OCR Interpretation


Minnesotské noviny. [volume] (St. Paul, Minn.) 1904-19??, March 10, 1910, Image 13

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059424/1910-03-10/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for

Čeští studující na státní hospo
dářské kolleji v Lincoln,
Nebraska.
Pise Ant. B. Fiala, studujid na ne
braské zemědělské kolleji.
Letos s jakýmsi sklamáním zasý
lám vám skupinu studujících na ne
braské hospodářské kolleji. Se skla
máním proto, že vzdor všemu očeká
vání, a to zajisté oprávněnému, še
počet českých studujících na ústavu
tomto rokě od roku bude větším, jest
nás letos zde o mnoho méně než lo
ni, ba méně než předloním.
Co jest toho příčina? Naše ho
spodářská státní kollej vzrůstá rok
od roku jak počtem cizojazyčných
studujících tak i zlepšeným systé
mem vyučovacím stojíť ona v prvé
řadě mezi nejpřednějšími podobný
mi ústavy v zemi této. Proč by tedy
neměl počet českých studujících na
škole této též každoročně vzrůstati?
Zemědělství, ač jest jedním z nej
starších zaměstnání lidstva, bylo te
prve v poměrně nedávné době při
vedeno na takový stupeň, že jest
dnes velice blízkým jiných professí,
jako jest lékařství, inženýrství atd.,
a dle předpovědi všech vynikajících
mužů bude v nedaleké budoucnosti
státi s nimi na téže samé úrovni, ba
bude míti větší význam a důležitost
v historii světa nežli kterákoliv jiná
professe. Uvažujme jen: Kdo jest to,
jenž krmí veškeré lidstvo na světě?
Není to jen rolník? A otázkou bu
doucna jest, jak ten rolník nakrmí
svět po 50 letech, když bude počet
obyvatelstva stále tak vstoupati jako
vzrůstá nyní a v posledních letech?
Dle posledního censu přibylo ve
Spojených Státech našich za posled
ních deset roků na 15,000,000 oby
vatelů. Dle toho v roku 1960 do
stoupne počet obyvatelstva Spoje
ných Států závratné číslice 241.000,
000. Jak tedy bude možno uživiti tu
to masu lidu v roce 1960 Dnes mož
no vším právem říci, že otevírání bý
valých indiánských reservací a vlád
ních pozemků jest téměř u konce a
zavodňování suchopárů jest již také
větším dílem provedeno. Nezbývá
nám tedy nic jiného než abychom
postarali se o to, bychom z každého
jednotlivého akru větší sklizně docí
lili, aniž bychom tím snižovali množ
ství výživných látek v půdě. A toho
lze dokázati jen zavedením intensiv
ního spůsobu rolničení.
V Německu připadá na jednu
čtvereční míli 290 obyvatelů, v Ho
landsku 454, na ostrově Jersey 1330
a ještě jim tam zbývá mimo domácí
spotřeby hojně rolnických produktů
pro vývoz. Naproti tomu v našich
Spojených Státech připadá na jednu
čtvereční míli pouze 21 obyvatel a
letos pociťuje se již nedostatek po
travinných zásob. Tomu bez odporu
nasvědčují vysoké ceny veškerých
farmerských výrobků a plodin. Ne
dostatek a soutěž o věc, nechť věcí
tou jest práce dělníkova, maso nebo
vejce, vždy má za následek vstoup
nutí ceny věci či zboží toho.
Intensivní a konservativní systém
farmaření v Anglii zvýšil výnos pše
nice s akru na 32 bušle a to prů
měrem, v Německu pak na 26 bušlů,
kdežto v naších Spojených Státech
jeví še průměrný výnos pšenice po
akru jako 13 bušlů a v Ru§Jm dokon
ce jako 9 bušlů. V letech minulých,
kdy dosud velké lány půdy ležely
všude ladem, rolník neměl nijaké
příčiny šetřiti rostlinných, přírod
ních látek v půdě. Jemu jednalo se
pouze o to, aby co nejvíce vytěžil
při nejmenší možné námaze a vydá
ní. Nedávno prohlásil profesor El
liot, že prý znal farmery, kteří vy
našli, že jest to mnohem snažším
jednou za rok odstěhovati maštal od
hromady hnoje nežli hromadu hnoje
od maštale. To jest snad ovšem pře
hnané tvrzení, ale dle pravdy míněno
tím jest, že byli a jsou farmeři, kteří
pozemky své vůbec nikdy nehnojili.
Proč také bylo jim šetřiti půdy,
když na celém západu bylo tolik po­
zemků, o nichž se mělo za to, že jich
po všechny časy budoucí bude sdů
statek
Dnes však jinak hledíme ve tvář
mdoucnosti, kteráž, jak věci si stojí,
míní a znamená: buďto lepší far
maření nebo nedostatek potravin.
Jest tedy otázkou, jak se má inten
sivně farmařiti.
Pilní čtenáři dobrých rolnických
časopisů, jako jest na příklad náš
Hospodář, a čtenáři bulletinů vydá
vaných pokusnými stanicemi, jsou
dostatečně informováni o všech vy
nálezech a nejnovějších spůsobech
rolničení. Avšak jsou přece jisté vě
ci při rolničení, kterýmž nelze se
jinak naučiti než dlouhou a drahou
školou zkušeností, nebo návštěvou
některé přední zemědělské školy.
Na zemědělských čili hospodář
ských školách učíme se posuzováním
dobytka znáti žádoucí tvar dobytče
te a vůbec hospodářského zvířectva
a to takovému tvaru čili typu, jenž
uznán za nejlepší, poněvadž nejlépe
těm či oněm požadavkům vyhovuje.
Naše pokusné stanice po dlouhole
tých zkouškách stanovily a zjistily
velmi* dobře jaký tvar či typ má to
či ono dobytče míti, aby poskytlo do
brý produkt v krátké době při nej
menší spotřebě krmiva. Podobné
zkoušky čili pokusy provádějí se též
s různým1* rolnickými plodinami.
Pokusné stanice v různých státech
si vzájemně vypomáhají, nešetře jí
práce ni peněz ku docílení žádoucích
výsledků, jež by uspokojivě zodpoví
daly otázky dosud nerozřešené.
Jak daleko dojde farmář, jenž
sám chce rozluštiti záhady na každé
farmě téměř denně se vyskytující?
Jak může on, zvláště pak buď mla
dík nebo rolník-začátečník bez po
třebných vědomostí věděti, jde-li ku
povati dobytek na žír, který volek
bude se nejlépe krmiti a spravova
ti? Žádná kniha nám nevysvětlí
tvary a příčiny těch různých poža
davků, jako osobní styk a názorné
poučení profesorem, jenž většinu
svého času zabýval se tímto oborem.
On při řízení pokusů na stanici, ná
vštěvou jiných stanic a výstav do
bytkářských má dosti příležitosti
přesně stanovití ten nejužitečnější
typ dobytčete. Jiní profesoři zase za
bývají se pokusným chovem dobytka
vepřového, skopového i koní. Profe
sor polního hospodářství čili pola
ření za pomocí svých příručích čili
assistentů má na starosti podnikati
v letě zkoušky s pěstováním různé
ho druhu obilí, pícnin a průmyslo
vých plodin, jakož i prováděti zkouš
ky s různým spůsobem jich obdělá
vání. Na to v zimě, když studující
počnou ústav navštěvovati má tako
vý profesor pohotově velké sbírky,
kolekce výsledků svých zkoušek ja
kož i výsledky činnosti jiných po
kusných stanic. A tyto výsledky své
i jiných činností snaží se vpraviti
trvale v paměť naši a to v takové
formě, aby byly praktické a nám
skutečně pro celý život užitečné.
Profesor, přednášející zvěrolékař
ství na hospodářské kolleji, jest gra
duantem přední zvěrolékařské kolle
je v zemi a má za sebou dlouholetou
praktickou zkušenost. Od něho do
zvídáme se, jak předejiti možno růz
ným nemocem hospodářského zvíře
ctva a když tyto se dostaví, jak je
rozpoznávati dle jich jednotlivých
příznaků a jak je léčiti.
Podobně též sadařství a vůbec za
hradnictví vyučuje se tu velice po
drobně, i dostává se nám praktické
ho poučeni o roubování, štěpování,
prořezávání a obdělávání stromů a
vůbec o pěstování těch stromů, jež
pro stát náš jsou nejvhodnějšími.
Y přednáškách o krmení a výži
vě hospodářského zvířectva jsou nám
vysvětlována různá složená krmiva
a krmné dávky, jakož i jich účinky
a vlivy na vzrůst a vývoj dobytka.
Též sdělovány a vysvětlovány jsou
nám výsledky výchovných a výkrm
ných pokusů na jiných stanicích pro
vedených.
Na universitní farmě, kde nalé
zá se naše státní hospodářská škola,
postaveny jsou čtyry velké kolny,
v nichž umístěno jest různé rolnické
nářadí, hospodářské stroje a moto
ry. Většina těchto strojů a nářadí
věnována byla továrnami, stroje ty
vyrábějícími. Zde studující mají
příležitost přirovnávati stroje růz
né soustavy a výroby, an jeden vedle
druhého tu stojí. Za pomocí spisů a
vysvětlivek profesora studující jest
upozorňován na účelnost a výkon
nost jednotlivých i všech částí stroje
a vysvětluje se mu dobré i Špatné
jeho sestrojení. Posluchači na této
škole učí se též, jak třeba zacházeti
s gasolinovými hybostroji právě tak
jako* s parostrojem.
Rovněž také poskytuje se tu každé
mu studujícímu příležitost obezná
miti se prakticky v zacházení s te
sařským a kovářským náčiním, a tak
každý žák, který si jen trochu hledí
své povinnosti a chce se skutečně
něčemu naučiti, jest schopen pak do
ma vy piáno vati a vystavěti si veške
ré potřebné farmerské budovy, mimo
obydlí. On též nabytou dokonalou
praksi v kovářství ušetřiti si může
každoročně hezkých pár centů a
mnoho drahého času, poněvadž s to
jest potřebné správky od železa sám
doma si provésti.
Vojenská cvičení, jichž musí se
studující též súčastniti, poskytují
mu příležitost k tělocviku, jehož jest
třeba žáku každé školy bez rozdílu.
Mimo toho máme tu příležitost hráti
"házenou do koše" (basket ball), hra
jeme též míč (base ball), na jaře
pořádají, se zase různé závody a do
stihy, jimiž mohou studující, milov
níci sportu, zbývající jim čas pří
jemně a užitečně stráviti.
Krátce tedy řečeno, žádný mla
dík, jenž míní se rolničením zabýva
ti, nikterak nepochybí, když stane se
studujícím na této hospodářské kol
leji. Není-li mu možno pravidelné
kursy vyučovací navštěvovati, měl by
alespoň súčastniti se šestitýdenního
běhu zimního a ani toho nebude ni
kdy litovati.
Rád bych se také zmínil o vyučo
vání, jakéhož se dostává dívkám
ústav tento navštěvujícím, ale ne
chci se dostati jak se říká "do
truhlu". Kdybych počal psáti o ši
tí, vaření atd., mohl bych to po pří
padě tak vše dohromady zmotati, že
by tomu ani samy posluchačky ne
rozuměly a proto pěknou stať tu po
nechávám ku napsání ctěným sleč
nám studentkám.
VŠak ústav tento neprospívá jen
těm, kteří rolničení věnovati se ho
dlají. Mimo předmětům, o nichž
jsem se již zmínil, vyučuje se tu
předmětům povinným na středních
amerických školách (high schools)
a sice přednáší se algebra (vyšší po
čtářství), všeobecné dějiny světa,
angličina, zřízení a zákony Spoje
ných Států (civil government),
hmyzoznalectví, lučba, fysika, rost
linopis, měřictví, národohospodář
ství (economics) a venkovské stavi
telství (rural architecture). Před
mětům těmto mimo latiny a němči
ny vyučuje se na středních školách.
A kolik jest těch mladíků, kteří jdou
do středních škol jenom proto, aby
se naučili latinsky a německy?
Dle mého mínění, každý mladík,
který s prospěchem projde zeměděl
skou školu jako jest naše, má více
praktického vzdělání a lépe jest pro
život připraven, než nejlepší gradu
ant ze školy střední. To lze snadno
dokázati, přirovnáme-li jen procen
to úspěchů docílených graduanty
těchto dvou učelišť. Mnoho mladíků
a dívek vstupuje do škol středních,
aby připravily se k povolání učitel
skému.
I y
tomto oboru jest kollej
naše v popředí a máme zde také lépe
zařízené laboratoře a názorné sbír
ky všeho druhu, než jaké nalézti lze
na průměrné škole střední.
Potřebný výcvik řečnický nabýti
může každý studující, stane-li se čle
nem dvou literárních klubů zde pů­
V e n y y o
sobících. Český Klub Komenský na
hlavní naší státní universitě posky
tuje též dobrou příležitost všem če
ským posluchačům a posluchačkám
zdokonaliti se v řečnictví a vystupo
vání před veřejnost.
Na hospodářské škole naší čeka
nec učitelství nabude větší a ceněj
ší znalosti hospodářské, více vědo
mostí -o předmětech zemědělských,
jež dle předpovědí mnoha profesorů
budou v nedaleké budoucnosti hráti
velkou úlohu ve vyučování na ško
lách venkovských. Rovněž tak země
dělské kolleje a pokusné stanice, jichž
neustále v zemi této přibývá, mají
značný nedostatek schopných učite
lů a assistentů. Profesoři na školách
zemědělských jsou nejlépe placeni ze
všech jiných oborů vzdělání. Příči
na toho jest, že zemědělství jako pro
fesse jest teprve poměrně nové a má
lo mladíků i dívek až dosud se stu
diu tomu věnuje.
k á s n é
Jak již předem jsem se zmínil,
zemědělství v době budoucí bude
hráti velkou roli. Farmeři uvědomě
lí budou lépe prospívati a jich ma
jetky v ceně značně vstoupati, kdež
to ti, kteří neschopnými budou far
my své úsporně říditi a spravovati
dle systémů, jež jedině v budoucno
sti budou výnosnými, farmařiti bu
dou se ztrátou a posléze budou pra
covati jako podřízení rolníků uvědo
mělých a pokročilých. Následek toho
bude asi nepochybně větší podíl,
větší třídění ve společnosti, jak o
podobném svědčí doklady z dějin
lidstva.
Dle historie národ český jest jed
ním z těch nemnoha, jež vykonaly
velká díla ve světě a pro celý svět.
Máme tedy v budoucnu nechati věci
běžeti tak jak běží a při tom ztráti
ti svoji totožnost, svůj význam či
chopiti se díla a výkonati naše pro
cento práce, kterouž nám ukládají
budoucí dějiny Spojených Států na
šich? Budeme v budoucnu řáděni
mezi ty vládnoucí síly či mezi pod
řízené? Příslušníci jiných národů
dobře vidí ku předu. Počet švéd
ských studujících na ústavu tomto
rok od roku vstoupá právě tak jako
nočet Studujících německého původu.
Českých studujících bylo zde ve
školním roce '07—'8 dvacet šest, ve
školním roce '08—'9 již 34, než letos
pouze 39. Jest to smutné, než přec
mám důvěru v bystrozrakost našich
krajanů proto doufám, že v bu
doucnosti počet českých studujících
na nebraské zemědělské kolleji po
roste a že rok od roku čeští studující
na ústavu tomto nejen počtem, ale
i svým přičiněním a úspěchem zcela
se vyrovnají počtu a pokroku studu
jícím jiných národností. Na zdar!
BERÁNEK
OMAHA
NEB^"
16. a
a y
1
Abychom ve větší známost uvedli naše proslulé pravé, dvojnásobně pozlacené American
hodinky, nabízíme zdarma s každými hodinkami prodanými během příštích 30 dnů ná
sledující: Pravou oblíbenou Cutler břitvu, velmi pSkný pozlacený řetízek s krásným z&
věskem. dýmku z vídeňské mořské pěny. Špičku na doutníky a cigarety z vídeňské moř
ské pěny. překr&sný dámský brož. pár skvělých Golgronda náušnic, zvláště silně pozlace
ný Špendlík, pár pěkných manžetových knoflíků, soubor knoflíčků do košile. Pamatujte,
že dostanete všechny tyto krásné dary s každými hodinkami. Toto 1sou pravé americké
hodinky zaručené na 80 roků, s jemnými kameny, korunkcrvým natahováním a nejno
véjfeím zdokonalením, dodržující správný čas. Budete na ně hrdým. pláštík Jest
dvakráte pozlacen a ozdobně rýsován. Vypadají jako $35 zlaté hodinky. Hodinky a ty
to dary se zašlou za $4.98 Posýláme je na C. O. D. a můžete sl je zdarma prohlednoutl.
Prohledněte sl vše v expresní úřadovně, nepřesvědčíte-li se. že jest to ta největší láce.
Jakou jste kdy viděl, vraťte vše jednateli na naše útraty jinak zaplaťte mu $4.98 a za
dopravu. Nic neriskujete! Nlo vás to nestojí prohlednoutl sl tuto lácl. Pošlete-ll $4.08 s
objednávkou zaplatíme za expresní dopravu a přidáme ještě pěkný pozlacený prsten
zdarma. Zdarma! Jedny hodinky a dary. koupíte-11 Jich Best za $29.88. PlSte. přeletě
li si hodinky pro pána nebo dámu. Objednejte ihned u: 1x4
český
BřczohorskÉ
thé z Čech.
Proti kašli a
•ouchotinám
Í1.00, poštou
$1.10. Krveči
stitel pro ledvi
ny a játra, pro.
ti bolení zubfi,
po 40c., "noštoti
45c. Přesná
příprava lékař
ských předpi
sů. 21xtf
13
IY I A TDTV/T A
Cesta po
do New Yorku, Bostonu a stanic východně
přes Chicago. Cleveland, Buffalo, Raohe
ster, Syracuse a Utica.
Tři vlaky denně se spacími 1 jídelními
vozy.
Turistické káry do Bostonu
odjíždějí a Chicaga o 10:86 dopoledne
pondělí, ve středu a pátek.
Žádné přehnané Jízdné. Nejnižfll sazby.
Volná zastávka u niagarských vodOpádft
a v Jiných stanicích na lístky prvé třídy.
O bll2Bl podrobnosti se přihlaste
Oznámení!
Kdyš kupujete lihoviny, hleďte by tyto
byly vidy Čisté a zdravé. Takovfml Jsou:
Edelweiss. Roxbury. Clarke's a Gncken
helraer iltnft.
Clara Belle. Elkhorn Golden Sheaf
rtourbon. samé to bondové lihoviny, pro
dá vftme ve vBech nřednlch hostincích ve
st&tu. Žádejte vidy jen ty a i4flné Jiné.
NaSe Edelweiss lahvové pivo Jest Jed
no z neJleoAIch vařených DIV v zemi.
M&me hlavni Jednatelství pro O ma
lí u a západ plzeA^ého niva měSfan
Nkého I s akciového pivovaru v Plzni,
mnichovského Loewenbrau a wnerzburir
Hltého 11 of bra
u v Německu. tf
HENRY ROHLFF
Importér vtJfctto&etodnik
PIVEM A LIHOVINAMI
JOS. K. SINKULE,
cestující zástupce.
Přeplavy
a všechny přeplavní záležitosti, říze
né jediným českým zástupcem omaž
ským J. Rosickým, jsou nadále ob
starávány v jeho úřadovně tajemní
kem jeho St. Šerpánern. Každý, kdo
hodlá vyplatí ti cestu příbuzným neb
přátelům svým z Čech do Ameriky,
aneb sám hodlá do Evropy cestovati,
nechť v úřadních hodinách navštíví
Národní Tiskárnu, aneb dopíše, aneb
večer neb ve svátek navštíví jmeno
vaného v čís. 1725 již. 14 ul. a bude
mu ochotné a spolehlivě poslouženo.
Dopisy adresujte:
Rozebrané kalendáře.
Následujícími kalendáři nemůže
me již našim čtenářům posloužiti,
jelikož jsou rozebrány Paleček, Ve
selý povídkář, Amerikán, Pečírkův a
Vilímkův Humoristický. Předpla
titelé naši nechť si tedy vybéřou za
prémii některý kalendář jiný, z ná
sledujících, jež dosud jsou na skla
dě:
Besed Lidu.
Domov.
Bieger.
NÁRODNÍ TISKÁRNA,
509 So. 12th Str., Omaha, Neb.
Tomáš čapek & Co., 300
East 72nd Str., N. Y. City.
Plné moci a dědictví v Če
chách. Ve spojení se Živno
stenskou bankou v Praze.
S8tt

Z v á é n í e s a v u o n á k a
Williams.
CARROLL CUTLER & CO., 71 Manhattan Bldg., CHICAGO, 111.
Nickel Plate-West Shore
A. B. BURROWS
9. P. A., Boston Bldf., Kansas City, Mo.
2507-69 Leavenworth St.,
Omaha. Nebraska.
JAN ROSICKÝ,
509 So lSth Str.,
Omaha, Nebr.

xml | txt