OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, September 18, 1903, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1903-09-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

W
-,j£V
Ms
it-W^vA
./f
3.
-V'„
& -~ty s-Vfev^'vis (fw,.
?'. V-
1
Til Amerika. ingeniørerne
Axel L. Hansen og Thorvald Løven
green fra Kjøbenhavn er rejste med
„United States" til Amerika, m:0
deler de danske Blade.
„Ungdomshaabct" er Navnet paa
et nyt dansk Blad, som har set Da
gens Lys 'i San Francisco. Det ud
gives af en ligeledes nylig
stiftet Ungdomsforening i Byens
St. Ansgar danske Menighed. Fo
reløbig udkommer det fun 1 Gang
maanedlig med 1—maskinskrevet
Eksemplar, som oplæses Paa Fore
ningens Møder. Selve Foreningen
udmærker sig, skriver „Bien", ikke
saa meget ved sit store Medlemsan
tal som ved at tælle nogle faa
Medlemmer, der vil ofre Bande Kløgt
og Arbejde for Foreningen- og
Kirkesagen i det hele taget.
Dansk Musikdirektør i New Iork.
Tet kostede mange Overtalelser og
en ikke saa lidt Højere Løn at faa
New Z)orks populære danske Musik
direktør, Hr. John P. Hansen, flyt
tet fra Proctor's Theater i 125. Ga
de, hubr ihan har været Dirigent i 2
Aar. over paa den anden Side af
Gaden til den nye, flotte „Orpheurn
Musical Hall" Her svingede Hr.
John P. H. Taktstokken for første
Gang forrige Lørdag ded Aabnings
festen, og her blev Han hædret med
en Blomster regn, hvorpaa „Orphe
ums" Ejer, Mr. Samuels, overrakte
ham en Guld-Brystnaal i Form af
2:1 ^YT'. med Diamciti vg Rubiner,
meddeler „NorM."
Mr. Marcus C. Krarup, der som
før omtalt har været med paa en
Automobiletur tværs over Amerika,
fra Kyst til Kyst, sammen med Mr.
E. T. Fetch, har nu fuldendt Rejsen
og er god Behold i New Zlork. Han
har givet en omfattende Beskrivelse
af den vovelige Rejse med et Kjøre
tøj, hvis Drivkraft var en enkelt Cy
linder Gasolin Mastine, og det flyi
des alene den omhyggelige Pasning
denne fik, at Turen i det Hele kunde
fuldføres. Rejsen begyndte den 20.
Juni og tilendebragtes paa 61 Da
ge. Mange amerikanske Dagblade
bringer en udførlig Beretning. af
Rejsen, ledsaget af „Snapshots" af
de mest spændende Situationer, der
oste ser ret halsbrækkende ud. Det
har sin Interesse for os Danske, at en
af vore Landsmænd var en af dem,
der foretog denne Rejse.
Et smukt Eftermæle faar afdøde
Magister Valdemar Borchsenius i
„Dannebrog" af Grosserer C. A.
Stensen i Kjøbenhavn, som i flere
Aar boede i Chicago og nøje kjendte
den Afdøde. Hr. Stensen skriver:
„Gamle Magister Borchsenius!
Det meddeles mig, at gamle Borch
senius er død i Chicago. Enhver,
der har kjendt ham, vil mindes ham
med en varm og kjærlig Tanke. Han
var den inkarnerede Godhed og Elsk
værdighed. Loyal og mild sin Dom
overfor alle, hjælpsom i stort Om
fang. Fortrolig med amerikanske
Forhold blev han aldrig—altid paa
tværs af den hidsige, ofte overdrevne
Travlhed en ivrig Beundrer af
Jngersoll saa ivrig, at han oste
blev revet med af sin Begejstring
den Grad, at han -glemte Omigwelser
og Sted. Hvem husker ikke gamle
Borchsenius i Udstillingsaaret hos
Rob. Petersen paa Milwaukee Ave.
den gamle danske Stamknejpe.
Han fyldte godt i det ofte blandede
SBskabM Blev Gemytterne lidt he
de. kunde man altid stole paa, at
Borchsenius mæglede, og var der en
stridig Krabat i Flokken, tog han sig
særlig af ham, fulgte ham hjemM
talte milde Ord til Ham
Han var det bedste Menneske, jeg'
har kjendt, og MMM Danske i Chi
cago- saavel» 'som Herværende hjem
tz-'vendte CHicagofavcke bll nu, da hans
A^w^nW'4
^xt. i,l
\U»^'l /,'»/!
s
5- -tyy-fr' 'v ,•&
W
-tS-t^f." ,V 5
^^at^LeAjP dL
NO. 39.
Blandt Landsmænd i Amerika.
(iBtmmile Swutitie fra waege Kiuttr.)
s?v»L"
&• V\
Sigurd Bekker, Søn af Past. Bet
ter, Graylings Mich, har, efter at
have toget Tandlæge Eksamen ved
Universitetet i Ann Arbor, nedsat sig
som Tandlcege i Detroit, Mich.
„Republikaneren", det norsk-dan
ske Ugeblad i Lake Mills, Ja., er
solgt til Professor R. B. Anderson,
Udgiver af „Amerika". Bladet er
ophørt at udkomme fra sidste Uge.
Fra
eørc-i Helium, i-n dunst Mand.
der nuder Navnet „Kanonkongen''
har vundet Ny i snart alle Verde:
Lande ved at gribe en Kanonkugle,
som skydes ud cif en Kanon,
rejser i denne Tid rundt i Califor
nia med ct Selskab andre Artister
og g!iver Forestillinger. Forleden
opiraadte Selskabet i Scandia Hall,
lidt udenfor Suisun, ag havde ved
denne Lejlighed trukket et større Pu
blikum til Hus, end man nogensinde
tidligere havde set i Scandia. Fore
stillingen var udmærket, og i Sær
deleshed Kongens Præstationer tog
her. som alle andre Steder,. Huset
med ..Storm..... .Hen. pac. j$fterqaret_
kommer han til San Frc ncisctf.'Mr.
Holium gjorde i siu Tid stor Lykke
paa Kjøbenhavns Tivoli.
Danmark og St. Louics Udstillin
gen. Hr. William Arup. som af
den danffe Regjering er udncovnt til
Danmarks Generalkomissær paa St.
Louis-Udstillingen, arbejder vedbli
vende med Iver for Danmarks Del
tagelse i dette store internationale
tævne. Foruden nogle kjendte
kunstindustrielle Firmaer, som vi tid
lrgere har omtalt, deriblandt desto
re danske Porcellainsfabriker, nogle
store Møbelfabriker ost)., vil bl .a.
og saa et større elektrisk Firma samt
de danske Statsbaner blive repræsen
teredc paa Udstillingen. De sidste
vil slaa til. Lyd for de batiste Damp
færger, som jo iidt tages i Øjefon af
Trafikfolk fra alle Verdens Lande.
Modeller af en stor cg lille Færge
ivil blive udstilledes og der vil blive
givet Oplysninger om de danske
Færgeforbindelser. Gedser—War
nemunde-Ruten selvfølgelig ikke at
forglemme. Mulig Frihavnen og
faa udstillier, og ligeledes haaber
man jo paa, at Finsens Lysinstitut
maa kunne faa en Udstilling.
Til 50 a 100 af Danmarks mest
fremragende Kunstnere er der udgaa
et Indbydelse om at deltage. De
har hver saaet tilsendt alle nødvendi
ge Tryksager med Oplysninger en
Del har allerede meldt, at de har
Lyst til at udstille i St. Louis.
De svenske Blade klager meget
over, at der ikke endnu er udnævnt
en Generalkomissær for den svenffe
Udstilling, og frenthttiber Nødven
digheden af at have en saadan offi
ciel Repræsentant. Et stort og an
set Stockholmer-Blad skriver i den
Anledning: „Danmark har denne
Gang ligesom saa ofte før foregaaet
os med et efterfØlgelseKvcerdigt Eks
empel. Den danske Regjering har
med rast Beslutsomhed stillet
Spidsen for Udstillingskomiteen en
Generalkomissær -og med Tanke for,
hvad Landets industrielle og kommer
cielle Interesser kræver, udset dertil
en Mand, som sidder inde med en
mangesidig praktifl Erfarenhed. Li
••esont Danmark med fortjenstfuld
seenhdd har sørget for at faa
Dtzxveret en Plads ril en egen Byg
nmg paa St. Louis-Udstillingen,
saaledes 'har man tigsaa i Danmark
indset det nyttige og. nødvendige i at
|cve. Landet &£pvafetitetf% i Sti
-M^kan fremme
,4" "S
Canada. I „Socialdemo
i Kjøbenhavn findes et Brev
kraten"
fra en dans? ?Nand^ Rømer, i Cana
da. Han advarer indtrængende
Danske mod at tage til Canada, da
Forholdene der er ganske fortvivlede,
og han ^giver en frygtelig Beskrivelse
af den Behandling, han selv har tur
ret Gjenstand for derovre.
V
%%X i
Esteraarets nye Literatur.
Fra Kjøbenhavn skriver en af vo
re Korrespondenter til os:
Om faa Uger Begynder Bogan
meldernes travle Tid. Den ene
PaKe nye Bøger vælter ind ad Dø
ren efter den anden, ag sluttelig sid
der den arme Kritikus begravet i ny
Literatur til op over Ørene. Først
naar Julen er forbi, kan han atter
trække Vejret.
Da det altid er godt at være for
beredt paa Alt. henvendte vi os
Dag til det Gyldendalske Forlags li
terære Chef, Hr. Peter Nansen, for
at faa lidt at vide om, hvad vort æld
ste og mest ansete Forlag vil lyksalig
gjøre Læseverdenen med i det kom
mende Fjsrdingaar. Og vi fik fle
re interessante Ting at vide.
Efter at have havt en stor Sukces
paa Ibsens. Bjørnsons, Lies og
.Eiellands samlede Værker i en bil
lig Folkeudgave, kommer Turen nu
ril Fru Magdalene Thorefen., hvis
Nontanor og Fortællinger vil blive
udsendte i 36 Hefter a 50 Øre.
Et andet populært Substriptions
i-ærf, der i en nær Fremtid vil se
Lyset, bliver en yderst billig Folke
udgave af Schandorphs elleve bedste
Romaner. Denne Subflription vil
nøjagtig vare et Aar, idet den vil
omfatte. 52 Hefter, der leveres til
25 .Øre. Forlaget vil sikkert faa
megen Glæde af denne Ide. Schan
dorphs prægtige Romaner, der for
medelst den høje Pris de kostede i
Reglen 5 a 6 Kroner —aldrig naa
ede ud i Befolkningens Bredere Lag,
Vi har andagtsfuldt noteret alle
disse Nyheder, der bærer vore bed
ste Forfattermærker, men der er dog
et, vi stadig savner, vores allesam
mens Kjælebarn, Gustav Wied. Vi
begynder at ængstes for,, at vi ikke i
Aar flat kunne faa os den traditio
nelle sunde Latter, og det er med en
vis.Frygt, at vi spørger Hr. Nan
sen:
„Vil Gustav Wied ikke lade høre
frasig?"
V
01
•V v"?
ti
1 1
fc
(Successor to "Heitii
Koger.
MINN.. FREDAG
PAUL,
V
„Jo, bevares. Vi bringer baa'de
hans Komedie, der skal gaa paa det
kongelige Theater, og en- ny stor
Roman."
„Handler den ogsaa om Livsens
Ond-flab."
„Det kan jeg desværre ikke sige
Dem."
Vi er tmidlsrtid beroligede paa
Læsernes og vore egne Vegne.
„Og de norfle Forfattere?" spør
ger vi Hr.5l6hfett. ^„Hører vi og
saa Nyt fra dem?"
„Ja, fra de atter fleste. Jonas
Lie sender os en ny Roman til Ju
len, og det samme gjør Peder Egge.
Fra Knut Hamsuns Haand faar vi
baade hans nye Skuespil „Dronning
Tamara" og et Bind Noveller. Og
af Thomas P. Krag har' toi ogsaa to
Bøger, (ét Skuespil og en Saniling
Fortællinger) liggende .parate til
Udgivelse.
s.2 Æf*-
KM
svarer Hr.
Spørgsmaat.
„Vi brmger
ter, Gabriele
ste Roman „Il
som De ved, om|
Forhold til
nora Suse en
se af Gustave
men bitre ProHMtning „De
ge Antonius' -Mstelse", paa dansk
ved Sophus M^^telis., og den sidste
store Sukces f^Tysklcmd, Thomas
Manns RomchW^amilim Budden
brook", der af^fltiken er betegnet
som den enesteWfle Roman, der kan
stilles ved SiH^s „Jørn Uhl", der
i Fjor gjorde megen Lykke.
Vi tager A^d. med Hr. Nansen,
der heldigvis i||| synes at være det
mindste afficeriDM"de smudsige An
greb, der SoGmer har været rettet
mod ham fra MM bigot fog bornert
Klikkes Side,
af Landets s
Nansen part
Forretningsma^
Smagsdommer
Mand paa den
En Ulyk^K^
Overtroiske MHA
at den VanskjæbM
har ramt Kriig^
gere Præsident,|1
skyldes en Diam'
til Aarsagen,
Mening, forhold^
©it berømt ZrH
Chaka var den førft|
kommende Dictném/^
havde ftindst DjÉ
kom den i Hæn^
HM
leseje. En 25 Øre om Ugen vil
sikkert de Fleste kunne overkomme.
Af Nyheder bringer Efteraars
markedet bl. a. Herman Vangs nye
Roman „Michael", en ny Fortælling
ophus Bauditz, en Samling
Srædikener („Søndagsminder") af
Jacob Paulli, der altid er en vel
set Gjæst ved Konfirmationer. Og
saa hans gejstlige Kolega, Pastor
Blaumiiller, vil lad: høre fra sig.
denne Gang med et Værk i Prosa.
„Gadens Digter"', Edvard Søder
Berg, har skrevet en Roman med Tit
len „Hans Rige komme!" og med en
rørende Trofasthed giver den gam'le
Frk. Levetzow atter Møde med en af
sine kønne Smaabøger, som man
altid trygt fan give vvre unge Piger
i Hænde. Denne Gang bærer hen
des lille .Opus Titlen „Lysbilleder".
of
w-i- ?rt~
Vi flal lige til at bryde op, idet
vi mener at have pumpet Hr. Nan
fon læns for „Nyheder", da der fal
der os Ordet „Oversættelser" ind,
og halvt ude af Dtfren spørger vi:'
„Fakr^Hi'nogle udenlandske. Bær^
-ker af Betydning?5. ^4
•thi: hévv^xtt'
Broder. ^Wort Dd efter blev saa og
saa denne myrdet 'a-f en anden vf
Stammens Høloding, og saaledes
stiftede den kostelige Sten atter Ej
ermand. Den var imidlertid bestemt
til ikke længe at forblive i nogen Zu
lus Hænder. I Løbet af nogle faa
Aar tilhørte den nemlig ikke mind*:e
end femten Høvdinge, der hver en
kort Tid havde den i sin Besiddelse og
saa blev dræbt af en eller anden
gjærlrg Rival.
Stenen blev derpaa Betroet til en
Komites af fremragende Zuluer, hvis
Pligt det (f ar at Beskytte den mod Ty
ve. V.
Imidlertid havde Boerne hørt om
denne vidunderlige Diamant, og i
den Hensigt at komme i Besiddelse af
den marscherede en hel Del af dem
ind i Zulu. Det font til et alvorligt
Slag, i hvilket tre hundrede Zulu-.r
blev dræBt men Diamanten Blev red
det af en Zuluer, der fljulte den i et
gaBcnde Saar efter en Geværkugle.
Kort Tid efter kom den alligevel i
Boernes Besiddelse, id# de fangede
den Zuluer, der havde skjult den, og
da Præsident Kriiger igjen fljcenkede
ham Friheden, forærede han ham
Diamanter som Tegn paa sjn Tak
nemlighed.
Det vides ikke, om „Onkel Paul"
fremdeles har Diamanten eller ikke
men hvem det end er, som nu har
den, saa ejer vedkommende i den en
kostelig Skat, idet den nemlig 'vejer
over 'io hundrede Karat.
Under Registreringen as Pave
Leo den 13des Efterladenskaber
fandt Eksekutor bag et Maleri paa
Væggen et hemmeligt Rum, hvori
Paven havde gjemt en Pakke, ind
svøbt i Linned. 'Da Pakken blev
aabnet, viste det fig» at den indeholdt
iranfle Vcerdipapirer til et Beløb as
800,000 Francs.
Disse Papirer havde Paven øjen
synlig gjemt uden at omtale det til
nogen de sidste Aars Rentekupons
var ikke afklippede, og ingen af Pa
vens Omgivelser anede nogetsomhelst
om Tilstedeværelsen af denne Kopi
tal
Wi
Nonner i de offentlige Skoler.
Det har vakl betydelig Opsigt at
Nonner er engagerede som Lærerin
der i nogle af de'offentlige Skoler i
Illinois,-
7
Bayliss blev spurgt'og" gav til Svar,
at han- h^vP ingen Uet til at ube
hckke nio^Dnsøger, chev iesttoét jde
«»sHW
M-Kd-SHW
syVv^t .,
•jgE*S
i?
Oversætte!
storflaaede
Vinduer
Denne uskyldMW
er
den Mængde
merika
KoiftvreezM
A
Det er interessant at iagttage
Færdselen omkring denne hemmelig
hedsfulde Bygning hvor saa meget
afgjøres., der berører den jævne Bor
gers Velfærd saa umaadetig't, og
om hvilket han ved saa lidet. Mænd
med srnaa Rejsetafler i Hænderne og
store Konvolutter stikkende ud af
Lommerne, indefluttede og ordknap
pe, vil stige af Taget etter af Fær
gen, der har bragt dent,og flyndende
sig tit NO. 15, tage Elevatoren tit den
Etage, hvor deres Repræsentant har
sit Kontor. Denne er altid færdig
tit at tage imod dem. Agentens me
ste Arbejde bestaar at holde Rede paa
Møderne, sende omkring de officielle
Bekjendkgjøretser og arrangere Da
toer og Tider, saa at at Forretning
kan gaa uhindret og uhæmntet for
sig tit den bestemte Tid. Han er Be
talt for hvørt Møde der kaldes, og
hans Løn kan gjennem Maanedens
Løb gaa op til ganske antagelige
Summer.
I denne Bygning afgjøres Mil
lioner af Menneskers Velfærd, og
svimlende Kapitaler anb«ringes her i
Foretagender, som bærer hele
dets Velfærd.
mf
A

Bygning af gr
Bygning er fi
15., Exchange
Bank og ftereMD
er deres Koh|^^":
Bygningen mMi
ge Lejere, soiyFMyW^sg^UM
ligt etter
Jnkorporaiii
diggjør der.
mm
bt'l^ Jfs
-. i ti- w v aJ2* ÅfjTf
v
v
rÅ^r^V^
»i*!
sracB
gicni »ofatf
W af de stør
som
ns ledende
Miaent. ud-
seende Mænd, hvis Medhjælpere er
et Dusin Stenografer. Bøger og
Dokumenter opbevares i et uhyre
Pengeflab med en Afdeling fc»r hvert
interesseret Kompagni. Disse Af
delinger ere mærkede saaledes, at
hver især let kan findes.
I de lavere Etager har 20 eller
30 Sagførere sine Kontorer. Disse
varetager udelukkende Interesserne
af Korporationer, og i forbindelse
med hvert Kontor er der et Værelse
med Borde og Stole til Brug for Di
rektørerne, naar disse har deres Mø
der. Saa mange Kompagnier har
deres Hovedkvarterer her at nogle af
disse Værelser er i stadig Brug. 30
—40 Møder holdes hver Dag, o,g i
Januar 2 eller 3 Gange saa mange.
Lan
j)rSvenumre.
Vi udsender i disse X^tge endet
Prøvenumre af dette BX^ og beder
enhver, som modtager et. saadant, om
at flænke det velvillig Opm'ærksom
hed og gjennemlæse det grundigt,
samt vise det til Venner og Bekjendte.
Særlig henlede vi Opmærksomheden
paa vore storartede Præmie-Tilbud,
ifølge hvilket ABomrenteme bl. a.
straks faax ^eld 'Begyndelsen af den
udmeer^?de ^oman^- »Prøvet Kjær
Jfe.
m&t
UU^
Orkan i Florida. Det sydlige
Florida er Bleven hærjet af en vold
som Orkan. Stormen ivarede i 24
Timer og var den værste i Mands
Minde. Nær Miami opnaaede Vin
den en Hurtighed af 65 Mile i Ti
men. TetegrafsorBindetser var af
Brudt og Skaden paa Frugttræer Bli
ver umaadelig. Ogsaa fra Baha
ma 0erne meddeles om uhyre Ska
de paa Vegetationen. I Nærheden
af Nassau vatr Vindens Hurtighed
90 Mile i Timen?
En stor Regning. Det amerikan
ske Folk betaler aarligt mere end
$100,000,000 Dollars for Sukker.
Jfjor indførte Landet mere end
5,000,000,000 Pund af tropifl Suk
ker, for ikke at sige noget om den
Masse der er prodiuceret hjeimme.
Med andre Ord, hver Mand, Kvinde
'O'g Barn i Landet forbrugte omtrent
75 Pund indført Sukker. Tages
det hjemmeproducerede Sukker i
Betragtning, beløber Sukkerregnin
gen sig til omtrent $115,000,000
om Aaret.
Krig imod Reed Smoot. W. C.
T. U. har fra deres Hovedkontor i
Evanston,. III., sendt Cirkulærer til
alle Underafdelinger af Foreningen,
protesterende imod at Reed Smoot,
den nye Senator fra Utah, faar Lov
at indtage sit Sæde i Forbundssena
tet. Der Ipaastaas., at Mr. Smoot
driver Flerkoneri og saaledeis? har
overtraad't Landets Love. Endvide
re fremhæves det, at som en Mor
mon Apostel har han svoret at adly
de sin Kirkes Fororvringer fremfor
alt andet, og at dette er Strid med
den Ed, han maa tage som Senator,
der paalægger ham først og fremmest
at have Landets Velfærd for Øje.
Pensions Listerne bliver mindre.
Pensions Komissionær Ware: os
fentliggiør Antallet af de as Regje
vingen pensionerede Veteraner. Der
er We saa mange som for et Aar
siden, og Antallet tiit sandsynligvis
vedblive at foxntindffes under nor
male Forhold. -V Det ftitnlede Antal
er
996,545
v Af disse er 729,356
Soldater og 267,190 EnkerWKlas
siftceret med Hensyn« til de forskjelli.
ge Krige' er Listen Hovedsagelig saa
ledes Borgerkrigen. 703,456 ITV
valider^g 248,390 Enker dett spttn
ske chiig, 9,200 Jnivqlider og 3,662
fe"250 ©ttte bm regulære- ?,Forsrdring^
9
ris
WatUnalsati ^Wsldditerne
Åjet"," %&ét -dbn el-
ti
FvsHf
V
"H/,
IC storeM-
ÆSasw 1
h:MdseliM«MielRmf de.^merikan-'
»Bes^eir MWo, v^iteK.nedsat
PDM.^T-djApmMeDmwade
^^cUeM ^ackDoOkyKn af M.
Kiuley. De
i't#
^MlMhn«me?it'jforWm. McKinley
LIw aWret VTose^ Ohio, forte
-fMtHgende Mænd
p6r MGe-^ed^^.-Festen og talte.
Blandt disseskgn^, nævnes Senator
Fairba^M^fha^ J^iuana og Senator
rlrstdeut DZoøfctictt har besluttet
at ^ammental&e eL Ekstramøde af
Kongressen November istedetfor 1
.OktohA. 'fom først Bestemt Man­
Hcche Mdt op dt
&R beres Pfftrikber^MMflede'K^
keck.Use kaMtfl WaMnMm
^Ops
aWge ^MamMAMer^
^nænd^'lMboFh DaH^W:igSfliBe^1
Haa
1&pxv$
jf upass^F^
MoMene HH^hcktt^Mid.bc?iet^
fornøjcheLned^ TiMnden^j
Mtfy,
Kinil.fireMaafteder 'fe-
tiere "og Sen tredie Provins efter et
Aars Forløb. Endvidere kræves
Ret tit flere militære Udposter i den
kinesiske Provins for at beskytte Jern
Banetrafiken.
brizd/i ^^cheden
Jowck, b'rMK.
B? sørg^
s'de ^^„Kearfarg^'ve^
.ManMer -gjvebe faa? Saarllg^^etfr
i ri^-r
Ro/ck/,
tg
S
hurtigt iHuset^^tzik
ladei^%^^&
.ne om
til at yde nogen, da Vandet steg med
en voldsom Hurtighed. De døde
er Mrs. D. W. Wempen, hendes to
smaa Børn o!g en tysk Kone, der til
fældigvis opholdt sig i Huset.
Frygter Panama. Reg jer ingen
i Columbia har taget Skridt til at
foreBygge. at Panama udtræder af
den columBifle Union. Senor OB al
dia, der Blev udnævnt til Guvernør
af Panama forleden, er meget ven
lig stemt mod Kanal Traktaten, og
hans Udnævnelse anfees som en Fare
for den nationale Politik. Forøv
rigt fer det ud til at Regeringen vir
kelig aner Uraad i Panama, og
Pressen fordrer, at Senor OBaldia
Bliver 'tilBagekaldt. 2,000 Solda
ter er sendt til de Distrikter, hvor
Opvørsaanden er stærkest.
Telegraf Alafla. General
Greely, Officer die For. Staters
Arme og Nordpolsfarer, er fortiden
befljæftigri med at etablere Telegraf
forbindelser med Alafla. Han vil
forbinde Sitka med Juneau pact
Fastlandet, og Juneau og Skagway.
Den sidste Strækning er afhængig af
det canadiske System, og for at und
gaa dette, vil en ny Traad blive lagt,
der bliver udelukkende amerikanfl og
under Regjeringens Kontrol. Syd
paa vil Linien fra Sitka blive Idgt
til Seattle. Gen. Greely har alle
rede overseet Konstruktionen af
8,000 Mile af Telegraf i Philippi
neme og 3,000 Mile i Cuba.
Haardt Vejr i England. En fryg
telig Storm rasede i England sidste
Uge. Naidnlig London og den syd
lige Del af Landet synes at have lidt.
Telegrafforbindelser var afbrudte
og blev først muliggjorte efter megen
Besvær. Teltene, i hvilke det første
Avmee Korps vare husede ved Al
der shot, blov aldeles blæste i Styk
ker. Dæmningerne i den nye Havn
ived Dover blev ødelagte. Passa
ger Damperne fra Frankrig kom ind
meget forsinkede ester at have redet
Stormen as i Kanalen for 6 eller 7
Timer. Ogsaa fra de franske Kanal
havne meddeles om Ødelæggelser.
Nit^eV det Tiden ot abonnere
a u i e n e
fStnjp$tr004jotn Aaret med Prertitei^
13

Øjne et. luWM Wndes ham med..
Stai^ v Superintendent
MSMseB^^^nlAesser, sine
W# 1 i--' V_ i.
oration re«

xml | txt