OCR Interpretation


Minnesotské noviny. (St. Paul, Minn.) 1904-19??, September 11, 1913, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059424/1913-09-11/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

v
v k
ř\
»"1 i. y 'n
m-mm
Protest české samosprávy.—Na Žo
fíne konal se tyto dny sjezd české
samosprávy, na němž protestováno
bylo důrazně proti zemské správní
komisi a zrušení zemského výboru.
Sjezdu súčastnilo se 95 okresů. 166
zástupci a 115 obcí 215 zástupci. 0
významu posledních politických pře
vratů a jich účincích na samosprávu
referoval dr. Fořt, spolureferentem
byl dr. Jos. Uhlíř, řiditel městských
úřadů v Písku. Sjezd přijal tuto re
soluci:
u
Zástupci českých okresů a
obcí v král. českém, shromáždění na
protestním sjezdu v Praze, připojují
se k protestu, usnesenému společně
Poradním sborem českých okresů,
Svazem českých měst, Permanentním
výborem Svazu býv. českých poslan
ců na sněmu král. Českého a Nár.
radou českou a prohlašují: 1. Vyslo
vujeme nejhlubší roztrpčení nad křik
lavým porušením ústavy král. české
ho, jehož c. k. vláda se dopustila ok
trojováním zemské správní komise
král. českého a odkladem voleb do
zemského sněmu, jakož i nad nebýva
lým ponížením, jež c. k. vláda veške
ré samosprávě v král. českém způso
bila tím, že bez zákonného podkladu
učinila průlom do platné a osvědčené
soustavy samosprávy král. českého.
2. Nemůžeme pokládati zem. správní
komisi pro král. České za zákonný or
gán ku správě král. českého, jež dle
platného zemského zřízení mohou
spravovati toliko sněm král. českého
a zemský výbor, ze středu jeho zvo
lený. 3. Neuznáváme, že by se opa
tření vládní dala ospravedlniti t. zv.
státním právem z nouze, naopak jsme
přesvědčeni, že v daném případě ne
byly vůbec dány jeho předpoklady.
Vyslovujeme proto důvěru ve správní
soud, že při řešení této otázky zůsta
ne věren svým osvědčeným tradicím.
4. Žádáme, aby pro návrat pravidel
ných ústavních a správních poměrů
král. českém byl co nejdříve zvolen
a svolán sněm král. českého, který by
po svém ustavení provedl volební, re
formu. 5. Vyslovujeme se co nejroz
hodněji proti tomu, aby jakákoli změ
na ústavy zemské nebo platné sou
stavy naší samosprávy provedena by
la cestou neústavní. 6. Protestujeme
co nejdůrazněji proti tomu, že c. k.
vláda postavila se na jednostranné
stanovisko německé, čelící k rozvratu
ústavních poměrů v král. českém, a
protestujeme proti zřejmě bezdůvod
nému tvrzení, jakoby Němci v zemské
správě král. českého byli bývali utis
kováni a zkracováni, zvláště hledíme
li k tomu, že po celá desítiletí byli
v zemské správě král. českého rozho
dujícími pány. 7. K českým stranám
politickým vznášíme důtklivou žá
dost, aby v kritickou dobu tuto, kdy
jedná se o nejzákladnější styky ná
roda, o svézákonnost a samosprávu
král. českého, semkly se k pevnému
_a mohutnému jednotnému postupu a
podnikly nejvážnější a nejúčinnější
kroky za tím účelem, aby ústavní řá
-dy v král. českém co nejdřív© byly
obnoveny:
Katastrofální pohromy, deště a po
vodně.—Třídenní deště přivodily ve
mnoha krajinách v Čechách i na Mo
ravě kritický -stav a "nenastane-li zá
hy obrat k lepšímu, budou přivedeny
Četné chudé zemědělské kraje, zejmé
na obyvatelstvo vesniček pohorských,
do situace zoufalé. Proudy vod, které
nemilosrdně bičovaly zemi, způsobily
místy strašné spousty. V nižších po
lohách odnesla voda, zavodnivší luči-.
ny, celé kupy otavy, zatopila četná
obilná pole. Kde ještě obilí ve vyš
ších polohách stálo, tam lehlo násled
kem dešťů. Celá údolí proměněna by
la v jediná jezera. Takový pohled
poskytuje na příklad na Klatovsku u
Dolan údolí Úhlavy a téměř podél
celé trati západní dráhy od Plzně až
k Hořovicům. Stálé deště zavinily
rychlé stoupání vod zvláště v men
ších řekách, které zvířeny ohromnými
spoustami vod z pohoří, prudce řítí
se do hlavních toků v Čechách, do
Vltavy a Labe. Otava, Berounka i
Sázava nestačily více pojmouti v ne
regulovaných částech proudy přítoků
a tak na některých místech voda vy
stoupila ze "břehů. Berounka u Zbra
slavi, kde je břeh už poněkud upra
ven, valí so vrchovitým řečištěm do
JVltavy u Dobřichovic, v údolí se znač­
Z luhů česko-morayských.
ně rozlivši. Vltava se rovněž v někte
rých místech vzdula a přelila se přes
hráze zatopivši lučiny. Z Polabí se
rovněž ohlašují povodně. Labe vystou
pilo ze břehů. U Dvora Králové (v
neregulovaném okrsku) stoupla voda
3 metry nad normálem. U Josefova
při ústí Úpy a Metuje zvýšilo se ne
bezpečí pro nížiny labské. Ohroženo
tu značně pobřežní obyvatelstvo a ne
malou měrou i sama železniční dopra
va. V Orlici voda náhle stoupla, a to
v obou říčních přítocích. U Kostelce
vody vystoupily z břehů, u Doudleb
n, O. protrhly spousty vod železniční
násep trati severozápadní dráhy, tak
že doprava byla z části přerušena. Na
ohroženém místě udržena byla dosud
přestupováním. Podobné smutné zprá
vy docházejí i z Moravy.
Ještě útisky Slováků.—Z Turčan
ského Sv. Martina se píše: V souzení
dalších účastníků martinských porad,
(o nichž přinesli jsme minule zprávu),
se pokračuje. Slúžný Gáffor vyslý
chal a odsoudil dra Ludevíta Medvec
kého, advokáta ze Zvolena, Jana Bel
lu, býv. učitele, stařičkého otce ru
žomberského ev. faráře známého dr.
M. Belly a Jana Buriana z Vrutok na
5 dní do vězení a ke 200 K pokuty
advokáta Izáka ke 100 K pokuty, po
něvadž už nebyl přítomný při rozpuš
tění porady. Advokáta Matúša Dulu
a dra. Dušana Halašu osvobodil, po
něvadž se nemohlo dokázat, byli-li po
radám přítomni. V nejbližších dnech
budou předvoláni a vyslýcháni a ro
zumí se odsouzeni: dr. Jan Rumann,
Miloš Lacko, Vládo Lacko, Ondřej
Žuffa ml. z Lipt. Sv. Mikuláše, dr.
Vávro Šrobár, Fedor Houdek, dr.
Method Bella, Ogor Pietor z Trenčína
a J. Backer ze Žiliny. Vypovězení
akad. malíře Jaroslava Augusty z
Zher do 8 dní bylo na ústní zakro
čení advokáta Duly podžupanem Be
nickým zrušeno a dovoleno Augusto
vi zůstati ve Važci (v Liptově) dotud,
pokud nebude věc řešit ministerstvo
vnitra. Dr. Ivan Hálek odcestoval ze
Žiliny i s rodinou. Jest však naděje
na zrušení soudu žilinské pohraniční
stráže a tak snad Žilina dra. Hálka
uvítá znovu.
Kdo objevil léčivé účinky radia?—
Ačkoliv existuje již rozsáhlá literatu
ra o radiu a jeho účincích, je v širo
ké veřejnosti neznáma ta zajímavá
okolnost, že léčivé účinky radia byly
v Čechách známy dávno před objevy
paní Curieové. Obyvatelstvo v Jáchy
mově a okolí již asi před 50 lety uží
valo hlíny z jáchymovských dolů ja
ko domácího prostředku proti dně a
rheumatismu. Byly rozšířeny pověsti
o přímo zázračných účincích této hlí
ny, již si lid dával proti bolestem
rheumatickým a při dně. Po hlíně by
la brzy taková poptávka, že ji horníci
počali prodávat v balíčkách po čty
řech krejcarech. Později c. k. důlní
správa nepřála dělnictvu výnosný
vedlejší výdělek a začala prodávat ba
líčky sama. Nikomu nenapadlo pát
rat, co na věci vlastně je pravdy a já
chymovská inteligence se vysmívala
pověře lidové. Teprve, když paní Cu
rieová r. 1910 zjistila v Jáchymově
radium, šel jáchymovský okresní lé
kař po stopách lidových pověstí o lé
čivých účincích hlíny, a zahájil v tom
směru vědecké prozkoumání radia.
Dnes je balíček hlíny už o maličkost
dražší, neníť pod 200 K na prodej.
Mistr Arbes vážně onemocněl.—Jak
české listy sdělují, onemocněl těchto
dnů vážně mistr Jakub Arbes a vé
svém smíchovském bytu upoután jest
na lůžko těžkou chorobou pohrudnice.
Jeho stav vzbuzuje vzhledem k jeho
stáří zcela vážné obavy.
Odhalení vojenského pomníku u
Vraného.—Tyto dny konalo se u Vra
ného odhalení pomníku, jenž na pa
mátku stoletého výročí války proti
Napoleonovi, které súčastnila se ra
kouská armáda vedená polním zbroj
mistrem knížetem Schwarzenbergem,
zbudován byl výborem, jenž loni u
tvořil se v Mostu a to na miste, odkud
dne 19. srpna 1813 nastoupilo rakou
ské vojsko svoje tažení po přehlídce,
které súčastnili se tři spojení panov
níci. Vysoký, na vrcholu dvojitým
orlem korunovaný balvan, vyzdobe
ný medailonem s reliefy tří spoje­
nn" "•,"••'»•" -w.w uw -h, ».,*"»»•.*. ^.»y
ných panovníků a věnovací deskou,
označuje ono místo.
Když jede arcibiskup.—Z Pyšel se
sděluje: V neděli 17. srpna byla zde
islavnost. Za přítomnosti arcibisku
pa Lva Skrbenského byla vysvěcena
nová útulna pro opuštěné děti spolku
sv. Josefa z Prahy. Slavnosti se
súčastnily dobrovolné hasičské sbo
ry z Pyšel a okolních vesnic. Kar
dinál Skrbenský přijel v automobilu,
jímž byl hasič Fr. Kulhánek, stojící
u vchodu nové budovy, přiražen ke
zdi. Utrpěl tržnou ránu pod pravým
pouzdrem kolenním, na holenních ko
stech a na malíku levé ruky.
Vrchní velitel tripolské armády
býval rakouským důstojníkem.—Ví
deňské listy sdělují: Italský armádní
generál, senátor Karel Caneva, doby
vatel Tripolska, přijel nedávno do
Vídně, aby súčastnil se v Moedlingu
odhalení císařova pomníku. Caneva je
chovancem kadetní školy v Hranicích
'na Moravě, byl rakouským důstojní
kem a r. 1866 bojoval proti Italům.
O dvě léta později vystoupil z rakou
ské armády a dal se do služeb italské
armády, kde rychle postupoval a do
sáhl nejvyšší italské vojenské hodno
sti. Caneva súčastnil se také odhale
ní pomníku v Moedlingu v technické
vojenské akademii, jejímž žákem byl
rovněž.
Manifestace za druhou českou uni
versitu. Dne 21. září bude se po
všech zemích koruny svatováclavské
manifestovat za druhou Seskou uni
versitu. Svaz Českoslovanského Stu
dentstva řídí tuto akci. V každém
městě, kde má sídlo nějaký akademi
cký spolek, bude toho dne svolána ve
řejná schůze všech politických stran.
Mimo hlavního řečníka, studenta vy
sokoškolského, pronesou řeči poslanci
zemští a říšští. Má se tak zdůrazniti
akutnost tohoto kulturně-politického
požadavku, pro nějž dosud na rakou
ských sněmech nebylo místa násled
kem jiných
ťí
důležitějších99 otázek.
Pes zachráncem života.—Z Chomu
tova se sděluje: Nedávno v noci po
kusil se domovník zaměstnaný v jed
nom zdejším hotelu o sebevraždu otra
vou plynem. Pes, který byl v míst
nosti, počal však tak úzkostlivě ště
kat, že přivolal sousedstvo. Lidé, kte
ří vnikli do lokálu, spatřili, že domov
ník vložil si do úst kaučukovou tru
bici plynovodu, aby se nalokal plynu.
Byl sice již v bezvědomí, avšak lé
kaři se podařilo oživovacími pokusy
přivésti ho k vědomí a doufá, že ho
zachrání při životě. Jako příčinu se
bevraždy udal domovník, že byl lid
mi příliš zloben.
Stíhání nebezpečného mezinárodní
ho lupiče.—Před krátkým časem vlou
pal se neznámý pachatel do nákladní
pokladny na nádraží v Karvíně a do
konsumu hraběte Larische a ukradl
odtud 2000 korun. Pátráním přišlo se
na to, že pachatelem smělé krádeže
je lupič E. Nemczyk Rudé v Prus
ku. Tento je ňebezpSTmým lupičem a
zlodějem, žije pouze ze svých kráde
ží a při tom je tak obratný, že poli
cie mu nemůže přijít na stopu. V po
slední době je stíhán také pruskými
úřady. Před nedávnem súčastnil se ve
společnosti tří kamarádů vloupání do
zastavárny v Přívoze, musil však uté
ci a na útěku postřelil strážníka. Tři
spolupachatelé byli dopadeni ve Vra
tislavi, ale po Nemczykovi nebylo ani
stopy. Nyní zjištěna byla zase stopa
jeho na Karvínsku.
Při žatí trávy uštknuta hadem.—V
těchto dnech žala u obce Fitze neda
leko Kašperských Hor domkářka A
loisie Kilbegová trávu. Pojednou vy
mrštil se proti ní had a uštknul ji.
Zraněné dostalo se na štěstí ihned lé
kařského přispění, takže je už nyní
mimo nebezpečí. Zajímavé jest, že i
had byl zraněn srpem ženy.
Zval na vlastní pohřeb.—V Brauns
dorfu u Chebu se zastřelil z lovecké
pušky 601etý Štěpán Hippmann. Uči
nil tak pro sváry se svojí o 20 let
mladší manželkou. Krátce před činem
rozeslal svým dětem z prvního man
želství dopisy, jimiž je zval na po
hřeb.
Neskládejte pokladův.—Z Falkno
va se sděluje: Benediktinský řád v
Praze koupil panství bar. Spiegel
Henneberga se zámkem Hartenbergem
u Falknova za 14 millionů korun.
Patentní železniční vozy.—Na trati
Praha—Plzeň, nedaleko Radotína, sta
lo se v těchto dnech něco, ce sé věru
nedá ani blíže charakterisovati. Když
konduktér Harzin při vjrkonávání své
služby šel po prkně u železničního
vagonu starého systému a otevřel dvé
ře oddělení, tu spadl i s dveřmi za jíz
dy na trať. Jenom skutečně zvláštní
náhodě možno děkovat, že se nezabil
nebo smrtelně nezranil. Sletěl totiž,
pustiv duchapřítomně dvířka, na drá
ty na trati, sloužící k spouštění závor.
Elastičností jich by) zachráněn, neboť
zmírnily značně jeho pád. Několik
takových patentních vozů by měl že
lezniční erár rakouský poslat na svě
tovou výstavu.
Orel stvořen k obrazu božímu.—
Věstník sokolský uveřejnil tuto zprá
vu: Na okrskovém sletu Orlů v Roš
kopově u Nové l?aky nedávno kona
ném promluvil královéhradecký ka
novník dr. Sulc dlouhou řeč, v níž do
slovně pravil: "Co Čech to Sokol. Co
Sokol to ancikrist a ancikrista pova
žujeme za nevěrce a zhovadilce.
Orel je stvořen k obrazu božímu a So
kol podobá se zvířeti.99
Trestnici zastávají soudcovský per
sonál.—U okresního soudu ve Vršo
vicích jest nedostatek sil soudcov
ských a písařských. Erár vypomáhá
si tím způsobem, že svěřuje obstará
vání soudní písařské činnosti dvěma
trestancům, kteří téměř zdarma jsou
nuceni ji vykonávati. Tak stávají s*
v Rakousku trestnici úředními osoba
mi! Jest přirozeno, že tito trestníci
úředníci dopouštějí se při vyřizování
soudní písařské agendy četných chyb.
Může se ješte stát, že někdo, kdo by
se odvážil takovémuto trestanci-úřed
níku nějakou chybu vytknouti, bude
od státního zastupitelství obžalován
pro urážku úřední osoby. Vedle těch
to dvou trestníků konají u okresního
soudu ve Vršovicích bezplatně písař
ské služby dvě dcery soudního sluhy.
Haškova blecha a katolická věda.—
Právo Lidu zaznamenalo tuto podaře
nou historku: Velebnému Čechu, kte
rý tak kritickým okem patří na všech
nu moderní vědu, přihodil se tyto dny
podařený malér. Přinesl lokálku to
hoto znění ^'Blecha z dávnověku. Geo
logu inženýru Kunovi podařilo prý se
nalézti v Královci v úlomku jantaru
pravěkou blechu (Palaeopsyllu), jež
jest prý spřízněna se čtyřmi rody
blech, které dosud žijí. Blecha byla
slepá atd. .Po svém nálezci byla
nazvána Palaeopsylla Kuniana." Lo
kálku tuto napsal před čtyřmi lety
rozpustilý humorista Jaroslav Hašek
do kteréhosi masopustního čísla Svět
Zvířat pro pobavení všech lidí, kte
ří ve vědě hledají bizarnosti. Lokál
kou tou způsobil J. Hašek jednomu .ze
svých přátel (nálezci) vedle pochybné
zprávy také mnoho poptávek a jiných
nepříjemností. Katolická věda na
stoupila tedy novou etapu vývojoyou.
Dříve čerpala z písma a svatých otců,
nyní hledá prameny ve Světu Zvířat.
Nota bene v jeho masopustních čís
lech. Resultát jest také podle toho.
Blesk uhodil do kostela.—Před ně
kolika dny snesla se prudká bouře
nad Fryštátskem na Těšínsku. Blesk
stihal blesk. Za bouře uhodil blesk ta
ké do lešení postaveného u kostela v
Malých Kunčicích u Fryštátu. Po
škodil značně dva žebříky, načež vnikl
oknem na půdu kostela, odkudž po
drátě elektrického vedení dostal se do
kostela, v němž roztříštil několik pra
porů. Po té otevřenými dveřmi, v
nichž stál starý kostelník, vyběhl ven.
Kostelník byl jenom- lehce poraněn.
Pokusy se střelným prachem.—
Ve Frimburku na Šunmvě stříleli stu
denti z Budějovic prachem, zkoušejí
ce sílu a účinky jeho, patrně více ze
zvědavosti než z nutnosti. Při jednom
výbuchu předčasně vyšlém byli zasa
ženi Studenti K. Libora a J. Zechner
plameny a zna,čňě popáleni. Zejména
prvý utrpěl popáleni velmi těžká v
obličeji a na rukou.
Zastřelen v hlídačské boudě.—Děl
ník Augustin Kovařík, zaměstnaný ve
dvoře jinonickém, pověřen byl úkolem
přemístit hlídačskou boudu polního
strážníka panského Frant. Košnaře
s jednoho pole na druhé. Košnař měl
na dveřích boudy umístěný primitivní
výbušný aparát, který musel vybuch
nout otevřel-li kdo dvéře boudy. Přes
to, že věděl, že Kovařík má boudu
přemístiti, neodstranil sám náboj z
aparátu. Upozornil prý jen na věc Ko
vaříka. Tak tvrdí hlídač. Kovařík na
lezen byl později u boudy zastřelený.
Sotva boudu přemístil a otevřel pak
dvéře boudy, zahřměl výstřel a náboj
nešťastníku vnikl přímo do srdce. Vi
na je ovšem také správa dvora, která
V
•'111" 1"'
"i"1"
si dává sice hlídat rozsáhlá pole, ale
hlídači neposkytne sama potřebné
zbraně a proto si vypomohl tento tak
jednoduchým způsobem. Tím zavině
no neštěstí.
Spletl si kasárna s kostelem.—Ka
nonýr K. Šromek v Budějovicích měl
přes čas a hasil svoji obrovskou kano
nýrskou žízeň snad po všech budějo
vických hostincích. Když se chýlilo
k ránu, začaly kanonýra Šromka tý
rat výčitky svědomí a tak, aby ne
vzbudil stráž v kasárnách, vlezl do
své světnice oknem. Poněvadž měl
však spleteny všechny představy, sta
lo se, že zbožné ovečky, které přišly
ráno po šesté hodině do kostelíčka se
pomodlit, byly nemálo pohoršeny,
když zde spatřily potácet se napolo
vysvlečeného neznámého muže. Muž
ten, který nebyl nikdo jiný než Šro
mek, sušil vymáchané šaty na slou
pech a marně hledal svoji postel. By
lo posláno pro stráž a kanonýr byl
oblečen a dopraven do kasáren.
Neštěstí v štěstí.—Krutě zachoval
se osud k chudému nádeníku Františ
kovi Sappeovi ve Výprtech, jemuž až
do poslední chvíle jeho života byla
údělem těžká práce. František Sappe,
jenž byl 421etý a otcem jedenácti dě
tí, obdržel v těchto dnech zprávu, že
jeho příbuzný, žijící od několika let
v Americe, odkázal mu ve své závě
ti 200.000 dollarů. Sappe, jenž patrně
si nikdy ani nepředstavil, že jeho bí
da nemá trvati navždy, četl -zprávu,
všechen se chvěje a když dopis pře
četl, spadl mrtev se židle. Ubožák sko
nal srdeční mrtvicí.
Automobil zabiják.—V Nové Pace
konala se pouť, k níž ze široka dale
ka přišli lidé. Přijela sem také spo
lečnost v automobilu. Hučení vehiklu
ulekli se koně statkáře J. Novotného
z Vřesníku u lřzní v Bělohradu. Spla
šené koně při divém letu zvrátili leh
kou bryčku a vyklopili z ní manžele
Novotné. Oba manželé byli těžce zra
něni. Novotný má přeraženo několik
žeber.. Na pouti vyvolal případ znač
né vzrušení.
Tragedie v studni.—V zahradě fary
v Račiněvsi hloubil již od jara artéz
skou studni studnař Bernard Pova z
Vojnic u Libochovic. Nedávno za ve
čera uvízl na žebříku hlavou dolů.
Na zachránění studnařovo sestoupil
do studně domkař Frant. Král. Ale
sotva slezl několik stupňů do studně,
uvízl na žebři za nohy. Spustil se te
dy za oběma zedník Josef Rameš, ale
i ten v necelých třech metrech upadl
v bezvědomí. Byl vytažen, také Král
i Pova vytaženi na vzduch. Král byl
již mrtev, otráven plyny. Pova měl
rozraženou lebku a musil býti dopra
ven do roudnické nemocnice. Po ne
šťastném Královi zůstala vdova se 4
nezaopatřenými dětmi.
Sebevražda elektrickým proudem.-
Nemalc vzrušení vzniklo nedávno v
Mostě, kde náhle ve všech hotelích a
restauracích sliaslo světlo. Když bylo
pátráno po příčině, zjistilo se, že
správce elektrárny Josef Hlavsa vy
pnul proud z té příčiny, aby mohl se
be sama usmrtiti. Byl totiž nalezen
mrtev v místnosti, kde proud se pře
píná a kam kromě něho jedině dva
zřízenci elektrárny měli přístup." Z
počátku soudilo se, že stal se obětí
osudné nehody', ale dle dopisů zane
chaných je zřejmo, že zoufal si tím
to neobvyklým způsobem pro těžkou,
nevyléčitelnou chorobu. Ač byl teprve
37 let stár, trpěl prudkou nervosou
a obdržel za účelem léčby delší dovo
lenou. Tato dovolená mu tyto dny vy
pršela, ale choroba jeho nijak se ne
zlepšila. Při ohledání lékařském by
lo zjištěno, že proudem 3000 Volt
okamžitě se usmrtil a že pravá ruka
až po záloktí byla mu spálena.
Neštěstí na výročním trhu.—V
Nov. Jičíně byl konán v minulých
dnech výroční a dobytčí trh, k němuž
přijel na svém povoze, bujnými^ koň
mi taženém, rolník Holaška ze Žiliny
spolu se svým lOletým synkem. Koně
Holáskovi se však nezvyklým ruchem
v ulicích novojičínských poplašili, dali
do prudkého klusu a střelou proletě
li ulici, v níž panovala značná frek
vence. Oba, statkář i jeho syn, spad
li s povozu pod kola téhož a byli pře
jeti a zraněni. Hrozícímu dalšímu ne
štěstí zabránil kočí kamenického zá
vodu Haněla, který vjel splašenému
dvojspřeží rychle svým povozem do
cesty a tak přiměl koně Holaškovy
k zastavení. Rolníku a jeho synkovi
poskytnuta byla pomoc lékařská a oba
pak dovezeni byli domů k dalšímu o
šetřování. i
4
7

xml | txt