OCR Interpretation


Rodhuggeren. [volume] (Fergus Falls, Minn. ;) 1893-1898, June 01, 1897, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90057595/1897-06-01/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

K»dor-Exchange Bevag^lsen
e e
-Mn praktifl Lösning af Arbeider
Spsrgsmaalet.
å
Labor Exchanges er ikke en aldeles ny
Organisation. Flere Afdelinger har
»aret i Virksomhed paa forfljellige Ste
der i Unionen i længere Tid. Det er
We en Theori, jom eksisterer blot paa
Papiici. Den er prøvet privet i
Det praktifle Forretningsliv, og den har
teflonet Preven med Glands. Følflen
er, at Bevægelsen har begyndt at vokse
»ed Kjæmpejkridt. Der organiseres nu
«ge Afdelinger næsten til hver Dag, og
vi haaber, at den Tid er ikke slärn, da
der vil findes en Filial af benne Orga
nisation i en hver större By og ethvert
Eounty.
Folk blir skepnfle og ryster paa føovt
6ct, naar man fortæller dem, at det vir
jCelig gaar an at drive en udstrakt Fors
Trining, foruden at benytte sig as det
gjærte lovlige Betalingsmiddel
Penge. Det er dog, hvad flere Labor
Exchanges har gjort og fremdeles gjør.
Jstedkt for Pengene brkger de som Byt
temiddel checks Veksler basserede
hverken paa Guld eller confidence
men paa Arbeidets Produkter. De er
ogsaa istand til at skaffe den Ledige Be
pjeftigUfe og finde et Marked for de
Produkter hans Arbeide frembringer.
Over i-00 Afdelinger er nu i Virksom
hed inden be Forenede ©tater
Som et Eksempel paa, hvad der al
lerede er udrettet og som et Bevis for,
bvad der kan gjøres, hvis Bevægelsen
finder ben Tilslutning, den fortjener,
vil jeg henlede Læsernes Opmærksomhed
paa San Francisco Afdelingen. Nävnte
Afdeling har sit Hovedkvarter i No. 322
Davis St., San Francisco, og den har
gjort rit Forretning paa $28,000 i et
i s u a o e a a n e e o u e n
u a e n e
Mr. Henry Wsrfield, Afdelingens
Bestyrer, har ladet udarbeide en Kata
log over be Forretnmgshuse og Firma
er, der har undersøgt Planen og nu
auodtar Labor Exchange Checks til deres
folde paalydende V ær bi ligesaa gjerne
som Penge. Paa denne Liste finder
'vi alle mulige Forretningsgrene mden
Lyen San Francisco representerede.
Hvis man har en Labor Exchange
i S. F- i fin Besiddelse, saa kan
jamt kiobe omtrent hvad en nnf!er,felv
om man ikke har en eneste Cent i Lom
men.
Alle Forretningsfolk, undtagen
Bankører, bifalder Planen. Enhver
Artikkel og ethvert Probukt, ber er as
almen menneskelig Nytte, kan bringes
til Labor Exchange. For samme faar
Eieren eller Overbringeren her eit de
sposit check benne Check kan ikke
indløfeå meb Penge tht Labor Exchange
Jorening gjør, som sagt, al sin Forret
ning foruben Penge, men Foreningen
mil mobto ben som Betaling for Varer,
for Arbeibe eller anden Gjæld. Kore
megenå Eiendom og de Varer den har
fln Befibdelse ubgjør bet Grundlag og
den Sikkerhed,hvorpaa Vekselens Bärbi
Hviler. Efterhvert fomBevägeifen vokser
-og vinder Tillid i Forretningsverdenen,
'saa vil Forretningsfolk as enhver Art
.ettbta disse Beksler som Betaling for
Tarer, og man kan endog ombytte dem
~-mob Penge, om saa ønskes thi ethvert
Mennefle som kjnidcr Foreningens Plan
•d), at disse Veksler er ligesaa gode
jern et gold certificate, om ikke bedre.
Foreningens Eiendom, som Vekslerne
skal indleses meb, ton ifølge dens Char
ter if pantsättes eller behæftes med
•©jcelb. Heller ikke kan Varerne tages
ub igji'N men be kan bortbyttes mod
andre Varer af famine Värdi.
De forfljellige Afdelinger paa de for
Kjellige Steder i Landet bytter meb
hverandre, naar be faar for stort Oplag
ef »isse Varer, og saalebes blir bet et
Zjensidigt Hele tilfrebsstillcnbe ud
joetote:. Saaledes har for Eks. Afbe
Lagen i Reading, Pa., Cigarer og
Strømper i Overflod den bytter meb
Afdelingen i San Francisco mob Frugt.
Ara en By i Ohio tommer ber en Lab
«mg Skjorter og Overalls Afbelingen i
gieSno eller San Diego senber tilbage
en Ladning Frugt og Frugtekstrakt.
Ara Ntto Whateom, Wash., sendes
l*t en Ladning Kosteskaft til Missouri,
og be faer igjen Klædesvarer og Kolo
matvar«,. Ajdelmgen i Idaho Kalls,
v
Grove, Oregon, har et Garveri i
Olathe, Kansas, en- Mel-Mølle i Red
Bluff. Cai., en Krybben Mølle i Sa
lem, Oregon, Brick-Yard, Barehus og
Brygge i Vancouver, Wash., forordet«
der be Ligkister Afdelingen i-Oregon
City driver en Malm Brækker (rock
crusher) osv.
For at gjøre bet mere klart for LLfe
ren, hvorledes Planen arbeider flat jeg
tillade mig at benytte følgende Illustra
tion:
En fattig Farmer har siddet paa fin
Claim oppe Skogen ved Red Late tie
nøbvenbige fem Aar han har ryddet op
lidt og ved Haorbt Slib og Slab kavet
sig igjennem, og nu et han færdig at
"prove up". Paa hans Land bet
meget værdifuldt Tømmer men Tøm
merhandlerne klager over daarlige Ti
der, ingen (Sfterfpørgsfel efter Lum
ber, og be vil ikke kjøbe. Og kjøber be,
saa er bet for en Spotpris. Hans vLr
bifulbe Lanb, som han i be sibste fem
Aar har bøtet saa meget ondt for, er for
ham ganske værdiløst. Vel har et Hjem,
hvor tarvelig bet end er, 160 Acres vak
ker Skog mett dett Furuskogen er en
uforböielig Äoft. Endnu er der Fifl i
Bækken og Vildt i Skogen, men bet
minker svinder bort Aar for Aar
Han lever i sin Urskog som et Urskogens
Barn. Han har lært at fomegte fig
selv gjøre Asflag paa Tidens veks
lende Krav dog haaber han endnu
paa Skogen, venter paa, at han tan saa
omsat sin Rigbom i Liv-fornøbenheber.
Men Pengetiberne er saa knappe ingen
bygger Huse' i flige Tiber. Farmerne
udpaa Dakota Prärien lever i Skur og
Jordhytter. De har Hvede i Overflod,
men gubbedre os for Huse de har!
Hvede, ja, bet er nok ikte rart med ben
heller. Ingen Pris.
Men Mel —ja,havbe hon enda nogle
Melsække paa Vinteren men ikke Penge
-ikke Mel ikke Kaffe ikke Tobak
bare ©fog. Han har hørt, at be
nylig har faat istand en Labor Exchange
Han undersøger det nøie, og Ender,
blir, at han gjør Kontrakt med Bestyre
ren for adskillige Tusind Fod Tømmer.
Han faar en Veksel, gaar til Afdelin
gens OplagshuS, kjøber Grocms, Klä
der, osv. Han faar en anden Veksel
lydende paa et mindre Belsb Prisen
for, hvad han tjøbie er fratrukket. Den
første Veksel er allerede indløst delvis
med Varer og med ett mindre Beksel
og den er allerede cancelled. Men
Farmeren ønsker adskillige andre Ting,
som Labor Exchange Afdelingen ikke har
og, da han hører, at Kjøbmcrndene i
Crookston heller ikke har noget imod at
sælge ham Varer sor hans Veksel og
tilmed, at de endog er villige til rt gi
ham Penge for change, saa gaar han
ind paa forfljellige Steder og kjsber alt,
hvad han synes han trænger, deriblandt
Heste og Vogn. Saa kjører han hjem til
Skogen sin med et tungt Læs Varer
og endda har han Checks og Penge i
Lommen. Paa Veien mumler han no
get om, at bet bar rart, Folt ikke havbe
oprettet Labor Exchanges før. Hvad
gjør nu Labor Exchangen med Tømme
ret? Oppe i Skogen etsteds staar der
et Sagbrug som har staat stille i mange
Aar. Exchangen kjøber bet. Eierne as
bet unyttige Sagbrug vil hellere ha La
bor Exchange Checks end la Sagbruget
raabne, og derfor sælger be bet til Labor
Exchangen. Den leier Folk til at hug
ge og bringe Tømmeret til Sagmøllen
og saa bet omgjort til Lumber. Lebige
Fol! faar Arbeibe og sin Betaling faar
be i Labor Exchange Checks. Meb bem
tjøber be, hvab be trænger til Livsop
hold Hvor ber før var Arbeidsløshet»
er der nu Travelhet» før Fattigbom,
Hunger og Nøb nu Belstanb, Tilfreds
hed og Lykke.
Labor Exchangen i Crookston senber
Vognladninger af Lumber til be nærlig
genbe forfljellige Labor Exchanges
Norb Dakota, og bo mange Afdelinger
her eier og driver Mel-Møller, faa sen
der de igjen Hvedemel og andre Produk
ter til Crookston. En briftig Exchange
i Park River har faat i Stanb en Klæ
be-Fabrik, en i Grand Forks har Gar
veri og Sko-Fabrik, i Hillsboro et su
gar-best factory osv. Formerne i
Nord Dakota avler mindre Hvede, kla
ger mindre over haarbe Tiber, men lever
bebre har bebre Huse og K Mer, og
frygter eiibog ikke for eit Gjentagelse af
Bideten 1897. Probutter og Varer
byttes Overskuddet bringes til Mat ked
og sælges.
Barnet vokser sig stort. The Na­
tional Labor Exchange Associa
tion vil snart eie sine egne Fabriker,
Miner og Kommunikations Midler.
i
Der findes Folt velmente Folk og
faa.som ryster paoHobe og siger det gaar
ikke men bet gaar bog alligevel. Nye
Foreninger bannes overalt. Her i
Nordvesten staar vi libt tilbage men vi
lommer vel ogsaa meb snart her. Og.
naar Systemet blir et nationalt almitt
dcligt System, representerer enhver For
retningsgren og Industri, saa vil bet
være selvindlysende for ethvert fornuf
tigt Menneske, hvilken uhyre Betydning
det vil medføre for Producenterne.
Tænk, at kunne drive Forretning og
leve baade godt og fornøielig foruden
Penge. Tænk over det, du Dagiræl,
og sultne, lasede Producent, naar du
staar frem for din Dommer, ben velnar
te Bankør i bisse pinagtige, pengeknappe
Ttber og ber om Raabe, hvor ber ingen
Naabe er at saa,
Tænk otier bet, naar du fer dinHnstru
nbflibt og afmagret paa ©ygefeitgéu, og
Pengeflaaerens Frue allernaadigst gaar
forbi bin Hytte paa« den modsatte Side
af Gaden i sin sidste nye Theaterkjole.
Tænk over det, naar du ser bute pjaltede
Børn springe nfceten sot ikke at stifte
Bekjenbtkab,meb Herrekuflens Pibfl, og
naar Vognen ruller forbi dig meb bet
pengetunge Herflab faa lyt og hör,
hvorledes Stemmerne af Bondens Ryg
knirker!
Og naar bu har tænkt længe og dybt
not, saa prøv at virkeliggjsre 5ine Tan
ker i Handling. Enhver amerikanfl
Borger, ber elsker Fädreland og Frihed,
bor undersøge Labor Exchange BevSgel
sen og hjælpe Systemet fremover hver i
sin Kreds. Mange af de store Sam
funds Spørgsmaal. som vi har slidt og
stridt sot i mange Aar, vilde da snart
faa en heldig Løsning. Vi trænger en
Nivellering en Udjævning hvis
Samfunbet ikke flat omstyrtes og Repu
blikken gaa tilgrunde.
Financiel Uafhængighed og polittfl
Uafhængighed er Tvillingsøstre Fri
hedens $øtre. Hvor ben ene langsomt
bræbes sa den anben ligger i
RVvh«sgere«^tvsBaa, Ve» lste Sunt 1897.
De vil eie fine egne Jernbaner, Damp
skibe, Kanaler, Brygger, Oplag shuse
Elevators og Værksteder. Alt blir tia*
vel Virksomhet». Arbeideren nyber selv
u e n o s i A e i e a n s S ø n
e v a a n o u e e
Ingen Streiks, ingen Tramp mer.
Samfunbsigler dør, GraabigHeden skjce
rerTänder og tygger sit opdyngedeGuld.
Plyndrings Systemet ramler i Graven
men Broderkjärlighedens Rose voks
er paa Graven.
Det bør bemärkes, at ingen Labor
Exchange Checks kan sættes i Omløb
indtil noget Arbeide er udført eller Ar
beids Probutter tnbfat for ben hos en
L. Ex. Afdeling, og naar disse Veksler
indlsses, saa falder deres Värbi bort og
VetSlerne stryges —are cancelled.
Lanker, vil
3R oderen fi art dø af Sorg.
FRIT
for skaldede Horeder.
Vi vil sende pr. Post frit Op
visning om, hvorledes Haar kan
bringes til at vokse paa et skal
det Hoved, Haaretg Af falden
forhindres, og Bygdomme i Ho
vedhuden fjernes. Adresse:
Bevarer
I gamle Véimer
Otf vinder dug
lig nye, det. ør
hvad Dr. Miles' ,,
New System al P.estoratlve Remedies gjör. Invali
der, Bom har v.dholdt den smertefulde Tortur af et
nedbrudt Nervesystem, syg, nervös eller neuralglsk
Hovedpine, Modlöshed, Melankoli, Hysteric,
Xrampo eller andre at db talrige Uordener, som
stammor Ira. Forstyrrelse 1 Nervecentrerne, vil
TTy H,r*l nltld fortalle deres Venner,
I
M*
VI1
I
P,S
hvorledes de var gjenglvne
Helbred og Sundhed ved
lurea og ounimou vuu
Salges ni Åpothekerø
og garanteres at hjalpe.
Skandinavisk eller en
gelsk Bog om Hjärte og
Nerver frit ved at navne dette Blad.
Nervine.
Buffalo, N. D.
Hr. Redaktør!
Foretommer mig at bet var Ivar Aa
sen fom i sin Tid for at harselere Lov
giverne og faabanne fom lagbe an paa
at bruge "fremmebe" Orb fer at høres
"lærd" nb spurgte ett Del han var sam
men med, hvab "ben sig uboiflenbe Sub
jektivitets første materielle Begrænsning
mod ben ybre fiendtlige Objektivitet"
var. Man gjettede, men uben Resultat.
Han forklarede ba, at han kun mente at
man tog og tullede et nyfødt Barn inb
i en "New" lil Beskyttelse mob Kulben.
Kom lit at •finte paa bette veb at læse i
"Rodh". om "An Act regulating
the election of clerks of district
court in this state" (Minn.) thi
|er nok ben ikke gob at faa Forstand af.
Vaaraanen for bet meste ovcr nu. Har
igjen libt Korn og Poteter samt Flax at
faa. Bar bet "ooat" fra Begyndelsen
faa har bet imellem i bet sibste været saa
ban Jorbstorm, at man neppe kunde se
Hestene man Ijoite og vi alle blev
fom Negre meb beit Forskjel, at bet hvibe
i Pinene pleier man ba at se ho& bem,
mens hos os bet var svart i svart tilhobe.
Forøorigt saa har Seiret været her fom
bernebe faa bet ved I.
"Vestlanbsposten" i gamle V.mdet
strev jo engang til "Morgenblabel," at
"her er saa frisk Lust at ber er sjelben
nogen bør her i ®ålett". Formober
bet samme tan siges her thi er Sunb
hedstilstanden fortrinlig meb Undtagelse
af libt "Knip over Maven" of og til,
faa alt har i faa Maabe hibtil været
"bra mycket roleg". A. G.
Bucklens Arnica Salve.
Den Bebfie Salve i SSerben for Ska ar
Rister, Saar, Bylber, salt rheum,
Febersaar, zHingorm, sprukne Henber,
Frojtbylber, Ligtorne, alt Hububslet,
helbreber Hærnorhotber sikkert, og hvis
ikke,kläves ingen Betaling. Den ga
ranteres at give fulbkommett Tilfrebs
heb, eller ogsaa tilbagebetales Pengene,
25c pr. ZEfle. Sælges paa alle
Apotheker.
Titring ttttetet.
(»ii"gammel Sagt, itlc længer praktiserende, har facet
.. .pænbcr fta en ostindijk Miisioucer en Recept
sor et sim»
velt, vegetabilsk Lågemiddel til yiutig og varig Helbre
delse as Taring, Bronkitis,Katar:, Astma og alle Strubes
oz Lunge-Sygdomme, ligeledes et absolut og radikal»
Lagemiddel mod Nerve-S«lr!kelle og alle Nerve«Szgs
domme, og efter at han havde prøvet bets mærkelige,
helbredende Krafter i tusender af Tilfalder, følte han det
font sin Pligt at gjøre bet Eckjenbt for sine lidende Med
mennesker. Drevet af denne Seoceggtunb og et ginfie
om at -fhjalpe menneskelig Lidelse, vil jeg sende alleles
frit til alle, der ønsker bet, benne Recept paa T?fk,
58.
a s
Du memer for det i Gaarkveld? Sm»«r. Dn Paulus, i
so aalvorlege Tider maa me kje lata Tvist torna upp millom
oss,— me fom daa alle held oss til den eine og same Herren.
a u u s
Ja men—?
a s
mildt.
No lyt me fyrst og fremst tenkja paa, kva for ei Ulykke
bet DtlDe vera baaoe for Land og Folk, um det adikale med
sttt Kristushat skulde faa Magti.
f' e r.
Hugsa paa, at dei er Fritenkjarar mest alle ihop, og vil
ha Kristendomen ut all Stad, like til i Stuten, )o at ikkje det
ustqldige Baani etngong flal faa høyra um Frelfaren sin.
a u u s
Tala eg endaa ikkje tyvelegt nok igaar? Pe forftend
daa, at eg helder oil ha Heidniugar tit, Magli en det, fom no
gjeld for Kristendom?
Det gienff ein Rykk gjcnom Lar».
e
,ly- til
Äoa feter du
ais?
Filial-Kontor:
ELGIN. ILL.
Frans!
»ler Engelsk, samt suldstandige Anvisninger for Tilbc
rebclfen og Brugen.Sende» pr. Post, »aar man ittblito
acr Frimarke, navner dette Blad, og tilskriver 23*41.
«plicä, 820 BowerS' Block. Rochelter, 9i.y.
Lars. v
ar
s.
Du maa tje tala formaftelegt, PauluS. Du veit du
meiner kje dette.
e
Han er fallen ut au Naaden, Lars. Det hev eg tenkt alt
stdan igaarkveld, dag han kom med denne ugudelege Tale»
um at me ikkje turvte angra Synderne vaare.
C/i/f
Fleischmann's Jummmntn88tttI"
EN ELLER FLERE
Om saa er, eaten for Förnöjelse eller For
del, Husholdning eller Mejeri, btfr
De Ulende du
Centrifugale Flöde-Separatorer.
De Laval Separatorerne sparer aarlig mindst
tl Dollars mere pr. Ko, end noget andet Soparator
eller Skumme-System. Alle andre Separatorer er
kun daarlige Efterligninger eller gjör Indgreb 1 De
Laval patenterne. Mange, der brugte paadanne,
er allerede blevet det forbudt. Skriv efter Ka
talog og allo önskeltge Oplysninger. Tilfreds
stillelse garanteres som Betingelse tor Salget.
-o: o :o-
Beb vu Landsmand, at OScor Wick er ben eneste Skandinav i Nordveste»
on: driver Nurcery?
»?rugt- og Ornament Tracer as aUe Slags
For
Omplantning
fornt et godt Udvalg af alt til et Nursery hørende Forretning haveS altid paa
Haand.
Alle Frusttroeer, BSrbnske, osv. er udvalgt ester
Klimatet.
For nærmere Underretning henvende man stg ttl
OSCAE WICK
KBIT, iplyt fori® «i Gamle FEIT.
Krigsskib.
Hoved-Kontor:
T4 Cortlandt St., NewYorfc
erbet',nuHi'lco9inti:tc?'ante^e3lioBeltö
Sæt No. 4 indeholder 4 Blade, henholdsvis Dead wood coach,
Sporvogn, Mölle og Villa.
Hvert Blad 5 11 inches. Ved at sende os 25 gule Labels med vort Firmas Facimlle-Underskrift,
•il Ttpr. omgaaende Poet sende Dem hvilket Sät af Udklipningearkerne, De ønsker, eller hvilket
somhelst af vore smukke Banner-Billeder med Pastry Kogebog.
Fleischmann & Co.,
Er du i Syndenaud, Per, fo vert den Naudi og Burtteii
meit det krevst ikkje, at bu flal vera i Syndenaud. Idet heile,
Per, gak tit Jesus, og høyt paa han, so stil bu nok jaa du
sær anna aa fljera en fttjja oq klaa deg paa Synderne dine
e
Hpyrar"du, Lars? Hev ou høyrt flikt? Og fo bet
at me fluide vera lit jo fullkomne font Meisteren fjjølo ja
er kje dette aa spotta Gud, fo —.
o u u 8
Jesus fa det fom verre var, Per. «Vere fulltont«« lik.
som Faderen Himmelen er fitlllonten!" fa han.
e
erg til Paulus.
Ja du trur kanskje han memte det beintfram, du!
a u u s
Jesus fa aldri noko, som han ittje meinte.
a s
Lat oss no ikkje stridast, Brørar—
e
höyrer ikkje. ,iZ'
Du lærer Syndefrtdom, du daa?
... Paul ué.
Eg seier som Meisteren: vaart Lid stal vera -a» flier»
Guds Vilje.
e
finna knoter.
"Dersom vi sige at vi have tlke Synd, so hedreg me vs»
fjøloe, og Sanheden er ittje i oss"!
a u u 8 i
er sant, Per. Men den fame Joh innes setet i del
V
Minn,
f°m «»dn» er ft«n?
4,9&43,PCINCINNÅTI.O.
Skriv Dere- fu.de Navn og Adresse tydeligt.
39-
a u u s.

For "Rodhuggeren" as O. A. T.
Idaho, n odtar et consignment tør
Frugt fra Zan Francisco og som Beta
iialhtg so-I Afdelingen i San Francisco
jødbni.-q Flest fifl Zdqha Falls.
«fdeli- gen i Sos Lsngeles, Cai., har
Htzgt en Ekofabnk ilfbeliitgen i Forest
Crookston. Han faar da ta sig en
Tur btb maafle han kunbe saa Ar
beide han vil nu i allefald undersøge,
hvad dette Labor Exchange (Stel er for
noget.
Altenhelm Med. Dispensary
Dept. 27 Box 779,
Cincinnati. Ohio.
DB. MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.
EVERYONE BUT REPAIRMEN
IS ENTHUSIASTIC OVER THE 1897
STRICTLY
HIGH GRADE.
East Grand Forks.
e o n y w e e i
e w o i e
w i w a a s e
u s a s o v e a
e a i n s
Adds So per^efl-t
to the life o-"" e
w e e
KENOSHA WIS
Marhfall, Wells Hardware Comvani i Duluth. Minn., er Agenter org
Norbvesten og Pacific SRorbvesten
THE DE LAVAL SEPARATOR CO.,
Sect No. 1 indeholder* Blade Papirdnkker med Dragter og Hatte.
Sæt No. 2 indeholder 4 Blade DukkemBbler, Spisestue,
Sovekammer og Dagligstne.
Sæt No. 3 indeholder 4 Blade, en Yacht, to Krydsere og et

xml | txt