J. Solberg-,
Jørgenfim Bygning, Robert ©treet, Cr ookston. Mim
Crookston, Minn.
Skal bu ha' Sko, Far?
hat netop faat ind en ny Forsyning af Sko,
Oversko, og Rnbbersko, som hon sälger billigere end nogen an*
ben hele Byen. Kom og se, om det ikke er sandt.
Spørg efter Pioneer Sko-Store, Riedesel Bygning, Second
Street ligeooerfot Ricket Block, Crookston, Minn.
Carl Riedesel,
Crookston, Min«.
Fleischmann & Go.s Souveniers!
TIL SALG. Bedste Del af Sydvest-Mis
sourl. ARCH L. SIMS, Mount Vernon,
Missouri.
Bed at sende til os med Posten 25 gule 2) e a Labels»
bærende oor Underskrift i Facsimile, vit De erholde med oittgae*
ende Post et smukt "Panel"-Billede og vor "Pastry Cook Book^
i
Sot "Coinprersed Beast" erkjen- "FlpicpllTTIflllTl &r fl/1
des at bare bert allerbedste for Brua JC lolbvilllläiLLIl 06 UU•
i alt SlagS simpelt og finere Bagvirk. 419 & 421 Plum Street,
6!tit) Dere» fulbe Nav» og Adresse thdeli»t. CINCINNATI, 0.
NcLvn detto Blod, na&r Do sknver.j
CIRaWeekEasy
Huder og Skind
modtage« for ©arving.
Huder og Skind
modtages i Bytte for Sædet.
Huder og Skind
kjøbes for Kontant.
Egebarket.
Harness-gabet,
Egebarket
Saalelwder,
Egebarket
Sto-L«d-r,
Beredne
Beredne
Kohuver,
Beredne
Hesteh«ver
sälges ellet byttes mod Hudfr eg
Skind.
Plast-r-Haar
haves altid paa Laget.
Crookston
V
Tannery,

Otto G. John
Rodhnggere«, Tirsdag, de« t7de November 1896.
The Great Manhattan Clothing House,
af Fergus Falls, Minn.
The Great Manhattan Clothing House,
The Silver Knight and National
Watchman suggests the following
as an ideal cabinet for McKinley:
Mark A. Hanna, Secretary of State.
J. P. Morgan, Secretary of the Treasury.
C.P. Huntington,Secretary of the Interior.
Nelson A. Miles, Secretary of War.
Andrew Carnegie, Secretary of the Navy.
6. M. Pullman, Postmaster General.
C. M. Depew, Attorney General.
Phil. D. Armour,Secretary of Agriculture.
A very good cabinet.
—The Fergus Globe.
Crookston Normal School
and Business Institute
is now in full session. It indcludes the following courses of study:
Preparatory, Teachers, Commercial, Elocution, Pen
manship, Music, Shorthand, and Typewriting.
Students may enter at any time. No Entrance examination
necessary. For further particulars or catalogue, address:
Crookston Normal School and Business College*
Yen work right
aroand home« A
brand new thing,
week easy. Write to
•Ql No tronble to make $16 »'n
v» aulck. TOO will be surprised s
i quick, yon will be surprised »t bow easy It can be
dooe. Send us yoor address any way. It will be for your Interest
to Investigate. Write today. Too can positively make 818
we* Oiiy/BOYAL MFG. CO., Room 67,Detroit, Blek.
L. 6. «osSma«, Sattfsret.
County Attorney.

xml | txt