OCR Interpretation


Minnesotské noviny. [volume] (St. Paul, Minn.) 1904-19??, February 24, 1910, Image 4

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059424/1910-02-24/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Zpěvačka Schumann Heinck dobrou
matkou.
Proslulá zpěvačka Schumann
Heinck líší se od mnohých těch oper
ních hvězd a primadonn, jež střídají
muže jako šaty a největší svou slá
vu zakládají si na rozvodových re
kordech. Paní Schumann Heinck
jest matkou několika dítek, které
pečlivě vychovala a nyní zakoupila
za $20.000 500 akrů půdy v okresu
San Diego v Kalifornii, kde hodlá
postaviti si letní sídlo a učiti děti
farmaření. Sama nemíní zanechati
své profesionelní kariéry na koncert
ním jevišti, neboť uměním svým
spoléhá na hlavní příjem na vycho
vávání své četné rodiny.
Za 130 millionů dollarů kávy, čaj a
a lihovin dovezeno v jediném
roce.
Američané musí býti žíznivým nr«
rodem, můžeme-li soud i ti ze zprávy
vydané právě odborem obchodu a
práce. Během roku spotřebováno ve
Spojených Státech více než billion
liber kávy v ceně $86,000,000, tak
že na každého obyvatele, muže, ženu
i dítě, připadá asi za dollar kávy roč
ně. Čaj netěší se v Americe takové
oblibě, ale přece bylo ho dovezeno za
$16,000,000. Za to v dovozu vína, li
hovin a piva docílen byl v roce 1909
rekord, a sice dovoz činí 26,000,000
dollarů, skoro dvakráte tolik jako v
roce 1899. Patrně pijáci chtěli se zá
sobiti, nežli vešlo v platnost nové
clo, jímž sazby na lihoviny značně
byly zvýšeny.
Žádné vády před jídlem.
"Nevaďte se s vašimi dětmi při
jídle, neboť kazí jim to chuť a ničí
žaludeční šťávu, která jest nevyhnu
telnou ku strávení pokrmů," pravil
Dr. David Poulson před konferencí
matek v jednom kostele v Chicagu,
kde promlouval o otázce pokrmů s
vědeckého hlediska. "Bible praví
nám, jisti chléb náš s radostí," po
kračoval, "ale budete-li vy matky va
diti se s dětmi a s rodinou při jídle,
budete všichni nezdraví a nešťastní.
Chcete-li, aby vaši hoši vyrostli v sil
né, zdravé obchodníky, nedávejte jim
čaje a kávy, ale krmte je chlebem,
máslem, ořechy, zralými olivami, rý
ží a tvarohem a na místě "cocktailu"
před jídlem zasmějte se a bude vám
všem lépe chutnati."
Katolíci proti bibli na veřejných
školách.
Soudce Charles Donelly, v obvod
ním soudu ve Woodstock, 111., vy
dal onehdy prozatímní zápověď, kte
rou zakazuje školní radě v Marengo,
dovolovati čtení bible a modlení se
ve veřejné škole, proti přání kato
líků neb jiných občanů. Soud zadán
byl James Mahonem, katolíkem, jenž
má dvě dítky své vo veřejných ško
lách v Marengo. Mimo to žádal onen
občan, aby soudce zakázal školní ra
dě bráti náboženství za měřítko při
zaměstnávání učitelek a učitelů, jež
to prý školní rada mnohé žadatele
odmrštila jenom k vůli tomu, že by
li katolíci avšak soudce odepřel mu
vyhověti v této věci. Tím prý vměšo
val by se soud do právomoci a povin
ností, které jedině školní radě ná
leží. Není dosud známo, zdali škol
ní rada v Marengo podá odpověď na
onen soudní zákaz.
South Carolina pro daň z důchodů.
Ye sněmovně státu So. Caroliny
hlasováno bylo onehdy o dodatku k
federální ústavě, jenž by umožňoval
zavedení daně z důchodů, a dotyčná
resoluce byla přijata 100 hlasy proti
3. Není pochybnosti, že také v se
nátě bude schválena.
Tetováni zavinilo smrt.
Hloupý zvyk, zděděný bělochy po
divoších, tetování různých obrazců
na kůži, připravil o život Arthura
Blaira, z Danville, 111. Když nalé
zal se v Novém Mexiku asi před dvě
ma týdny, dal si vytetovati americ
kou vlajku v barvách, ale brzy po
tom ucítil strašné bolesti a v nemoc
nici, kam na rychlo byl dopraven,
rozpoznali lékaři otravu krve. Ubo
žák přes veškerou pomoc a ošetřová
ní, kterého se mu dostalo, zemřel ve
velkých bolestech.
Co všechno zavinil masný trust.
G. E. Sewright z Los Angeles, po
chutnával si onehdy na lahodném
"wienerwurstu", když tu z nenadání
kousl do něčeho tvrdého a poznal,
že iest to licenční psí známka, nesou
cí číslo 4413. Sewright chvilku pře
mýšlel, a pak jal se mlátiti v právo
v levo a zároveň horliti proti mas
nému trustu, který prý je tím vlast
ně vinen, že v restauracích jsou nu
ceni krmiti zákazníky psím masem,
k vůli přílišné drahotě ostatních dru
hů. V restauraci vypadalo to jako
kdyby tam byl řádil cyklon, když ko
nečně policie se dostavila a Sewrigh
ta utišila a odvezla na nedalekou
stanici, kde rozezlený host si vyžádal,
aby mu aspoň sdělili, komu náležel
psík mající ono číslo. Úřadující ser
žant zjistil, že byl to majetek slečny
Anny Bellové, pěkný scotch terrier,
jménem Daisy a že zmizel před dvě
ma týdny. "Tak to přeškrtněte,"
pravil Sewright, "já jsem ho právě
před chvílí snědl." Slečna Bellova
byla velice zarmoucena ztrátou své
ho psíka a nabídla značnou odměnu
za jeho navrácení, ale "poctivý ná
lezce" patrně vydělal více prodejem
nevinného zvířete na maso.
Vůdkyné hnutí o ženské hlasovací
právo zemřela.
Paní S. K. Watermanová z Cleve
landu, Ohio, vůdkyně mezi bojovný
mi sufražetkami americkými, zemře
la v onom městě na zápal plic, kte
rýž si ulovila, když ve sněmovně pra
covala v zájmu přijetí zákona proti
cigaretám. Paní Watermanová často
řeční val a pro republikánskou stra
nu, několikráte ucházela se též o úřad
a v posledních letech agitovala hor
livě pro ženské volební právo.
Cnost, která se vyplácí.
Asi před dvěma roky nabídl James
W. Ellsworth, millionář z New Yor
ku, že zařídí svému rodnému městu,
Hudson, Ohio, systém kanálů, vo
dárnu, elektrárnu a mnohá jiná zve
lebení, zdali hlasováním obyvatel
stvo se zaváže, že po 50 roků zůstane
městečko "suchým". Bylo to tehdy
s velikým nadšením přijato a Ells
worth začal pln i ti svůj slib, postaviv
klub pro hochy, faru při kongregač
ním kostele a jiná j-eště zvelebení
pořídiv, ale zároveň nastalo reptání
proti nucenému suchu v některých
kruzích občanstva, a tu usneseno ko
nati letos novou volbu. Došlo k ní
minulý týden a suší vyhráli, obdr
ževše 162 hlasy, proti vrženo však
97., Když se o tom Ellsworth dově
děl, pravil, že stojí ve svém slovu,
ale že ho již ten slib notně mrzí, když
vidí, jaké velké procento občanů ne
dovede oceniti dobrodiní, jaké on
jim nabízí raději mají prý salony,
nežli zvelebení a okrášlení městečka.
Ellsworth jest majitelem několika
dolů v Pennsylvanii a direktorem ve
více železnicích. Před několika lety
založil vzorné hornické město pojme
nované po něm, Ellsworth, Pa., kde
půda vlastněna jest havíři a nikoli
majiteli dolů, jako v jiných hornic
kých městečkách.
Co kapitán Osbon soudí o Pearym.
Minulou středu měl Robert E.
Peary, objevitel severního pólu šťast
ný i nešťastný den. Velmi jej potěši
lo, když obdržel kabelogram, sdělu
jící, že italská zeměpisná společnost
rozhodla se věnovati mu zlatou me
daili a medaili stříbrnou kapitánu
Bartlettovi, za jejich zásluhy, které
si získali objevením severního pólu
ale notně asi dopálilo Pearyho, když
se dověděl, co o něm soudí kapitán
Osbon, jenž v nedávném sporu stál
až do poslední chvíle při Dru. Cooko
vi. Povýšení Pearyho do hodnosti ad
mirálské bylo by dle kapitána Osbo
na "špinavou skvrnou na annálecli
kongresu a urážkou námořnictva
Spojených Států". "Jednání podvý­
v
ne.
boru," pravil kapitán Osbon, "ve
věci civilního inženýra Roberta Per
ryho, nikoli Pearyho, neboť to jest
přijaté jméno, zasluhuje nejsrdeč
nější pochvaly každého amerického
občana, jenž váží si spravedlnosti a
ctí námořnictvo Spojených Států.
Dáti tomuto sobeckému egoistovi, to
muto chlubilovi hodnost podadmirá
la, bylo by rozmrzelo milliony na
šich občanů, kteří nemají žádné dů
věry v onoho domnělého honce pólu
a kramáře s kožešinami a romancié
ra, jenž téměř celé čtvrt století žil
si dobře z lehkověrnosti lidské a při^
vlastňoval si hodnost, která mu nená
ležela a k vůli čemuž dávno již měl
býti pokárán odborem námořnictva."
Jak jsme se již jednou zmínili, Pea
ry povede asi výpravu k objevení již
ního pólu. President Taft aspoň se
vyjádřil, že sám by s tím souhlasil,
kdyby se ukázalo, že tato výprava
měla by nějakou důležitost pro ob
chodní a stratégické zájmy Spoje
ných Států.
Net senátora Elkinse se pokusila o
sebevraždu.
Slečna Agnes Elkinsova, neť spol
kového senátora S. B. Elkinse, z
West Virginie, střelila se v jednom
hotelu v Kansas City z revolveru do
prsou v úmyslu sebevražedném. Ač
koli kule úplně tělem jí proletěla,
stává naděje, že bude na živu zacho
vána. Na stole v pokoji ubohé dívky
ležel lístek s těmito slovy: "Jsem
syta života a nemám domova aniž
přátel". Slečna Elkinsova čítá 25 ro
ků věku. Matka její zemřela asi před
rokem a brzy potom Agnes odejela
do New Yorku, kde proti vůli pří
buzných v Kansas City, chtěla se
dáti k divadlu. Tehdy senátor Elkins
pozval ji k sobě a chtěl ji zraditi od
jejího úmyslu, státi se herečkou, než
dívka nedala si říci. Do Kansas City
vrátila se asi před dvěma týdny, ježto
měl býti vyvolán její proces proti
společnosti pouliční dráhy na $25,
000 odškodného za zranění utrpěné
asi před rokem avšak líčení bylo
odloženo. Co bylo bezprostřední pří
•inou zoufalého skutku slečny Elkin
sové, známo není. Ona sice několi
ráte vyjádřila se před svými pří
telkyněmi, že udělá všemu konec, ale
nikdo netušil, že myslela by to váž-
Jak železniční telegrafisté oslavili
Lincolnovy narozeniny.
Lincolnovy narozeniny a několik
doušků whisky způsobily, že veškerá
loprava na Union Pacific dráze ve
Wyomingu byla zdemoralisována
předminulou sobotu. Dva telegrafi
sté v Dana, Wyo., kteří zároveň za
stávají všecky ostatní funkce stanič
ní, domluvili se, že pracovat na vý
roční den Lincolnova narození, jest
vlastně urážkou tohoto slavného mu
že, a že jejich vlasteneckou povinno
stí jest nějakým případným způso
bem oslaviti toto významné jubile
um. Poněvadž před tím, než k této
rozmluvě došlo, vypil každý několik
doušků whisky, neradil jim zdravý
rozum, nýbrž "opice", a dle toho ta

to dopadlo. Jeden z telegrafistů
vztyčil červený signál nebezpečí, což
znamenalo zastavení všech vlaků na
trati, druhý vyvěsil návěstí: "Tato
tanice jest zavřena", a pak odešli do
městečka oslavovati Lincolna. Vzalo
o hodně dlouho, nežli divisijní že
ezniční úřadníci zjistili, co se vlast
ně děje, ale za to s vlasteneckými
elegrafisty udělán krátký proces.
Propuštěni ze služby a ke všemu je
ště budou žalováni pro zdržení po
šty.
Whisky musí být z obilí.
Ono proslavené rozhodnutí presi
denta Taft a, že "whisky je whisky"
a že nezáleží na tom, je-li "blended"
nebo "straight", bylo vysvětleno a
doplněno komisí pro léky a potravi
ny z odboru zemědělství. Komise
nemá sice v úmyslu jít přes hlavu
p. presidentovi a doznává, že "whisky
je whifky", ala musí prý býti vyro
bena z obilí, a kdyby někdo dělal
Smrtelné
v
ne.
kořalku z jiné látky a prodával ji
jako "whisky", podléhá trestu, po
kutě i vězení. Whisky, která jest mí
chaná (blended), musí býti označe
na jako taková.
Z7*anéný
zabil svého útoč-
nika.
Louis Ostendorff, sbormistr or
chestru v Empire Theater v India
napolis, zastřelil italského houslistu
jménem Casku ve vchodu do divadel
ní budovy ve středu večer minulého
týdne. Caska, jenž byl propuštěn z
orchestru, číhal na sbormistra a dva
kráte střelil jej do břicha, avšak
Ostendorff, s napjetím posledních
sil, vyrval mu revolver a zastřelil jej.
Ostendorff sám zraněn jest smrtel-
Zákon, který byl v platnosti deset
roků, prohlášen neústavním.
Vrchní soud státu Illinois prohlá
sil minulý týden za neústavní zákon
o tak zvaném parolování trestanců.
Dle zákona tohoto, přijatého v r.
1899, byli provinilci posílání do káz
nice na neurčitou dobu a mohli býti
propuštěni na doporučení zvláštní
komise, jež pověřena byla provádě
ním zákona. Nyní osoby, nalézající
se na svobodě "na paroli", totiž na
odporučení komise, po čas dobrého
chování, musejí se dostaviti před
soudce, jenž je odsoudil a dožado
vati se prominutí trestu a když soud
ce svolí, musí ještě guvernér schvá
liti jeho výnos. To jest ve smyslu
zákona z r. 1897, který po prohlá
šení zákona z r. 1899 neústavním,
trvá v platnosti. Rozhodnutí nejvyš
šího soudu v podstatě znamená: Že
státní omilostňovací rada přišla o
většinu své nejdůležitější právomoci,
hlavně propouštění trestanců bez
souhlasu soudce, který je odsoudil
zločinci, vysluhující neurčitou lhůtu
pro zabití, jsou v káznici na základě
zákona, který neexistuje že provi
nilci, usvědčení a odsouzení v sou
hlasu se zákonem* z r. 1899 a nalé
zající se v káznici, musejí býti při
vedeni před soudce a znova odsouze
ni.
"Lichotivý" úsudek o advokátech.
Richard T. Crane z Chicaga, je
den z největších průmyslníků v té
to zemi, jenž před nedávnem pro
hlásil, že kolejní vzdělání obyčejně
spíše více uškodí mladým lidem,
nežli prospěje, v posledním čísle
"The Valve World", odborném ča
sopise vydávaném Crane-ovou spo
lečností, pronáší své mínění o práv
nické a lékařské professi, těmito
velmi "lichotivými" slovy: "Polo
vička veškerého zločinu, spustlosti,
švindlu, podvodu a korupce jest vi
nou advokátů. Tato třída lidí umož
ňuje loupeže a krádeže ve velkém a
dala těmto zločinům nádech sluš
nosti oni jsou to, kdož humbuku
jí soudy a poroty. Oni stojí jako
kamenná stěna mezi velkými zlo
činci a veřejností a chrání tylo ni
čemy před káznicí, kam patří. Pře
plnění právnické profese jest hlavní
příčinou škodlivosti toho druhu vzdě
lání, ježto počet právníků je tak veli
ký, že jsou přímo nuceni chytati se
všemožných ničemností a nepocti
vých praktik, aby se uživili. Pře
plnění lékařské profese má v zápětí
asi tytéž poměry jako mezi advoká
ty." Advokáti měli by p. Crane-a
žalovati pro urážku na cti ubli
žuje-li jim?!
Tragedie oceánu.
Odbor námořnictva vzdal se ve
škeré naděje na vypátrání oceánské
ho vlečného parníčku Nina, který
pohřešen byl počátkem tohoto mě
síce, několik dní po odjezdu z Nor
folku, Va. Až do minulého týdne
pátralo po nešťastném parníčku ně
kolik válečných lodí, ale ty byly
odvolány, když ukázala se marnost
všeho dalšího hledání. Náhledem
odboru námořnictva jest, že parní
ček stroskotal se za veliké bouře na
proti pobřeží státu Delaware buď 6.
neb 7. února. Velitelem Niny byl
John S. Brogan z Washingtonu a
U.
U IBil I
^1,5S
Hleďte než nastanou
zabiječky
ixk
"li I 11
obražený mlýnek
jest dobře cínovaný, tak
že n'kdy nereziví. Mfr?e
se ho používati ku mletí
masa i jiných potravin.
Zpracuje libry za mi
nutu Dolní vyobrazení
představuje naši řezni
ckou nabíje
čku, jež pou
žívá se též ja
ko lisu na sá-
v žádné dom
cnosti scházeti. 22tí
Pište si o náš
Velký český illustrovaný
Katalog.
Zdarma a vyplacené.
s.
pod ním sloužilo 31 plavců, kteří
všichni asi zahynuli.
Manželství se snachou nedélalo
dobrotu.
William II. Starkweather, bohatý
bankéř z Milwaukee, 69 letý, obdr
žel minulý týden rozvod od své 331e
té ženy, jež na žalobu jeho nepoda
la odpovědi a otázka výživného vy
řízena byla soukromě. Z jakých dů
vodů rozvod byl udělen, známo ne
ní, neboť soudce Halsey prohlásil,
že všecky listiny byly zapečetěny "v
zájmu veřejné mravnosti" a že on
nemíní ničeho prozraditi o celém tom
procesu. Rozvedená paní Stark
weatherová byla původně manželkou
syna starého bankéře. Seznámila se
s ním v Medford, Mass. kde on ná
vštěvou meškal a sňatek brzy potom
následoval. Mladý Starkweather však
za krátko zemřel, a tu otec jeho na
bídl ruku mladé vdově, jež po delším
zdráhání ji přijala. Manželství to
to nebylo však lined od počátku
šťastným, a nebýti toho, že líčení ko
náno tajně, byly by na veřejnost vy
šly ošklivé skandály.
Ve spánku oslepl.
Oslepnuv náhle ve spánku, rev.
John Harmon, ředitel McKendree
College z Lebanon, 111. nalézá se v
kritickém stavu v jedné nemocnici v
Cincinnati. Rev. Harmon trpěl po
několik týdnů s očima a onehdy pro
buzen byl strašnými bolestmi a k
svému zděšení shledal, že nevidí. Spe
cialisté v nemocnici praví, že nemoc
ný musí zachovávati klid po více
měsíců a že může to trvati rok, než
li zraku opět nabude. Rev. Har
mon za svého života byl devětkráte
operován a měl snad každou nemoc
známou lékařské vědě.
Jak léčit bolavost hrdla.
Bolavost v hrdle, chraptivost a růz
né katary vyskytují se v zimě co ná
sledek nastuzení. Pro úspěšné léčení
ěchto chorob není jiného tak působi
vého prostředku jako Severů v Anti
sepsol. Používá se co kloktadlo, co
sprcha, na vyplachování ústní dutiny
a na vystřikování. Udržuje postižené
části v čistotě, tiší zánět a působí ho
jivě na zanícenou sliznici různých
dutin a otvorů těla. Cena láhve 25c.
Na prodej v lékárnách a v obchodech
s léky. W. F. Severa Co., Cedar
Rapids, Iowa.
Tomáš Čapek & Co., 300
East 72nd Str., N. Y. City.
Plné moci a dědictví v
chách. Ve spojení se Živno
stenskou bankou v Praze.
Beggs' Cherry Ceogli Sym?
lééi kuše! a aastt&zftfli.
tm
byste méli
mlýnky
na maso
a nabí
ječky.
$3 95
až 5.85
sm
Ce­

MAIL ORDER HOUSE
Marshall Boul. & 21. St.,
CHIiAGO

xml | txt