OCR Interpretation


Minnesotské noviny. [volume] (St. Paul, Minn.) 1904-19??, May 28, 1914, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059424/1914-05-28/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

mm
I
o""!
Ví-,-?
W&
w
m.
.Mik
ROH 7. A BROADWAY.
PRODEJ JAHOD.
4 plné velké krabice za 25c
24 velkých plných krabic v bedně.$1.45
Citrony, tucet 18c
Nejlepší cukr, s koupi za kotové.
30 lb. $1.00—s $5 koupí jiného zboží,
vyjma mouku.
25 11. 91*00—s. $2 koupí jiného zboží,
vyjma mouku.
24 lb. $1.00—s $1 koupí jiného zboží.
23 lb. $1.00—cukr pouze.
4 lb. cukru na pečivo 25c
Nejlepší sazenice rajčat, tucet 15c
Nejlepší sazenice hlavatice, tucet.. .15c
Balšánové sazenice, tucet .20c
Astrové sazenice, tucet 20c
251 paprikových sazenic 20c
25 karfiolových sazenic 20c
Champion a Early sazenice rajčat,
tucet 15c
Gold Heart celerové sazenice, tucet.
10c
Macešky, košík 25c
Fuksie v květu 15c
3 balíčky zahradních semen 5c
Trávníkové semeno, paklík 5c, 10c, 25c
6 lb. polámané rýže 25c
4 lb. japanské rýže 25c
6 íb. malé rýže 25c
3 plechovky č. 3. rajských jablíček.25c
3 plechovky č. 3. sladkých brambor.25c
Špenát, peck 5c
Řetkvička, 2 svazky. 5c
Zelený hrášek, kvart.. .....10c
2 hlávky salátu 5c
Kornoutky na zmrzlinu, 100 za.....30c
Velký prodej lahvováných oliv.
Pravid. 10c nadívané olivy, 2 lahve.15c
Prav. 15c nadívané olivy. 10c
Prav. 25c nadívané olivy 18c
Prav. 10c obyč. olivy, 2 za 15c
Prav. 15c obyč. olivy 10c
Prav. 25c obyč. olivy 18c
Prav. 50c obyč. olivy 35c
ZDRAVOTNÍ MASNÝ KRÁM.
Raci v měk. krunýři, tucet $1.00
Čerstvě pařené slepice, lb 18c
Skopové k dušení, lb ...10c
Jehněčí k dušení, lb 12%c
Telecí k dušení, lb 12^c
Hamburger steak. 2 lb 25c
Jitrnicové maso. 2 lb. i............25c
Žebírka, 2 lb 25c
Hovězí ze žeber k vaření, lb.. 10c
Nakládané hovězí ze žeber, lb......lÓc
Hovězí k roštění, lb.... 12^c
Steak z plece, lb 15c
Kulatý steak, lb 16c
Porterhouse steak, lb .......18c
Sirloin steak, lb.... 18c
Hump roštěná, lb 12%c
Vepřové ledvinky, lb....' 17c
Picnic šunky, lb.... 14c
Obyčejné šunky, lb.'. i ....17c
Slanina, lb 18c
35-1
SEZNAM LÉKŮ
ptipfiievMfcfi lékárníkem J. ř. dilínkim ni z&
kltff ilmliilité fimienosfl, a
jíl
Jelínkovy pilulky pro žaludek a
j&tra.
Jelínkovy pilulky proti 2&cpŠ.
Jelínkův odstranitel kuřích ok.
Jelínkův lék proti boleni tubů.
Jelínkův sílitel vlasů.
JelíňkůV karafiátový cream prO
áistění pleti.
i Jelínkův prftSek ha euby.
Jelínkův lék pro ledviny.
Jelínkovy tabletky proti bolesti
krku.
Jelínkův tvořitel a sílitel krve.
Jelínkův pr&Sek iiA nohy proti bó
lavým a svědícím nohoum. tf
J. P. JELÍNEK
lékflrnfk.
Í85 sfipadní 7..
961 iápaAal 7* roh James vilce.
ST. PAUL.
František Žďárský
lák pražské hudební konservatofe
Vyučuje frře na housle
dle Še*číkevy metbody.
I Telefon Tri-State 1889.
PiSte si o seznam prémií, po
skytovaných zdarma i za malý dopla
tek. Adresujte: Národní Tiskárna,
609 Ba. 12th Street, Omaha, Nébr.
'VTV'f
I rfirtitirttti
ti viudi dibit
osiSdčlly.
Jelínkův syrub proti kaftll.
Jelínkův lék proti rheumutismtt.
Jelínkův liniment proti rheíitňfc
tismu.
Jelínkův ftititel krve.
Jelínkovy pilulky proti nastuzení.
Jelínkovy pr&Sky proti boleni
Hlavy.
ulice.

mm
lil
A
yS
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTENÁ
ŘŮM MINNESOTSKÝCH NOVIN.
Redakce a vydavatelstvo tohoto ča
sopisu se rozhodly provésti zlepšení
listu, čehož dá se docíliti rozšířením
obsahu. Abychom však mohli časopis
zvětšiti, budeme zasílati čtenářům list
tento pod jednotným jménem Osvěta
Americká. Vy budete totiž dostávati
týž list pod novým jménem, ale o čtyři
a někdy i o osm stran větší, obsahující
nejen vaše místní zprávy, ale též zprá
vy z jiných osad českých, takže Osvě
ta Americká přinese Vám každý týden
obraz činnosti Cechů v celých Spoje
ných Státech. Doufáme, že změna tato
bude Yás těšiti a že neopomenete ztra
titi dobré slovo ve prospěch časopisu
tohoto mezi svými sousedy, aby nabyl
pokud možno největšího rozšíření, aby
naše dobrá snaha doznala ocenění.
Spoléhajíce se na přízeň Vaši, zname
náme se s krajanským pozdravem
V pátek otevřeny byly k veřej
nému používání koupelny zřízené v no
vé krásné budově Wilder Charity u
sedmi rohů. Plovárna je 30 při 70
stopách v hloubce od 3 a půl do 7 stop.
Sprchových lázní je 26 pro ženy a 64
pro muže. Koupelny jsou otevřeny
každodenně od 10 hod. ráno do 9 hod.
večer a v neděli a jiné sváteční dny
od 10 hod. do poledne. V úterý a ve
čtvrtek jsou koupelny vyhraženy pro
ženy a sice od 2 hod. odpoledne do 6
hod. večer a od 7 hod. do 9. hod. večer.
Pěticentový poplatek se počítá za ruč
ník, mýdlo a koupací oblek a 2 centy
za ručník a mýdlo, těm, kteří mají
svůj koupací oblek. Pravidla zapoví
dají hlučnou nebo profánní řeč a kou
ření. Koupající nesmí používati kou
pele déle než 30 minut. Sprchové láz
ně musí se vzíti dříve, nežli se jde do
plovárny. Koupací obleky musí si
koupající dostati z úřadovny, neboť
žádné jiné nejsou dovoleny. Ženy a
dívky musí míti koupací čepice a
v plovárně nesmí míti na nohou žádné
punčochy. Obleky a ručníky musí býti
odevzdány po koupeli na příslušné
místo.
John F. Selb, bývalý poslanec ve
státním sněmu z páté wardy, dal se
úředně zapsati co kandidát za okres
ního auditora proti Geo. J. Riesovi,
jenž se uchází o znovuzvolení.
NA PRODEJ: Dřevěný dům o
2 poschodích v cis. 518 Harrison ave.,
voda, plyn a stoka, na ulici. Cena
$1650. Dále cihelný dům v cis. 546
Pleasant Ave., o 2 poschodích. Cena
též $1650. Majitelé jsou Češi. Výhod
né podmínky. Koupěchtiví nechť se
hlásí u: F. B. Matlach, 289 Endicott
Bldg., St. Paul.—Adv. 24-tfgr
Učení se zeměpisu pouze z knih
jest umořujícím na ideály a rozum
mládeže, pravil prof. Lange, učitel na
veřejných školách, ve své přednášce
při schůzi Woman's Welfare ligy.
Zeměpis je význačně venkovní stu
dií. Když děti čtou o údolích, vod
ních předělech a úvodích, jsou to jen
pouhá slova. Myslí si, že všechny tyto
věci jsou v Egyptě. Mnoho našich
minnesotských dětí nechápe, že je ta
ková věc jako údolí ve státu. Vědecké
vzdělání na našich universitách není
dostatečným, jako by mělo býti, ač
koli tisíce studentů používá drahých
přístrojů k podrobnému studiu rost
linstva a nerostů a píše učená pojed
nání. Více by zvěděli na jedné vyjížď
ce v loďce, kdyby vedeni byli k tomu,
jak mají pozorovati. Vzdělání nespo
čívá jen v knihách. Nepřežili jsme
staré tradice, že tomu tak jest. Jsme
zotročeni v některém ohledu jako Čí
ňané jejich tradicemi. Neoceňujeme
ani nevyužitkujeme krás venkovního
života. Žádná z našich ulic necelí
k řece. Raději čelíme jiným domům
w MVVTVVVV VT%*VVVVT1^VvmTMVMTVTWVVVVTMTVT1S^^
Zprávy ze St. Pawl,
Redakce a vydavatelstvo
Osvěty Americké.
a ohni
Ročník X. PAUL, MINN., ve čtvrtek, (May) 28. května 1914 Číslo 35
^Vry wW 'V w V TW TUvIMU1 WWIVWTIiIVIÍIIimT twrvT
nebo se obrátíme k řece a jejím krá
sám zády. Žádné z našich měst ničeho
nečiní, aby využitkovalo scénického
bohatství našich řek. Nic nepřipoutá
takovou soudružností muže, ženu a
děti, jako venkovní život. Nejintim
nější vztahy s přírodou jsou navázány
vycházkami a vyjížďkami na řece. Au
tomobily přináší nám mnohem méně.
Přežili jsme již myšlenku, že nehodí
se to do mody, aby ženy a dívky šly
procházkou. Měli bychom povzbuditi
občanské svědomí k nutnosti venkov
ního vzdělání, kdybychom se stali při
tom i poněkud hysterickými. Lepší hy
sterické svědomí nežli žádné." Prof.
Lange pravil, že jestliže stát může
budovati cesty pro automobily, že za
jisté může se také postarat i o pěšinky
pro chodce a doufá, že vycházkový
klub, zvaný Wanderlust club, jehož je
prof. Lange hlavou, bude v tom směru
působiti. Jak jsme již sdělili, koná
Wanderlust .klub vycházky do okolí
města každou sobotu odpoledne a kaž
dý milovník přírody a pohybu na
zdravém svěžím vzduchu může se při
pojiti k těmto vycházkám.
ROZKOŠ PRÁZDNIN mohou si
dopřáti jenom ti, kteří hledíce stále
ku předu vzali si iia zřetel ukládání
malých obnosů ze svého výdělku, kdy
koli je tak možno. Vklady učiněné ve
státní spořitelní bance, State Savings
Bank, v čís. 93 východní 4. ul., do 5.
června ponesou éprocentí úrok po 6
měsíců do 1. ledna 1915. Celkové vkla
dy $5,000,000. Banka je otevřena bě
hem obvyklých bankovních hodin a
v pondělí od 6 do 8 hodin večer. Spoři
telní účet v této velké a pevné bance
pobádá k šetrnosti a větší spořivosti.
STATE SAVINGS BANK, 93 vých.
4. ul., St. Paul, Minn.—Adv. tf
Rollin Pettee, 18 roků starý, u
trpěl jak se zdá smrtelné zranění pá
dem na hlavu do šachty elevatoru
v budově velkoobchodní firmy Noyes
Bros. & Cutler. Mladík přijat byl do
práce přede dvěma týdny a v den ne
hody přidělen byl k noční službě.
Když večer přišel znovu do práce,
byla již šachta elevatoru zahalena ve
černím šerem, a domnívaje se, že ele
vator nalézá se v stejném místě na
první podlaze,, kde jej ponechal, když
šel k večeři, učinil krok ku předu a
pádem do šachty s výše 15 stop roz
razil si lebku. Stejný osud málem byl
by potkal Johna Swanstroma, jenž šel
Petteemu v patách, chtěje se dostati
po elevatoru do třetího poschodí.
Swanstrom povolal policejní ambulan
ci, jež dopravila raněného do nemoc
nice.
Vrchní státní soud potvrdil roz
sudek distriktního soudu v Ramsey
okresu, v kterémžto soudě přiřknuto
bylo porotou $15,000 náhrady v pří
padě Fultona N. Skagga, brzdaře na
dráze, jenž zadal žalobu proti dráze
Illinois Central za zranění na těle
v železniční nehodě, udavší se 13. led
na 1913 blíže Clinton, 111.
Tuhý boj povede se mezi městem
a plynární společností ohledně nově
přijaté ordinance, ustanovující popla
tek za plyn na 85 centů. Plynární
společnost odvolává se na to, že při
jatý poplatek rovná se konfiskaci ma
jetku dle čtrnáctého dodatku k ústavě
Spojených Států. Soudce Wilbur F.
Booth u vládního soudu povolil spo
lečnosti soudní zákaz, injunction, proti
uveřejňování nově přijaté ordinance,
aby tato nemohla vejiti v platnost.
Soudní výslech, jemuž budou předse
dati tři vládní soudci, bude odbýván
1. června.
PojiStění proti větru, tornádu
U
spolehlivých společností ob­
stará vám dobře a spolehlivě F. B.
Matlach, pojišťující jednatel, v Endi
cott Bldg. Telefon Ced&r $ál5.--^Ad
vertisemenfc -v
1«-
9
mtf
itn ťolitt západní
7. ulice
Téi.
Avb.
F. B. Matlach
veřejný notář,
pozemkový
a pojišťující
jednatel.
Úřadovna v Endicott budově
prvním poschodí, číslo po
koje 289. Robert ni Tele
fon N. W Oedar 2415.
Kejstarif!
GRAAF&CUMINGS
Mužské a chlapecké oděvy a potřeby.
Klobouky, čepice, rukavice,
:i boty, kufry a tašky.
Toto jest nový závod, otevřený 1. dubna.
Nemáme na skladě nic než dobré zboží, prodáváme za jednu cenu
všem. Vrátíme vám peníze za cokoliv, jež nebude uspokojivé. Bude-
me potěšeni, když nás navštívíte a s námi se seznámíte. 34tf
Graaf & Cummitigs
Je-li to Schmidtovo
Jest to ii\ro
Nic Jiného
Trvejte na nejlepším. Objednejte si bednu věhlasného
TELEFON
"Národní Hostinec
VÁCLAV PÍCHÁ
dchmidtovo pivo, Korbelová vína, nejlepSÍ likéry a doutníky spolu
s dobrým humorem jsou zde k nalezeni. 13tf
ÍPro
v budově Č. S. P. 3.
vlastni po celém
západg známý
ORODEJ lotů a domů ve vSech
částech města.
Pojištění proti ohni ft větru.
Půjčování peněz. Kollekce.
Vymáhání dědictví v Čechách a
na Moravě.
Obstarávání přeplavů.
Prohlížení abstraktů.
Prodej laciných pozemkfi na
mírné podmínky, jakož i vzdéla
ných farem v Minnesotě, Wis
consin a jinde.
Pište ái o popis fátem*
Jediný odborný hospodářský Strnictidennik pro praktickou potřebu SeikoslorauiMho
rolnictva v Americe. Každé číslo "Hogpodife" přiaáBI velkl množství dopisů od krajaaA s
různých Části Ameriky, v nichž vypisuji se zkaBenostl jejich a popisuji pomCry u nich ptnajL
d, příležitost k nabyti půdy atd. 0T" Čísla n& nkásku ve Spojených Státech zdarma.
NeJ větší! Nejiepéíl
99
Spojené 8iáty...........e*l*0®
Kr£SS*.!rr.
°.T":
Do tfcoseml.......... n-Ttt
irM
99
i
i
0
1 i
(i
i
$
45

roh Sherman
Přihlášky buďtei éíněny ittlé
600 West 7th Street.
ST. PAUL 25tf MINNESOTA.
MINNESOTA
iti i*f A rt ťi "L ťi A iflitli í'i 4 ivi a 'i t. ťi^t.
a Michigan
ST. PAUL, MINK.
West 7th & James St., ST. PAUL, MINN.
Schmidt's Select
Sclimidťs 33 olieixiiem.
Soiimidt's Salvator
JACOB SCHMIDT BREWING COMPANY
W. CEDAR 1408 w-tf TRI-STATE 1408
Twin city 3220 ST. PAUL,, MINNESOTA.
*5s^"H0SP0DÁŘ," 509-511 SO. 12tb St., OMAHA, NEBR.

xml | txt