OCR Interpretation


Minnesotské noviny. [volume] (St. Paul, Minn.) 1904-19??, June 02, 1910, Image 18

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059424/1910-06-02/ed-1/seq-18/

What is OCR?


Thumbnail for

I?'
If.
i*-
I ÉL"
TĚ- fi.:'
|í'
ir r-
i i
18
I
i'"
É' ŠS"
V Norfolku kopnut byl koněm
7letý Andrew Johnson a zraněn tak
těžce, že brzy na to zemřel.
Z Osceola se sděluje, že dřívěj
ší guvernér J. H. Mickey, jenž chu
ravěl po dlouhou dobu, jest v posled
ním tažení. Byl v bezvědomí od ne
děle a lékaři praví, že není naděje na
jeho zachránění.
ním hotelu podřezal se v pondělí F.
J. Hinzle, zástupce jisté firmy ze St.
Louis, Mo., muž asi 501etý. Jeho do
mov jest v Dubuque, la., kam zprá
va o sebevraždě koronerem podána.
Y pondělí ráno povstal oheň
v Coxově skladišti dříví v Morrill,
který zároveň zničil několik okol
ních budov, s celkovou škodou asi
$50,000. Pojištění obnáší pouze
$30,000. Stává podezření, že oheň
založen byl rukou zločinnou.
V pondělí kolem půlnoci zni­
čil požár farmářský elevátor v Dor
chester a vodní káď Burlingtonské
dráhy, která za ním stála. Škoda
způsobena na elevátoru se odhaduje
na $10,000. Budova měla cenu $4,
500 a nalézalo se v ní asi 6,000 bušlů
obilí.
Paní Bretena Fieldová z Albi
on, podala žalobu na $10,000 náhra
dy proti několika hostinským, kteří
prý jí zkazili jejího muže, Martina
S. Fielda, prodáváním mu opojných
nápojů. Mezi žalovanými hostinský
mi jest též John Kašpárek a rovněž
rucitelská společnost omažská jest
žalována.
Slečna Sarah E. Pecková, uči
telka na Union College, blíže Lin
coln, která obžalována byla velkou
porotou spolkovou, poněvadž odepře
la sděliti sběrateli censu své stáří,
jakož i odpovídati na otázky, byla-li
kdy provdána neb rozvedena, poku
tována byla onehdy spolkovým soud
cem Mungerem $10. Tuto pokutu
sl. Pecková ihned zaplatila, ale zvě
davá veřejnost přece jenom dosud
neví, kolik jest jí vlastně roků.
.V automobilu, v němž vezen
byl z Wilber do nemocnice v Crete,
zemřel minulý čtvrtek 45letý svo
bodný krajan Bartoloměj Janota,
jenž pracoval na farmě p. Alberta
Boře, blíže Friend. Asi před týdnem
splašili se s ním koně, polekaní au
tomobilem, při cemž Janota utrpěl
těžká poranění, která sice byla oše
třena ve Friend a později poskytl
mu svědomitou péěi Dr. Černý z
Wilber, avšak z rány vyvinula se
otrava krve a ta měla smrt v zá
pětí. Janota pocházel z Čisté u
Královic na Plzeňsku, kde má mat
ku a sestru zde neměl žádných pří
buzných.
Ve Fremont zatčen byl minulý
týden jistý J. W. Martin, jenž u
Commercial National banky udal fa
lešný check na $192, a šerif div pře
kvapením neskoprněl, když u svého
vězně našel tři tisícidollarové ban
kovky, ětvry pětisetdollarové ban
kovky a dvě po 100 dollarech. Byly
to vesměs poctivé peníze Strýčka
Sama, ale otázkou jest, zdali Martin
poctivým způsobem k nim přišel a
otázku tuto úřady ve Fremont rád
by rozluštily. Chlapík ten vydával
se za obchodníka s koňmi, měl pe
něz jako želez, několikráte rozměnil
si na banku dvaceti- a padesátidol
larové bankovky, a tím se stalo, že
získal si důvěru kasírovou, jenž o
chotně proměnil mu onen check. Týž
vystaven byl firmou Hilliter &
Schlichter, obchodníků koňmi,
jichž podpis byl padělátí. -Martin
zatčen byl v Arlington, zrovna v tu
chvíli, když vsednouti chtěl na vlak,
na němž byl by ujel ze státu.
Následující zrovna neuvěřitel­
ná zpráva telegrafuje se z Lincoln:
1
Zprávy z Nebrasky
"Jeden policista jest v nemocnici,
dva muži ve vězení a tři jiní stíhá
ni jsou zatykačem, jako následek
hádky a rvačky, která povstala v ho
telu Grand, když strávníci tam by
dlící popřáli si více alkoholu nežli
mohli snést i a než bylo pro ně zdrá
vo. Pili celou noc z pátku na so
botu, a když počínali si stále hlučně
ji, majitelka hotelu telefonovala na
policejní stanici, odkud poslán po
licista Adam Lenz, aby zjednal po
řádek. Lenz měl sice nejlepší vůli
provésti rozkaz až do poslední pí
smeny ale sotva že ocitl se v hote
lu, vrhlo se na něho pět opilých chla
pů, kteří prali do něho jako divocí.
Když se policista vzpamatoval, tele
fonoval pro posilu, jež ihned se do
stavila a dva z výtržníků zatkla. Tři
zmizeli a vystaveny na ně zatykače,
y hotelu Grand byli prý po delší
dobu pijácké orgie na denním i noč
ním pořádku. A toto se všecko
dělo a sběhlo v Lincoln, kde mají
prohibici.
Tento týden pořádá státní uni
versita zvláštní kurs pro učitele a u
citelky, a ku obvyklým předmětům
přibyl kurs o hospodářství a domá
cích vědách. Očekává se velká ná
vštěva učitelů a učitelek z celého stá
tu, neboť kurs tento jest velmi za
jímavý a zároveň poučný a užitečný.
Z Washingtonu se sděluje, že
senátor Burkett prosadil přijetí
osnovy na povolení $425,000 na pří
stavek ku nynější poštovní budově v
Lincoln.
Blíže Sunderland otrávil se kv-
selinou karbolovou 201etý Will
White, syn zámožného farmáře v o
nom okolí. Není známo, co k zoufal
ství jej dohnalo.
Blíže Central City nalezeno
byl v řece Platte tělo neznámého
muže. Jest 5 stop 7 palců vysoký,
oděn byl v laciný šat i kosili a nena
lezeno u něho nic, co mohlo by vésti
k jeho stotožnění.
&
\&o/> y#/sjv r.
v
íM,
ROCKEFELLER NA SVÉM GOLFOVÉM HŽÍŠTI.
Známý petrolejářský král John D. Rockefeller je chráněn osobní
stráží, takže jest přístup k němu velice stížen i takovým návštěvní
kům, kteří buď na základě svého společenského, nebo obchodního posta
vení se domnívají, že by ke "králi" měli býti předpuštěni. Leč Rocke
feller se se zálibou oddává hře v golf a tu prý je k němu ještě nejsnad
nější přísťujh
r"
Ve Wymore, kde poslední dva
roky nebylo žádných salonů, povolila
městská rada license čtyř hostin
ským, mezi nimi jest též pan James
A. Písař.
AMERICKÉ UDÁLOSTI
Cook prý pojede pro své záznamy.
New-yorský "American" praví, že
rozluštil konečně záhadu, kde nalé
zá se Dr. Frederick A. Cook a co
hodlá dělati. Polární tento cesto
vatel mešká prý přítomně ve Škol
sku a připravuje se na cestu do Eta
hu, odkud hodlá přivézti své zázna
my a nástroje, jež prý dokážou, že
on byl prvním objevitelem severní
ho pólu. ftovněž přiveze prý zpět o
ny dva Eskymáky, kteří jej až k pó
lu provázeli. Na zpáteční cestě za
staví se nejprve v Kodani, kde
tamní universitě všecky důkazy
předloží.
Roosevelt zve povstalce na poradu.
Dřívější president Koosevelt po
slal jednomu z vůdců republikán
ských povstalců v kongresu dopis, v
Ifterém projevuje přání, že rád sešel
by se s největším možným počtem
pokrokových republikánů co nejdří
ve po svém příjezdu do New Yorku,
kde očekáván jest 18. t. m. Roose
velt se chce patrně důkladně infov
movati o politické situaci, dříve než
se přikloní k některé frakci v repu
blikánské straně.
Gifford Pinchot se vrátil.
Gifford Pinchot, dřívější hla/a
lesní služby Spojených Států, jenž
propuštěn byl presidentem Taftem
pro své neshody se sekretářem vni
tra Ballingerem, vrátil se v sobotu
z Evropy na parníku Arabic. Pin
chot byl velkým oblíbencem presi
denta Roosevelta, s kterým radil se
v Itálii a nepochybně pověděl mu,
jak věrně president Taft kráčí v je
ho šlépějích!
Blizzard na severozápadě.
Zvláštní depeše zaslaná časopisu
Detroit News, z Calumet, Mich.,
sděluje, že v oblasti jezera Superior
zuřil děsný blizzard v pondělí a že
některé lodi na rozbouřeném jezeře
ocitly se ve krajním nebezpečí. Po
kud však známo, všecky dostaly se
."li
"J? ř* IT
v
""Ji L-AJt i- 4fi 'TOár
v
i '^*'1
-7* M,'
7
i'
jšf-* vis£
šťastně do přístavů. Železniční i te
legrafní služba byla prudkou vichři
cí ochromena.
Dlouho pohřešované děvčátko nale
zeno zavrazděno.
V prosinci minulého roku způso
bilo veliké vzrušení v Louisville, Ky.
a do značné míry v celé zemi, záhad
né zmizení 8leté dcerušky Fred L.
Kellnera, která odešla ráno 8. pro
since na mši do katolického kostela
sv. Jana, a od té doby nebyla vidě
na. Strýc dítěte, Frank Fehr, jest
několikanásobným milionářem a ty/,
vynaložil veliké sumy peněz na pá
trání, však všecko bylo marno. Tepr
ve v pondělí objeveno bylo pouhou
náhodou tělo dítěte, a sice ve skle
pě pod farní budovou při katoli
ckém kostele sv. Jana a všecky znám
ky poukazují, že děvčátko bylo po
znásilnění brutálně zavražděno a u
ciněn pokus spáliti tělo jeho ve vy
tápěcí peci. Mrtvola ležela asi ve 3
stopách vodv, ale byla nade všecku
pochybnost stotožněna, hlavně dle
prstenu, který neteři své věnoval
před časem strýc její, Frank Fehr.
Policie pátrá nyní po Josefu Fen
dlingovi, dřívějším kostelníku při
chrámu sv. Jana, jenž zmizel 14. led
na, tedy krátce potom, když Alma
Kellnerova byla pohřešena. Lena
i
3
církevní jařmo. Objednávky adresujte:
BRANDEISOVY
OBCHODY
OMAHA
prodávají zboží, )ež nemůžete
postrádat!.
Óeští klerkové v každém oddělení.
Druhé nezměněné vydání! Cena 35 centů.
Kratochvíle převeliká
pro křesťanské duse,
zversováná od Diblíka
podle "Buše".
Jedno z nejl
©psích del zemreléno
česko-amerického žurnalisty
JANA VRATISLAVA ČAPKA.
127 stran, s mnoha nobrazinfml.
Národní Tiskárna, 509-511 So. I2lh St., Omaha, Háb.
Fendlingová, manželka zmizelého
muže a hospodyně pro faráře
Schumanna, byla zatčena v pondělí
večer a jest obžalována ze spoluúča
stenství na zavraždění dítěte.
AUTOMOBILY NA PRODEJ
Dříve než koupíte automobil, pře
ptejte se u nížepsaného, Mob'i Vám
ušetřiti peníze. Spravujeme automobi
ly všeho druhu. Pište nebo telefo
nujte Douglas 1817. Sltf
Kniha
Připltkň
Sbírka blahopřáni a
přípitků ku rozlič
ným slavnostem.
Cena 20 ctů.
Na prodej u
Národní Tiskárny
509-511 So. 12th St.,
OMAHA, NEB.,
jakož i u vSech jedna.
tel& tohoto listu.
WZT*
V~
1
i
K..t
«i
.•

V Columbus v jednom míst­
A. SCHULTZ
12. A Center St., Omaha, Nebraska.

xml | txt