OCR Interpretation


Minnesotské noviny. [volume] (St. Paul, Minn.) 1904-19??, October 27, 1904, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059424/1904-10-27/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Ročník I.
Ctění rodáci!
& K
A
•-.
».«
É
,« tsk i plným vylomím zodpovědno
stí, jaká apočívá na každé práci ve
ía řejrté činnosti. Přičiním §e* učiní ti
jl-
1,1
Minnenoteké Noviny nejsou pod
nikem na zkoušku aneb nazdařbfih.
Vydavatelstvo má za sebou třiceti
leté zkušenosti a potřebné prostřed
ky, tak že i i st
náň
Miiin«*ot*kě Noviny časopisem ob
líbeným a přístupným všem, h*w
rozdílu smjmeiií a préBÝěučěšii. Při
šel jsem, bych co spoluobčan zífckal
si přízeň a důvěru krajanů a bude
,. mi milým Mdostuciněnim, budu-li
moci býti prospěšným a užitečným
navzájem. toho stanoviska budu
.^.sí všímali
vtech
"'wýťfMMh
'm
St
,%CH.
4
.- ...
V'"r
A: Zprávy ze St. Paul.
Podnikáme vydávání ^TKfttficéot
ekých Novin'*, majíce la to, že to-
rimx žirnému státu, těm četným če
ským osadám tohoto státu, jest za
|f potřebí časopisu, kterýž by všecky
frhližoval a pomáhal soustřeďovat!
snahy a ésilí o povzneseni jak ma«
terielní, tak i duéevní, tak abychom
tím vydatněji mohli praeovati na
národa roli dědičné. Přicházíme k
vám s vůli dobrou, abychom po
vzbuzovali ku svornému spolupůso
bení všech ve věcech společných a
doufáme, ze přijdete nám vstříc a
iimáte i oceníte upřímné úmysly a
nahy naSe.
založen jest na
peVOélii základě a ilouíáiiic proto, Že
bude věnována mu všeobecná důvě
ra. Ostatně, nechceme plýtvati slo
vy, nýbrž ze skutečnosti samé sezná
.. ji čtenářové, zdali hodni jsme dů
věry jejich a pod poty. Doufajíce, že
přijde nim čtenářstvo vstříc v naší
upřímná a horlivé snaze, v jejich
vlastním aájtnu, znarn^fl/tme
--w éště Vyé Hrnu. Kofm,
'X *?ř£/: í j*feoi I Osvity Am. Hospodáře.
Jh**.- '8U)V0 K ČTBKAftSTVtT.
lljimajt! se místní-sprivy a redak
torství imw-solských Novin, činím
oíáaek a záležitostí
veřejné správy a veřejného i národ
ního působení týkajících a pří
náseti v nich nestranné zprávy a ú
fudky, V národním iivotč budu se
1'ídití zásadou **'svúj k svému/" a si
ce v tom vědomi a přesvědčení, že
mají-lí na&e sjíolď-nč zájmy býtí po
vznťAířny, le musí »e tak státi naší
vlastní silou a vlastním přičiněním.
Povinnost naše vůči sobě vyžaduje,
mjéiULtt* JKM««V»ÍI M.
v&wcli ifmiečr.ýrh působili svorně a
y občtavě k navinu ««]aru a cíli, V
tom siučru a poznání otevírá se
í %**•*•*/#-%Ét
4Mb
rt im\r ahvr'liorn
?jak hmotní tak i duševně mohli s
véiMTTt ůsi»H-heni pokraČxivatl.
•Mnou ze snah mých bude těž.
pri»pírati kli p.j¥2Be«H?CÍ S roivoji
i:uwěh« státu a osad, v nichž krajítné
naAi bydlí. V této

ktjuzc
Paul, Minn.
T\
mé dopro-
kiji podjory a při«iění všech do
bře smý&lejicich Irajaafi.
F. TI Matlach,
místní redaktor a řiditel Minnesot
skýeh Novin, 599
v uMČli dne 16. října ssskvě
ld §e zdejéí česká katolická c*aáa v
slavnostním hávu. IUI U» den svě
ceni praporu spolku ev. P*tí* ěíilo
4 •'«4' v n,' v
1
M.-V-
"W*
St.
,~ ^o+M^M^*o*a*o*«*o*«»a*e»i!*e*o*0*o«H3*o»o*t*C!»ei*o»£:*0*! j^,}*,
6. Opadni Uesko-Kutolické Jedlic
ty v St Paul, v chránié «¥, Stoí*
niava na Western ave. a Superior
ul. Hned po obědě počal lid
fchromažďovati kolem kostela a ka
tolické besedy na West Seventh a
Yankee ul., kde měli se sejiti vle
čky spolky. O 1 hodině odpoledne
dostavili se do Katolické Besedy
členové spolku sv. Pavla a rytíři §v.
Jiří. Venku přijeli dva kočáry je
den, v němž nalézali se vtip. J.
Kynda, veip. Bajee a velp. Dvořák,
v druhém kočáře sedělo šest draží
Vk bíle oblečených a sice sl. Marie
Fuerstová, Marie Jarošova, Gusta
Veverkova, Louisa Kosataká,
ira K ad línova a Marie Fischerova.
Kdvž všichni shromáždili, uspo
íiJi- __A I.A 1 Jí
i o'ioii {nutili a
AO unu ituuiyjr uv
ftoupena cesta po sedmé ulici do do
mu matky praporu, paní Marie Ma
chovoové, manželky známého ob
chodníka a pokladníka ZČKJ., v
čísle 997 W. ?th St. Světitelem
praporu byl velp. J. Bynda za sssi
«tcnce velp. Pr. Bajece a velp. Fr.
Dvořáka. Slavnostní kázání měl
velp. J. Bynda, v němž poukazoval
na výhody spolčování se, uváděl,
že jednotlivé činy a skutky byť byly
seljM.i !»'pní a dokonalejší, pokud ob
mezovány jsou na jednotlivce, ztrá
cí jako pí«ft-f moři. Jt-li dftlelí
to »jfjolújvati k pmtiumní unj^ní
a vědy, k rozvoji obchodu a pro
spěchu řemesel, tím důležitější jest
rpoírování ku vzájemné podpoře v
1'řipíulu riemíi-cí, ,ku podporování
vdov a sirotku & ve stáří. Pouka
zoval dále, le, tyto myšlenky zajisté
tanuly na mysli vSem ůdůrn při za
kládání tohoto spolku a nyní po 12
jaJlírného pAsobení aby iiiěiíf
nějakého zevnějšího znamení, poří
dili si svůj prapor, kolem něhož
mohli by se soustřeďovali. Dále
pravil: "Tento prapor budil vám
annějším znamením věrnosti, bra*
i r*ké lásky, upřímného přátelství
stálosti, vytrvalosti a statečnosti, t—
Když budete se těmito vlastnostmi
jež zdobiti mají každého člena, _ří
diti, pak mlolátc velkerým víckrlm
bouře domyslnosti lidské!" Na
]Kmínaje nejen údy spolku sv. Pa
vla, ale viecky členy jiných spolků,
/.^končil řť»č svoji slovy "Buďte
kremsce a ,»íelky va5e budou z kvá
1^'Í4 nt
VWV ííMKlí «b«* ». pvo v
ného praporu p. přettóedovi, svétitcl
núst. p. J. Bynda pravil: "Odevzdá
vám vám kuto prapor posvícený,
byste jej odevzdal pniporečníkovi
^zráním, by jej aswi! ku cti a «lá-
.. .4.S lť. 11__ 1,,,
tt
re PU21, ku
tu
a »ih,?c f»j«/»»«, KU
rti a slávě Zapadli» ^eskr»-Katů»ieke
Jednoty a ku cti a aiávť zdejší osa
dy sv. Stanislava." Při svěcení
zviáAtě kntpjiě a dojemně {)řihpěl
z|H-vem spolek
st.
O-cílie, jukož i
řestrv varlianistkv. ZvIáAte mocně
linulo přit.ouuié solo sl. Kosy ftkar
dové, j»ž krásným altem zazpíva
la "Spasiteli náí." Zatloukání
hřebů bylo zvláítě významné tím.
všecka hesla byla původní sklad
bou velp. J. Byndy. Počet hesel byl
92. Kmotry prlpory byl v paní
I*'rantižka Ptáček a pí. Antonie
Khaml. Pořad delegátů při zará
ý( ní hřebň po vysvřcení prajwru
byl jak náslsduje: Světité!: relp. J.
A*
vgjp.
sW.4^04.
7
w
S potěšením pozorujeme, že
v St. Paulu nepanují takové nábo
ženské třenice, jako v ipnohých mí
stech jiných, nýbrž žc krajané zdej
X-í
nt a LCA pit^tnuMu lut'M ©v
iou se snáší a ve společných věcech
společně působí, To jest dojista zá
sluhou jak faráře velp. J. Byndy $e
-trany jedné, tak i vůdců strany
HvolKwlomyslné se strany druhé, jíž
všichni počínají sobě měrou umír
něnou, uznávajíce tu nepopiratel
nou pravdu, že otázka náboženského
přesvědčení, tak jako i přesvědče
ní politického, jcjst otázkou soukro
mou každého jednotlivce a že kaž
ňf nás má stejné právo hlásiti se
k té Či oné politické straně, aneb k
tc neb oné víře, aniž by proto mohl
býti kárán, kaceřován, aneb proná
sledován. Žijeme v zemi úplné po
í A* J% 'mm
r~ ^r*
pr ^ajec a relp. Fr.
Dvořák matka praporu, kmotry
praporu a 6 družiček bíle oděných
nktiipkyně spolků: sv. Růžence:
Srdte Panny Marie, spolku Pan
lieBakéhó, sv. Ladmily zástupci řá
du Čech ČSPS., řádu Slovan ČS
FDJ., řádu Orel ZČBJ., zástupci
spolku sv. Václava, sv. Prokopa^
rytířů s?. Jiří, sv. Josefa, K. D.,
»v. Stanislava a úřadníci spolku sv.
Pavla. Po slavném požehnání se
stavil se znovu průvod s nově svěce
ným praporem v čele, prošel českou
čtvrtí města, načež u kostela nastal
roechod.Seřadění průvodu bylo jak
následuje: 1. Hudba, 2. Bytíři sv.
Jiří, 3. Delegace a sice řád Cech.
ČSPS., Orel, ZČBJ., spolek
Slovan, sp. sv. Václava, spolek sv.
Prokopa, spolek sv. Josefa, spolek
sv. Stanislava. Spolky in corpore:
Spolek sv. Stanislava, spolek sv. Vá
clava, spolek sv. Prokopa, spolek
sv. Josefa, spolek sv. Pavla. Nový
prapor spolku sv. Pavla je skuteč
tic nádherný a skvostný, Že se mu
málokterý prapor vyrovnati může.
Zhotoven je z těžkého hedvábí a si
ce v Paříži nákladem $200. Prapor
jest na jedné straně modrý, s vyší
vaným obrazem sv. Pavla těžkým
hedvábím, a nápisem: "Svatý Pa
vle. patrone náš. oroduj za nás."
Na druhé straně je barvy červené s
nápisem: "Spolek sv. Pavla, č. 5.
ZČKJ.. v St. Paul, Minn. Založe
ný L. P. 1892/* Stuhy slovanských
barev, totiž červené, bílé a modré
splývají shora. Celá slavnost by
la rázu veledflHtojncho a zdařila se
zcela dle očekávání, tak že celA o
sada mňže z ní býti potěšena.
o* .»•» **».•
MViv»V 0 VÍWU^
svobody té vážit! si nedovede a ne
přeje jinéťhu to, co sám požívati
chce, jest věru politování hodný.
\'nnňwTno fíifft ]rfí*T»v.
nnezi zdejšími krajany panuje, po
rrvá i vždy v budoucnosti, gož bude
jíij ku prospěchu vSc-ch.
Doufáme, Se nám naái čtenáři
prominou mnohé nedostatky, jež
Mutd 7. počátku v li»tě shledají. PřO
símo, uhýbte mfli na zřeteli, že míst
í*í redakt»r tohoto listu přichází sem
nn*zi ván. jsa s poměry zdcjAími ne
obeznámen a nucen jest teprve s ni
mi se seznamovati. Násl^l kem to
ho ujde mu ov&em mnohá důležitá
událost, jež zmínky v časopise by za
sluhovala. V8ak to neklaďte mu.
firobíme, za vinu. Čím déle zde
mezi vámi bude, čím lépe sezná po
měry, tím lť*pc bude moci s!»\ji!ti
společným zájmům vSeeh. Při
'V*',,.
's 'i- i '"i -V' ,• 4 •, if 4.* n v ,• ,. é
'iJt- i£ its tii'/'ih 'Í. T"" sf'^'5 á#3fc» I f-íAtňa!, -Í.
"i, i'- "i Wísifv Wv !•., /,
.r» Ji *. *UK %»4k«M P-- a-* ***3&kj
3
y #.-•
Paul, Minnesota, ve čtvrtek dne 27. října 1904. Číslo 1.
tom spoléhá na Tale laskaTé a o
chotné spolupůsobení, Když budete
mu poněkud k ruce upozorňováním
na to, co se děje aneb díti bude a o
čem by v listu zmínka učiniti se
měla, buďte ujištěni, že vám za ta-j
ková upozorněni vděčným bude a!
ony dojdou povšimnutí a pozornosti.
Časopis tento nebyl založen
snad co nějaký předvolební list, kte
rýž by -loužil jen nějakým politi
ckým ůčelům při této volbě. Proto
tak doufáme, Že nebudou od nás
nali Čtenáři očekávat nějaké rady
aneb posudky o místních politi
ckých neb státních záležitostech. V
této věcí miiojTiió ptOoiti o o trpění,
až déle mezi vámi pobudem a bu
deme moci si pak utvořiti své vlast
ní úsudky podle svého přesvědčení.
x„
IUUMÍVO ao Bjivtouuwuu ixn, IAJ, A©
podávati budeme vám budoucno
stí náhledy své poctivý svědomité
neohroženě.
Ta nase sedmá uliee, áepuii ta
stará její část od Sherman ul. až
ku Schmidtovu pivovaru, nezdá se
valně pokračovati. Bylo nám to ná
padným ihned po našem příjezdu*
sem a proto pátrali jsme po příči
nách toho, chtíce dle možnosti se
znati zevrubně poměry a okolnosti.
Mezi obchodnictvem shledáváme
všeobecně stížnosti, že pomčry tyto
hlavně zaviněny jsou tím, že ob
chodníci na této ulici ne.jKou pod po
rov/mi tou měrou, jako by býti mc-j
li od obyvatelstva vůkoíního, kteréJ
svádětí se dává namnoze humbukem
tiesolidních velkoobcliodiiíeh firem
dole v mřsté, tak zvaných "depart
ment stoni/' Abychom se o tom
přesvědčili, pozorovali jsme schvál
ně běh věcí a musíme doznati, že
stížnost tato zakládá se na pravdě.
Jest to věru nevysvětlitelným, že tak
jednáno býtí může se strany roz
vážných lídL Každý, kdo jen věci
trochu pozoruje, ví dojista, Že ty
velké humbukářské židovské firmy
nejgou km prospěchu lidu. Jestliže
něco laciněji ohlašují, dojista se
znáte, že to laciné zbolí nestálo za
více, aeŽ za cenu, kterou zaň poža
dují, ale že to je proti dobrému a
spolehlivému zboží, jež Vám pro
dá obchodník mezí vámi bydlící,
pravý a učiněný hadr, aneb že jste
zkráceni na váze neb jiným způso
bem. Ku příkladu, váš obchodník,
o jehož poctivosti a spolehlivosti
přesvědčeni jste, prodá vám osm
kr.sf: mýdla za čtvríák, kdežto "dole
JYfl 3- -ř
v mtjtsus uxuaiiiuji, /.v v tun utt^i ute
set kusů téhož mýdla. Jestliže ait
:'kusíte Ifoupiti od obou, přesvědčí
te se snadno, žc těch deset kusů,
kteréž jste v městě koupili, jsou ka
želý fehíi váhy a celkem neváži o
nic více, než těch osm kusů, tak že
jsíe o nic lépe nepochodili s jedi
né co máte k dobr,?, jc ta výloha,
cesty a ten čas jízd mi dolů do mě
sta a čuměním a cek/íním tam strá
vený. Kdybv každá hoMjwdvně po
čítala si tu jízdu, kterou zaplatit i
musí a ten čas, který jízdou dolů do
města stráví, pak by shledala, že
vždy a v každém případČ nakupová
ním dole v ině*tě ztrácí. Ovšem, jc
pravda, Že někdy
něco
k
nabízí tam
dole v městě třeba levněji a to jen
proto, aby si lidi přilákali. Však
když to vře uvážíte a spočítáte, eo
j*te tam nakoupili a mnoho-li jste
za te platili, co peněz tam utratili,
seznáte,
le
jste při tom nic nevýší-
4Hk ^ĚkjĚĚk SB
HOVORKOVA
ČESKÁ
LEKARNA
tms W. 7th Street,
Ht. Psal, Hlnnesota*
HovofítUv PHtittf Bolnám a
Hovorkovi práiky proti bolení
faittvy
jsou
Pmles zcela
ocelové
F"ÍSwi
í tt
jistě účinkující.
Wkařské předpisy se peSlivěa
přesně
připravují.
Léky. voflavky, toýdla. a jiná
zbolí nejlepěí j»kosti a vidy Čer
stvé. Obsluha vlídni. Iftr4
úřadovna.
Dra. W. J. Hovorky
nad lékárno*.
Úřadovna 219
Obydlí.... U17
Telefon
Frant Kohout
ČESKÝ OBCHOD
ittasem^
*. r. '«m
m% mWm Mídri^nn Ave,,
HT. PAtíh,
i V
«M ~y*1t"
Jí *ák
sporáky
••••V wí« mmm ákm 1** wmm mm
V y jlljl'4 v tíu yi Kúu±±a±±o*
K G. BAUERA,
Sklad krmiva a pice.
•=1855 xásaásí 7. ul!«,
rob Handul ph,
mMT
'H .Wm
*'-k
Iv*
•S MS?
•ti vw
m- T~y:-*
j.. Mm
-mrmm:
y.
i: 25
itj
$ 'i
A* ř$
a groceriíJ
Rozváži do domu.
ia jsou
7'
sporáky
V
koupíte je v kamnáfskéna
a fatlezérakám obchod? ....
mr Trubky as vodti a plyn
zavádi dobře a lertié*
Též barvy, oleje a sklo, gasoliaová
kamna, a bicykly &c tpr&vají & čltíti a
veifcerá práce kávová vykonává.
1097 záp. 7. ul.,
JÁ^ŠKÁRĎÁ
i,pt«ttiV«V...
frsesris viiho druhé.
Ovoce, zeleniny a ústřice
v* pUmmá
i 4Kr. ht. PAUL, nnmc.
Ferdinand Bár\a
..ČKSKÝ PRÁVNÍK... V
Pokoje: 54*55 Coart Block, 24,
vých. 4. ul., bT. PAUL,
ě:ú
3 -4'v.,
c- rři
:iÍ' 'W^.4

i
•i :z
MTNW.
Zastupuje při vfteoh soudech ve »tátá.
JOSEF" FERBER
pr»44 vám
střížní zboží a mužskú prádlo
a zboží výpravné.
WST DOBRÉ ZBOŽÍ LACINO,
99d 7, uL
1
Si. Paul, Minxu
a
L- r-.-i A:'--

ST. PAiru MINNESOTA.

xml | txt