OCR Interpretation


Minnesotské noviny. [volume] (St. Paul, Minn.) 1904-19??, November 03, 1904, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059424/1904-11-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Ročník I.
4*:
Zprávy ze
S'~-J Minulé úterý dopoledne oddá
ni byli v městské radnici Otis G.
Zvonil z West Superior, Wig., se si.
jíViilah Maáindovou z Nebraaky.
-*Oba j«ou posluchači na státní uni-
V^rsitě nebrasaké. Líbánky své trá
\í na zdejších jezerech a v sobolu
:^&ko diváci podíleli na hře na ko
jpanou mezi universitou nebrasskou
4. lainnesotakou v Minneapolis.
Pěknou společenskou a taneční
4^1 uspořádal vo středu dne 2fí
.lij na v Katolické Besedě na West
^Seventh a Yankee ul. spolek sv. Pa
via, číslo 3. ZŮKJ. Při dobré huu
tu a za vzorného pořádku bavila
»jcelá tpoločuoat utěěeaé až dlouho do
'^'ÍboCÍ.
Dosti četně nnvřtívená schůze
odbývala se ve středu
večer
David Arnold, wmMé& pivová*
ru Hammova, bydlící v čísle 913
Hastings ave., zemřel náhle srdeč
Vjní vadou ve čtvrtek dopoledne v
hostině* D. H. Mangana, 603 W.
rtieventh ul. Mrtvola odvezena byla
p..4o márnice, kdež prohlídkou koro-
Horovou příčina smrti zjižtčna byla.
Arnold stár byl 56 roků a v St. Paul
iydlel 30 roků. Před několika lety
tyl kolektorem Pabstovy pivovarni
cké společnosti. Náležel též k něko
lika spolkům a zanechává zde man
lelku a pět dítek,
Každý Spás nikso atojí. Do ho
stince známého pod jménem Log Ca*
|)in přisel onehdy jistý Tho§. Auge
$ když tam hodně peněz utratil «i
jévaě.
ak se patří napil, poradil mu na
aby se posadil na jedno z dře
sedadel Ausc tak učinil s
tu naléval pomocí zvláštního zaří
fení drobnými otvory v sedadle n
tiěho stříkal vodu, Auge na íako
?é Ipásy nejsa zvyklým, rozzuřil
A počal rozhíjeti nábytek v hostinci.
v^Tomu zase nerozuměl majitel míst
fiosti a proto dal milého Auge-a za
tknout!. U policejního soudu po
ltu tován byl Auge $10 a útratami
|ro opilství, žaloba vSak za náhradu
^iřpůsohené škody byla vyškrtnuta.
Po dvonhodinné poradé přiřkla
„jporota distriktního soudu roznudek
lia $14,332.50 slečně Anně Mohro
fé proti dru. 0. Williamsovi. PřeV
nějakým éasem pliUa Mohrova» tr-
St.
v síni
Y'SI'S. Byla to předvolební schůze
ar* publikánská, do níž dostavilo se
Tšckolik kandidátů pro různé úřady
meri nimi. i Hon. R. C. Dunn, re
publikánský kandidát za úřad gu
vernéra, jenž v řeči své poukazoval
fin dosavadní ěmnmt svoji a vyvra
cel námitky, jcá protivníci jeho pro
.jjfci Jihnu ™zjí.
.j NáaJedl&m xhoubných požárů
inéstiídi poslední do
ttdíivlkh riznalv pojiŠCující
'«pfpoÍe£iiftKÍ mu nutné pojistná zvýšiti
\"$k to po cmlé n:wi ve všech větních
V St, Paul pojistné zvý
bylo o 15 procent, leč pouze
obchodili části měn ta a sice od 8.
!$ulice k řeoe a od St. Peters k Broad-
Pojišťující společnosti pra
požární ochrana v obchodní
&á*ti většiny měst jest velice nedo
statečná, takže ony tím donuceny
jsou pojistné rvýžiti, aby ztrátu n
trpěly.
Paul.
TI
a:li
pic ušním neduhem, ku dru. Wil
liamsovi, jenž seznal, že nutno jest
provést i operaci na pravém uchu.
Slečna Mobrova byla s tím srozu
měna, než když se operaci podrobi
la a byla uspána, přisel dr. Williams
k náhledu, že vlastně levé ucho je
více zachváceno a proto operoval u
cho toto. Po vykonané operaci ne
byla Mohrova s tím spokojena, ana
dala svolení k operaci ucha pravého
u pfulo podala na drs. Wíiiiamse ža
lobu pro nedbalost, zároveň žádajíc
náhradu v obnosu $15,000. Případ
tento jest ojedinělý v soudních aná
lech a má ním býti rozhodnuta prá
voplatná otázka, zdaž nemocný mu
sí dáti svolení, nežli lékař podnikne
operaci ku zachránění života. Obé
strnny rozsudku toho se odvolaly
a die všeho případ projednáván bo
de
všech soudních instancí.
Dr. Thos. Hovorka s manžel
kťm svojí ze Silver Lake, Minn., při
jeli ve středu podívati se do St.
Paulu. Dr. Hovorka vsak týž den
vrátil se domů, paní Hovorková zů
stala zde delší návštěvou v rodiné
p. J. škardy a jiných přátel, jichž
*de má hojnost.
V páb»k r&w*
města za právními záležitostmi pan
Otokar Sobotka, český právník ze
Kilver I-rfike, a při té příležitosti po
til nás též svojí návštěvou. Pan So
botka vystudoval na nnAí státní u
niversité a před áesti měsíci usadil
mí v Silver Lake, kde jaje náiu sdě
lil, dobře se mu vede, k ěemnž mu
srdečně přejeme.
Po delSím vyjednávání ustano
ven bvl den St.-Paulský a Minnca
foliský na nvět. výstavě v St. I^oui
su na 16. listopadu. Společný slav
nostní výbor slibuje postarati se o
důstojnou slavnost na výstavišti a
doufá, že podaří se mil vymoci zvlá
štní výhody a snížené jízdné na dra
lách.
55a mntnon sáležitoffií povolán
byl do Denver, Colo., p. Tom. Baku
la z čísla 2&5 Richmond ave. Zel
j«Ho, Němec p. Ant. Schmidt, jenž
před čtyřmi lety ku vyléčení plic
iiího netluhu do Denver se odebrai.
těžce nedávno onemocněl a také 22.
min. mčsíc zemřel. Pan Bakula ze
tě svého zaatihi ještě na živu. Mrt
vola zesnulého, provázená rodinou,'
převezena byla do St. Paulu, kde
|Khřeb odbýván byl v pátek dopo
ledne z kostela sv. Stanislava na
hřbitov Calvary. Zesnulý byl 36
roků stár a zanechává zde manželku
Svdm mlsků dítko. Přinále
žel ku řádu Noble-Franklin Čís. 2,
AOl'W. a mimo to pojištěn byl u
"polku Etna. Pozůstalým vyslovu
jtimf nali srdečnou soustrast.
Minulý pátek potvrdil vrdmí
soud, rozsudek nižšího soudu, jimi
uznávána jest za platnou a zákoni
tou pohlední vůle Františky S. Wil
derové, kteráž oikázala majetek, v
ceně bezmála tří milionů dolarů, na
založení' a vydržování dobročinného
ústavu pro zasloužilé chudé. Vétáí
část majetku připadne trvalému
fondu na podporování nuzných mě
sta St. Paulu. Mimo to ustanovila
svláštni roční nadaci obnosu
St. Paul, Minnesota, ve čtvrtek dne 3. listopadu 1904.
500 na vydržování opatrovny a $5,
'K) ročně na veřejné lázně, jakož i
Jit kolik světnic v nemocnici sv": Lu-
Diftrtktntmti imňn St. T&iň
pmiala paní Mary L. Slípková žádost
o rozvod od svého manžela Jindři
cha, jenž od d. června 1303 od»Iu
huje si trest svůj ve státní káznici ve
Stillwater, Minn., kamž byl na 7£
roku poslán, žalobkyně žádá též.
by vráceno jí bylo její dívčí jméno
Honsova a k výchově přiřče
ny čtyry dítky, v© stáří od 7 do 15
roků.
Pátt Jan Slezák, j^nŽ nedávno
z Berouna, Minn., přistěhoval se do
St, Paulu, povolal za sebou sem ro
dinu svoji minulý týden. Byli jsme
mile potěšeni návštěvou p. Slezáka,
jenž zároveň předplatil se jak na
Minnesotské Noviny, tak í na Ho
spodář.
Velmi vkusně zařízený hostinec
vlastní na rohu Michigan a Kieh
mond ulic v městě naá-ro chvalně
známý krajan p. Frank A. Horáček,
jenž zajisté nikdy nikoho nezarmou
tí a s největší ochotou každému nej
lepším zbožím poslouží. Proto také
těíí se místnost jeho velké přízni.
Jedním z velkých obchodů v
na&í české čtvrti jest Železářský, pla
ehařský a klempířský obchod p, J.
"Míririia -T &miň' 918 sšap. T» ':.V
rozsáhlém olchodo jeho naleznete
vše, co v obor takový spadá a mimo
to p. Heinl ochotně a levně vyko
nává veškeré práce klempířské a
fcklenářské. Potřebujete-li néco po
dobného, neopomeňte obchod p. J,
ffeinla navStíviti.
Při letošních volbách budou
voliči hlasovati o dodatku k charte
ru města St. Paul, má-li totiž mč
řto povoliti větší rozfmčet na j»olI
cejní odbor ku krytí ročního vydá
ní. Dodatek žádá, by roční rozpo
čet ku vydržování policejního odbo
ru nepřesahoval $214,000. Od roku
1887 byl roční rozpočet $185,000.—
V oběžníku, vydaném náčelníkem
policie, John J. 0'C'onnorem, uvádí
se, íe při vzrůstajícím počtu obyva
telstva a majetku je přítomná poli
cejní ochrana nedostatečnou. V roce
1887, když dosavadní rozpočet byl u
stanoven, čítalo město 110,000 oby
vatel, kdežto dnes má jich 185,000.
Lidnatostí prý přibylo hlavně ve
venkovních částích a předměstích,
a těm při nynějším rozpočtu nedo
stává ftA vět&í och ran v neí
1 i t.vtn rnÁ.
lv v době, kdy takřka liduprázdný
mi byly. V oběžníku praví se dá
le, že jestli dodatek tento bude voli
či odhlasován, bude přebytek roz
počtu ujxjtřeben k policejní dohlíd
ce a ochraně životů a majetku v těch
to odlehlejších částech mČsta.
Během tří dnů určených k r*»
gistrování voličů dalo se 31,988 ob
čanů registrovat. Počet tento je o
5.099 větší nežli před dvěma lety.
Ženskýofa nechalo registrovat
3,340. ,1
Odvážný pokus chytiti zloděje
provedla Marion Congerova, 13 ro
ku stará. Zloděj vloupal se do by
tu F. A. Congcra v Čísle 43 Macku
bin nl., v neděli večer, když všichni
členové rodiny byli v kostele. O de
sáté hodině, když paní Congerová
dcerou vrátily se z kostela domu, vi
děli člověka rychle po schodech se
běhnout! a hěžeti zadním vchodem
A
ven. V nastalém zmntkn spletl si
zloděj cestu a octl se v kuchyni.
Běvěe odvážilo se za zlodějem ry
chle dvéře přirazili, než tento vida,
že se dostal do pasti, násilím dvéře
odstrčil, načež podařilo se mu ze
tavení uniknouti a ve tmě zmizeti.
Našemu milému příteli panu
Janu Kovcovi zavázáni jsme díky za
mnohé přátelské služby, jež nám la
skavě prokázal. Jeho laskavostí do
stalo se nám příležitosti seznámiti
se s přečetnými krajany města nar
šeho, kteréž jsme v jeho průvodu
v zájmu Minnesotských Novin na
vštívili. Přiznáme se, že byli jsme
až překvapeni, když jsme seznali po
stavení a závody mnohých z našich
krajanů, shledavše jak vysokého po
stavení v ohledu obchodním a spo
lečenském zaujímají a kterak v o
hledu hmotném dobře si stojí. My
slíme, že je málo měst, kteréž by se
mohly honoáiti tak mnohými důle
žitými jak* Si
Paul
Minulou neděli odbývala se zde
v domě hlavního tajemníka Č. S. D.
P. J., pana F. A. Krcha, 542 W. 7
st., schůze účetního výboru jednoty
té, pozůstávajícího z pánů Frank
Mixa a Jos, E. Sokol z Montgome
ry, Matěje F. Baítýře z Nové Pra
I'.v a Josefa Týry z Minneapolis,
Zároveň odbývána byla porada v zá
jmu jiných záležitostí, prospěšných
této rozšířené a zdařile prospívající
jednoty, jejížto kolébka stojí ve stá
tu našem. Jak vyrozumíváme, ne
jen že byly nalezeny knihy v úpl
ném a uspokojivém pořádku, nýbrž
phledáno též, že řady této jednoty
se stále množí a utěšené vzrůstají.
To jest pouze jen po zásluze.
Welcome Social Club pořádal
svou první taneční z íbavu v síni
č. S. P. S. minulou sobotu večer.
K těžkému poranění na hla
vě přišel polský dělník Josef Jurič
v hádce s několika ze svýeh spolu
dělníků. Pracoval s několika Italy
a následkem neznalosti řeči, povsta
lo nějaké nedorozumění, při němž
jeden z Italů udeřil Juriče želez
ným BVOřiiíkeíii. iakýeh w? používá
ku spojování železničních vozů, spů
wbiv mu na hlavě poranění tak
těžké, že lékaři nemají naděje na za
chování raněného při životě.
í«
Za zvuků polnic a střelby
děl odebral se v pondělí 21. pluk pě
choty, který až dosud ležel v kasár
nu. a—li:
uw-«* auojm U ounuug, na okmuu
do San Francisca, odkudž nastoupí
pak dateí cestu k vojenské ulužbě na
Filipínách. Z Fort Snelling až k
níou nádraží, kudy koliv se pluk
ubíral, byl pozdravován na všech
stranách s nadšením a ameriekou o
kázalustí. Ačkoliv vojíni neradi se
loučili se zdejšími pěknými kasár
nami, umístěnými tak romanticky
při řece Mississippi a v blízkosti tak
pěkných a vekých měst jako jest St.
Paul a Minneapolis, přece se těší
na ěinnější službu a na požitky, jež
očekávají v tropických državách
slavné naší republiky. Je to sice
anomalie republika a zem svo
bodná, jak se často honosíme,
zem nesvobodnější na světě a má
své poddané, kteréž si mocí a zbraní
podrobila a jímž vládne mocí vojen
skou.
Náhledy, j«£ minule jsme pro
nesli o. tom, že bychom se vespolek
Telefony
óíslo 2.
HOVORKOVA

mrcsTr
IEKARNA
1 Oi£H W. 7th Street*
Patil, MhitieMotfip
Hovorkův Piloti! BoiHám n
Hovorkovi prásky proii bolcal
hlavy jsou jistě účinkující.
Lékařské předpisy se pečlivě*
přesně připravují.
Léky, voflavky, mýdla a jiné
zboíí nejlepSÍ jakosti a vidy čer
stvé. Obsluha vlídná. Igr4
Frant. Kohout
ČESKÝ OBCHOD
masem^t
vyhrívací kamna
a
ÚŘADOVNA R:
Dra. W. J. Hovorky
nad lékárnou.
Úřadoven .1219
Obydlí .......^1417
*4
í
ř* i4
./ "w. i n
a grocerií.,
tep-. Rozváží do domu.
887 a SH9 Midrigran Ave.,
ST, PAUL, vilNK.
Nejfytilášfnijší kamna Jsou
Peerles zcela
ocelové
sporáky
sporáky
Fav3ové
kouyúte je v kam nárokem,
a železářském obchodí -!Í I
A, G. BAUERA
«r Trubky
na
vodu
a
zavádí dobři a levué.
Též barvy, oleje a sklo,
kamna a bicykly
plya se
g-a*oliaov4
se
spravuji
a Čisti,a
veSkerá práce kovová vykonává.
1097 záp. 7. uU
A TvT í TF i "D T\ A
W A db AI
•V»
*prodává....
všeho druhu.
v přirozené době,
Sklad krmiva a píce.
1015
západní
7. alice*
..UbbivY
1'KÁVNÍk..
ti
Pokoje 54-55 Coart Block, 24^.
vých. 4. ul., ST. PAUIí/MIřSf.
Iaf" Z*«tupuje přj viSech soudech ve
JOSEF FERBER
prodá ván
střížní zboží a mužské prádlo
a zboží výpravné.
DOBKF, %&>£( LACL6ÍO.

HT. PAUL, MINNESOTA.
í roh itandolph,
1 4kr. ST. PÁVI,, MINN.
Ferdinand Bárta,
m* i, 7, «&. St. Paul. Minn.

xml | txt