OCR Interpretation


Rodhuggeren. [volume] (Fergus Falls, Minn. ;) 1893-1898, March 08, 1898, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90057595/1898-03-08/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

Tale i Stedets Skolehus Onsdag As
en Ian. 5te 1393. Efter at have op
læst af Aabenbaringen et Kapitel og fo
retat anden Ceremoni, som tUHSrer, be
gyndte nävnte Prædikant med stärkt HS
vet Røst at forklare Guds barmhjertige
Naade og Gavmildhed mob Mennesket
og be SidsteS Utaknemmelighed mob
Gud trods alle disse ufortjente Goder.
„Mennesket fortjener ikke en Smule
af de ©oder, han nyder i Livet!" streg
han. „Og kan alligevel nyde dem uben
at folde sine Händer i SBøn og Tak til
ten barmhjertige Giver." Her syntes
Taleren at realisere, at han havde brugt
op sin Beholdning af originalt Ta
lestof, og en kort Pause paafulgte. Men
saa stred Taleren, efteråt have strøget
Haanden over Panden, ind paa en Re
staurant-„Story" (som han selv kalder
ben) og den lød i sin Helhed saaledes:
„I et Spiselokale i en af be [tørre Stä
der her i Landet trouble en fin Herre ind
og tog Sæde ved et Bord, hvor en Mand
allered« havde Plads og just var lfärd
med at sætte tillivs noget Middagsmad.
Førstnævnte foldede sine Hænder og bad
i dybeste Andagt til Gud. Den anden
tiltalte ham og spurgte, om alle i hans
Hjem bad og takkede, som han gjorde.
„Ret," svarede benne, „jeg har to Som
hjemme, som ikke beder." Ru syntes
Taleren at faa Vand paa sin Mølle, og
«et sterkt Tomfald udtalte han følgende
menneflelige Dom: „I Sandhed,
de som ikke paa fine Knæ priser fin Gud
baade naar de lægger sig og naar de om
Morgenen staar op og dybeste Andagt
folber sine Händer i Bøn og Tak
i a ø o e e a a i e n e e e
Svin! Kristne Venner, vil
I mobst-
ge mig deri? Hvad andet kan de sam
menlignes med end Svin? I
ved alle,
hvordan et Svin kommer gryntende til
fin Føde og sætter uben videre Trynet og
tillige den ene Framfoten opi Madkop
pen. Akkurat ligedan er disse Menne
sker, jam ikke uafladelig takter og beder
tilGud."
I
Ro. 47 af nævnte Avis fremkom
mer et Svar og tillige en Redegjørelse.
Under Rubriken „If the coat fits,
put it on", hvor Børresen forsøger at
bevise af ovenstaaende Paragraf fra In
dependent-Korrespondenten, at denne har
beskyldt ham for at have kaldt alle be
Tlljtedevärenbe ved Møbet Svin vsv.
Nu, bette er for bet første nttlbest talt
Usandhed, og siben skal han under alle
Omjvøb forsøge at faa det dtb, at han
ikke mente os men faa tilslut glemmer
han |tg selv igjen og i kraftige Ord be
trætter han, hvad Korrespondenten an
førte „If any one present found
this appliable to themselves
they had perfectly right to ap
propreate the words spoken.."
4)t var ba enbba godt at SDe vilbe give
o8 faa megen Ret, Hr. Børresen! men
tut fluide vi gjerne ønske at vide, hvilken
Ret De havbe til at ubtale disse Sand
heder, om de selv kalder det? med hvil
ken Ret sammenligner han Guds fornem
ste Skabninger, Mennesket, med de mest
lortede blandt Dyrene.
Hvis han mener, at disse Mennesker,
som ikke altid beder, i Almindelighed be
sidder mindre moralsk og intellektuel Ud
vikling end de. som altid beder og takker,
faa kan jeg oplyse, at jeg er as en mod
sat Opfatning, og denne Opfatning er jeg
til alle Tider villig tit at forsvare. Jeg
fjender baade Damer og Herrer her paa
Stedet faavelsom paa andre Steder, som
efter Hr. Børresens Klassifikation rnaa
regnes med Svinene, men som trods alt
dette dog ubett Vanskelighed kan stilles
ved Siden af Hr. B., hvad snnd Mora
litet og god Dannelse angaar. Rets
følelsen er Kjcernen i Moral. Hvad
Rttssölelse kan en Mand besidde, som
som sammenligner eller kalder sine Med
mennesker Svin, forbi be ikke adopterer
hans LSres Ceremonier? Findes der
Spor as Dannelse og god Opførsel hos
et Menneske, som kan udtale en saa
dan Dom, som den Hr. B. udtalte over
oS, som ikke stadig beder og takker med
Munden?
Nuvel, la os faa kaste et Blik paa de
fortjente og ufortjente Gaver, som var
saa vældigt fremholdte i Hr. Børresens
Tale. Han sagde, at bi ikke fortjente
«n Smule of de Goder, so« vi nød her
i Sivet Altsoa vil samme Person paa»
flan, at alle og enhver fortjener alle he
Ulykker og Modgange, forn kan blive en
tildel. Hon vil dermed ogfaa sige, at
disse stakkels Marinere, fom nys omkom
«teb Maine paa Cubas Kyst, havbe alle
fortjent denne Døb. At de gjenlevende
Sørgende har ogfaa fortjent be uerstat
telige Savn, fom de føler over Tabet af
sine Kjäre. Naar en retsinbig og op
rigtig HuSfaber, ber fotføger at staffe
bet nødvendige til sig og sine, blir paa
sørt Sygdom eller anden Ulykke, faa at
baade han og hans Familie omkommer
of Hunger, faa er det efter benne Theo
logs Opfatning fuldt fortjent.
Tillige fortjener den stakkels Farmer
at hans Grøde, som hans eneste Haab
var bygget paa for stg og sines legemlig
Underholdning, blev ødelagt af Hagl
storm eller andet, efter at have ofret hele
fin Omhu og bet meste af sine Kræfter
for at byrke amme. Finbes ber nogen
udenom Zheologten fom kunde for fine
RetSsøIelseS Skyld udtale saadant?
Jeg er villig til at medgive at der
findes Mennesker fom mindre fortjener
de Goder de nyder. Saadanne fem
følger en "Idel Profession" og fom in
tet godt ubretter men kun lever af at
forbømme andre (fine Medmennesker)
og paa den Maade søger Fordel af Men
neskenes Uuibeitheb. Vil tillige fige at
disse kan adoptere fine egne Regler og
Maabex at takke paa, men ikke taaler jeg
at høre at Mennesker af attbeit Opfat
ning flat af bisse kaldes hverken Svin
eller noget anbet stygt.
Ester min Opfatning kan dette attakke
efter Regel og Bane ikke være Taknem
melighed i Birkelighed og langt minbre,
naar matt unber en faaban Takking skal
lægge sit Ansigt i be mørkeste Folber, og
saa paatage et rigtigt nebftemt Tonesalb.
Jeg tror at bette er kun Skin af Tak
nemmelighed og muligens er det derfor
at benne Cermoni moa gjenlages faa
ofte. Hvad vilde I
gode Theologer
sige fig om et Barn, naar det faar et
Stykke Legetøi as sine Foräldre, som
først takkede naar det fik Legetøjet, og
siden for hver Gang bet skulde lege meb
samme, gik til sine Forældre og fatte op
et mørkt Ansigt og talked, og ligeledes
naar be lagde fiegetøiet bort dette gjen
toges, tit skal sige to Gange daglig.
Skulde ikke de gode Forældre snart blive
kjed af benne uafladelige Takning og
sige: „Du har takket engang for dette,
bet er nok. Vis os nu at du paaskjøn
ner Gaven, ved at være snild og oprig
tig og adlyde os. Det samme tror jeg
Gud fordrer af ös for sine naturlige
Tjenester. Han fordrer at vi skal adly
de Naturens Love, handle ret og ædelt
imod vore Medmennesker og vise os helt
ub som vi ere. Han sorbrer ikke at vi
stal bringe Mørke og Nebstemtheb ind i
vore Medmenneskers Hjerter og faa bem
til at foragte og habe bette Liv. Nei,
hvor Lys og Gläbe kan inbbringes faa
er bet vor Pligt at faa det dib, og iste
benfor at hade dette jordiske Liv, som
Presterne kalder det, faa er hver ærlig
og oprigtigt tænkende Menneskes Pligt
at omdanne bet til et ParabiS, hvor Lys
vilde gjennemtrænge de morte Kroger og
frembringe Kjärlighed og Gläbe. Et
Hjem foruben et Smil er et Helvede
mtbt i Paradiset.
Underfuld Redning«
En gammel Sjömand fortæller i
„Sandefj. Blad":
Det var i Januar Maaneb, jeg tom
fra Philabelphia bestemt til London.
Bi tom ud for en voldsom Storm of
RB. meb svært oprørt Hav. Stormers»
feitet stulbe Kl. 12 om Natten gjøres
fast. Jeg stod selv fastfurret paa halv
bäkket og støttet mig tnob Kappedøren
fom førte ned til Kahytten. Plubseltg
jer jeg en Manb tomme farende ned fra
Mefaanraaen og falde ca. 3 Favne uden*
for Stibssiden. Skibet løb for Veitet
med 12 Mils Fart, og da vil vistnok
enhver Sjømend kunne indrømme, at
der var fmaa Udsigter for Rebning af
Liv. Bed ForsynetsHjælp falber imid
lertid Manden paaToppen af ett Braad
sjø. Sjø skvatten stod mig i Ansigtet
og jeg greb uvilkaarlig for mig for at
finde noget at holde mig fast i. I det
jamme kommet Manden, som var løftet
af Braadsjøen, farende over Dækket, og
uden atg var mig bet selv bevibst, fik
jeg tag ham. Grebet vat faa Kram
ogtigt, at Døren, fom jeg stob støttet til,
brak istykker, og vi rttlleb begge to nedad
Trappen. Jeg fik enbet Skrammer as
Foldet, men Manben fik ikke faa meget
fom en Rist eller blaa Flæk engang.
Øieblitfe et nyttige hvit ikke ødsle
bott, og de er farefulde hvis ødslet bort
hvor One Minut Cough Cure brin
ger øieblikkeltgLinbnng. Mortensen
A ®0.
«»dhUggere«, 5tlts»»g, de« 8de MarSlLW.
Gtøøtftøti og Omegn
Til Indsendere!
Da mange Har for Skik at sende Ind
sendelser direkte til Fergus Falls en
bog fra Polt County og attbre af be
norblige Countyer, saa Rebattøren tit
dels ikke ved,hvad som gaar inb Bladet,
bedes Jnbsenbere isär fra Poll
County og andre norblige Conntyer
at fettbe sine Stykker til Crookston.
Stykker fra Polk County maaa sendes
til Crookston for Gjennemläsning, da de
ellers om sendt bitekte til Fergus
Falls vil gaa i Kurven.
©kifteretsbommer Bratland fra
Aba var i Byen Fredag.
Torkel Osteite vat i Crookston
Løtbag.
Frank Anberson fra Woodsibe blev
i Lørdags sendt paa Asylet i Fergus
O. Skinvik, som et Aars "Tid har
praktiseret Lov Her i Byen, flyttede til
Bimidji.
Byvalget et nær forhaanden, og
Snak om Brolægning af Gaderne er
gjenoptat.
Näste Onsdag samles County
Komiteen forat fatte Bestemmelse om
Tiden for näste County Konventton.
Reporter Scott er atter i "Tribu
ne "s Tjeneste, og Latta Har overtaget
Forretningsførelsen.
Den næste Kongres-Konvention vil
boldes i Crookston omring den 20de
Juni. Hvem bør nomineres
Ex-Aldermand Scotland, fom flyt
tede til Rugby, N. D., og begyndte For
retning. har mødt McKmley Prosperity
meget ubehageligt goat til Væggen.
Stykket fra Chester forrige No.
kom inb i Blabet uben vort Vibenbe, og
vi synes, at Stykket mitdest tatt maa
vare overdrevent. Bi stat afvente vibe
re Oplysning i ben Anledning.
Død paa Asylet. William Riche
fra Dugbale, sendt paa Asylet i Fergus
Falls i 1893, et nu bøb dernebe. Han
var
74
Aar gammel føbt i Tyskland og
var Fadet til otte Børn. En trist Hi
storie.
Et Møde af Bryan Stubben af
holdtes Lørdag Kvetb forat fatteBestem
melse, enten en Sølv Ticket stal opstilles
Byvalget eller ei. Hvab Resultat
man kom til, veb vi ikke, ba vi maatte
forlade Forsamlingen, før nogen Afgjø
relse blev fattet.
En Manb ved Ravn Senquist
blev Torsbag Aften Bragt mb fra Fos
stott for at unbersøgeS for Sinbsvagheb.
Skifteretsbommeren fandt bet bedst at
henvise Sagen til Beltrami County, ba
bet viste fig, at Bebkommenbe er en Bo
fibber det. Ingen Eksamination blev
afholdt.
Sheriff Sarorence fik i en Fart en
Del Salooner, som vat etablerede paa
Isen mellem Granb Forks og East
Grand Forks lukkede og bortflyttebe. Da
han faa, at Mayoren af East Grand
Forks ikke vilbe gjSte noget, tog Sherif«
fen Sagen i sin Haand og be maatte
gaa.
D. A. Oakland fra MUtbit, N.
D., vor i Byen i Lørdags paa Stien
til Reb Lake Falls, hoot han agter at
besøge Kjenbinget. Han benyttede An
ledningen til at fe inborn til „Rodhug
geren". Hr. Oakland er en af Reform«
vennernes Pioneret. Bi takket for Be
søget.
Dommer Jves fatte tilfibe en Dom
mob endel Kittson County Farmere het
om Dagen. «Sammenhangen et, at
tolv Farmere kjøbte en Hest for $300
og gav "Note." Dom opitaaebeS mob
Farmerne, og Part af Beløbet var alle
rebe betalt. Saa anlagbes Sag for at
sætte Dommen tilfibe paa Grunb af, at
Bebrag var forøvet mob Farmerne, og
Dommer Jves hat s em sagt givet Far
merne Medhold.
„Rodhuggeren" til Bella Coola.
Mr. Elg, en af Bella Coola Kolonister
ne, kom fornylig tilbage fra bet „Nye
Norge", og noget af bet første han gjorbe
»at at tinge „Rcbhuggeren" sot en as
sine Naboer bérube i bet fjerne Besten.
Hr. Elg meddeler, at Kolonisterne bet»
ude gjør bet meget godt, og at de er vel
tilfredse meb fine nye Hjem. ElgS Kone
kom hid for noget over et Aar fiden for
at søge Læge, og til Høsten agter baade
Mr. og Mrs. Elg ot reise tilbage til sit
Hjem i Bella Coola.
Misvisende. Financial State
ment for 1897 er nu ude, og blandt
andre Ting mærtes fom Udgift i Judge
of Probate's Office følgende: A. O.
Twedten salary as clerk $132.90.
Denne Udgiftspost tilhører 1896. Det
var medens C. O. Christianson var
Judge of Probate, at denne ©lerk
hyre og Udgift gik for sig ikke i 1897
unber ben nuvärende Judge of Prob
ate. Hvab Hjælp ben nuværende
Judge of Probate hat havt, har
han betatt ub af sin egen Lomme. Vi
gjør bisfe Bemärkuinger for at forebyg
ge Misforstaaelse.
DSdsfald.
Herved bekjendtgjøres for fravärenbe
Slägt og Venner, at min Mober, MrS.
e e i s i n a i e
bøbe den
22be
Februar i en Alder af o
og otti Aar. En hjertelig Tak til alle
dem, fom var mig behjælpelig ender
hendes Sygdom, og fom fulgte til Gra
ven.
A. I. Gtlfeth.
W. L. Vannet, Deputy County
Auditør, hor resigneret og allerede fra
traadt sin Bestilling. Han har sammen
med en Mr. Erickson kjøtt Motz Jern
vore Butik og agter at overtage gorret
ningens Bestyrelse. Hr. Vannet har
tåret Deputy Auditør de tre sidste Aar,
og bet maa siges til hans Ros, at han
har varet baade dygtig og paapasselig.
Vannet har været en meget værdifuld
Mandi Auditørs Office. Nits-Hoffard
er udnäont i Vannets Sted font Deputy
Auditor. Hr. Hoff ard er udmärket vet
flikket for Stillingen og vil uden Tvil
fylde Pladsen til ASre sor sig selv og
Tilfredshed for andre.
Arveiderlovgivning i
Sweiz
To Love af stor Betydning traadte
Kraft i Sweiz den l|te Febr. Den ene
handlede om Fabrikkerne, hvormange
Personer der stat arbeide i et Rum,
Rummets Heide Belysning, Døre, Bin
duer, Trapper, Sundhedsarrangement,
beskyttelse mod farligt Maskineri, Spise
værelser, Drikkevand etc. Ikke nogen
ny Fabrik kan bygges, fom ikke holder
Lovens Standard, og de gamle Fabrik
bygninger, fom ikke er tilfredsstillende,
maa ombygges.
Den anden Lov forbyder Arbeidsher
rernc at lade frugtsommelige Kvinder
arbeide i visse Sunhedsskabelige Fag,
saasom ved Fyrstik- og Farvefabrikker o.
l. Den forbyder ogfaa Anvendelse af
„Barn paa 15—16 Aar" i visse Arbei»
der, saasom ved alle Slags sårligt Ma
skineri, ved alle Fabriker, hvor der bru
ges eksploderende Stoffe, fra Cement
og Limfabriker og allesteds, hvor det er
meget Støv,samt en helRcrkkeSpecialar
beider i flere Fag hvor det bruges sund
hedsstadelige kemiske Stoffe. Andre
Love med Hensyn til Beskyttelse af
Mænd i Bogtrykkerfaget, ved elektriste
Anlæg etc. vil ogfaa snart træde
Krast.
Manufakturvarer

Skotöi
BEDRE,
BILLIGERE
hos
Crookston, Minn.
DON'T BE FOOLEDI
CHAS.E
MKDLBMMEBi
Bil der bli Krig?
Hvis der blir Krig blandt vor Bys
Forretningsmænd igjen saa husk paa at
ANTON fiOf.RF.RO^_
kan møbe al Koukurrance hvad Priser an»
gaar. Han har altid en Forsyning af
«gte norfl Sild, Tyrfift og andre
Lhas. £. Cerois Co., Minneapolis,
«ftiteeo Marte»,
v e e
Saining. Höiest. Lavest. Slutning.
Utarts. 1,06« 1.03% 1.04«
Mai:
i.æ%
89X
y a v e
Marti.
S
Ryt Firma
Nye Barer
Nye Priser.
I i
Hvede:
E A
1
1.07 1.02* 1.05%
i.æ%
89X
Juli.
a i s
Marts.
92 89 90%
88«
28*
Fislesorter af bedste Kvalitet.
A. J. Solberg
of 3-a,lesTouLxg\, 111.
'$100,000,000 Insurance i kraft.
$10,000,000 betalt i Tab.
$1,400,000 i Fordringer.
$1,000,000 Overskud.
Meddelagtig i aarlige Dividender efter 3 Aar. Udsat Insurance efter 5 Aar. "Sur
render value" efter 10 Aar. "Paid-up Policy at Expectation of Life." Uomtvistelig efter
3 Aar. Efter 3 Aar betalt, intet Tab men faar Pengene hvis De stopper Jnfurancen.
Halv Polici betales for total Udygtighed. Lette Betalinger og bestemte Summer.
Udgifter og Dødeligheds Forholdet saa lavt som det laveste.
$100,000 depositeret ved Illinois Ins. Dept. $50,000 depositeret ved Canada Ins. Dept.
Gode Agenter pnskes i hvert County i Minnesota. Skriv til
L. H. Kuderling,
I-2&3
af
MUfflEAFOLIS,
EJÖBEK og 6ÆLGEB
Kontant eller paa Margins.
Lang Distance Telefon.
Private Telegraftraade.
Forretninger udenfor Byen en Specialitet
Skriv* telegrafer eller telefoner til oe om
MEDDELELSER.
FRI Pris-, Omsætitinss-og Maikeda-Breve
Markeds- Beretninger
fot 6
en stdste Uge, op til den 6te Marti.
Meddelt of
88X 28%
Mai. 80 80%
29*
»14
80«
Juli. 81« 82 31X 81%
86*
86«
26«
84)4 85
8li4 24«
Mart«»,
ve de:
ÄeBtiing. Höiest. Lavest. Slutning.
1.01S 98% 86%
Duluth Metteb.
Vetoing. Hiiest Lavest. Slutning
H«Shold«ingsg«der.
De gamle Gräkere troede at the
penates var de Guder fom styrede med
Familiens 93etfärd. De blev dyrket
fom Fannlieguder i enhver Familie.
Familiegudrne idag er Dr. Kings New
Discovery. For Taring, Hvjte og For
kjølelfe og for alle Sygdomme i Halsen,
Brystet og Lungerne er det uerstatteligt
Det har blet prøvet i i Aarhundrede og
garanteret at kurere eller Pengene til
bage. Inge« Familie fluide vare ben
foruden. Det er behageligt at tage og
sikkert Middel for gamle og unge. F"
Prøveflasker hos Mortensen & Co., Fer
gus Falls.
to linaUnto. Wrtu «aUT. ro
mtSMTAL ure. oe.
1,
Bestyrer for Minn.,
Minneapolis, Mi««.
-jjf i"'
Abonuer paa Rodhnggeren kun $1. fo
Aårgången.
#*##•&•&
S I S
3Z +0
vf.
ti S ff S S'
Btl bu late KotbmdnbeneS liv her at tjente
Saa l«s
"Uonse Amerika."
En ny ton om Nordmandenes liv herover af 8. *.
Stenkolt fra Indvandringen op til nu. Jndholo:
ft lefl Persen, ©luppe Poltene. Knut Slaavig, «ord
mind i Minnesota. Kirkelige Forhold. Bore
Lig«.
Blade eg Bogstrionmg. Nutidens Nordmänd her, nu
in Bogen er udstyret meb mange god« illustration«.
154 fiber i elegant omslag med titelvignet tegnet af
kunstmaler Sausta. ©enbcS overalt port om ve»
indsendelse« at 3%c. Ran sendes i 1 ag 2c 6tamt*.
Bogen er en pen present Agenter antage» meb h»t
rabat.
ffot5 cents Bit vi sende bem:
"Lanternen,"
portofrit. Indeholder morsomme historier, anekdoter
etc. 92a katalog over nye bSger, (endes frit til alle.
Send alle orbte til SB a lb m. RH eb t, 616-618
Washington Ave. S.. Minneapolis. Minn.
Dr. H. Holte.
8*6* og Kirurg,
Kontor over Andersons Dr«g-St»re.
Residens: No. 25 Syd Broadway.
Crookston» Sti»*
Ol© T. TTSfULle.
S a ö e
KnbctfM Olson »lock. Iiaeivetlfot
Crookston. Minn.

Nuvel, hermed endes tffe Spektakelet.
Stebets Korrespondent for The Inde
pendent fremkom i ncevnte Blad med
følgende: Rev(?) Borreson prea
ched at the schoolhouseWednes
day evening. Among other
good(?)things he called us pigs.
Med Agtelse,
a u a u o n
Br-ibablik, Wash. 24b- Feb. 1898.
Nits Koppang, Nielsville, var
arresteret for Blinbgriferi Torsdag.
Ole E. Hagen »ar Fergus Falls
sidste Sønbag.
Rebaktør Duffy af East Grand
Forks er atter stæynl for at ha begaat
Libet benne Gang mob Sagfører
FeetHam ag $15,000 paastaaeS Skaden
at våre.
The market Is being flooded
Wltb worthless imitations of
ROCKY MOUNTAIN
To protect the public we call
especial attention to our trade
mark, printed on every pack
age. Demand the genuine.
Per Sale by all Druggist«.
Jørgenson Bygning, Robert ©treet, o o k s o n i
1877. 1898.
Inkorporeret ««der State« Illinois' Love.
Nu i fit 22 Siar.
Covenant Mutual Life Association,
220 Temple Gourt,
COMMISSION
STOCK/F
BROKER
CHAMBER af COMMERCE.
DULUTH BOARD of TRADE
Korn, Provisioner og Jernbanealrtler
Mai. »X 27* 86* 26*
Juli.
Utarts. 10.» 11« 10.36 10.85
Mai. 10.46 70.70 10.87 10.87
Juli. 10,46 10.78 10.88 10,4»
Mette. 88 1.00 98 S8«
«ai. 9*« 98% 9»4 97%
Juli. 94% »7% 94% 96
edwt.
No. 1. Hard. No. 1. Northern. No. 8. Northern.
Matti.
Mai. 97* 1.00 98* 99*
Juli. 96* 97* 96% 97
MINNEAPOLIS
The Open Court of Chicago contains in
No. 412 a unique and highly interesting ar
ticle by its editor, Dr. Paul Cams, on Chi
nese Education. A brief sketch of the civili
sation and literature of China is given, and
the Chinese language clearly explained, so
that any reader can grasp its character.
The famous Chinese primer, the "Bookof
Three Words," is translated literally, and
the opening verses of the primer printed la
the original Chinese characters, which are
explained by a glossary. We have repro
duced these characters as a matter of inter
est to curious readers.
Governor Pingree may be a pop—or
a popocrat—or a demo-republican—or
any ether of the things which the press
like to call him—but he has gained his
suit against the Michigan Central road—
and he and his family ride on a thousand
mile book—at $20—until the higher
final verdict. "In case of doubt" says
Judge Donovan, "the state is entitled to
the doubt," And the company goes
away up in its appeal—and Pingree and
the little Pingrees—buy, one thousand
miles between them—at 2 cents a mile
and go picnicking.—The Fargo Forum.

xml | txt