OCR Interpretation


Minnesotské noviny. [volume] (St. Paul, Minn.) 1904-19??, December 01, 1910, Image 12

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059424/1910-12-01/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for

Í
k
I
12
$t
I.
XCV. Jak američtí katolíci do
vedou ostř« vystupovat!.
(Ferrer, McClure's Magazine a
Tcatólíci.)
(PokračovAnD
Gibbon ve svém článku o Ferre
rovi prostě vylíčil, jak v pravdě vy
padal hrdelní sond, jenž odsoudil
Ferrera k smrti. Ale zde se opětně
ukázalo, že pravda pálí katolickou
církev a její přívržence nejvíce, že
nahá bohyně Pravdy je jim nejpro
tivnější a že jedině v středověkém
hávu, setkaném z klamu a zatemně
ní, by jim byla vhod.
Římští katolíci jak v Anglii, tak
ve Spoj. Státech zorganisovali oka
mžitě útok na Gibbona. Vydavatel
ství McClureova měsíčníku dostalo
sta protestních dopisu (hundreds of
letters) Zastavme se na chvíli u to
hoto faktu ... Nejen jako pokro
koví lidé, ale jako lidé vůbec pravdy
milovní musíme ovšem odsouditi ta
kovýto pokus umlČeti pravdu, zastra
šíti časopis, ale s jedné stránky
musíme přece jen těmto našim ne
přátelům vzdáti povinnou čest. Jaká
to znamenitá organisace! V jednom
z velkého počtu anglo-amerických
měsíčníků vyjde článek, zahrocený
proti katolické církvi, a ihned na
sta korporací a jednotlivců se zdvi
há a snaží se svým vlivem zameziti,
aby se něco podobného podruhé v
onom listě nestalo. Kolikrát napro
ti tomu bylo již nejen v amerických,
ale i v českých li slech zdejších psá
no o svobodářích a svobodářství způ
sobem, ktetrý by byl opravdu zaslu
hoval rázného vystoupení, a kde
toto vystoupení zůstalo A oč lepší
bylo naše postavení, protože my moh
li hájiti jen pravdu, kdežto v tomto
případě katolíci musili naopak sta
větí se proti pravdě!
McClureův měsíčník zachoval se
ve Ferrerově případě způsobem, kte
rý zasluhuje povšimnutí a trvalého
zaznamenání, protože je to sku
tečně v amerických poměrech výjim
ka! Z pravidla jak denníky, tak tý
denníky anglo-americké s největší
úzkostlivoetí vyhýbají se všemu, co
by jen v nejmenším mohlo se do
tknouti některé církve. A když ně
kdy skutečně jen "nešťastnou náho
dou" něco tam zabloudí, pak ihned
se přinesou náramné omluvy. Tak
si katolíci představovali i tentokrát
věc se článkem Gibboaiovým, a proto
jednohlasně žádáno, aby obsah člán
ku byl odvolán a jeho pisatel aby
poprosil za odpuštění a vydavatel
prohlásil, že
řto už
Pise Jar. E. Silafca Vojan
vícekrát neudělá.'
The American Federation of Cath
olic Societies, v dopise, jejž pode
psali národní předseda pan Edward
Feeney z Brooklyna, národní tajem
ník pan Anthony Mathé ze St. Loui
su a předseda výkonného výboru pan
Thomas H. Cannon z Chicaga, a v
němž se žádá od vydavatelstva "a
correction or an apology for Mr.
Gibbon's article," oblažuje článek
Gibonův velmi pěknými jmény: "a
treacherous, false, deceiving article,"
"article so false in both what it states
and what in conceals" atd. Za to
pro katolickou církfcv má velmi sebe
vědomé označení praví totiž, že ka
tolická církev je "největší konserva
tivní vliv, dnes existující ve světě,
středisko pravdy a nadpřirozený vy
kladač práva a spravedlnosti.*' To
první v pravdě vyžaduje záměnu slo
va "zpátečnický" za konesrvativní,
to druhé, "the center of truth
and the supernatural expositor of
justice ánd right", je jeden z nejlep
ších a nejkratochvílnějších vtipů, ja
ký byl kdv v Americe spáchán. Ka
tolická církev, jež poslala Husa, Bru
Ha atd., na hranici, nadpřirozeným
vykladačem spravedlnosti Ne, to
je tuzé kolnieké i
Oo nyní udělal McClure's Maga
zine? Odprosil opravdu? K jeho
chvále budiž řečeno, že neodprosil.
Aby ukázal, do jaké situace jej páni
katolíci vehnali a že se jen brání,
otiskl především v říjnovém čísle
nejsilnější z oněch katolických dopi
sů. Je to uvedený již dopis Ame
rické národní federace katolických
spolků, dále dopis pana S. Edwma
Megargee, předsedy Federace kato
lických spolků ve Philadelphii, do
pis pana Francise X. Kellevho, před
sedy Catholic Church Extension So
ciety of America v Chicagu, dopis
dokonce i od Ancient Order of Hi
bernians, jejž podepsal v Neponset,
Mass., národní předseda pan Mat
thew Cummings, pak dopis od jisté
ho bodrého Chicažana W. J. Mocken
haupta, katolický popis barcelon
ských bouří od Andrew J. Shipma
na, a k tomu připojena je Gibbo
nova odpověď.
Dopisy katolických spolků trvají
na tom, že Ferrerovi se dostalo řád
ného soudu, že na něm nebyla spá
chána justiční vražda, že církev ka
tolická neměla s odsouzením co či
ní ti a že Ferrer bvl odsouzen spra
vedlivě jako člověk státu nebezpeč
ný, jako zuřivý anarchista a podně
covatel a náčelník bouří barcelon
ských. Ale na tom se nezůstává, ný
brž vrhá se nejhorší bláto i na sou
kromý život Ferrerův. Vykládá se
o Ferrerových "private immorali
ties": opustil prý ženu a děti v Pa
říži, nechal je, aby se sami živili ne
bo hladověli, sám však žil ve Španě
lích s milenkou, mladší než jeho nej
starší dcera, žil v přepychu a roz
mařilosti, z peněz, jež mu odkázala
důvěřivá katolička na zřizování ka
tolických škol, zakládal své moderní
školy, směřující proti náboženství,
státu, vlastenectví, soudnictví, poli
tice a militarismu a učící sociální re
voluci, a v poslední vůli dobře se
postaral o svou milenku, ale své zá
konité ženě a dětem neodkázal niče
ho. Pan Mockenhaupt, jehož do
pis je jen ukázkou směšného fana
tismu, mlátí ovšem do Gibbona je
ště zuřivěji. .Nazývá Percevala Gib
bona "Perceval Anarchisto Gibbon"
a připojuje, že asi nepochybně je po
tomkem nevěreckého spisovatele dí
la "The Decline and Fall". (Tuto
narážku třeba vysvětliti. Edward
Gibbon, slavný anglický dějepisec,
jenž žil 1737 a z 1794 a jehož dílo
z roku 1770 "Sklon a pád říše řím
ské" náleží mezi nesmrtelná, klasi
cká díla anglické literatury, není v
lásce katolické církve. Gibbon fo
tiž za studií v Oxfordě stal se kato
líkem, ale pak ve Švýcařích se zase
ponenáhlu odvrátil od katolictví a.
dílo "The decline and fall of the
Koman Empire", jež je vlastně ději
nami lidské vzdělanosti, objímajíc
plných 13 století, je dokonce silně
zah roceno proti křesťanství. A to
pány pořád bolí). Gibbonův článek
nazývá pan Mookenhaupt "ďábel
ským dílem babsky klepavého pisa
tele," vyučovací soustavu ve Španě
lích staví na roveň veškerému ostat
nímu evropskému i americkému vy
učování, a čepejří se náramně, jak
mohl podobný článek "býti vržen
v tvář čtrnácti milionům neochvěj
ných (staunch) katolických občanů
velkých Spojených Států." A hodně
po demokraticku končí pan Mocken
haupt provoláním slávy králi Alfon
su španělskému, "mladému léty, ale
starému moudrostí, miláčku a modle
svého lidu." To "old in wisdom" se
panu Mockenhauptovi báječně poda
řilo! A zároveň je vidno, že páni
katolíci i ve Spojených Státech by se
náramně smířili s nějakým tím "mi
láčkem a modlou svého lidu," který
by naši republiku proměnil krá
lovství či cíflařetvíi Jak to řekl Ji
i
Gibbon odpověděl krátce a klidně.
Praví, že napsal pouze fakta, čerpa
ná z nejvěrohodnějších pramenů, be
ze všeho záští ke katolické církvi.
O tom, že Ferrer nebyl žádným pra
vým anarchistou, nýbrž jen nadšen
cem pro pokrok, svědčí dopis samého
Morrala. Alfred Naquet, dříve člen
senátu republiky francouzské, loni
v listopadovém čísle "Nineteenth
Century" dokázal, že ideál Ferrerův
bylo pouze obrození Španělska klid
nou cestou, pomocí vzdělání. Že pro
ces Ferrerův nebyl spravedlivý, uzna
ly samy londýnské "Times," a "Spec
tator" dokonce napsal, že "od doby
přelíčení s Marií Antoinettou (pozn.
manželka krále francouzského Lud
víka XVI., souzena od 14. do 16.
října 1793 a popravena 16. října)
nebylo žádného tak křiklavého pří
kladu soudců, pronášejících svůj roz
sudek v souhlase s títm, co pokládali
za hlavní bod trestní věci, a nikoli
v souhlase s důkazy, předloženými
veřejným žalobcem." A advokáti pa
řížského Paláce Spravedlnosti, těle
so tak .vysoce právnické, jistě vědě
li, proč protestují proti procesu. Ze
všech svědků, vyslechnutých vyšetřu
jícím soudcem, pouze jediný tvrdil,
že viděl Ferrera jako účastníka bou
ří byl to katolický žurnalista, který
znal Ferrera nikoli osobně, nýbrž
jen dle fotografie! Šest svědků
tvrdilo, že Ferrer přišel do vesnic
Manou a Prémia vvzývati k prohlá
šení republiky. Tři z nich byli "ko
runní svědci," to jest sami obžalo
vaní, jimž slíbena beztrestnost za to
to svědectví, jeden svědek zmizel je
ště před přelíčením, a žádný z nich
nebyl podroben křížovému výslechu.
Naproti tomu stojí přes 2,000 osob,
zatčených v Barceloně a okolí pro
účast na bouřích, a žádný z nich ne
viděl Ferrera jako účastníka neb do
konce zosnovatele bouří!
O dokumentech, nalezených v do
mě Ferrerově, lépe mnoho nemluviti.
První prohlídka, konaná ve Ferrero
vě domě Mas Germinal dne 11. srp
na, trvala 12 hodin. Rodina bvla
prohlídce přítomna. A výsledek?
Tři zcela nevinné papíry. Proto ro
dina potom odstraněna a 27. srpna
vykonána nová prohlídka, trvající
dva diny, a při té konečně "nalezeny"
potřebné dokumenty. Nalezena ze
jména starší paličská vyhláška (ni
koli z roku 1909), ale Ferrer pro
hlásil, že ji- nikdy neměl ve svém
majetku. Inu, stará osvědčená po
licejní praktika, která se osvědčila
mnohokráte i v Čechách za politi
ckých persekucí.
Pro nás je nej důležitější, že Gib
bon stojí pevně na svém, že za smrtí
Ferrerovou stály katolické řády cír
kevní. Tyto řády, většinou příčící
se zákonu, protože konkordát (smlou
va státu s papežskou stolicí) z roku
1851 uzákonil pouze tři řádv, nejsou
žádné dobročinné ústavy, nýbrž prů
myslové a obchodní podniky.
Co se konečně týče Ferrerova ro
dinného života, zavinila roztržku že
na Ferrerova sama, jež pak odebra
la se na Bus, dostala tam rozvod a
žije s jedním ruským revolucioná
řem nejmladší dceru Sol vzala s
sebou. O starší dvě dcery se Ferrer
co nejvíce staral. Jen jedna z nich,
nej starší, zdědila ovšem Ferrerovy
názory. Je to Trinidad,.— mladší
Paz, jež je v Paříži herečkou, je pří
vrženkyní kralovl,ády a katoličkou
(ta prosila právě krále španělského
za milost pro Ferrera). Obě tvrdí,
že Ferrer byl nejlaskavějším otcem.
Trinidad ujala se jednou paměti ot
covy i soudně. Když v Charleville
jistý tiskař vydal anonymní spisek
proti Ferrerovi, v něimž tentx ozna
čen "misérable comme pére" (ničem
ný jakožto otec), podala Trinidad ža
lobu, dokázala opak, a tiskař odsou
zen k pokufi 40^ franků a náhradě
Nemoce koňské. Úplné poučení v
rozpoznávání a léčení všech chorob
těla koňského, s četnými vyobr.
Krámská cena $2.00, snížená $1.00.
Sbírka písní národních a vlastene
ckých. Nápěvy zpěvů českých, upra
vené v slohu lehčím i těžším pro pia
no neb harmonium, na dvě ruce.
Váz., místo $1.25, pouze 50c.
všech útrat. Kdyby Trinidad mohla
česko-americké klerikální listy stejně
žalovati, bylo by brzy po spílání pa
mátce Ferrerově.
Ale jděme dále. McClure's Maga
zine nespokojil se touto Gibbonovou
odpovědí. Poslal ještě do Španěl
proslulého anglického kritika Willi
ama Archera, aby celý případ Ferre
rův na místě znovu prostudoval. Vol
ba byla velmi dobrá. Archer je li
terární veličina, člověk y Anglii a
v Americe obecně známý, proto pro
ti jeho vylíčení těžko co namítati.
Archer je Škot, narozený v Perthu
1856 dobyl si slavného jména jako
dramatický kritik a překladatel Ib
senových dramat do angličiny. Ten
tedy jel do Španěl a pustil se do
práce. "I have left no stone unturned
in the endeavor to arrive at the truth
as to Ferrer", praví Archer. Pro
studoval obrovskou spoustu knih,
knížek a brožurek, vydaných pro i
proti, pročetl úřední protokol o pře
líčení, vydaný španělskou vládou,
protokol šestidenní debaty o případě
Ferrerově ve sněmovně španělské,
ústně hovořil s četnými přáteli i
nepřáteli Ferrerovými, jeho příbuz
nými a známými, písemně navázal
vyšetřování s osobami, za hranicemi
žijícími, osobně prošel a prozkoumal
všechna místa, jež byla dějištěm čer
vencových událostí barcelonských, a
na základě toho napsal svou zprá
vu pro listopadové a prosincové čí
slo McClureova měsíčníku. Dopo
ručuji všem přátelům Ferrerovým,
'by tato dvě čísla si opatřili a scho
vali pro "strýčka Příhodu." Trestí
tohoto Archerova vyšetřování příště
skončím. (Dokončení.)
UCPANÉ PÓEY.
'Kůže lidského těla zůstává zdra
vou, pokud ucpané póry její činnost
nepřeruší. Pro časté a čisté umývání
bez ucpání kožních pórů není přes
Severovo Léčivé kožní mýdlo. Vy
hovuje požadavkům zdravotního mý
dla, odstraňuje vady kůže a zabra
ňuj* kožním nemocem. Jest to pře
výborné mýdlo na koupel malinkých.
v cenách snížených.
Následujících několik knih máme na skladě v obmezeném množství
a nabízíme je za cenu značně sníženou, jelikož měli jsme je nějaký čas
ve výkladu a desky jsou nepatrně pošpiněné a vybledlé. Jinak jsou v ú
plně dobrém stavu.
Pište si o úplný seznam knih, který se zasílá zdarma.
NÁRODNÍ TISKÁRNA, 509—511 So. 12th Street, Omaha, Nebr.
a
Pohled do iiasí Hradovny. vány. 12tf
ubyčka a Rabštejnek
pozemkoví jednatelé.
Úřadovna vč. 400 W. Mata v Poštovní bodové. Pokoj č. 314
Poštovní adresa P. 0. Box 1096.
Číslo telefonu 3574. OKLAHOMA CITY, OKLA.
Zavítáte-li do našeho města, obsloužíme Vás poctivě.
Kneippovo léčení, neboli stručné
poučení o jeho methodě, o tom, po
čem poznával nemoci a jak je léčil.
Váz., místo 50c jen 25c.
Památky českých emigrantu v A
merice, napsal Tomáš Čapek. Místo
$1.00, pouze 65c.
Guide to Bohemia, váz., místo
$1.00, pouze 65c.
BAILEY St MACH
zafciií lékaři.
3tí patro. Paxton Blok.
Rob 16.
a
Fámám ni.
OMAHA, NEBRASKA.
Nejlépe vypravená tubo

kařská ťtradovtia na středozápa
dě. NejvySSÍho stupně mboié
kařuVé price a m(mé ceny.
Nástroje jsou pečlivě steriliso-
na výmývání hlavy a vlasů a pro vše
chny toiletní účele. Všude v lékár
nách jej prodávají. Cena 25c. W.
F. Severa Co., Cedar Rapids, Iowa.
Pp. ochotníkům i dramatickým
sborům k povšimnutí.
Kupec a básník
aneb
Politika a nehody
pana Příhody,
fraška se zpěvy ve 4 jednáních
Napsal Longin Fblda.
Děj odehrává se na venkovském
americkém městečku, zpěvy opatře
ny jsou notami pro hudbu a hra ne
poskytuje žádných obtíží scénických
a hodí se i pro menší ochotnická
jeviště.
Cena 30 centů.
Na skladě má: tf
NÁRODNÍ TISKÁRNA,
509-511 So 12th Str., Omaha, Neb.
Nová česká osada.
Přijeďte do Meade okresu, Kansas, kde
Jest dobrá, pttda, čistá, voda, dobré sil
nice a sdůstatek vlá.hy pro všechny dru
hy plodin. Dobré rovné pozemky se pro
dávají za tl5 až $22 za akr. Před pěti
lety byly tyto pozemky prodává,ny od $2
do $5 za akr a cena jejich stoupne ještě
značněji během příštích pěti let. 2,500
akrfi bylo zakoupeno Od Čechů. Pan
Josef Forst Lawrence, Neb., provedl
dobrá, zlepšeni na svých 320 akrech a
mnozí jiní učiní rovněž tak a přistěhuji
se sem před prvním březnem příštího
roku. Česká, osada jest nyní již zabez
pečena a ti, kdož si přeji levnějších po
zemků, měli by prozkoumatl tuto ná,
bidku. Budeme povděčni, když uslyšíme
od některých, kdož maji na osadě této
zájem a na požá.dánl poskytneme se
znam Jmen a adresy všech Čechů, kteří
•1 tam zakoupili a zá.roveft pošleme pěk
nou popisnou knížku Meade okresu. Pro
síme, plité nim ihned. 18-2j.
MARRS k DAY, MEADE, KAN

Tomáš Jefferson: *ln every age,
and in every country, the priest has
been hostile to liberty he is always
in alliance .with the despot." A tak
bude na věky věkův, amen.

xml | txt