OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, October 09, 1903, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1903-10-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

imøs
er-:
NO.
42.
rx
v
1 1
-V»--.s^
i.,-,- v
.' ,j -A
H. B. Hansm i Washington Coun
ty, Nebraska, en af Statens danske
Pionerer,, er ifølge „Dansk Flkt." af
gaaet ved Døden. Den Afdøde bo
satte sig derude i 1868 og blev med
Tiden en af Countyets mest fremra
gende Farmere. Den Afdøde efter
lader en Hustru. 3 Døtre og 2 Søn
ner. En af d,isse, E. P. Hansen, er
bosiddende i Omaha.
Danffe Industrivarer til New Or
leans. „Dannebrog" skriver: Det
ihærdige, mangeaarige Arbejde, som
Konsul Th. Søegaard i New Orleans
gjør for at skabe en livlig Samhan
del m. si Steder paa Golfkysten, har
otter givet sig Udslag i disse Dage.
En af New Orleans' første Forret
ningsmænd, Mr. Thomas,Jndehaver
af en „Department-Store", har i dis
fe Dage været i Kjøbenhavn og gjort
meget betydelige Jndkjøb af finere
Industri til Forretningen i New
Orleans.
Mr. Thomas har kjøbt bl. a. en
Mængde Ting i „Den kgl. Parcel
læns fabrik", paa H. 33. Christensens
Metalvarefabrik i Ryesgade, hos Jp
sens @n&v haandvævede Sager fra
Frk. la Cour, Askov, Pottemager
Keramik, Sølvgjenstande hos Hofju
veler Michelsen m. fl. Juvelerer.
Mr. Thomas mener, at disse Varer
vil have en stor Fremtid for sig i
Amerika, og agter vedblivende at
føre dem 'i sit store Magasin. Eks
Artkompagniet i Kjøbenhavn skal for
Fremtiden være Komissionær ved
Jndkjøb af danske Varer.
Danffe i Alafla. Naar Ala
flas Historie engang stal strives,
vil der blive endel danske Navne at
anføre i første Række blandt dem. der
har arbejdet for Territoriets Udvik
ling,og da navnlig dets Landbrug. I
Alafla er der som i alle Uncle Sams
Stater og Territorier Landbrugssko
ler og Forsøgsstationer. Der stal
være hele 5,og de staar under en danfl
Mand, Professor C. C. George
sons. Overilelse. Professor George
son var i mange Aar knyttet til Kan
sas Forsøgsstation og et en anset
Authoritet paa Kvægavlens Omraa
de. For en Række Aar siden fore
tog han for Negjeringens Regning en
Rejse til Danmark for at studere
Kvægavl og Mejeridrift der, og hans
Rapport om denne Rejse blev en me
get benyttet Farmerlekture. Prof.
Georgesons Hovedstation er ved Sit
fa.
En anden Station er Kenai midt
paa Alaskas Sydkyst." Stationsbe
styreren der hedder H. P. Nielsen og
er ligeledes af dansk Herkomst. I
sin Rapport for 1902 meddeler Mr.
Geovgeson, at Mr. Nielsen fortjener
megen Kredit for den store Mængde
Arbejde, han har udført. Foruden
ri han har opdyrket 7 Acres, som
han bruger til mange Slags Afgrø
der, font han eksperimenterer med,
har han nu opbrudt 8 Acres nyt
Land, som toil blive rede for Tilsaa
ning næste Vaar. Den Skov, som
hcm har maattet rydde, væk, stod tæt.
men Træerne var ikke store blot
6 til 12 Tommer i Gjennemsnit.
„Han arbejder, haardt, troligt og med
Forstand," hedder det i Rapporten.
As Sager, som er dyrkede i Kenai,
luevnes:. Kaal, Momkaal, Turmps,
Aiutabaga og alle Slags haardføre
Grønsager. Byg og Havre blev
modne/ men ikke Baarhveden dette
Aar
Hv^?fV
Historica]
ir
5
., «, V ,x
Society
Capitol
Blandt Landsmand I Amerika.
Brygger Jacobsen paa ny
Carlsberg i Kjøbenhavn har iføl=
ge danske Blade sendt sine to Sønner
til Amerika for at sætte sig ind i Øf*
brygnings-Methoderne her i Landet.
Danmark paa St. Louis
Udstillingen. Ogsaa Det forene
de Dampflibsselflab vil ud
stille paa St. Louis Udstillingen.
„Det Forenede"' vil selvfølgelig flaa
til-Lyd for sine nye, store Amerika
Dampere, af hvilke der bl. a. ffal ud
stilles Modeller.
En Bautasten afsløredes den 27.
September ved Danebod, Tyler,
Minn. Det var sidste Søndag, Pa
stor H. I. Pedersen. Menighedens
mangeaarige Præst, var 'i Kolonien.
Næste Frodag rejser han til Ruthton.
Minn. Hele Menigheden var sam
let ved Anlægget mellem Højskolen
og Stenhuset, og bag ved Springvan
det var rejst en Bautasten, hvorpaa
var indhugget følgende:
a n e o
u n a e s
af
it4^ \^t,/»v^v -y .-
og forneden to Bøgegrene. Stenen
er godt 4 Fod høj, uhugget,, men med
en smuk Flade til Indskriften. i
stor Pedersens lille Dattersøn Etlar
drog bet store Dannebrogsflag, som
omhyllede Stenen, bort. medens alle
blottede Hovedet. Menighedens For
mand udtalte ønsket om, at denne
Sten.maatte faa Lov at staa som ct
Minde om den Gjerning, H. I. Pe
dersen har øvet paa dette Sted 'i de
svundne 15 Aar.
Fra Galveston. Det sønderjydffe
Blad „Modersmaalet" i HaderRev
meddeler følgende fra den store Over
svømmelse. som indtraf for nogle Aar
siden i Galveston: Blandt de Red
dede var en Mani) fra Flensborg paa
omtrent halvtredsindstyve Aar ved
Navn Ferdinand Jensen, som havde
Ansættelse ved Redningsvæsenet i
Galveston. Han og hans Kone samt
fem
Børn havde føgt-op
Pact
Taget af
deres Hus for muligvis at bjerge sig.
Da den store Flodbølge kom, sagde
Jensen til sin Kone, at den vilde bli
ve deres Død. Det blev den dog ikke.
Da han kom til Bevidsthed bqgester,
fandt han sig selv liggende flere
Hundrede Alen fra Huset ved Siden
af
sin Kone. Det ene
af
Børnene,
en Dreng, frelstes ligeledes, desuden
en voksen Datter, som er gift og end
nu er bosiddende derovre. Alt, hvad
de ejede, mistede de.
En. Advarsel. En danfl Mand,
L. M. Rømer, har sendt det kjøben
havnst'e Dagblad „Social Demokra
ten" en Skildring af sine Oplevelser
som Jernbanearbejder i Canada og
framadede Udvandring dertil. Han
skriver bl. a.: „... .De Nyankomne'
sendes langt ud paa afsides liggende
Landstrækninger, hvor de faa 1 Dol
lar 40 Cents om Dagen en altfor
ringe Betaling for iet slid fuldt Arbej
de. T,il Soverum saar de nogle gam
le Kreaturvogne, hvor de kommer i
Selskab med alle mulige mere eller
mindre uheldige Individer, og her
bliver de bl. a. overfyldt med Utøj.
Naar Selskabet ikke mere har Brug
Tor dent,, bliver de afskediget og faar
udbetalt den usle Løn med Fradrag
for Kost og Logi, der betaltes med 4
Dollars pr. Uge."
Hertil bemærker Ottawa Bladet
„Danebrog": „Vi har Tid efter
anden fortalt Folk i det gamle Land,
at der i Canada kun ev Brug for go
de og energiske Landmænd., hvis Agt
det er at skaffe sig ct Hjemsted og
opdyrke samme efter bedste IEvne.
Almindelige Arbejdere og Haandvær
kere, for ikke at tale om kjøbenhavnfle
Grosserere og Kontorister, findes der
nok af i Canada. Canada
er ester ivor Mening Fremtidens sto
re Agerbrugslandi. og der er kun Ud
sigt til Fremgang for Folk, hvis bi.'
stemte Hensigt det er at optage
Land og drive Landbruget som Ho
vedbefljæftigelse.
10 nygifte Par til Manilla.
Skivet „Sheridan", der sejler fra
San Francisco næste Maaned. vil
have ombord 10 nygifte Par, der ag
ter sig til Manilla. ^Brudgommene
er alle Officerer i dst 22. Infanteri
Regiment, som for Tiden gjør Tje
neste i Philippinerne. Blandt dis se
er Kaptejn Hannay, tidligere af Min
neapolis, der om kort Tid bliver gift
med Miss Joung. Datter as Gen
Det lyder som et Eventyr, men er
ikke desto mindre sandt, at en Mand
i Vamdrup i Danmark for ca. 2
Aar siden gav 10 Kr. fer at komme
ud af en Forretning, som der forny
lig forgjæves er budt Mill. Kr.
for.
Det er Vamdrup Fiske«
ri selskab, som her er Tale
om. og vi antager, at det vil imteres
sere vore Læsere at høre lidt om hvor
ledes dette er blevet til og har naaet
sit kolossale Omfang i al Stilhed.
I 1896 kom nogle Fremmede til
Vamdrup og fik Ret til at fange Fifl
de derværende Damme og Aaar,
o#g Beboerne saa med Undren, at de
sendte den ene Ladning Fifl efter den
anden sydpaa over Grænsen. Dette
gav Vamdrupperne noget at tænke
Paa, og ved en L'hombre en Aften
paa Boysens Hotel flog 5 Herrer sig
sammen for at forpagte Fiflerret i
Vamdrup 'O'g Omegn. Meningen
var at drive det som Lystsijk "'i. nien
det blev ikke „til Lyst", thi hvad en
ten nu Grunden var, at de Fremme
de havde taget hvad der var. eller
at „de 5" spillede Kort bedre end de
fiflede, nok er det, de fangede ingen
Ding. Og Humøret sank selvfølge
lig. Efterhaanden gik den Ene ef
ter den Anden ud af Sp illet, o egent
lig kun En var trofast, Overassistent
ved Statsbanerne N. Petersen. Han
fik efterhaanden Lyst til at fifle, og
var der ikke Fifl i hans Vande faa
vilde han flaffe sig Fifl. Han dels
talte med Fiflarikyndige, dels besøgte
Fiflerianlæg sydfor Grænsen, og en
Dag begyndte han af anlægge Dcim
me til kunstig Fifleavl ved Vamdrup.
Umiddelbart udenfor Stationsbyen
anlagdes en halv Snes smaa Fifle
damme, og der eksperimenteredes
med Udsætning af Angel i Smaadam
me i det nærmeste Tevræn. Det gik
imidlertid kun smaat, og en fljømte
Dag trak den næstsidste as Femkløve
ret sig ud af Affæren mod at bløde
en „Tier". Imidlertid -var der
traadt en Anden til, o'g i 1900 kjøbte
de to i Forbindelse med Fifleekspor
tøf Vendelboe Vejen Mølle ved Vejen
Station for 60,,000 Kr. og anlagde
her ca. 50 Fiskedamme til Udklæk
ning af Ørreiiyngel derefter for
pagtede de Dollerup Sø ved Lunder
flot) og anlagde senest, for et godt
halvt Aar siden en Række Damme ved
Vester Vamdrup Mølle, saaledes
at de nu -raade over ca. 100 Fiske
damme og et Vandareal paa ca. 42
Tdr. Land. Dette staar dem nu i ca.
100,000 Kr., og de have som nævnt
givet Afslag paa let Bud til 250,000
Kroner.
Fornylig havde de to nævnte,
Overassistent Petersen og Eksportør
Vendelboe,, kjøbt den tredje ud af
Konsortiet, og de førstnævnte eve nu
de eneste Ihændehavere af „Vamdrup
Fiflerifelflab".
Et Begreb om Anlæggets Stør
relse ville Læserne faa ved at erfare,
at der er op til 12,000 Fifl i hver
enkelt Dam, og at der i den kunstige
Udrugningscmstalt ved Vejen findes
ca. 80 Kasser, hver med 2Q.0V0 ^i
flæg, som stadig overrisles med
Vand, og som daglig skulle gjemtiøm=
gaaes, fordi ethvert 3Eg, der „døer"
eller fordærves, flal pilles sira for
ikke at ødelægge de andre. Samtidig
hermed skulle Fiflene i Dammen fod
res 4 Gange daiglig med raa Fifl, der
i Forvejen er bleven knust i alminde
lige Kjødhakkemaflinelr. Til Foder
bruges forfljellige Slags Fifl, Torfl,
Rødspætter, Aalekvabber eller Abor
rer, ligesom man kan saa det Ho
vedsagen er. at Fiflen etr frifl har
man den fjerneste Formodning om
det modsatte, bliver Fiflen kogt, før
den kastes ud i Dammen. Til hver
Dam medgaar der daglig ca. 2 Pd.
Fiskefoder. Jmidlervid har Vam
drup Fifleriselflab været saa heldig
ved Vejen at kunne faa et ganfle for
træffeligt levende Foder i en Orm,
hvis latinske Navn er Tunifex, og som
findes i uhyre Masser -i en Bæk i
Noscheden, hvortil 'et Mejeri har Af
løb. Denne Orm er meget sin
'vfZ. i'Y 't
li-w
Fiskeavl.
Vamdrup Fiskeriselskab.
:vnwaan
i' WUGMWWWM
DEN 9. OKTOBER 7903.
lille Fiskeyngel me 1 Lethed kan rive
den i Stykker.
Den Fifl, der udilækkes i Dammen
ved Vejien og Veste
er Øtjæden, Hav
Vamdrup Mølle
Bæk-, Kilde- og
Regnbueørreden, o| den trives un
der. 'gunstige Forhold saa hurtigt, at
Angel,, der f. Eks. !er udsat dette
Foraarc, er færdig Salg i Efter
aarei 1904.
Naar Fiflen flalj tages til Salg,
fler det paa den Maade, at vedkom
niende Dam tørres Der lukkes so
Tilløbet, og efterdi der ved Afløbs«
siden iør anbica# yn stor firkantet
Trækasse med gjennemborede Blik
plader for Enderne, lukkes der helt
op for Vandet. I Købet af kort Tid
har man saa Fiflen i Kassen,, kan
derfor sortere den over i andre Kas
ser, bestemte til Transport -i Bane
vogne og afsende dem til Bestemmel
sesstedet. Denne I Transport er
imidlertid ret omKændelig. For
hvert 100 Pd. Fifl Hil det f. Eks. til
Forsendelse bi'l Sacljfht medfølge 200
Pd. Is, og en MatH maa følge med
hele Vejen i Vognene. Hans Ar
bejde under TrianspMten er at sørge
for, at Vandet å Ki
Bevægelse, hvilket
for,, at Fiflen kan
Der er saaledes for'
get Arbejde og ikki smaa Udgifter
med en faadan Fifle Éspor't, men ikke
desto mindre er det e ft udmærket For
retning, der, naar -den drives med
Indsigt og Paapalfeltghed, giver
stort Udbytte. EnDrved paa mel
lem en Fjerdedel o
erne staotg er
en Betingelse
oldes levende,
ndet bande me-
S en Tredjedels
Puiid saakaldebWortionsfifl
kan nemlig i Tyfllafjd udbringes til
1 Kr. 50 Øve pr.
Selflabet havde fMeden den gode
kyndige. Journalister og Rigsdags
mænd til at bese Anlægget. Følgen
er, at samtlige danske Blade nu „snak
ker Fifl" og agi'tetrer for, at der flal
lægges mere Vind paa Fifleavl end
hidtil. Det hævdes, at overalt, hvor
der paa en Mands Jord findes Vand,
enten stillestaaende eller rindende,
bør Ejeren ved sagkyndig Bistand sø
ge'
f'onftatc/vet, om det egner sig til
Fifleavl. Og er dette Tilfældet, bør
der udsættes Fifleyngel i alle disse
Vande, og helst burde det maafle ord
nes ad Andelsvejen, saaledes at stør
re eller mindre Selflaber paatog sig
Udsætningen og Opfiflmttgen med
den darpaa føligende Afsætning af
den salgbare Fifl. Saa det er slet
ikke umuligt, at Andelsvirksomheden,
som jo er saa grundig rodfæstet i
Danmark, vil sprede sig over dette
nye Felt. Naturligvis, ikke alle Eg
ne af Danmark er af Naturen lige
godt udrustede til at give Plads for
Fifleavl, men Et kan sikkert Alle for
staa, at naar der fan sænes
hvert Vandhul, og at den i Løbet af
ca. 1
y2 Aar kan blive faa stor, at den
kan spises, saa har disse Vandhuller
giver en Indtægt, hvor de før laa
hen og blot fyldte Pladsen op. At
der er Penge i Forretningen frem
gaar af, at det fra Sønderjylland,
hvor denne „Avl" har været drevet i
adskillige Aar, er konstateret gjen
nem Regnskaber, at 2—4 Tdr. Land
med Fifledamme kan give samme Net
toindtægt font ca. 50 Tdr. Land
Agerjord.
Ny dansk Koloni. Rygtet fortæl
ler, at der flal anlægges en ny dansk
Kolon,t i Cheyenne County, Neb.,
meddeles i „D. D. P." Repræsen
tanter for et Selflab i St. Paul,
Minn.,, der kalder sig „Danish Immi
gration Soc'y" var i Sidney og kjøbte
15,000 Acres Land af Union Pacific.
Paa dette Land flal ifølge Paasta ti
den 200 danfle Familier nedsætte sig
for at drive Kvægavl og moderne
Mejeridrift. Det paastaaes, at fho.
Underkrigsfekvstær Meiklejohn ogsaa
har undersøgt dette Land som Repræ
sentant for den danfle Minister i
Washington, Hr. ©onstantin Brun,
Don danfflv Billedhugger Carl
Rohl-Smiths Rytterstatue af Gene
ral Sherman vil blive affløret i
Washington Tirsdag dén 15. Okto
ber. Præsident Roosevelt holder Af-
såå&å&m
MMMM^BW^WWWW^WW^MSWWWK^MBK
m,...
..r *.
Store Makker.
Nordvesten hjemsøges as Cykloner.
Sidste Lørdag var en Ulykkesdag
for store ©træknmgier"af Nordvesten.
Frygtelige Uvejr har raset forfljellige
Steder og har kostet mange Menne
sker Livet samt' forvoldet store Tab
paa Ejendom.
Værst medtaget bleiv Byen St.
Charles i Winona County. Minn.
Der mistede 8 Mennesker Livet, og
omtrent 100 blev mere eller mindre
haardt saarlede. Tabet paa Ejendom
anslaaes til 300,000 Dollars, mulig
betydeligt niere. Katastrofen kom
aldeles uventet over de ulykkelige
Mennesker. Byen, der har ca.
1.500 Indbyggere, var fuldt af Far
mere, der var .inde paa deres sædvan
lige Lørdagsforretninger Dagen
havde været trykkende hed, men in
gen ventede noget Uvejr af Betyd
ning. Pludselig trak to vældige
sorte Skyer fra hver sin Side Ind
over Byen og mødtes lige over denne
med et frygtelig Brag og i samme
Nu brød der et Uvejr løs, der rev alt
meld sig paa sin Vej: Huse, Menne
sker, Heste og Vogne, alt tumlede i et
Kaos ned ad Gaden. I hele Byen er
kun tre Hush, der er helt uberørte af
Cyclonen alle de andre er enten helt
blæste ned eller stærkt beskadigede.
Uvejret varede kun nogle faa Øjeblik
ke, vel et Par Minutter i det høje
ste men umiddelbart ester at dets
Raseri bar udtømt, lød der fra de
sørgelige Ruiner et Jammerskrig fra
de ulykkelige Ofre og det varede ikke
længe, før Redningsarbejdet var i
Gang. Lig og Saarede mellem
hinanden blev bragt frem for Dagens
Lys,^og det oi'»9miifeiedeftg-eHrtvii
ligt Redningskorps., der saa hurtigt
som mulijgt bragte Hjælp, hvor d.»t
behøvedes. Listen vber de Tilflade
komne viser ikke mange flandinavifle
Navne en Mand ved Navn Georg
Jensen, der i en Beretning angives
som Farmer, i en anden som Tand
læge, sees at være omkommen. Be
folkningen er i Besiddelse as den ægte
amerikanske Evne til at fe Ulykken
under Øjne saa snart den første Ræd
sel havde fat sig, blev der taget fat
paa at bringe Orden 'tilveje, allerede
næste Dag var den Telefonforbindel
se med Omverdenen, og det haabes,
at en stor Del af Husene vil være un
der Tag før Vinteren fætter ind.
Hidtil er der ikke paakaldt Hjælp ude
fra.
Stormen fortsatte sit Ødelæggel
sestog mod Vest ind over Mississippi
og døde endelig ud i Wisconsin,, efter
at den havde anrettet store Ødelæg
gelser i Independence er der saale
des flet Skade for $100,000.
Men ogsaa fra mange andre Ste
der meldes der om større og mindre
Ulykker. Saaledes fra Wisconsin,
hvor 5 Mennesker omkom i Blame og
Almond nær Waupaca. I dis's
Byer og i Scandinavia blev flere Hu
fe i den Grad splintrede af Stormen,
at ikke len eneste Splint er ladet tilba
ge af dem. Ved Ashland blev flere
Tusind Fod Tømmer blæst ud i Bug
ten fra Dokkerne. I Marengo og
Sanborn, Smaabyer i Omegnen, ra
sede en Tornado, og mange Huse blev
blæst omkuld.
Ftfa Prineckown, III., Canton, S.
Dak., Grand Meadow, Minn., og
mange andre Steder rundt om i
Nordvesten meldes om frygtelige
Storme, men imgien af Rapporterne
melder dog om tilnærmelsesvis saa
store Tab som i St. Charles, Minn.
Tvillinger i 3 Generationer. Mrs.
John Brom. 65 Aar gammel, Mich
cellsville, N. §)., fødte forleden Tvil
linger. Hendes Datter, der boer i
samme Nabolag, blev ogsaa Moder til
Tvillinger omtr. i samme Time. Før
man var færdig med Gratulationer,
indløb der Meddelelse om, at Mrs.
Broms Datterdatter ligeledes havde
fljænket sin Mand Tvillinger.
Nu er det Tiden at abonnere paa
S t. a u 'l ide n e
kun $1.00 om Aavet med Præmie
frit,,"' Room 46, Union? Block, Cor.
Mar^^yuxch Sts.
\.r-
Sir Herbert død. Den engelske
Gesandt i Washington, Sir Michael
Herbert, er død under et Ophold i
Schweiz. Han havde i længere Tid
lidt af Brystsygdom, men antoges at
være i Bedring, saa Budskabet om
hans Død var uventet. Sir Herbert
overtog Pladsen, som blsv ledig ved
Lord Pauncefoteå Død for godt et
Aars Tid siden.
Negerne organiserer sig. Et Møde
af fremragende Negre var holdt i
New Iork forleden, hvorved en ny
Forening af Negre dannedes. For
eningens Navn bliver „American
Negro Co-Qperation and Industrial
Association". Mødet bestemte at
indsamle $200,000,000 for at hjælpe
Negrene i Landet. Det besluttedes at
flatlægigie hver af de 10,000,000 Neg
re i Landet 50 Cents om Maan eden,
hvilket i fire Aar beløber sig til den
forønskede Sum. Renterne as disse
Penge flal bruges til at bygge Fa
briker og andre industrielle Foreta
gender for at ophjælpe den sorte
Race.
De« gule Feber vedbliver at gribe
om sig i Texas. Nye Tilfælde be
rettes daglig. Authoriieieme gjør alt
i deres Magt for at forhindre Syg
dommen fra at sprede sig, men de
møder megen Modstand fra de uvi
dende Mexikaneres Side. hvoraf der
findes et stort Antal i Grænsedistrlk
teme. Rygtet om at de amerikanske
Læger vil dræbe dem har spredt sig
mellem Mexikanerne, og de vil derfor
ikke underrette Sundhedskomissionen
cm nye Tilfælde. Følgen er, at
mange virkelig syge holdes fljult for
Lægerne, og dette hæmmer naturlig
is de Anstrængelser, der bliver
gjer-t for at holde Sygdommen i
Tømme.
Tre Gauge Rebet om Halsen og
lever ynduu. Under nogle Optøjer
i Oxford, Ohio, hvor flere Personer
blev fludt, blev en af Bøllerne, der
havde fomarsagét Spektaklerne, gre
ben af Mængden og med Rebet om
Halsen tvungen hen til et Træ, Han
blev hejset op, men man havde for
sømt at binde hans Hænder og Fød
der, og ved at bruge disse undgik han
Kvælwing. Den anden Gang blev
han stuppen ned for at faa Lov til ai
skrive til Kone og Børn, og da man
tredje Gang haivde ham hængende i
Lusten, indtraf Politiet paa Skue
pladsen, spredte Mob'en og tog Man
den i Varetægt. For at undgaa
Lynching blev han senere transpor
teret til en anden By. hvor han nu
sidder arresteret.
Flere Penge for fri Post Omde
ling. Postmester-General Payne vil
bede Kongressen om en Bevilling af
20 Mill. Dollars for at forbedre Post
Omhelingen i Landdistrikterne. Det
te ec iy2 Mill Dollars mere end det
Beløb, der bevilgedes for samme øje
med i Fjor, men naar dette Aar er
omme, bil der ogsaa være et Under
flud af $800,000, som Kongressen
antages at ville dække ved Ekstrabe
villing. Siden 1. Juli er der ble
ven etableret 390 nye Ruter, og 210
er planlagt. Det ventes, at ved En
den af Fiflalaaret Vil der være ud
lagt ialt 21,000 Ruter, hvilke kræver
aarligt 12Mill. Dollars. Resten
af de 20 Mill. Dollars vil blive an
vendt til de nye Ruier, der ventes o:
blive anlagt. Indtægterne gjennem
Aavet for hele Departementets Ved
kommende vil beløbe sig til omtrent
134 Mill. Dollars Udgifterne ttl 138
MM. Dollars ct Underskud alt
saa af ca. 4 .Mll, Dvllars..^MZM«ch!
MIMNESOl A
med POSI eg Ctiegraf.
(Hlltetgne Ira.)
Mange Jernbaneulykker. Ikke
mindre end tre Jernbaneulykker ind
traf den 1. Oktober. Nær West
Plains. Mo., kolliderede to Tog. og
3 Mænd blev dræbt i Nærheden af
Nashville, Teitn., blev en. Mand
dræbt og 12 kom alvorligt til Skade
og ved Union City, Ind., blev e.i
dræbt og flere livsfarligt saarede.
Trettende Aarg.
Syv Smaabørn forgiftede. Syv
Smaabørn i New Orleans spiste for
leden Brød, der var overspredt med
Rottegift,, og som Følge deraf er 2
døde ag de andre svæver imellem Liv
og Død. Børnene havde faaet For
bud om ikke ai spise imellem Maa!
tiderne,' men da de saa nyt, friskt
Brød, overspredt med Sukker, kunde
de ikke modstaa Fristelsen. De blev
straks tagne til Hospitalet.
Dampskibet „Erie L. Hackley" af
Fish Creek, Wis.,, kuldsejlede Lørdag
Aften i Geleen Bay under en hoard
Kastevind, hvorved 12 Mennesker om
kom, af hvilke de 10 var Passagerer.
Ogsaa Skibets Fører satte Livet til.
Blandt de Druknede er Nels Nelson
af Sturgeon Bay, Wis. De der ikke
druknede svømmede flere Timer om i
Vandet paa Vragstumper før de blev
optagne af en forbifejlende Damper.
Ten forliste Damper -gik i daglig Ru
te mellem Sturgeon Bay og Washing
ion Island.
DynamitspramgjnLn,ger har i den
sidste Uge sundet Sted paa flere Ste
der paa Northern Pacific Linien.
Disse Attentater staar uden Tvivl i
Forbindelse med de Trusler, som
Kompagniet har modtaget, og som
vi omtalte forrige Uge. Der for
langes udbetalt en Sum af-$50,000
paa et bestemt Sted, og hvis dette
ikke skete, vilde der finde en uafbrudt
Række Sprængninger Sted, indtil
Pengene blev betalte. Kompagniet
holder flarp Vagt, men det er untu»
ligtford^atM
hele den longe Banestrækning.
Ung Hustru dræbt ved et Baade
stud. Uforsigtighed grændfende til
Forbrydelse var Aarfagen til et Ulyk
kestilfælde forleden i Scrantcn.
Pennsylvania. Jgnotz H. Klenenr,
22 Aar gammel, og gift for 2 Uger
siden, tog sin Bøsse for at gaa paa
Jagt. Han kysfede sin unge Kone
Farvel og hun bemærkede spøgende,
at han var ikke istand til at flyde
noget og ai hun ikke var bange, om
han fljød efter hende. Tankeløst hæ
vede Klement Bøssen, sigtede og
Skuddet gik af. Det ramte Konen i
Hovedet, og dette blev bogstaveligt
skudt af. Klenent er bleven arreste
ret og siger, at han ikke vidste Bøssen
var ladt.
Vil besøge Kong Menelik. For.
Staters Konsul Skinner i Marseilles
har været i Washington for at raad
slaa med assisterende Statssekretær
Lovmis angaaende en Rejse til Abys
sin'ien for ai konferere med Kong Me
nelik angaaende Handelsprivilegier
for de For. Stater. Den amerikan
ske Gesandt i Paris har andraget den
frtfnfle Regjering om Tilladelse til at
sende et Kompagni amerikanske Ma
rinesoldater, der flal igjøre Tjeneste
som Mr. Skinners Livgarde, gjennem
fransk Territorium, hvor Vejen tæn
kes at blive lagt. Intet Svar er
'endnu modtaget fra den franske Re
gjering. Konsulen agter at opholde
sig i M-eneliks Hovedstad omtrent en
Moaned.
Bise Mænd fra Evropa vil 'komma
til St. Louis Udstillingeu. Til Da
to har 120 af Evropas mest fremra
gende Tænkere paa Videnflabens
Ommode lovet at givet Møde. Blandt
disse kan nævnes Prof. Delitzsch fra
Berlin, der har vundet Berømhed ved
fine Afhandlinger om „Bibel og Ba
bel", George Adam Smith fra Glas
gow. kjendt fra sine gamle Testament
lige Granflninger, Ha mack fra Ber
lin, Forfatter af en anerkjendt Histo
rie af den kristne Kirke, Becquerel
fra Paris og Thompson fra Cam
bridge vil repræsentere Naturvt
denflaben. Smith Woodward Pale
ontologien, 'og flere andre indenfor
Videnflaben kjendte Navne..
Nu et bet Tiden at abonnere paa
S a u i e n e
kun $1.00 om Aaret med Præmie
frit, Z.M00M 46, Union- Block, jEor.
sf
Å
i
'O
~?1

(TatmsMHte Sweating fra «»»«HIK«'.)
I e e e n
1888.
ST. PAUL, MINN., FREDA
(Successor to "Heimda l", Established 1891.)
HISTORICAL
SOCIETY.

xml | txt