OCR Interpretation


Minnesotské noviny. [volume] (St. Paul, Minn.) 1904-19??, May 12, 1910, Image 15

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059424/1910-05-12/ed-1/seq-15/

What is OCR?


Thumbnail for

Močednictví velké české ženy.
Řada dopisů, Boženy Němcové psa
ných synu Karlovi.
(PokrtiSovInl.)
V Praze, 9. září 1859.
Milý Karle!
Není mi už možná déle na Tvůj
list čekat. Ani žádnou vědomost o so
bě nedáváš, což pak se Ti pranic
po nás nestýská, abys, když chvíli
kdy máš, vždy několik slovíček na
psal. Či se hněváš, že jsem Ti nepo
slala v posledním listu žádné peníze
Milý hochu, Ty si nemůžeš myslit,
jaká je tu bída o groš, co s tou voj
nou to začalo. Za jeden tolar "Váš
papírový, muselo se dát 2 fl. našich
peněz, pomysli si tedy, jak nízko na
še peníze stály, a dosud stojí. Oč ale
peníze padaly, o to zboží všeho dru
hu. a potrava vstupovala, že už ne
bylo skoro možno žít. K tomu ty
věčné platy na ty vojáky. Kdyby ne
byl se ustanovil ten mír, byla by
se strhla ve všech rakouských zemích
revoluce a ono tomu není konec, kdo
ví, co na tom kongressu vyvaří. To
jediné dobré, že se zastavil odvod
sice nevím, Karle, jak bychom tě by
li uchránili, neboť brali i finanční
ky. Nyní to rozpouštějí, i ty dobro
vojnické sbory a je lidu všude na
zbyt, a co toho potloukli! Ti naši
generálové se špatně zachovali, naši
vojáci byli částí velmi udatní, ale
mnoho jich uteklo k Francouzům.
Náš císař ztratil nemocemi & bojemi
k 90.000 vojáků, mimo těch, co jsou
zmrzačeni na celý život, jako jich
mnoho nyní v Praze vidět, bez ruk,
bez obou noh, bez brad a takových
ubohých, a někteří pramladí lidé.
Na svatodušní svátky jak jsem Ti
psala, jel táta do Meierhófnu na ba
vorské hranice, ten archiv Ko.lovrat
ský revidirovat. Byl tam až dosud
ty dni má přiject zpátky. Já tu byla
zatím sama a byli jsme my češi vši
chni pod přísnou policejní dohlíd
kou. Byli u mně také prohledávat,
hledali ruské korespondence. Ovšem
ze nic nenašli, ale nedostávala jsem
odnikud listy, a moje listy do Slo
venska také nedocházely, všecko to
nejspíše otvírali a neposílali. Možná
tedy, že i Tvůj list nás nedošel a mo
je žes Ty nedostal Piš mi o tom, by
lo by mně to přece tuze divné, abys
po tak dlouhý čas byl nepsal, a
možná, že Ty si to také myslíš o nás?
Až táta přijede, přiveze si pár zla
tých sebou a tak Ti budem zase moct
nějaký groš ten měsíc snad ještě po
slat. Vidíš, z toho divadla nemám
ještě těch 40 fl. a tak bych je potře
bovala jako sůl, máme někdy nou
ze dost. Já také jsem pořád churavá,
divil bysi se, milý Karle, jak jsem
sestárla. A co ty děláš? Bože, já se
namyslím na Tebe, vstávajíc, léha
jíc, a tak se mi někdy stýská už po
Tobě, že bych se hned k Tobě roz
běhla, kdyby to mohlo být. Jak pak
to bude s Tebou, rekrutirka je odlo
žena na jaro chtěl by si prodlou
žit si nechat pas a jít do Hanovru
až do jara, a potom přijít domů?
Jestli to chceš, tedy mi piš, a vypo
čti si, co by si na cestu potřeboval,
já bych Ti to hleděla zaopatřit. Kdy
bys tam ale zůstati mínil, tedy si bu
deš muset přece nechat pas prodlou
žit. Já Ti budu ještě skrze to psát,
až táta přijde. Já tu mám jednoho
dobrého přítele, který by ti, kdyby si
chtěl z jara do Anglicka, tam někde
místo zjednat, a i na cestu Ti s pe
nězi pomohl, nyní ale právě také ne
může. Kdyby to bylo radno, snad bys
mohl i v Praze u Fialy být přes zi
mu a naučit se zatím anglicky? Roz
mysli si to všecko a piš mi, jak ten
čas ještě upotřebit chceš,* co ti pas
trvat bude, aneb když bys ho pro
dloužit dal, co do jara hodláš dělat?
A piš mi co bys na cestu nejvýše po
třeboval při vší své skromnosti, a
jestli tam zůstaneš ještě, co do šat
stva nanejvýše potřebineš, a máš-li
dluhy, a mnoho-li. Hekni mi vše
upřímně, abych se
ti
n
mohla o něco
w li:
v- vX* W
obstarat. S tím panem Šebkem, ne
vím co to bylo, jestli můj list ne
dostal, aneb měl také s tou vojnou
ztrátu peněz a velké vydání, ono to
velké boháče strhlo, millionáře. Jo
sef Frič je také v Londýně, píše v
ruské redakcí časopisu jednoho ru
ského, který tam vychází. Václav,
jeho bratr, právník, byl také vypsán
k odvodu ze strachu ale neřekna
rodičům nic, vypůjčil si peníze a jel
do Hamburku, tam odtud psal, že
jede do Londýna a tam že zůstane.
To také udělal je tam s Josefem a
je tiskařem v impressi ruské, co Jo
sef je. Kdybys byl měl pas vystaven
do Polska, mohl si dostatťnyní do
bré místo, vlastně jistou službu u
jednoho hraběte. Hanka to objedná
val, ale to ovšem pro Tebe ještě ne
ní. Ale do Ruska, Karle, až dále, mu
síš já ti zaopatřím dobré odporuče
ní a tam si můžeš nadělat peníze a
když by se ti tam nelíbilo, přijít do
mů zatím to bude u nás lepší. Kdy
by si snad do Vídně šel, abys blíže
měl k Praze? Že bys tam měl lépe
na všem? Promluvila bych s panem
Fialou, i také bych Ti tam zaopatři
la dobré odporučení a že bys tam měl
příznivců více, než kde jinde. To bys
ovšem se mohl domů podívat. Ne
vím ani, jak Ti nejlépe radit, abys
měl lepší postavení a abych Tě zase
jednou viděla ach kdyby těch pe
něz bylo, já bych k Tobě dávno byla
přijela.
Až teď fáta přijede, pojedu asi na
týden na čtrnácte dní ven sice
bych se ještě rozstonala a nemohla
potom pranic pracovat. Já jsem si
beztoho poslední čas málo vydělat
mohla pro tu churavost jsem tak
celá sklíčená, a dělá to ta věčná sta
rost a zármutek a ty myšlenky po
Vás. Jarouš je už kolik neděl venku.
Zap mu dal na cestu a potlouká se
po farách a pánech, jakožto akade
mik a vyslanec archeologické spo
lečnosti a kreslí staré kostely a stav
by pro Památky, což on výborně
umí! Je veliký, snad větší než ty, a
silný nyní a dosti zdravý, neboť kou
pání studené ho vyhojilo. Je hezký
A rO^
VAJ
mm
PANl DAVID BEATTY.
Paní David Beatty, manželka kapitána britického rojaka Beattyho,
jest dcerou zesnulého chicagského milionáře Marshall Fielda a povila své
mu manželi v přivě minulých dnech druhé dítko.
it.
kluk a podivil by si se jeho rozumu.
Vydělá si už na ty cesty, a tak i na
barvy těmi kreslinami, a také jinak
by mu zle bylo při malířství, neboť
my, vyjmouc tu stravu, málo mu dát
můžem. Nyní je v Kutné Hoře a tam
odtud půjde na Sázavu. Dorinka by
la u Manky v Domažlicích, jeli s for
manem, vlastně šla hned z Domažlic
k Bendovům, myslivcovům, kteří
jsou v Stanticích a dobře se jim ve
de. Byla tam tři neděle a já byla tu
prasama, an i Jarouš už venku byl.
Dělali jsme to pro uspoření. Táta
tam měl stravu v zámku. Jarouš se
na těch farách také dobře měl, Dora
u myslivců taktéž, jen já si tu nic
nepřála a mnohdy měla jsem dva tři
dny s Vidákem nic, než kávu k obě
du. Kdybych si byla vařila, nebyla
bych mohla psát a bylo by mně to ta
ké stálo mnoho. Však jsem na Tebe
zpomněla, že ty nic lepšího nemáš.
Tedy dala jsem jim pár zlatých na
cestu, aby venku byli a tu jsem se
raději dřela. Nyní přijede táta, Do
ra už je doma a Jarouš také přijede
a tedy půjdu zase já trochu ven,
abych se zotavila, někam, kde mně
to mnoho stát nebude, a abych pro
svoje práce něco vyzískala. Dora je
větší než já a skoro tak silná letos
bude dělat z frančtiny zkoušku a po
tom snad půjde do toho paedagogi
ckého kursu na Malou Stranu.
Z Švýcar nedostala jsem žádnou
odpověď, tuším, že tam Kodym už
není. Ta Thuja je velmi vysoká už,
co si mi přinesl do jaké země mám
ji přesadit a kdy? To jsem Ti psala
skrze p. Fialu, že ty květiny, cos mu
popsal, skoro všechny tu má, až asi
na dva neb 4 exemplary, to že by ale
nestálo za porto. Píši Ti to, jestli si
můj list nedostal, abys to věděl. Jsem
photografována a chtějí můj obraz
vydat v litografii jestli ještě dlou
ho domů nepřijdeš, pošlu ti jeden,
aneb dostanu-li photografii. Krejčo
vic mají zase holčičku jménem Do
brovka a pan Staněk prof. Ludvičku.
Pan Erben učitel se žení, i pan Ry
šavý. Pan Šťastný je dosud venku,
snad už ani nebude moct učit. Jak
si&síMi
pak je s Tvým zdravím? Piš mi
všecko, kdyby Ti to tam nesloužilo,
tedy musíš domů to já, kdybych ne
vím co měla dělat, ti peníze na cestu
zaopatřím, jen mi prosím Tě lined
piš, než půjdu ven, abych Ti to moh
la nějak zaopatřit, co bys potřebo
val buď tedy tam někam,•aneb do
mů. Ani nevím nyní, co děláš, jsi-li
zdráv živ, nebo jak s Tebou. Zpo
mněla jsem, že si měl asi hodnou ro
botu, když tam v Sanssouci to pan
stvo bylo, viď? Ale Vám to chudáci
asi málo vyneslo Jak pak do té Ži
vy o těch květinách, a těch Talut
maurách? Vidíš, Krejčí by Ti zaji
sté pár zlatých dal a třebas napřed.
Popiš to německy, jestli Ti to lépe
půjde a kde nemáš výrazu německé
ho, tedy latinsky, jak to jmenujete,
anebo to vysvětli, já to potom spra
vím. Popiš, kde je to a kdo to prvně
začal a jaké a mnoho-li, tolik a tolik
stromů ovoce dává jak se to pě
stuje, a jak by se to zavádět mohlo
nejlacinějším způsobem a i v pri
vátních zahradách, take mnoho-li
tepla, jak a kdy se topí. Mně se zdá,
že to prvně zavedl královský zahrad
ník krále Ludvíka XIV. V Mont
reuilu ve Francouzích obohatilo pě
stování broskví v Talutmaurách ce
lou před tím bídnou krajinu. Anebo
vykresli a popiš některou část parku
v Sanssouci? Nebo některý vzácný
a užitečný nový strom aneb květinu
Je-li to snadněji, piš to v listech tře
bas. Z listů mladého zahradníka v
Sanssouci" nebo "Z parku Sanssou
ckého". Třebas zcela tak, jak bys to
pro mně popisoval. Anebo druhy
ovoce, co tam máte, aneb o arango
vání květin při slavnostech! O hroz
nech z těch zdí a p. věci. Vždyť to
můžeš jen tak prostonárodně napsat
a ne mnoho najednou, naučíš sc při
tom i rozmýšlet o věcech. Eminka
chodí zase do fťančtiny s Dorinkou,
aby se dokonale v té řeči vzdělala.
Hezká je to holka, hodná a nic se
nemění zvlášť krásné černé má vla
sy, a nosí je pořád ostříhané a tak
hezky se jí vlní. Dorinka je už muž
nější. Klemenka je zase nyní u ba
bičky ve Vídni. Viluška je velmi
hezká holka a velká už, ale myslím,
nejhezčí ze všech bude ta malá Mil
ča. Zůstávají nyní vedle křížku, na
proti Apollo, v tom žlutém domě.
Ony tě vždy pozdravují a ptají sc
na Tebe, i u Špottů. Pan Honza Pa
lacký se oženil, vzal si jednoho ad
vokáta dceru a odstěhoval se do Mni
chova. Paní Pa.lacká tuze těžce sto
nala celou zimu, a dosud není zdrá
va. Jede s neděle do Vlach do Nizzy,
a pán s ní. Pan Rieger je redakto
rem českého konversačního slovníku,
který má ke 4000 odběratelů, jen Če
chů Bendi tě také pozdravuje, přes
rok bude už vysvěcen. Dr. Jurenka
je ženat, je Dr. v Březnici, a má dce
ru Boženku. Pan Vorlíček, jak víš,
je učitelem v Nymburku a vzal si
dceru plechatého Červinky, nejhezčí
děvče v celém Nymburku. Marie
slouží na Smíchově v jedné fabrice
a Pilz musel také do Itálie, nevím,
jestli je nyní propuštěn. Fialovic
vdané dceři vedlo se špatně, muž její
přišel zc služby a byla dlouho u ro
dičů, než zase dostal malou službi
čku privátní. Tak nyní, milý Karle,
prosím hned piš, abych v týdnu mě
la psaní. Nevyplácej je. Pozdra
vuje Tě Dora a líbá. A já tě.stokrát
v duši líbám a objímám.
Tvá upřímné matka.
PokraSoTánt
Hubyčka & Rabštejnek,
pozemkoví jednatelé
nají společnou kancsiář nad poštou. Pokoj Sis. 8.
BproatMlnK iaktvkolhr a koupi ponmkoron. Pronajímají farmy,
obydlí a do ©bon toho •paáalfet Mají »poJ««l a firmou čtako-AmorlckA
kanoel&f (Chl&Aefe a Bída). Praka. Čechy. Obstará r&m jakoukoliv koupi.
Adresa: HUBYČKA a &AB&TBJXEK. P. O. Box 1091. OKLA. CITY. Okla.
Dopisy odporíd&ma tosky i aairlloky. !vt&to-ll něco na prodej, nebo choote-11 «1
koupit. naTltlTte n&s. Obatarftme vSe ku vaši spokojenosti. 98-tfgr
\m
13
Nový pokus o spojení všeho ame
rického Sokolstva.
(Č.A.T.K.)
Na šestém sjezdě Dělnicko-Ameri
ckého Sokola, 'konaném právě v New
Yorku, učiněn nový pokus o docílení
svazu všeho amerického Sokolstva v
jeden celek, tak jak slíbeno bylo bra
třím ze staré vlasti za velkých dnů
oňského sletu. Sjezd přijal v tom
to směru (pásledující resoluci:
"Šestý sjezd D. A. Sokolů v Ame
rice, konaný ve dnech 30. dubna, 1.
a 2. května v New Yorku, nemile
jest dotčen rozháranými poměry me
zi sokoistvem českým v Americe a
těžce nese skutečnost, že doposud ne
bylo možno sceliti činnost sokolstva
českého v Americe v jeden mocný
proud, který by vykonal potřebné
práce na poli výchovném. A proto
usináší sc sjezd ma následujícím:
Nechť zástupci Jednoty Děl. Am.
Sokola a zástupci Národní Jednoty
Sokolské sejdou se v sídle Výkonné
ho výboru N. J. S. v New Yorku ke
společné porado, na které by došlo k
žádoucímu dohodnutí stran v zastou
pení všech sokolských Jednot v A
mcrice v jedné Obci Sokolské a při
kteréžto příležitosti by uvedeny by
ly všechny příčiny a důvody obou
stran, proč nemožno myšlenku slou
čení uskutečiniti či co stojí v cestě,
že myšlenka tak krásná skutečností
se dosud nestala. Proto sjezd vy
zývá Výkonný výbor Nár. Jednoty
Sokolské, aby v době "tří měsíců udal
čas a místo k výše uvedené poradě, a
obeznámil o rozhodnutí svém Ústřed
ní výbor Děl. Amer. Sokolů."
Z ostatního jednání Rjezdového
vyjímáme ještě, že usneseno, aby po
dobu, dokud budou Obec Sokolskou v
Americe tvořiti pouze Děl. Amer.
Sokol a Župa Fucgner Tyrš, město
New York bylo 'sídlem administra
tivního a město Chicago sídlem tech
nického výboru.
Poslechněte výstrahy.
Mnozí čtenáři tohoto Hstu tak
Když ledviny Jsou nemocné dají ne
pochybnou výstrahu, kteréž mělo by se
dbát!. Prozkoumáním moče a léčením
ledvin při prvé známce poruchy dá se
mnohým dnům utrpení předejiti. Cho
robné ledviny vyluči^í tmavou, nepří
jemně páchnoucí moč, *^nou usazeninv
jako cihlový prášek a močení jest bo
lestné. Lenivé ledviny spůsobují tu
pou bolest zád, bolení hlavy, záchvatv
mdloby, únavu a omrzelost a často i
bolesti rheumatícké.
Doan's Kidney Pills jsou pouie pro
ledviny léčí choré ledviny a zbavují
krev močového jedu. Trpíte-li kte
rýmkoliv z uvedených příznaků, nemů
žete nalezti lepSího léku.
Omažští obyvatelé odporučujlí Doan's
Kidney Pills.
Henry Herckt, 700 S. Seventeenth St.,
Omaha, Nebr., praví: "Po šest roků
trpči jsem chorobou ledvin. V noci
záda mě bolela a mimo toho často do
stavovalo se bolen' hlavv a záchvaty
mdloby. Dosti často musel jsem za
noc tři i čtyrykráte močiti a proto tou
žil jsem po tom, aby»b se nesnází tčch
zbavil. Slyšel jsem o Doan's Kidney
Pills, počal jsem je také užívati a sku
tečně rychle úlevy mi přinesly., Proto
mám lék tento ve velké vážnosti."
Na prodej u všech obchodníků. Ce
na 60 centů. Foster-Milburn Co., Buf
falo, New York, Jediní jednatelé pro
Spojené Státy.
Pamatujte si jméno Doan's a
nebeřte žádné jiné.
Or. P. J. PETR
český lékař a ranhojič
(Bývalý assistant o. k. Zemské
nemocnice pražské.)
Nemocem ženským včnuje zvláStnf pozornoat
Operace providi všeho druhu.
Úřadovna a rtbydlit 2409} ji* 13. *1.,

Omaha, Nebraska.
TELEFON: Douglas 8835.

xml | txt