OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, October 16, 1903, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1903-10-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

,.MWU
$ I,:
'MzM..
A
V.
v s
'f HUtorioal SodUty
Hr. Georg Bahncke opholder sig
for Tiden i Kjøbenhavn for at tilby
de dansk Skibsfart en ny Rute, der
er aafrnei ved Golfkysten. „Gulf &
Ship Island Ry. Co." har nylig
bygget en stor Havn mellem New
Orleans og Mobile den staar i For
bindelse mød Havet Sved en 7 Mile
lang Skibskanal. Selskabet, der ej
er Havnen, har, for hurtigere at
fremme Trafiken, ønsket at give et
evropæifl Dampskibsselskab visse Be
gunstigelser af, at dette dirigerede
sine Skibe til den nye Hovn,, ©ulf
port. Ved ihærdige Bestræbelser fra
ben danske Konsul
Blandt Landsmand I Amerika.
Mr. M. I. Lehmann, dsn bekjend
te danske Dampmøller i Seattle.
Wash., ()tv ifø'ye „Washington P.
sten" i Dage indkjpb: et større
Landstykke i Ballard, fporpna han
en nær Fremtid agter at bygge cu
større Mel- og Fode-rrnølle. Møi
lens Hovedbygning vil blive 150 Fod
i Længden og 100 Fod i Bredden og
vil 'komme til it koste $8,000.% Mc.
Lehmann har i flere Aar været In
dehaver cif den store Mel- og Foder
mølle paa Hjørnet af Seneca Street
og Western Avenue og er bekjendt
som en af Byens dygtigste Forre:
ningsmænd, hvis Hæderlighed og
venlige Væsen har skaffet ham mange
Venner, skriver Bladet.
Det er derfor med sand Fornøjelse
vi idag bringer vore Læseve denne
Nyhed, saa meget mere som Mr.
Lehmann jo er en af vore og han?
store Forretningsfremgang sikkert
vil glæde mange.
Ht.
Tyge Søe-
gaacds Side lykkedes det at belvæge
Selskabet til først at henvende sig til
Danmark, og som dets Repræsentant
er da nit Hr. Georg Bahncke ankom
met til Kjøbenhavn, meddeles i dan
ske Blade. Han henvendte sig først
til Det forenede Dampskibsselskab,
men fik der en mindre gunstig Mod
tagelse. Derefter henvendte han sig
til Dampskibsselskabet „Norden",
der med Glæde tog Sagen op til
Overvejelse, og med hvilket han nu
forhandler om Sagen.
DM banflc Koloni i Cheyenne
Co., Neb. Vi meddelte i forrige Nu
mer, at en dansk Koloni var plan
lagt poa ovennævnte Sted. Vi mod
tog for et Par Dage siden fra Hr.
Christian Jensen, Lexington, Daw,
son County, NeK, et Udklip af et lo
kalt Blad, vin den samme Sag, hvori
det hedder, at Nybyggerne vil saa
udleveret 10 Køer, samt Penge til at
bygge Huse og kjøbe Redskaber og
Livsfomødenheder for et Aar for.
hvilke skal betales tilbage i strata Af
betalinger og forrentes meget lavt.
Hk. Christian Jensen skiver om
denne Sag:
„Da jeg er overbevist om, at De
vil, ikke alene gjøre hvad der er ret
for vove Landsmænd, men endog saa
vejlede dem, hvor De ser Dem istand
til samme, tillader jeg mig herved at
sende Dem føLgende Beskrivelse af
Forholdene i det averterede Cheyenne
County, og jeg ved fuldtud at det er
rigtig. Selv har jeg ikke været læn
ger Vest end North Platte, men jeg
har Naboer, som har været der, og
er kommen her tilbage af den Grund,
at De ikke kunde, paa 160 Acces
Land, faa deres fornødne Udkomme.
Dst er Folk som havde taget Home
stead. De havde dog let ved at
sælge samme til de store Ranch mænd
for en lille Betaling, ca. $400 for
Ya Section. Dersom rtiogen af vore
Landsmænd skal derud, maa de i det
allier mindste have en Kvadrat Mil,
en Section for hver Familie. Folk
foruden den fornødne Kapital til at
Begynde med tiøir flet ikke gaa der.
Den rene Sandhed er, at Landet der
er kun lønnende for store Ranches.
Det er udmærket for dette. Naar
vi kommer Vest for North Platte,
lønner Favnting sig ikke mere.
Hvis disse Linjer kunde komme
ttogm of mine Landsmænd tilgode
da er Hsnsigtepderrned naaet.
Charlcs Haugaard, der i en Ræk
ke Aar har havt en Bagerforretning
i San Francisco. innL-m forleden
Søndag under Badning i Havet en
Mils Vej Syd for Cliff House. Han
gaa-td var en god Svømmer og hav
de badet Pam det farlige Sted mattge
Gange antagelig or han enten ble
vet ramt af et Krampeanfald elle:
greben af den forræderiske Under
strøm og ført ud til Søs. Hans
halvvoksne Datter stod paa Strand
bredden, men anede ikke, at der var
Fare paa Færde, før det var ui
sent. Den Forulykkede var født i
Haderslev og omtrent 40 Aar nam
mel Liget er endnu ikke fundet, skr.
„Bien".
John Christensen, cit ung dansk
'Mand, 'der nylig var kommet til
Amerika, blev forladen overkjørt i
Waterloo, Ja,, af en Sporvogn.
Sammen nted en anden ung dansk
Mand. der ligesom Christensen arbej
dede nær Hudson, korn de ind til
Byen i en Buggy. Hestene blev ban
ge for Sporvognen og vendte Bug
gyen saa brat, at Christensen bled
slynget ind under Sporvognen, og
da 'demiie standsede, stod dens Hjul
paa hans Ban. Man maatte bruge
Vægtstænger for at hæve Vognen og
skaffe Christensen fri. Men begge
hans Ben var knust, og han døde et
Pac Timer efter paa Sygehuset. Han
blev begravet i Cedar Falls. Ja.
C. H. A. Bjerregaard er Navnet
paa en dansk Mand. der er Qverbibli
othekar ved de store Astor og Lenox
Bibliotheker i New York. Det skyldes
ham, ait New Iork Public Library
ejer en dansk Bogsamling,som utvivl
somt er dan største, der findes uden
for Danmarks Grænser. Men
Merlands Digterkunst er vor lærde
Landsmands Specialitet, og han har
nylig levenet en Oversættelse fra Per
sisk til Engelsk af Omar Khajjams
Digtsamling Nubai. Det siges at
være en af de elegantest udstyrede
Bøger der ekststerer. I det pligt
fulde Kæmpeværk, hvis tykke, matte
Blade kun er trykte Paa dan ene
Side, har Forfatteren af „Mysticism
and Kindred Subjects" oversat og
forklaret den berømte persists Viden
skabsmand og Digter, der paa en
gang besang Vinen og opfordrede til
Maadehold, priste Livet og bittert
klagede over dets Ulykke.
Sherman- Monumentet. Den
15de Oktober afsløres i Wash
ington den afdøde danske Bil
ledhugger Carl Rohl Schmidts
Storværk: Monumentet over Gene
ral Sherman. Rohl Schmidt naae
de som bekjendt ikke at se sit Vært
fuldfærdigt, men døde for 3 Aar
siden undizr et Ophold i Kjøbenhavn.
Han Hustru har derefter formanet en
Del Kunstnere til at fuldføre det paa
begyndte Arbejde, saaledes har Pro
fessor Stefan Sinding sendt „Kri
gen og Freden", to allegoriske Sta
tuer, der staar ved Monumentets
Fod, og Lauritz Jensen fuldførte
den mægtige Hest. General Sherman
rider paa. Senere har den unge
Billedhugger Bonnesen arbejdet en
Tid 'paa Monumentet i Amerika.
Den sidste Haand paa Værket blev
imidlertid lagt af den nor
ske Kunstner Asbjørnsen, og der
er nu trods de mange lidet be
slægtede Kunstnere, der har medvir
ket ffabt et monumentalt Hele
Carl Rohl Schmidts Aand. Men
det har været en Trængselstid for
Fru Rohl Schmidt. IEngstelse for
ikke at faa Monumentet færdigt til
den fastsatte Did, de mange Rejser
over Atlanterhavet for at konferere
med de nordiske Kunstnere, og for
uden alt det andet Sorgen over Ta
bet af 'hendes Mand, har angrebet
Fru Rohl Schmidts Helbred. Hen
ad Foravret ventes Friten til Kjøben
havn og da tage fast Ophold hos
en af fine derboende Søstre, Enkefru
I
En "Promoter."
Clerque-Aulæggeue i „Soo".
En Korrespondent i Sault Ste.
Marie meddeler følgende om de store
Foretagender i „Soo", fom i denne
Tid er ved at ruinere saa mange
Mennesker.
Der er neppe noget industrielt Fo
retagende i Amerika, font har lagt
saa meget Bestag paa Opmærksomhe
den i den sidste Tid som „Confolida
etd Lake Superior Company"s An
læg i Sault Ste. Marie, Ontario,
lige overfor Sault Ste. Marie, Mich.
Driften blev iværksat med Bram og
Brast for noget over et Aar siden, og
de Omstændigheder, hvorunder en
Masse Arbejdere blev bragt dertil
fra Norge, blev gjort til Gjenstand
for grundig Drøftelse i den norske
Presse. Kompagniet havde omkring
4,500 Arbejdere ved sine forstjellige
Anlæg i selve Byen. Omkring $10,
000 i Løn daglig betaltes til Arbej
derne, og desuden var der næsten 3,
500 Mand i Kompagniets Tømmer
lejre og Gruber. Midt paa Forund
dagen den 18de September blev alle
Mand pludselig afstediget. Det blev
dem fortalt, at der ingen Penge var
Kassen, og at de maatte tage til
takke ined „Time Checks". Mange
Arbejdere, der var aldeles blottede
for Penge, maatte nøjes med disse
Gjældsbeviser. En Masse Handlende,
der havde al sin Indtægt fra Arbej
derne, saa pludselig Ruin stirre sig
imøde/
De Optøjer, som fulgte paa Drifts
indstillingen, har tidligere været om
talt her i Bladet, skriver „Mpls.
Tid." En Korrespondonce fra Sault
Ste. Marie, Mich., til „Pioneer
Press" gav forleden Dag endel gan
lke interessante Oplysninger om dette
Kæmpeforetagende og om Francis H.
Clergue, som har været Sjælen i det.
Borgermesteren og de mest indflydel
sesrige Mænd i det canadifle „Soo"
zaastaar, at hele Driftsindstillingen
er et Fif, som Majoriteten af Aktieha
verne, der er amerianfle Kapitalister,
har faaet istand for at fjærne de kana
diske Interessenter. Politik er ogsaa
kommen med i Spillet. Ontarios
Regjering, som er liberal med en Ma
joritet af kun to og har to Vakancer,
'om stol fyldes næste Maaned, har
grebet Anledningen til at gjøre poli
tiff Kapital. Regjeringen indser, at
„Soo"s Befolkning vil paaskjønne,
hvad den kan gjøre for en snarlig
Gjenoptagelse af Driften, og har der-1
for ladet sig forlyde med, at den mu
lig vil tilbyde Consolidated Lake Su-'
pertor Company" et Pengelaan for
at bringe det ud af Vanskelighederne.
De konservative har altid havt en Ma
joritet i „Soo", og de beskylder nit
Regjeringen for uredelige Hensigter.
Det er ogfaa blevet sagt, at Staal
Trusten har Planer om at faa fat i
Anlæggene i „Soo".
Korrespondenten meddeler følgen
de om de Begivenheder, som gav Stø
det til de nuværenhe Forviklinger:
R. D. Perry, en af de rigeste Mænd
1 det amerianske „Soo", er Diretør
for en Bank i Toronto, og da han
sidste December overværede et Direk
tionsmøde, fandt han, at Banken hav
de anbragt en stor Sum i „Consoli
dated Lake Superior Company". Han
erklærede, at han ikke brød sig om at
være knyttet til en Bank,font anbragte
faa mange Penge i et Kompagni, der
var kapitaliseret til $118,600,000 og
havde en kontant Kapital af kun $28,
000,000. Følgen var, at Banken næ
ste Dag Bragte fine Aktier i „Conso
lidated" paa Markedet. Flere af
Bankdirektørerne var ogfaa Direktø
rer i andre Banker i Byen, og disse
fulgte Eksemplet, med den 'Følge, at
Kompagniets Aktier pludselig faldt i
Pris.
Saaledes fom Sagerne nu staar,
samler Opmærksomheden sig paa den
Mand, som skabte dette Kæmpefore
tagende, hvori $30,000,000 i Kontan
ter er anbragt. Det var Francis H.
Clergues Drøm at flabe et Industri
rige ved @oo". Han fluide anlægge
en Kanal, som vilde give ligescta meget
Drivkraft som Niagara. Staal- og
Jernværk skulde bygges, font vilde
faa Anlæggene i Pittsburg til at tage
sig ud som Ubetydeligheder. Papir
f1:
..h
s
ST. PAUL, MINN., FREDAG DEN
briker og meget andet skulde anlægges
i større Stil end nogensinde før.
Han havde Jernlejer 200 Mil fra
„Soo". Der skulde ogsaa Vogn- og
LokomotivfabrikeH anlægges. Der
maatte StaalstiNner til for dette, og
han traf derfor Foranstaltninger til
at anlægge en Staalskinnefabrik. Der
fluide Hjul til sot? Vognene, og selv
følgelig maatte han have en Fabrik,
hvor disse kunde forarbejdes, og saa
ledes holdt han Paa i det uendelige.
Penge strømmede ind. Han skal
tede og valtede med det Hele, og ikke
et Kny hørtes fra Aktiehaverne. Byg
ninger blev opførte, font om det var
Meningen, at de fluide vare i Aar
hundreder. De Kompagnier, han hav
de stiftet flere Dusin subsidiære
Kompagnier solgte en Masse Ma
teriale til sig selv der fandtes ikke
noget videre Marked uden for „Con
folidated". Dividenderne blev sus
pettderede, og et Krach fulgte paa en
Fordring Paa mere Penge. Folk, som
forholdt sig skeptiffe ligeoverfor Fore
tagendet, blev formelig overlæsset
med Oplysninger om Egnens natur
lige Hjælpekilder. „Vi har Clergues
Ord for det", blev der altid sagt.
Clergues Karriere lyder næsten
som en Roman. Fgr endel Aar siden
var han en interessant Figur i Ban
gors Industri- og Fincmskredse,
senere ogsaa i Sydens. De forfljel
lige Foretagenher, han har forsøgt at
faa istand, vilde, hvis deres Historie
flulde strives, ud gjøre mange Bind.
Hans første Bedrift som Entreprenør
var at anlægge den første elektrifle
Bane i Maine, Bangor Street Rail
way. En eletrifl Kraftstation blev
anlagt i Veazie, fire Mil ovenfor
Bctngor, til en Bekostning af lidt over
en halv Million, og^ Renten paa
denne Sum har alMværet en Møl
lesten
undfangede ogfaa Planen om at an
lægge en Bane over Green Mountain
nær Bar Harbor. De første faa Maa
neder syntes Foretagendet at være
en Suces men da Bjergbanen ikke
længere havde Nyhedens Interesse,
tabtes store Penge paa Driften, og
Skinnerne blev tilfidst oprevne og
solgt til en anden Bane.
Det Foretagende, der gjorde Cler
gue berømt som Entreprenør, var
hans Forsøg paa at faa Shahen af
Persien til at give ham en Kottces
sioit for en Jernbane i Persien. Et
Syndikat blev dannet her i Landet,
og $25,000 blev skaffet tilveje for at
betale Clergues Udgifter for en Rejfe
til Persien. Det siges, at James G.
Blaine, Arthur Sewall og mange an
dre fremragende Mænd bidrog til
dette Fond. Clergue havde en stor
artet Europarejse, iltert kom tilbage
ined uforrettet Sag efter et Aars For
løb.
De, som er kommen i Berøring
med den store Entreprenør, siger, at
han besidder en Enthusiasms, der er
meget smitsom. Han formacir at im
ponere fine Tilhørere i den Grad, at
gamle Mænd, fom har været 50 Aar
i Wall Street og er kommen helskin
det gjennem mange Paniker, blev
revne med af hans Planer.
Dør imellem Fremmede for
at frelse Moderens Liv. Dok
tårerne paa Bellevue Hospital
New Zork var forleden Vidner til en
ualmindelig Handling af Uegenytte.
John Convoy, en Arbejdsmand, hav
de faaet Ryggen brækket foed at falde
ned fra ien høj Bygning, og kunde
ikke leve., Paa Forespørgsel opgav
han en urigtig Adresse for at ikke
Hospitalsmyndighederne skulde for
tælle hans Moden om hans Til
stand, da hun var meget svag og det
kunde befrygtes at Meddelelsen vilde
dræbe hende. Convoy's Søster var
imidlertid bleven urolig ved Brode
rens Udebliven, og ansttlliede Under
søgelser. Hun fandt ham langt om
længe, men førend hun kom, var han
død.,' s
..."
i
Foerdselen HoUet.MU Dampflib,
„John N. Hidden, sank forleden
St. Clair Kanal og som en Følge er
Traftken standset indtil Kanalen bli
ver tgjen gjort farbar. Uheldet flete
ved et Sammenstød imellem det
c--"
..* i 'J •j i .... .,
V "i
Fra Finland.
Rleefifl Mønt og Sprog.
En Korrespondent skriver:
Blandt de Spørgsmaal, som er op
ført paa den finske Russificerings
Program, staar for Djebliket i første
Række Afskaffelsen as vort Møntsy
stem og Overgang til den russiske Ru
bel.
For nogle Dage siden medbragte
Generalguvernørens Adjoint, Hr.
Deutrich, en Skrivelse fra Peters
burg, hvori matt underrettedes om, at
der var nedsat en saakaldt blandet
Komite under Forsæde af Gehejme
raad Frich med det Mandat at tage
under Overvejelse de Forholdsregler,
en Overgang fra finfl til russist
Møntsystem nødvendiggjorde. Sena
tet fik desuden i Opdrag at itimævnc
et nyt Medlem til at tage Sæde i den
nævnte Komite.
Dette er atter et af disse Komedie
spil, der nu med kortere og længere
Mellemrum opføres her i Finland.
Sagen er selvfølgelig afgjort paa
Forhaand og Reformen gjennemfø
res, uden Hensyn til det Resultat, den
opnævnte Komite maatte komme til.
Forøvrigt har man paa Forhaand sik
ret sig, at denne Komite som Til
fældet tidligere har været med lig
nende Komiteer kommer til at
bestaa af Mænd, hvem det ligger
fjernt at gjøre Vrøvl eller rejse Mod
stand.
Senatet har endnu ikke udpeget det
nye Medlem, men det ansees som
overvejende sandsynligt, at Finlands
Interesse vil blive varetaget af den
nuværende Finanschef, tidligere For
mand i Landmandsbankens Forvalt
ningsraad. Senator Edvard Nesvius,
WM-"
son engang karakteriserede som f'
„ualmindelig lidet begavet Menne
ske". Den samme Mand har ogsaa
tidligere siddet i denflags blandede
Komiteer og herunder paa det mest
eklatante bevist sin Uduelighed og
Uvidenhed, der endog har hensat de
russiske Medlemmer i Forbavselse.
En stor Anstødssten paa Møntre
formens Vej er imidlertid Ordningen
af Landets Gjæld til Udlandet, der
gaar op til omkring 150 Millioner
Mark. Man kan' vel næppe forud
sætte, at de udenlandste Kreditorer
uden videre vil finde sig i, at denne
Gjæld unddrages de finfle Stænders
Garanti, og gaar over paa russifle
Hænder.
Det er egnet til at vække Opmærk
somhed, at dette sidste Paasund med
Møntsystemet er kommet frem umid
delbart efter den russifle Finansmi
nister Wittes Afsked. Der siges og
saa, at Grundene til hans Entledi
gelse flal have været, at han paa det
bestemteste modsatte sig denne Re
form.
For tre Aar siden emaneredes en
Ukas om det russifle Sprogs Stilling
i Finland. Ifølge denne flulde fra
1ste Oktober førstkommende Rusfifl
indføres fom Protokolfprog i Sena
tets Finansdepartement. Under Hen
synet til de mange Vanskeligheder
som dette vilde medføre, havde Sena
tet søgt at omgaa Paabudet og ind
sendt Anmodning om endel Modifi
kationer. Senatet modtog for nogle
Dage siden Svar herpaa, og Svaret
lød Paastaaes det kort og godt
paa, at man værs'go havde at holde
sig Paabudet efterretteligt.
Senatet er herved kommet i en lidt
skæv Stilling. D'Hrr. Senatorer
selv kan vistnok med Undtagelse af
Eneberg udtrykke sig, mere eller
mindre korrekt naturligvis, paa Rus
sisk, men en stor Del af det underord
nede Personale er ikke det russifle
Sprog mægtig. Efter et løseligt
Overflag har ca. 25 Funktionærer
enten et nogenlunde Kjendflctb til det
russifle Sprog eller det rette Sinde
lag til at lade sig sormaa tit at fore
drage Statsdokumenter, hvis Ind
hold de ikke forstactr, og 16, som hver
ken kmt Russisk eller vil lade sig for
lede til saa lave Handlinger. Disse
sidste vil en af de nærmeste Dage fact
Afsked og erstctÆes med Russere.^
-S
er bet Tiden at abonnere paa
S a u i e n e
kun $1.00 om Aaret med Præmie
frit. Room 46, Union Block, Eor
Don berømte Merger Case vil kom
me for For. Staters Højesteret den
14. December. Attorney General
Knox vil repræsentere Regjeringen,
og flere af Landets mest berømte
Sagførere vil tage vare paa Jern
bynekompagniernes Tarv.
Dowic^s Korstog. Jgaar var Da
gen for Begyndelsen af John Alex
ander Dowie's Korstog imod New
Uork. Ni Tog forlod Zion for at
føre Korsfarerne til New 9)orf. Hen
jtgten med Toget .er at omvende
New Iork. Deltagerne kom ikke
alene fra Zwn City, men de- strøm
mede ind fra de fjærneste Egne. saa
som Puget Sound, Manitoba og det
vestlige Canada.
Haard Straf. Dommer Milam i
Dallas, Texas, idømte Claude Doyle
en haard Straf for at have fornær
met en Dame paa Gaden. Doyle
havde erklæret sig skyldig og bedt om
Rettens Medlidenhed, men Domme
ren gab ham 4 Aar i Tugthuset og
en Bøde paa $2,000. Dette er Lo
uens største Straf for en saadan For
brydelse. Hvis Doyle ikke er i Stand
til at betale Bøden, vil han forblive
15 Aar i Tugthuset.
.. QversdMmelser. i
Fra New Jersey kommer Meddelelser
om store Tab,, foraarfaget ved Qver
svømmelse. I Paterson anstaaes
Skaden til $2,000 ,000. Byen Bur
lington er næsten aldeles under Vand.
Den højeste Del af Byen er kun 3
Fod over Vandstanden a nogle af Ga
derne, io|g da Vandet stadigt stiger
frygter man alvorlige Følger. AI
Jernbanetrafik er standset, og Man
gel paa Fødevarer er truende.
Orkan paa Atlanterhavskysten. En
nordøst Orkan, dec rasede sidst i sidste
Uge har afstedkommet mange Ulyk
ker. Flere store Skibe er Vrag
langs Virginia Kysten, og Strand
bredden er strøet med Vraggods.
Mange heltemodige Gjerninger er
bleven udført af Redningsmandfla
bet, saaledes vovede en af dem, Wil
liam Capps, tre Gange sit eget-Liv
for at redde andre. Do store Skibe
var set at drive for Vinden med ikke
en Mand ombord. Hvad der er ble
ven af Mandskabet, ved ingen.
Tams Bixby nnber Forhør. Tarns
Bixby af Minnesota, Formand for
Dawss Komissionen, der flal vare
tage Indianernes Tarv i Indian
Territory, er bleven kaldt til Wash
ington, beskyldt for flere Uregelmæs
sigheder i hans Embedsførelse. Det
er saaledes fremholdt, at Mr. Btxby
der tillige er interesseret i flere Saa
tte Kompagnier i Indian Territory,
har ladet sine private Interesser gaa
forud for sirue Pligter som Embeds
mand, og at Komissionen har forha
let Arbejdet, saa at Medlemmerne
kunde drage Løn paa ubestemt Tid.
Mr. Bixby erklærer alle Beskyldnin
ger for falske..
Balfours Ministerium. Englands
Premierminister, Mr. Balfour, har
udnævnt Lod Salisbury, Søn af
den nys afdøde Lord,, til en Post i
det britiske Ministerium. Denne
Post er tituleret „Lord Privy Seal".
Dette vækker en hel Opsigt, da denne
Titel og Post altid har tilhørt Pre
mierministeren selv, og har gravet ham
hans Rang.s- Pligterne som følger
med denne Portefølje er meget ringe,
Indehaveren er snarest en Slags
Raadgiver over ds andre Ministre.
Man har altfaa her et Kabinetsmed
lem der i Grunden staar over Kon
sejlspræsidentén i Rang. Man me
ner at Mr. Balfour har tilbudt Lord
Salisbury denne Post for -aM.fay
SMen af dW gamle, LedetD.Søn
-M8-
Med Post og Celtgraf.
(Hiimeet fra.)
Den gule Feber i Texas er ikke i
Aftagen. Hver Dag er der nye Til
fælde, og Dødsprocenten stiger. Jalt
er dec siden Sygdommen brød ud
meldt 273 Tilfælde.
Dræbt veb Jernbanesammenstød.
3 Personer b^lev øjeblikkeligt dræbt
og 3 andre haard kvæstede ved et
Sammenstød mellem 2 Tog i St.
Louis forleden. Ulykken flete, som
en Følge af at en af Lokomotivfø
rerne misforstod fin Ordre.
Fanger bryder ud. To Mænd,
dømte til Døden, og afventende de
res Straf i Fængslet i Salt Lake Ci
ty, undslap forleden. Ved deres
Forsøg blev flere af Opsynsmændene
dræbte eller farligt saa cede. For
bryderne er ikke siden paagrebne.
Gammel Brudgom. Senator
Platt af New Work, hvis Bryllup fin
der Sted i denne Uge, er over 70
Aar gammel. Hans Brud er Mrs.
Lillian T. Janeway, der, fljønt hun
har en voksen Datter, er mange Aar
yngre end Platt. Mes. Janeway
havde en Stilling i Kongressens Bi
bliothek indtil for et Aar siden, og
har i flere Aar været ansat i Kap i to
liet.
En grusom Lwrer. Ved Forhøret
Berlin over Andreas Dippold, den
tyfle Lærer, der var anklaget for ai
have foraarfaget Døden for sin Elev,
blev det opklaret, at Dippold havde
bundet Eleven i en Seng og piftet
af Folk under Sagen, vg Forbitret
sen var saa stor, at Dippold maatte
fjærnes, da Authoriteterne frygtede
en Lynching.
Dør veb Broderens Begraivelse.
Johnson Chase Hull, det ældste Post
bud i New 9)or£, døde forleden ved
sin Bwders Begravelse. Johnson
var 82 og den døde Broder 80 de
to havde været uadskillige gjennem
deres lange Liv. Ved Begravelsen
rejste han sig op fra Stolen hvor han
havde siddet ved Broderens Kiste, og
sagde i et Par Ord Farvel til den
Afdøde. Pludselig blev hans Ansigt
ligblegt, og han faldt bagover og var
død.
Kongen af Italien, i Frankrig.
Kongen og Dronningen af Italien
besøger Frankrig denne Uge. Stor
artede Forberedelser er bleven gjort
for at modtage Majestæterne, og
Befokningen udviste den største En
thusiasms ved Kongens Ankomst.
Franske og 'italienske Diplomater ven
ter sig meget af dette Besøg, og
Præsident Loubet er meget ivrig for
en Vloldgiftstraktat for de to Sande
•af samme Slags der om kort Tid
vil blive urtderflreven af England og
Frankrig.
Umaabelig Regn i New Aork.
New Aork havde i forrige Uge den
største Regnstorm i Mands Minde.
Over 6 Sommer faldt i 24 Timer.
Megen Skade blev gjort, og al For
retning i loisse Distrikter var praktisk
talt stoppet, medens Regnen varede.
En Del af New Aork Central Jern
banes Fragt Aard var dækket med
12 Fod Vand. En Funktionær hav
de søgt Tilflugt paa Toppen af en
Fragtvogn, hvorfra han endelig blev
reddet. Paa Goden gik Fodgængere
mange Steder i Vand kil Knæerne.
Nedgang i ByAningsinbustrivn.
Det sidste Aar har set en betydelig
Nedgang i Bygningsindustrien i fle
re af Landets større Byer. Strej«
Bar-, Krav paa højere" Løn, Disputer
meltem Arbejdsgivere og Arbejdere
fremsættes fom Grunden for dette.
De følgende Tal anstoar Tabet i de
paafølgende Byer saaledes: Chica
go' 14 Mill. Dollars, New Aork
(Manhattan) 10 Mill,. Philadelphia
6 Mill., Pittsburg 5 Mill., St. Paul
3 MM Minneapolis 2 Mill., St.
4",,
-i—
.1
Trettende Aarg.
Z
:|j
'M
/Sfø
O
•rS
A
1
ZK

(Tatemsaatt similes fra waaet KlUtr.)
(Successor to "Heimdal", Established 1891.)
Bekjendt Biskop død. ZErkebiflop
Kain, en bekjendts romerfl-katholst
Prælat, døde i Tirsdags i Baltimore.
Dødsaarsagen var Hjærtesvaghed o&
Appendicitis.
MINNESOTA
HISTORICAL
SOCIETY.

xml | txt