OCR Interpretation


Rodhuggeren. [volume] (Fergus Falls, Minn. ;) 1893-1898, October 05, 1897, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90057595/1897-10-05/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

u. $
'i
v-
IV»-
il
v 1 4
4$ts «onlraft.
Mnna Hultman" stod der. Tankefuld
lagde jeg den store Bog tilbage og be
gyndte at gaa tilbage min Erindring.
Jeg havde Manbvbe anmeldte Äadegjä
ster sögt at sinde ud, hvcm den korpulente
middelaldrende Frue kunde vare, i hvis
Udtryk der var mig noget saa bekjendt,
og Gang paa Gang studerede jeg paa,
hvem hun var. „Anna Hultman",
Provstinde. Kunde hun virkelig Ⱦre
identtfl med Anna Heine?
Jo, saa var det. Jeg blev vis paa
det ester et Aiebliks Eftertanke. At
Anna Heine tUsidst havde giftet -sig med
en Mand, som hed Hultman. detthavde
jeg engang feet i Aviserne, men fro da
havde jeg aldeles tabt Sporene af denne
indtagende, vakre unge Dige, som jeg
vistnok« havds tjendt ganske lidet, men
hvis Historie engang havde vakt min
störste Interesse og'Deltagelse.
Hvilke ^Overraflelser Livet undertiden
byder os! Og hvilke.mærkelige og fäts
somme Modsätninger! Anna Heine
Provstinde Hultman? Jeg, som ikte
havde fulgt chende i Mellemtiden, kunde
næsten ikke komme mig af min 'Overra
flelse. Men jeg maatte tilsidst le as mig
selv over denne Følelsens Skuffelse, som
deime Opdagelse havde fremkaldt hos
mig. Men i -ikke destonnndre 'forekom
den venlige .Provstinde Hultman mig
som komisk Modsätning til den graci
øse unge Pige flig som jeg engang havde
sett hendt. Mine æstiske Forventninger
habbe dannet stg et Billede af den hellige
Cieilia etter neget i den Stil i det mind
ste.
1
•m
Det var nu femogtyve Aar siden, jeg
havde seet-hende som den slanke, fintbyg
flebe tyoeaars Pige, hvis fortryllende,
aandsulde Pianospil havde lokket mig
fe fra mine Streisture ude i den kvalme
Salon. Saa Sont ett ung Violinspiller
til N., og jeg blev oftere og oster« lokket
derind for at høre de deiligste Duetter
for Violin og Piano.
Det var en ren Nydelse at hør« denne
Musik, og det var dertil en Lyst at fe de
to unge Virtuoser hun blond, stille og
yndig, han mørt, vakker og ildfuld.
Hvilken Vellyd forstod han ikke at lokke
frem med fin Bue! Han var ogsaa eri
ung Kunstner, som engang leeebe at
Indtage ett Plads af Rang blandt vort
Lands Kunstnere.
Der »ar ikke gaaet mange Uger, før
teg troede at opdage, at den unge Kunst
necS Dine, naar-de -faldt paa hans vakre
Medspiller, talte det samme smeltende
Sprog, som han forstod at lokke fvem as
sin Biolin. Lidt.efter lidt blev SRujlfi
timevne sjeldnere, og-mott saa ofte de tö
Unge spadsere isammen paa Stranden.
'f iBlaubt Badegjæsterne blev der nu Hvi
sket em Forlovelse. Jeg tom en Aften
iisneifitg til at amre Vidne til en
skedsscene mellem dem, og denne styrkede
mig i den Tro, at Badegæsternes Anel
ser
nat itte
v
var saa.urigtige denne Gang
Imidlertid fad .jeg «n Dag nede ved
Stranden og saa «d over det blaa Hav.
$n smetter liden Baad styrede uv gjen
Siem Færden, og jeg gjenkjendte i de to
Seilere A-nna Heine Og hendes Beundrer.
I bet femme fon «mf Badestedets
Dydsmønstre, Fru H.„ jg flog sig ned
ved Side« af mig pea Bänken. Hun
tog sin Lorgnet, betragtede Baaden og
Ajenkjendte de to Unge. .Dengang var
Han ikke frisindet med Hensyn til
,god Tone", som nu fer Wden. Fru
H. var høist indigneret over den lille
seiltur paa Tornandshaanh, og først
xfter at de hvide Seil var forfeundet bag
iDdden, kunde hun faa Interesse for
liioget andet.
.Da jeg et Par Timer fejwre havde
«aget mit Bad og gik ud lang# Bade
husbryggen, mødte der mig et Syn, font
i mange, longe Nætter fik Søvnen til at
fltzgte fro mit Seie, et Syn, hvis Rædsler
jeg sitte aarevis kunde glemme. Det
var beito Unges livløse Legemer, dvyp,
pende of Vand, som i dette Øieblit blev
loftet øp af en Fislerbaad og baaret hen
til Bodehuset. Der kom nogle strakte
Ufle ØieMikke, da flere af os blev fat i
Arbeide, fer at prøve at kalde de Druk
nede tilbage 4il Livet. Fifkerne havde
Leet Baaden fontre og stratt skyndt sig
ro derhen.
Den unge Pige havde de hurtig fooet
op i Baaden sin, hendes Hjerte flog end
nu, og mon fik snartLivet igjen til at
pulseve hos hende. Men den unge Mand
havde de kun med store Anstroengilser og
ved gjentagende Dykninger tunnet faa
op af Vandet. Man gjorde energiske
Anstrengelser. Lagen arbeidede i flere
Timer, men tilstdst moatte ethvert For»
sög paa at faldenen unge Kunstner til»
bage lit Livet opgives. Han var død.
Den sørgelige Begivenhed vakte al
mindelig Deltagelse. De« unge Anna
MjN blev alvorlig syg. vg da hun igjen
i
sig ester sin Sygdom, var hun ble
ven en Skygge as sig selv, saa ud som
den personificerede Sorg og Lidelse.
Nogen hver forstod, at det ikke bare
var Skräk og Sygdom, som havde pjovt
denne Forandring, men at hendes Hjerte
var knust af Sorg over den unge Kunst
ners Dod. Hendes Mor tog hende en
gang med hen 4tl mig, for at hun skulde
takke for den Hjälp, jeg havde ydet hen
de. Hun takkede paa en ligegyldig nästen
automatisk Maade.
Siden saa jeg hende ikke mere. Men
den blege unge Pige med bet forstenede,
hjertefljärende Udtryk var et Syn, som
jeg aldrig kunde glemme, og mange var
de deltagende Tanker, jeg'i Aarenes Løb
har sendt hende.
Og nu har jeg seet hende igjen som
Fru Hultman!
Jeg flog Bogen sammen, reiste mig,
tog en Avis og gik ud og fatte mig paa
Verandaen. Men Tankerne vilde ikke
rigtig følge med Läsningen, de befljæf
tigede sig kuit med Prästefruen. Jeg for
fammeit, da jeg fik fedende komme op
paa Verandaen. Jeg følte, at hun faa
paa mig meb-et forskende Blik, og plud-.
fel tg tom hun hen til mig, presenterede
sig selv og spurgte, om jeg tjenbte hende
igjen.
„De minder mig?., sagde hun ved en
anden Anledning, do hun ganske pludse
lig, ved be første Toner fif Wiemawskis
Segenbe, reiste fig, greb win Arm og gik
eb af Höreviddc ra Musikken, „om mit
Livs fomtibig lykkeligste og ulykkeligste
Tid, dets Ungdomsglans og de Drømme
og Forhaabninger, som saa sørgelig blev
tilintetgjort."
I hendes Mine lyste ber en undertrykt
Jlb, som tybeltg forraebte, at en Smule
Ro montik end«l flumvede paa Bunden
af den i fit Udseende saa prosaiske lille
Præstekones Sjæl.
Skjønt jeg bare var tyve Aar, da
dette Slag traf mig, troede jeg, at Livet
for bestandig var ødelagt for mig. Rogle
Aar feitere mistede jeg min Mor. Jeg
stod da aldeles olene eg forladt i Verden
uden Beskyttelse, uden «Energi og Livs
lyst. Da tilbød en god, alvorlig Präst
mig sit Hjerte og sin Haand. Jeg be
tænkte ttitg længe og syntes, at det vor
uværdigt at modtoge saa meget af ham
og have saa lidet, saa «endelig lidet at
give. Men han var vedholdende, s«r
brede.saa lidet, og jeg jeg følteen
stærk Langset «skr at tomme en
Hovn. Og jeg fandt den, en trofast,
overbærende Mand og en kjärlig Støtte.
Nu ec jeg gammel og med taknemmeligt
Hjerte priser jeg ben Lykke, jeg har
naaet. Men Wieniawskis Legend«
De husker de« jos den kan jeg aldrig
taale at hore gjengivet i jordiske Toner,
den vil jeg ilke mer« opsatte med min«
jordiske Dr«n."
„Ja, jeg husker faa godt bet herlige
Musikværk, (lig som De spillede bet, eg
som jeg aldrig synes, jeg har hört det
før eller siden."
Et Kvarter senere sagde hun godnat,
men da var det igjen Fru HstUmott, som
paa ett vis affekteret Maabe, men med et
venligt, godmodigt Smil rakte mig en
liden kjodfuld Haand tit Afsked.
Smaa Midler ofte forhindrer store
Uleiligheder. De Witt's iLittle
Early Risers er meget smaa Piller i
Størrelse, men er roenet virksomme i at
forhindre de mest voldsomme Leoer- og
Mavesygdomme. De fetterer Forstop
pelse! og Hovedpine og regulerer Jnd
beldene. Mortenfon & Co.
»Politiken" indeholdt forleden tøl»
gendc retfornöielige Strofer:
Af Andree har man fundet en Due,
en Hval og en lille Ballon. i
I Morgen matt finder hans Hue
Omegnen af Hongkong,
Paa Mandag paa Østergade
man træfer hans Lommetchr,
de Slæbeliner, han ho'de,
bli'r fete i Singapuhr.
Og noarTirSdagen opstoor med Solen,
da lyder det »ben Stans:
„En Bukseknap fundet ved Poten!"
itien ben er nok ikke hans.
Har De asgenang
prøvet Electric Bitter« som Middel for
Deres Sygelighed? Hvis ikke, saa faa
en glafe nu og bli helbredet. Denne
Medicin er fundet at vLre färfkifdt god
for Lindring og Helbredelse af alle kvin
delige Sygdomme, givende en underfuld
direkte Aadflydelfe ved Kraftighed i Or
ganerne. Hvi« De har daarlig Appetit,
Forstoppelse, Fang eller er nervøs søvn
løs, opfarende, melankolsk eller btfværet
med søvnig Døssighed er Electric Bit
ter? Medicinen at tage. Helbred øg
Styrke er garanteret ved dets Brug. 50
Cents og #1. Flasken ho8 Mortenson &
Co., Fergus Falls, og Bjørg? & Bjor
dal, Undenvood, Mm».
,v
Span Dav
Dolby og hans Hustau skulde gaa ud
sammen forleden Aften, men Dolby fatte
sig til at læse sin Avis og nyde fin Pibe,
indtil der var bare tyve Minutter igjen,
til de skulde afsted. Men da fik han og
saa „Fart" i sig paa denne Maabe:
„Her, Mary", sagde han til fin Hu*
stru, „lag frem mit Tøi, vil Du? @oét
Knapperne i min Skjorte, vor faa snil?
Og i Manchetterne ogsaa. Glem ikke
en ren Krave og jeg tror, jeg vil fliste
Undertöi med det amme, hvis Du vil
tage bet frem. Kan Du faa Tib til at
bytte mine Buxeseler fra mine Hverdags
tit mine Stadsbuxer, er Du ml, og faa
guide lidt Sværte paa mine Støvler
Soa vil jeg gjertte, Du fluide knytte min
Slips, vg— aa børst Hatten mitt lidt,
vil Du? .Ja, og faa mangler der en
Stolidfe i ben ene af mine Aftenflo, fe
at finde en, og fat den i, vil Du min
Kjære? Hvor er min Kom og Børste?
Net, de er itte, hvor jeg lagde dem efter
mig sidst, for jeg lod dem tigge lige her
paa Komoden ttnorges, det kan jeg sværge
pao. Hiub dem for mig, vcer saa snil,
og tag Kladesbørsten og børst min
Frakke lidt. Jeg tror, der er en liden
Flæk paa Kraven som Du maa tage af
med Benzin, og der «angler ett Knap i
mine Benklæder, bet har jeg glemt tit
sige Dig. Kan Duikke knappe denne
fordømte Snip for mig? Den er fac
stiv, at jeg ikke raa'r med den. Knyt
nu mit Slips, og put et rent Lomme
tSrklade i min Frakkelomme, og saa
men da store Gud, Kone, det er Tid vi
var paa Veien nu! Og her er Du ikke
halvfärdig endnu. Hvab i Alverben hor
Du foretaget Dig? Her er jeg næsten
færbig og Du vel bere Kvinbfolk er
sendrægtigere end en Hollænder, naar
det gjalder at komme i Klæderne. Jeg
har Lyst til at gaa uden at tage Dig
med, bare for at ISre Dig at skynde Dig
libt mere i Fremtiden, naar tit flal ud.
I«, skynd Dig nu, nu er jeg fuldfær
dig."
Der ivgeuting saa godt.
Der er ingenting netop faa godt feet
Dr. King's New Discovery for Taring,
Hoste og Ferijølelfe,faa forlang bet, led
iff« ben Handlende sælge De» n»gen
Substitut. Hcm oil ikke paastaa der «r
itagcnting bedre, «nett foråt tiene meve
vil hatt sige at «eget andet er tige saa
gabt. Du ønsker King's Nets DiScove
ry, fordi ved bet at være siffert ®g
paalibeligt, og gavanteret at gjør« godt
eller Penge«« tilbaze. For Hoste,
tjøleIse,
Tæring og olle Angreb i Hal-
se« Brystet eg Lungerne, er ingenting
sa« godt fem Dr. King's Nero Discove
ry. Prøveflafier frit. Regulær Stør
relse 50c. og $L hos Mortenson & Co.,
Fergus Falls og Bjørge & Sjordal,
Underwood. Min«.
Paa Skoleeksam«. Gamle Skole
mesteren fortæller:
„Jeg har to Gange eksamineret for
Provst Jensen. Den første Gang stnlde
jeg eksaminere om ten første Artikel.
Førjt traf jeg Kjærligheden ud af bet 8de
Bud, og faa fa jeg til Torjus Liland
han var et Naut: Hvem har ftabt Him
melen og Jorden?
Men det kunde Tosken skke svare paa.
NaaZ fa jeg, hvad er det, du ftattt
paa?
„Eg stend paa Golve-,
ft'«.
Hvad jtoar Gulvet paa?
„Dæ lizge vel paa Jora."
Rigtig, fa jeg. Hvem har s a a
stabt Himmelen og Jorden?
Men da fik jeg RoS af Provjten.
Den anden Dang gik det dte .fuldt
faa godt, men upaaklagelig alligevel.
Jeg fluide eksaminere om Døde«.
„9too, fa jeg, hvor mange Dele deleg
Døden i?"
,„Aa, Døde« delesitte i Dele", ifa
Provsten. „Ea Død er not for Hig,
toften."
Dermed var jeg fri hele Eksamen.
H. 28. Barker hvilket Navn
men hvis du, lider af Hovedpine, forsøg
„ALskul-pins". Pris S&c. Ådres H.
W. Barker, Elbow Lake, Minn.
EskamenSbordet^
En.Stude«t oar oppe til thcologisk
Eksamen, men bet gil Meint, og der ind
traadte et temmelig kjøligt Forhold mel
lem ham og Prosessoren. "Kan De da
ikke citere et eveste Bibelsted?" sagde
denne «taalmodtg.
Studenten tænkte fig om.
"Og Juda» gik hen og hængte fig,"
svarede han.
"Kan De anføre et til?"
"Gaa Du hen og gjør ligesaa," ved«
ble» Studenten,
-i-^i^å^/.„
/M
Stodhuggere« Ttrsdag, ve« Ste Oktober, 1897
saerdig.
20,000 Aktier,
Par
District, Provinse öf Ontario, (Canada,
JMktier,
hvilke®
The Ödell
gon vil kzpbe tit ODELL TYPE
WHITER meb 78 Bogstavcr
og"Talgaranteret at gjøre faa godt Arbeioe
ifom nogen anden Wvskine.
Deii indbefatter Simpelhed med Staichas
^tigbed, Hurtighed og lethed at operere. Ba
rrt jtengerc foruden Hfetog of Reparation etib
•nogm anden Maskine. Har intet Blcek Belt:
æt?huibrc Operation. Den er pen, god, 9ti=
.clétfeflaaet, fulbfiöttfetg, og kan Bruges t«!
alflajé Typewritu^z. Sig en Trykkemaskine,
.giver den en skarp, ren Tryk. To tit ti 3tf
-tryk-kan tages. Hvemsomhelst intctigeiti
erjien kan lære at -operere beit i to Dage.
s e 2t e a i -e e ø n e S!
For Pampleter svvi» dil
Humbug.
-Verdslighed og Hykleri
-arbeider i Forening
de lyver begge llge lsräkt
•og er af samme Mening.
Den Vei, de gaar, er altid fuld
as Vridninger og Bugter.
En Politik de steller med,
,som noksaa ilde lugter.
Vil alle Valg de møder frem
med sine Kandidater
pea Folkemøder er de med
sg»sprøiter ud Citater.
Fr« Hus til HuS de snuser om
og deler ub Aviser,
Jgjennem disse sine F»H
meb Humbug de bespiser.
Het maa vel blive noget sligt,
naar Bibelsprog be tager
og blander sammen med eK.gob
Del Smuds, som andre vvager.
Paa Menigmanb de læggersn,
der er bet bedst at virke,
og Søndag gaar be begge tj
i Bedehus «g Kirke,
T"fMi*
KAPITAL i 1,000,000.
Ovenfor nævnte Prøver blev taget fra forskjellige Steder og Aarer og kun paa en Dybde
vaS ra 4 til 6 Fod. Aarerne er fra 2 til 6 Fod brede.
Direktørerne har nu indleveret til Kassereren for øieblikkelig Salg til Kjøbere, 8000
vi nu byder til Publikum for $5.00 per Aktie, par Value $50.00.
Forglem ikke denne Anledning at komme ind "paa nederste Gulv".
IBjjorrespondaaace ønskes. Agenter önskes. Cirkulærer sendes paq Forlangende
DM Vr
Sisse
som
Fabrikanter af
Is. Haraldstad.
1
rede for Forretning.
Bi er nu rede til at udføre al Glag»
SRøCeerbeibe for Farmerne. Feed
Byg-Gr^n, Rugmel, Boghvede» og
Hvedemel lavest nu hver Dag. Tilfreds
hed med Arbeidet garanteres, og alt Ar
heide udføres promt.
1
1
täfa
MUe
'^ffK?51™ "#?^r V'*it
Value $50,00 hver, af hvilken 8,000 Aktier vil blive solgt
Fabrikeres i 13 forskjellige Størrelser,
fra 1000 til 6000 Punds Bæreevne.
^m^g^SWeb ett 3000 Punds Spring
Paa en tom Vogn, fjerter en
Mand lige saa behagelig som
i en Buggy.
be berømte
1
Bolster Springe har været tulblienbifl provet, og har vist sig at være be bebste,
Z.
G. Mandt
1
-o o:o-
Bed du Landsmand, at Oscar Wick er den eneste Skandinav i Nordveste»
om driver Nur«ry?
v«», HFmgts. »g ©mament Tr«er af alle Slags
For
Omplantning
s«mt et godt Udvælg af alt til et Nursery hørende Forretning haves' altid paa
Haand.
jBfttbttffe,
«ttmatet.
For nærmere Underretning henvende man sig til
lUWMÄ-M
Co.,-Montreal, Canada.
Dette Compani er 'biet organiseret med det Formaal at oparbeide følgende Guld Claims
«tgendt som H. P. 305 og H. P. 258, indbefattende 174H Acres, beliggende i
Manitou Rainy River
ICC*.
i*
"W

1'h
n
'-"M
lor
(Patented July 7, '96—others pending.)
Den udfylder et lange følt Savn for en Bolster Spring, ber er lige faa elastisk un­
font et tungt Sæ§. De hænger paa svingende Shackles paa begge Sider af
Solfterett. Med Lces løftes Boxen 2 til 2% Tomme'uden Læs 5 Tommer. Med
Springe er et Læs en Tredjedel "lettere at træffe og Vognen vil vare dobbelt saa
bisse
længe.
Denne sidder mellem Bolsteren
og"
Box'en, og løfter Box'en meb Læs
S 4 Tommer, uden Loes 7 Tommer.
Den arbeider efter samme Princip, og
adjusts itself i Forhold til Læssets
^^.Tyngde, og er solgt paa samme Ga
mm rantt. Ingen Vogn bør bruges Uden
il af disse Bolster-Springe.
For Priser og videre Underretning adresser
8TOUQHTON, WIS.
-HM
'J
osv. et udvalgt efter

Der indtraadte nu en høitidelig Stil»
yed, »g EkSaiyinationen var slut.
X. A LydilATti, Eeq. City Clerk, City of Minneapolis, Minneapolis, Minn.
•Alfred L. Bris», Esq., Attorney at Law, Minneapolis, Minn.
Fred J. Bowmen, Esq., Journalist, Rainy Lake, Minn.
Geo. Lectore, Esq., M. v., Ex-Seccetary of the Department of Agriculture of
the Province of Quebec, Montreal, Canada.
Hoe- B. de'LaBruere, Snpt. of Bducation, Province of Jnebec,
4netiac, Canada.
Type Writer.
ödell Type Writer Co.,
Dearborn Str., Chicago, I1L
'Isanen.
Prøverne af Quarts fra H. P. 305 blev analyseret af Prof. N. Lehiien, Ph. D. af St. Paul,
Iffiimn, og gav digende Resultat:
$r3oe fra $». 1 g*rc, gåb 1% Nnfer @ulb pet lon, Särbl, $22.OO.
«o.S 15.00. r
«0.8 1A 30.00.
ROCKY MOUNTAIN TEA
All genuine bears this
registered Trade Mai*.
Accept no substitute.:
fuefct on having the
wily Tea which always
cures ... ASK YOUR
DRUGGIST FOR IT.
A. H. Kirk.
fl? som Treasury Stock til $5.00, Par Value $5000, fuldtud betaltj
Non-Assessable og Non-Personal Liability.
1 OFFICERS:
President, HON, ALBERT BERG, Secretary for State of Minnesota, St. Paul.
Vice-President, M. W. FITZGERALD, Cheif Deputy Clerk of Courts
Treasurer, MATT. JENSEN, City Clerk for City of St. Paul.
Secretary, CHAS. NELSON, Mining Broker,
Attorney, GEO. M. NELSON, Attorney at Law.
PROVINCIAL DIRECTORS:
Marhsall, Wells Hardware Compani i Duluth, Minn., er Agenter
Norbvesten og Pacific Norbvesten.
T. G. Mandt Double-Bar
der et let
endnu er opfundne. De er fuldftenbig garanteret.
Bi fabrikerer ogsaa
T. G. Mandt Single-Bar Bolster Spring. ftg
Buggies og SlSder.
OSCAR WICK
East Grand Forks,
William Sclater, Esq., Vice President of the Sclater Aebetoa Manufac nr
ing Co., Montreal, Canada.
J. H. Case, Esq., Chief Accountant of the Sclater Aebetos Manufacturing
Offices of the Company: 342 Cedar St., St. Paul, Minn., U. 8 A.
A. C. Wnrtele, Esq., Manager L'Assumption Bail way Company, Montrea
Canada.
A. Auger, Esq., Commission Merchant, Quebec, Canada.
28 Mil fra Wabigoon Station paa Canadian Pacific Jern-
^y.ERYONE BUT REPAIRMEN
ISSNTHUSIASTIC OVER THE 1897.
STRICTLY
HIGH GRADE.
The only' wheel, in
the world fitted
with watch-case
dust caps over all
bearings
Adds So per cent
to the life of a
.wheel
KENOSHA WIS.
Crank Bolster Spring
jThe T. Q. JWarxdt Vehicle Go^

xml | txt