OCR Interpretation


Rodhuggeren. [volume] (Fergus Falls, Minn. ;) 1893-1898, May 25, 1897, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90057595/1897-05-25/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

t!
i
il
i:
S*w*H ffuntUtt,
Rorst Sagförer,
Dr. I. C. Jörgens,
Norsk Laege og Kirurg,
®eb«r® oed, Minn.
Jernbane Land Agent
for Otter Tail, Wilkin og Grant
Eountier.
Karier, Priser, etc., fcndeS paa For
langende. Penge udlaanes paa
opdyrket Land.
K u S a s i n n
Doktor
Fergas Falls, Minn.
Kergns Falls -g Omegn.
Lokale Markedspriser meddett af
Field & FoSsen hver Mandagsmorgen:
6mør 10c.
WSg 7c pr. Dusin.
Beans $0.75 pr. Bush.
Poteter 25 pr. Bu.
Hvede No. 1 hard 66
Las New Uork Clothing Store's
Avertissement i dette Numer.
Phefferle Hor billige Huse tilsalgs
eller til Leie.
L. P. Dalhgren er Eneagent for
Äittto og andre af Dr. Peter Farneys
Mediciner.
H. H. Haufeland er bemyndiget
til at modtage Subskription for „Rod
huggern,.-
E. T. Trønnes serverer Mad og
Kaffe til enhver Tid, samt har han godt
Udvalg af Eandy, Cigars, Tobak m. m.
©odtljøb at meddele. Las deres Aver
tisfement og gaa og kjøb Varer hos
dem, da De kan spare Penge dekved.
Dr. I. G. Vigen, skandinavisk
Bege, har fast bosat sig i Fergus Falls.
Kontor og Bolig: Rum 15 og 16 over
First National Bank Bygning.
Ringling Bros. Cirkns er dob
delt saa stor som før, og de fleste ved.
hvad det vil sige.
District Court vil møde i Perham
den Lide Juni og alle derrundt vil saa
en god Anledning til at faa sine Bor
gerpopirer.
Farmere kan ha godt af at læse
Beardsley Korrespondentens Beretning
«M Amboy Hagl Ins. Co's Forretning.
Ringling Brod. berømte og popu
lære Cirkus repieseuterer en kontant Ka
pital af $3,700,000. Driftsoinkostnm
gerne for Säsonen blir $1,200,000.
Men det vil de ikke. Alle Silkestrømper
er enige om, at Byen bør forlise Penge»
nr. Denne hæderlige Klik er det, som
dominerer Politikken i
Fer9u8
J.i
E S å s
Ringling Bros. bringer ett zoolo
gifl Nyhed, nemlig etpar drivyvide Po
slatbjørne, der overalt »(trætter ftj ene
paaende Opmærksomhed.
„Wheelocks Weekly" er efter Soen,
fordi han har begyndt Sagen mod C.
D. Wright og Evans. Det er ikke ret
at gjöre dem til Syndebukke, siger Bl»
det. Det er naturligt for Silkehosernes
Organ at tale saaledes. Det er atku
rat, som Hoteltlikken selv vilde udtrykke
sig. Vi kan ikke se, at de gjøres til
Syndebukke. Det er bare at lade dem
faa det, s^n de selv havde lovet det, lade
Wright betale tilbage de $10,000, som
Evans «ven Bemyndigelse gav ham
Order paa, og lade ham beholde Mort
gagen i Hotellet, som var udstedt til
ham. Saa er Byen ud af det, og
.Wright Har med Hotelklikken at gjøte.
Falls.
TorjuS Betslad fulgte med fin
Broder Aslak Teisberg til Norge.
Et Hus med syv Pum og stor Lot
i Rærheden af det nye Skolehus som
flal bygges 11ste Ward, er tilsalgs.
2Mdr. Johan Olson.
Sadelmager Knoff har fin.prag
tige Butik det største Udvalg af Kuffer
ter og Vadsække, som sindes nogetsteds.
Godt Kjøb. Han har ogsaa den rige
ligste Forsyning af Sæletøier i Byen.
Martin By har begyndt en Han
delsforretning ved Siden af Theodore
Johnson. Gaa ind og se, hvad Hun
Har. Han jer smutte Billedrammer.
Han har ogsaa god Drikke for den Tøt»
st'ge.
A. S. Anderson udbyder sit Hus
for Salg. Det et et velbygget og i alle
Maader komfortabelt Hus. Det er An
derfvns Hensigt, hvis han faar sælge,at
opføre en Murbygning i Nærheden as
Uldmpllen.
En Finländer Enc Kotta flog for
däroet en anden Finlander John Se«
pola sidste OnsdagÄnorgen. Overfal
det skedde nede ved G. N. Aard den
Hensigt at bemägtige sig Offerets Penge.
Dette lykkedes dog ikke. Mr. Aber le
havde hört Skrigene og stod op og sendte
Hunden bortover. Denne kom gjøende,
og da tog Kotta Flugten. Den over
saldte flæbte sig opover tit Depotet, og
en af Depot Agenterne fulgte ham op i
Byen. Da var Klokken omtrent 3 om
Morgenen. Han ligger nu paa Oc
cidental Hotel i en meget tritiit Til
stand. Han har mange dybe Saar i
Hovedet efter en Jernstang, tioita bko
paagreben om Aftenen og indsat i Jatlen,
hvor han vil forblive til næste Host.
Han havde varet inde Jaileti flere
Gange Dagen forud for at tale med
Mrs. Pitarinen. sidste Gang fik han
ikte tomme ind. Han traf derpaa Se
o a s o e n a v a k o e n i u
Duluih, og be besluttede at ligge nede i
Iarden om Natten og vente paa et Fragt
træn, som lunde bringe dem til tfargo.
Sepola sov, da Kotta begyndte at slaa
ham.
har netop modtaget cn hel
Zcrildailcliognlaiining as
Sukker dircktc sra Rafi
nabenet. Rasten alt han
kjöbcr, faar han fra förste
Haand, og derfor er han
ikke udsat for at faa sig
tilsendt Gods, som har
ligget over i Wholesale
Grocery Huse i maaned
vis ogivisseTMdc en
dog i aarevis. Altsaa,
hvis Folk önsker de bedste
Varer til de laveste Pri
ser og tillige de friskeste,
burde de gaa til ham.
Han vil inden saa Dage
saa en anden Bognlad
ning af rolled oat
meal direkte sra Mol
lerne og holde Prisen den
samme som itu. Der
vil ingen Foraadring bli
paa de Priser, vi har
averteret, og endvidere si
ger Mac, et han vil
mode enhver rimelig Pris
og i mange Tilfalde
gjöre det betydelig bedre.
Han har altid vtrct en
Leder i denne Henseende
og lover fremdeles at
gaa
i
ti 'ly'11i
Spidsen, faalftitge han
er i Korretning. Hvad an
gaar endel Barer, som han
ikke agter at holde, kan De
faa overordentlig godt KjSb
ved at tage dem hos ham.
'.V
ranterede
«OHHttgge^eM, Atvs»«g» ^e« LS»e M»t 18§t.
for
-i
er billigere end De kan tjøbe bent for i Wholesale i Stor*
byerne. Kom og fe dem og bliv overbevist at det er Godtkjøb.
Dette Udrydnings-Salg er kun for Kontant.
nodvenvig«! Betingelser for en gob Arb.idssko er:
1. Ten maa o cere ftærf.
2. Den maa passe godt.
3. Maa foles behagelig for Foden.
4. Den maa være let.
Netop en flig Sko er vor Hard Cash Sko.
1. Den har det Hedste Overlæder af oil grain de:
mener Styrte.
2. Den hat god »törm btt mener en Sko som passer.
3. Den er myg og! bøieltg bet mener Behagelighed og
Hygge for Foden.
4. Den har en Säale bare, men af bet bedste Saalelæber
det gjør den let.
Det et den bedste Arbeids flo i Markedet, men efter vore
Priser vil benmtet mere kofte enb hvad anbre forlanger for Sto
tøt halvt saa gode.
"Hard Cash" med Spænder $1.25
springflo $1.40
Er ikke Barerne klkredssiitlmde leveres Pengene tilbage.
100 lidt brugte Bicycles fælges fra*$2.50 til.$35.00 Stykket.
Hjul, fuld ©tørrelse, til $35.00. Et velassorteret Oplag as alt
Slags Tilbehør til Bicycles ligeledes ..Extras" og „Sporting Goods." Spe
ciel Opmarksornhed henledes paa vort Reparationsværksted. Send for vor Kata
log eller aflæg os et personligt Befog.
Noget der dräber daarlig For- Frank I. Pfefferle har meget vær
bøielfe, syg JJZave, Lever og Nyrer. I difulde Eiendomme fot Salg her i By
Rocky Mountain Tea kurerer. F«ter en og tillige ett Mængde Farme. Han
aldrig. Faaes hos Geo. M'les. sælger ogsaa Dampflibsbilletter.
54.
a u u s
tifljcc litegrand.
Maa eg ofra Henitt?
Nye ga­
1
iBau'gar du aa gaa ttm i denne store Striben,
Gudleik, so gjet veg Andsoare Etaart og tak bet.
u e i k
«lad reiser seg..
Meo Eoelinde skulde eg gaa uskadd gjenom Helvite!
a u u s
reiser braadt upp reiser seg.
Er det Eoelinde gjeng att °g stam stanser. Ja.
aa Eoelinde er du.... «i.gode Hender.
Kvinna er Natnren. Men ho ev font ei Moderjord,
der Aanden kan saa sitt Fræz og ær dette Fr® den rette Dogg
av (9raat og Liding og lang Sorg, so tan det velsa og gro
og suga det jordiske i feg, so at Kvinna vett reinere "iland en
Mannen, litsorn ho fyrt var finare Natur.
vraadt. Kän du ofra Henne
u e i k
hugfallrn,
a u u s
Ofra yenne maa du Heilt og fullt, og ikkje ta Henne att
utan av Guds Haand.
u e i k
Eg forstend Dy^ iktje.
J1. Paulus.
^)u maa gjera deg so fri ajo- henne i.. Hjatta og.Hug, at
unt Gud stulbe negta deg heitne, so maa bit kunna gan fraa
henne met» Lov og Takt, -nr dette og, at han negla deg
heitne.
ØuMeif Laijgjer' Hovue meit og meir.
ner deg so fri, tan du spyrja henne.
I n S und i du kjen»
er
I
é
A\
/is
As
-4
Hovedkvarter for
Goods Store to Døre syd fra Posthuset. Vi har fuldt Op­
lag af Sko og Klæder og Herreartikter, samt alt tilhørende en
Klcedesforretning.
Farmere og anbre som vil have solide Varer til remelig
Pris, vil gjøre vel i at besøge os førend be kjøber andetsteds.
Vi kjøber og [alger bare for Kontant hvilket gjør^oS istand til
at sälge fet uhørt lave Priser.
Gjør os et Besøg naar De kommer til Fergus Falls.
THE JJEW YORK
Zivu, Eter.
P. L. Zinu, Bestyret.
he Star
er altid Lederen. Vore Priser er
altib lavest, og vore Barer er altid bedte
sor Pengene, enb De kan kjobe anbetsteds. Bi
har Kaffe -il 12|, 15, 20, 25, 30, 35 og 40c
pr. Punb. Japan The en regular 40c The
for 32c. (Sn 50c $he for 40c og dett bedste, som
Penge fan kjøbe for 50c pr. Pund.
Bedste [email protected]($racfer5 i Boxer, 4^c pr. Pd.
Vi har de bedste Svedsker, De nogensinde saa
for Pengene til 5c pr. Pund.
Alle Slags tørret Frugt, gob og billig.
Gasoline 15c pr. Gl. eller 5 Galloner for.65c.
Vi betaler 8c Dusinet for friske 3Eg.
Vi tjøbcr ogsaa Smør og alle Slags Grønt
fager til højeste Markedspriser.
Husk paa Star og faa altib dine Penges Vætd.
55.
u e i k
haast.
Jttje syrt?
a u u s
Jkkje tørr, unt du vil ha Rum i Guds Rike.
Og um Wgteflape ntaa du vita, Gudleik, at det flal
vera reint, ng ikkje eit Skalkefljol for Lysti. Og fyrst og fist:
det er ulöyselegt. Verdt krev Skilsmaal, og for Heidenska
pen er fri Kjätleik Religion Elflhugen er bet høgsta, Naturen
kan ttaa, og Livsens Meining og Forklaaring for alt Huldre
folk. Men i Guds Rike er Elflhugen bet, som fyrst og fremst
maa vinnast tjoer. Det strenge Eingifte er dett Stuten, forn
døyver Kjøle, og som gjenom Liding og Forsaking og bet heis
lage Arbeid med aa hjelpa koaranbte og bet smaae fram til
Kristus, lyfter fløloe bet naturlege upp til Aand.
Tenher du so um Wgteflape, Gudleik?
u e i k
Tankar.
Jkkje fyrx. Samlar seg seint og gjeng. Med brestande Mäle:
Farväl, Paulus.
a u u s
stilt.
GitdS Hjel^og Naabe vera hjaa deg, Gudleik!
ikkje, at eg beb for leg i feesfe Dagar og font hit att, naar
bu kjenner beg trøytt!
u e i k
stansar og ser saart paa han, meit lan ittje.fbera, @jeng.
a u
etter i Tanlani'DW,!«.
Ja. Han-. ..maa faa....Eveltnde.
Samlar seg.
Tomt liiegrand.
N
Sfltl $aeiet(en og Per «ase fjern
*m-
LOTHING DUSE,
M. McPOLIN, Prop.
MALIN
Gr
er paa Mortenfon S Apothet.
Største Oplag i Fergus Falls of Maskin- og Maler»Olje og Male??
Fatver til Dagens billigste Priser.
I
"v
'^1
i
I
1
i)
i

e n n i n TR i nit.
«harles I. Wright.
No. 1 North. SS
Flour pr. hundred $2.20
Bran pr. 50c
Short. 55c.
Onions pr. bushel 75c.
Jeg var ung, men husker vel, naar
Mor gav mig Rocky Mountain Tea.
get Salg af G-o. Miles.
jrtnie De snfler ar staa op tidlig
drik Rocky Mountain The naar De gaar
Mfengs. Geo C. Miles Apothek.
Rudh Bros., Battle Lake har
„Oscar Farmers Alliance" og
Peoples Party League holder et Møve
den 2!)oe Mai Kl. 2 Eftm. hos John
Jacobson for at valge Embedsmand for
kommende Termin o. s. o.
O v e o e s o n
Discount Sale!
Ktorerrtet Uvrvdnings-Sctlg
for de næste 30 Dage^ Hele Oplaget maa s«lges. Klæder
sælges til Indkøbspris og under. Dry Goods fra 10 til 25
pCt. Rabat. Skotøj, det bedste Byen, 10 til 25 pCt. Rabat.
BATTLE LAKE, MINN.
H. A. RYGH, Dalton, Minn.
The C. W. Wilson Bicycle Co.,
FERGUS FALLS, ,T MINN.
Old Opera House Bldg.
DE I-: "I I VE PAGE
Vi har aoBnet et Clothing and Gents Fnrushing
The Star Grocery
THE STAR GROCERY.
N. E. NELSON, Manager.

xml | txt