OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, October 30, 1903, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1903-10-30/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

W
I
S.V
*k.
it-
z
f€
i-
Blandt Landsmænd I flmtrika.
(Teteremete leaalhw tra waegt HiMcr.)
Kong Christians Jubilæum.
„Nordl." meddeler, at de Danske i
Philadelphia, Pa., agter at fejre Ju-.
bilæet med en Banket den 16. Nov.
Kontorchef F. Hiort-Lorenzen fra
Kjøbenhavn afrejser i en nær Frem
tid til 'de dansk-vestindiske ØeL- hvor
han foreløbig overtager Guvernørpo
sten. Før efter et halvt Aars For
løb vil Hr. Hiort-Lorenzen ikke ven
de tilbage til Danmark.
Past. Brockmeher, tidligere Præst
i den danske Kirke her i Landet, tut for et Tidsrum af 3 Aar givne Be
i Danmark, havde meddelt, at han villing paa 3,500 Kr. aa.rlig.til den
ønflede at overtage en Præstegjer- danfle evangelisk-lutherfle Kirke i
ning herovre paany. Der blev sendt Amerik^ er udløbet, men foreslaaes
ham Kaldsbrev ftct St. Peders dan
fle Menighed i Minneapolis, men
der er nu kommet Efterretning om,
at han ikke kommer.
Pastor R. R. Vestergaard, tidlige
re Forstander for den danfle Kirkes
Skole i Des Moines, Ja., Grand
View College, er ifølge de sidst an
komne danfle Blade udnævnt til Sog
nepræst for Hvirring og Hornborg i
Aarhus Stift. Pastor Vestergaard
var før han kom til Amerika Sogne
præst for Elling i Aalborg Stift.
Misc Selma Hansen, Datter af
den bekjendte danfle Tømmerhandler
C. M. Hansen i Seattle, Wash., er
isl'g. „Wash. P." nylig blevet ægte
viet til Statssenator I. I. Smith,
der er bleven nævnt som mulig Kan
didat for Guvernørposten i Washing
ton ved næste Valg. Bruden er en
Graduent af Statsuniversitetet og
har mange Venner i Seattle.
25 unge Folk blevet enige om at dan
ne en danfl Ungdomsforening, til
gængelig sor Damer saavelsom Her
rer. En Komité blev nedsat til at
finde et passende Lokale, 'der kunde
stem aabent for Medlemmer hver Af
ten i Ugen. Følgende midlertidige
Bestyrelse blev valgt: Præsident,
Rasm. Hansen Kasserer, Geo. John
son Sekretær, Mark. B. Holmboe/
Formaalet er at samle de Unge, at gi
ve Underholdninger, Skuespil og des
lige.
Kaptejn 3 ør gemsen, Fører af
Skonnerten „Advance" af San Fran
cisco, mistede islg. „Bien" Livet paa
Oregon-Kysten. Han befandt sig om
bord paa en lille Damper, der bugse
rede Skonnerten ud af Cohuille Ri
ver, db en Braadsø rev ham over
bord. Baaden fra den nærliggende
Redningsstation kom hurtigst muligt
til, og man fik ham trukket op af
Vandet men han var da i døende
Tilstand og udaandede kort efter,
trods de mest ihærdige Forsøg paa at
redde hans Liv. Afdøde efterlader
Enke og fire Børn.
Højskole Jubilæet. Som tidli-.
gere meddelt kan den danske Høj
skole i Amerika iaar fejre 25 Aars
Jubilæum, idet den første danfle Høj
skole traadte i Virksomhed i Elk
Horn, Ja., 1878 under Pastor O. L.
Kirkeberg som Forstander. Paa Da
nebod Højskole, Tyler, Minn., vil der
i den Anledning bliver fejret en In
bilæumsfest den 1. og 2. November.
Der kan faaes Rejsenedsættelse til 1
og en Tredjedel af fuld Pris for Tur
pg.Retur Paa Western Passenger As?
sociation Banerne, gyldig fra 29. Ok
glober til 5. November.
Hr. Georg Bahncke, ber som tid
ligerxnævnthar været i Danmark for
at forhandle med danske Dampflibs
selflaber om at overtage Trafiken paa Swenson talte ved Maven.
v en ny Havtt ved Hen mexikanske Hav
bugt, Gulfport, er alter vendt tilbage
til Amerika. Hans Wssion i Kjø
benhavn mener han selv vil faa. et
tilstedsstillende Resultat, men hvilket
Selskab der -eventuelt kommer til at
overtage dey projekterede Rute paa
Gulfport om „Norden" eller maa
fle snarere et-andet t5- kunde han ikke
bestemt sige. Forhandlingerne vil
blive ført videre her fta Amerika
Marinus Poulsen, den unge dan
ske Violinist fra Chicago har nu ta
get fast Ophold i Omaha, hvor han
vil anskaffe sig et Studio og give
Undervisning paa Violin.
Fra Danmark. Blandt ,United
States" Passagerer paa Skibets sid
ste Rejse fra Kjøbenhavn til New
Iork var bl. a. Biolonisten Herman
San'dby og Tandlæge V. MelskinL
Nielsen fra Kjøbenhavn.
Paa ten danske Finanslov. Ten
fornyet for tre Aar yderligere.
Mr. I. P. Kofoed, California Da
li i a Foreningers tidligere Oversekre
tær, der for nogle Aar siden blev an
sat ved Point Reyes Fyrstation, er
bleven forfremmet i Tjenesten og for
flyttet til Fyrstationen paa Goat Is
ftmd, meddeler „Bien".
Druknek paa Rejsen. Overfor
mynder paa St. Croix, Overrelspro
kurator F. L. Brun er paa Rejse fra
Danmark til Vestindien faldet over
Bord og druknet. Den Afdøde, der
ivar kongevalgt Medlem af Kolonial«
raadet, blev 43 Aar gammel.
Nordmanden Martin C. Fosness,
forhenværende Postdirektør paa Cu
ba, nu Superintendent over Land
postvæsenet, omtales som Kandidat
for det nu ledige Embede som Reivi
sor i Postdepartementet. Mr. Fos
ness har været Mr. Bristows højre
Haand i- Undersøgelserne i Anledning
Ny dansk Ungdomsforening. J' as Postflandalerne og er vistnok Bc
Seattle/ Wash., er islg. „Wash. P." dre hjemme i alt Postvæsenet vedrø-
rende.end nogen anden Funktionærs^
Departementet.
Sherman Statuens Afsløring. Da
Sherman Statuen afsløredes i Wash
ington den 15. Oktober, deltog Mo
numentets Skabers Enke, Fru Rchl
Smith,' i Affløringssesten. Hun stod
ved Siden af sin Søstersøn og trofa
ste Støtte i disse Aar, Hr. Peter Ole
Suhr, høj og fager, stolt som deit har
Ret til at være, der har naact sit
Maal. Alles Blikke er rettede paa
hende, en Bifaldsmumlen gaar gjen
nem Forsamlingen, og et Hurra, som
en velvillig Herre i Forsamlingen
imidlertid havde udbragt for Præsi
dent Roosevelt, dør pact Publikums
Læber, thi het var det hende, den stol
te danfle Kvinde, som var Situatio
nens Herre. Medlemmerne as Ko
mitéen og mange andre as Landets
højeste Dignitarer kommer og trykker
hendes Haand og bevidner hende de
res Hyldest, skriver „Nordl"
Ester en kort Bøn oplæste General
Dodge, Præsident i Monumentkomis
sionen, ert Beretning om Monumen
tets Historie, hvorefter han ydede
Fru Rohl-Smith sin varme Beun
dring og udtrykte for hende Komis
sionens Taf for den udmærkede Maa
de, hvorpaa hun havde fuldført sin
Mands Værk.
Nu staar da dette „prægtige Min
desmærke", som „New Aork Tri
bune" kalder det, som et Vidnesbyrd
ikke alene om en stor Hærførers tak
tiffe Evne, men ogsaa om en stor Hu
strus Opofrelse og Troflab mod sin
Mands Minde og ^eres fælles Idea
ler.
Samtidigt med at Shermans Sta
iue bled afsløret i Washington blev
der af den ^amerikanfle A^inister
KjøbenhavnT^aa den amerikanfle Re
gjermgs Vegne, nedlagt en Krans.'
danfle og amerikanfle Farver paa
6arl Rohl-Smiths Grav. Minister
Blandt
de Tilstedeværende var General Sher
mans intime VM, General C. T.
Mrisien'sen, Billedhugger^ Stephan
Attbing og de For. Statens Konsul i
Kjøbenhavn. v:-v r-.:"',
Nu er det Tiden at abonnere paa
S t. a ti 1
i b\$
n e
fufi $1.00 om Anret med- Præmie
.fM. Room 46, Union Block, Cor.
e i a & o u
Iboketikette.
Amerikanske Diplomater.
Diplomatifle Vilkaar har ændret
sig betydelig i Aarenes Løb. Tidli
gere blev alt, hvad der vedrørte Di
Plomatiet, omgivet med den største
Hemmelighedsfuldhed, medens man
nu, takket være Telegrafen og Avi
serne, maa gaa mere aabent -til
i
Værks. Parlamenternes eller Fol
repræsentationernes stigende Indfly
delse kræver, .at de bliver kjendte med,
hvad Landenes Repræsentanter i Ud
landet foretager sig.
Tidligere var det Gesandten, der
traf Afgjørelfen, og hans Regjering
støttede Ham. Nu er det Regjerin
gen, der tager Bestemmelsen, som
Gesandten har at rette sig efter. Der
ved er det diplomatifle Korpses Be
tydning dog ikke bleven forringet
kun Forretningsgangen er bleven en
anden. Diplomaten er bleven de
mokratiseret. Han opsøger nu det
jævne Folk for at lære deis An
fluelfer at kjende og derved „forud
fine" sin Stilling til ethvert offent
ligt Spørgsmaal. Han er ikke mere
et specielt Sendebud fra sin Hersker,
men en Afsending fra det ene Folf
til det andet, og han har kun Udsigt
til at opnaa noget, hvis han kan vin
de Folkegunst. TtMiyere var Diplo
maten en højtidelig og utilnærmelig
Potentat, der levede for sig selv. Nu
nedlægger han Grundstene, indvier
ygehuse, afslører Mindesmærker og
præsiderer ved Festligheder. En god
Middag eller en dygtig Tale har oste
bragt ham et godt Resultat, ligesom
Mangel paa Takt undertiden har øj)e»
lagt hans Løbebane.
Herom foreligger blandt andre føl
gende morsomme Historie om Dron
ning Louise og Gesandten, der flftl
være fuldkommen overensstemmende
med, hvad der virkelig er passeret:
Den afdøde danfle Dronning Lou-
DQr
f0™ bekjendt ved sine Familie-
forbindelser meget indflydelsesrig
internationale Spørgsmaal. I sin
høje Alderdom blev hun temmelig
tunghør, hvad der i høj Grad vanfle
liggjorde Samtaler med hende. En
Da.g blev en ung Diplomat, der var
sendt til Kjøbenhavn i et særligt
Hverv, forestillet for hende/ Natur
ligvis vilde han øjerne vinde hendes
Gunst. Efter.den sædvanlige Hilsen
spurgte Dronningen:
„Hvor længe har De været i Kjø
benhavn?"
„Tre Maanedcr, Deres Majestæt!"
Efter nogle andre Spørgsmaal
kom Dronningen tilbage til det før
ste?Emne.
„Hvor ^ænge, sagde De?"
Tre Maaneder, Deres Majestæt!"
Han saa imidlertid, at hun ikke
havde- Horstaaet htyit, og dfr'hait ikke
ktrde raabe højt i Hoffets Nærvære!
se, holdt han tre Fingre i Vejret!
Det var et slemt Misgreb. Dron
ningen vendte ham straks Ryggen, og
den unge Mand blev snart, meget
snart, kaldt tilbage.
Tidligere var det en fast Regel, at
en Gesandt ikke kunde blive sendt til
det Land, hvori hans Hustru var
født, da man frygtede, at hun kunde
paavirke sin Mand til Fordel for sit
Fædreland. Nu, ba det netop er en
as Gesandternes urigtigste-Opgaver at
kjende det paagjætdende Fol-ks Følel
ser, har man intet imod, at s. Eks.
Tyfllands, Englands og Frankrigs
Gesandter i Amerika er gifte med
Amerikanerinder. ..
De amerikanske Gesandter, der
sendes til Udlandet, har oste ham en
betydelig Indflydelse paa internatio
nale Spørgsmaal, blandt andet fordi
deres Formløshed har rømmet godt
op i -megen gammel Etikette. Saa
ledes havde en GesaM af den gamle
Skole en Pang en længere Raadslag
ning med sin Sekreter om, hvorvidt
man burde modtage et af. en Notits
bog udrevet Blad, pga hvilket ben
amerikanfle Gesandt havde nedkrad
ftt en vigtig Meddelelse, eller om
man burde leidere dm tilbage med
Henstilling lom' at give Meddelelsen
paa en mere formel Maade. Den
Kjendsgjevning at... disse uslebne
Mænd, som ved 'politifl Held er kom
met ind Stillinger, der rent selska
belig ikke passer.for dent, kan vise
Evner, som besejrer deres Modstan
deres Elegance, har esterhaanden
flabt en vis Agtelse for deres Maade.
Ethvert evropæifl Hof har sine Hi
storier om de amerikanske Gesandters
eller deres Fruers Fadæser. Saa
ledes fortæller man endnu i Haag en
Anekdote om en amerikaiI Gesandts
Frue, der havde Audiens hos Dron
ninge-Moderen, den daværende Re
gentinde, og som, idet hun pegede paa
et Billede af den nuværende Dron
ning Vilhelmina, spurgte:
„Er det Deres Datter, Madame?"
Da Regentinden svarede Bekræften
de, fortsatte Gesandtfruen til flræk
blandet Fornøjelse for hele Hoffet:.
„Saa maa jeg sige, det er et rig
tigt kjønt Barn!"
Endnu mere karakteristisk for de
amerikanske Gesandters Etiketje er
følgende Historie, som cmgaar de For.
Staters Repræsentant i St. Peters
borg. Han var mødt ved den sæd
vanlige, højtidelige og formelle Ny
aarskur, da Majestæten gaar langs
med Diplomaternes Rækker og ud
veksler en Hilsen ntejb huer især.
Kejserinden vatpikke til Stede, da der
nylig var født en Storfyrstinde, og af
lignende Aarsag var den amerikanfle
Hustru fængslet til Hjemmet.
Czaren spadserede langs Rækken og
spurgte efter Sædvane, om Diploma
terne havde gode Efterretninger
hjemmefra. Det betyder naturligvis
i det diplomatifle Sprog: „Hvorle
des lever min gode Broder, Kejser el
ler Konge dit og dat?"
Da han kom til den amerikanfle
Gesandt, spurgte han ogsaa denne:
„Jeg haaber. De har gode Efter
retninger hjemmefra?"
I sit Hjærtes Glæde svarede Di
plomaten:
„Ja, jeg Mkker Deres Majestæt,
fortræffelige Efterretninger. Det er
en Dreng og han vejer tolv Pund."
Naturligvis kunde, de.forsamlede
Dilplomater ikke undertrykke deres
Latter. Men Czaren bemærkede det
tilsyneladende ikke. Han skarede, at
det glædede ham at høre, vg han bad
Gesandten om at Bringe sin Frue de
hjærteligste Lykønflnitiger. Derpaa
gik han videre. Men den flet skjulte
Munterhed hos Kollegerne syntes ikke
at have 'gjort Indtryk paa den ameri
kanfle Gesandt. Han traadte ud af
Rækken, fulgte efter Czaren. bankede
ham Paa Skulderen og sagde:
„Undflyld, Deres Majestæt, jeg
glemte at erkyndige mig om Kejserin
dens og den lille Storfyrstindes 'Be
findende!"
Kejseren takkede igjen venlig og
forsikrede, at de begge efter Omstæn
dighederne havde det "godt. Histori
en kom naturligvis ogsaa Kejserinden
for Øre og ved næste Modtagelse tak
kede hun i alles Nærværelse Gesand
ten for hans venlige Forespørgsel til
hendes Besindende..
Fra Canada. Vor Landsmand,
Mejeribestyrer Mortensen i West
Shessord^ Que., hav^de den 16. ds.
den Sorg at miste sin1 Hustru. Deib
Afdøde var et livsglad og dygtigt
Menneske, der efterlader sig mange
Venner blandt Landsmændene, flri
ver „Danebrog".
For Løsepenge. En Rigmand fra
Philadelphia, E. L. Wentz, har været
forsvunden et Par Ugers Tid, og det
antoges, at han var blevet myrdét.
Der er nu kommet Meddelelse om,
at han holdes sangen af Banditter,
der forlanger en meget stor gøsesum
for at sætte Ham i Frihed.
BainvMg Moder drwber sine
Børn. Mrs, Louis Iversen, bosid
dende Monterey, Cal.^ dræbte for
leden sine 3 Børn, under et Anfald
af Vanvid. Først kvælte hun" den
ældste Datter, Lquisa, 12 Aar gam
mel. ^Derefter tiitgreb hun en 11
aarig Søn, der imidlertid undslap.
Med et Økseflag knuste hurt Hovedet
paa den 6 Aar gamle Søn Harvey,
og settere paa Alenen kvælte hun et
7 Maaneder- gammel Spædbarn,
Manden arbejder i et Maflinværk
stsd i Salinas og var 'fraværende, da
hun fuldførte dev gyselige Gjerning..
Mrs. Jverson^paaswd, at en højere
Magt havde befalet heilde at dræbe
Børneye. Hun har i den.sidste Tid^
været plaget en id Del af^Religions
flnipleti
%anbttveder.
Store Bedragerier afsløres.
•Indenrigsdepartementet i Wash
ington har i de sidste Maaneder i al
Stilhed havt travlt med at afsløre en
Række meget omfattende Bedragerier
vedrørende mægtige Landstrækninger
Staterne California, Oregon og
Washington. Det er Tømmermand*
lere i forfljellige Stater, Caltfor
nia, Oregon, Minnesota og-rnultg an
dre Stater, der med Støtte af For
bun-ddfenatorer *og højtstillede Em
bedsmænd i Landkontoret i Washing
ton, D. C., har bedraget Régjeriiigen
for Millioner af Acres eller rettere
prakket den værdiløst Land paa og
faaet det betalt med Land, der var af
høj Værdi. Det Land der er indbe
fattet i denne Sag, menes at være
værd ca. 15 Millioner Dollars.
Systemet i disse kæmpemæssige
Svindlerier siges i korte Træk nt væ
re følgende.
Regjerin gen har 46 Skovre^.rva
tioner med et samlet Areal af, er 60
Millioner Acres. Dette Are..l er
sat tilside af Regjeringen efter kon
gressens Bevilling-.og paa den Maa
de, at det overlodes til Præsidenten
at udtage det Land, der flulde bru
ges til Reservationer. Dette udførte
han ved Jndenrigssekretæren, Hitch
cock, som atter havde sine. Landko
missærer at stole pact i denne Sag.
Naar disse Skovréservationer udta
ges af Regjeringens eget Land er
Fremgangsmaaden saa ligefrem som
muligt, idet der blot udstedes en Er
klæring om -at det er flet. Men naar
der flal inddrages privat Ejendom
under Reserven, maa der enten sinde
et KM el!^ Bytte Naar det
te. sidste fler, foreg-aar det paa den
Maade, at Ejeren eller Ejerne af det
Land, der flal reserveres, saar Lov til
at udtage et tilsvarende Antal Acres
as dyrkeligt Land, som tilhører Re
gjeringen, paa et andet Sted. Det
srugtBare Land i Pacisicstaternes
Dale tilhører nemlig for en større
Del endnu Regjeringen under Home*
steadloven i 160 Acres Stykker.
Fremgangsmaaden har nu været
den, at Landspekulanter for en rent
uBetydelig Pris har k'jøBt store
Strækninger Bjergland for en meget
lav Pris, fra $1 til $1.25 pr. Acre.
Meget af dette Land var aldeles vær
diløst, og det eneste Formaal med at
kjøBe det var gjennem Indflydelse af
formaaende Mænd at- faa Regjerin
gen til at lave Skovreservationer af
det. I Henhold kil Regjeringsde
kretet havde de Ret til at udtage
Land i Bytte, der var værd 5, 6 Dol
lars pr.. Acre eller endog mere end
det. Deres Prosit var da ften For
sk jel,. der var paa Prisen, de havde
Betalt for det Bjergland, de prakkede
Regjeringen paa ved indflydelsesrig«?
Hjælpere, og den Pris, de kunde op
naa for det Land, de havde faaet i
Bytte. Man regner, at denne
Profit i Gjennemsnit for alt
det- Land, der er Tale om i
denne ForBindelse, vil være $3.00 pr.
Acre, og at der er 5 Millioner Acres,,
som Regjeringen er kommet i Besid
delse af paa' denne Maade. Det
paastaaes, at Landspekulanterne' ud.
tog Land, font de forud vidste vilde
Blive udtaget til Skovreservation, og
at de, efter at de havde faaet Ejen
domsret dertil, Brugte Forbundssena
torer og indflydelsesrige EmBeds
mænd^i Neg jeringens Tjeneste til at
gaa deres Mrinde.
Der er forøvrigt ogsaa Brugt ad
skillige andre Fremgangsmaader,
men alle gaaf de ud paa det samme,
at snyde Regjeringeit? og i alle har
der været Hjælp af Regjeririgens
Betroede Mænd. Undersøgelsen er
paa det nærmeste tilendebragt, titen
der er endnu ikke offenliggjort Nav
ne. Resultaterne vil, saasnart de er
dfllutt^e, bliver overgivet til nær
.mere Behandling af den federale
Grandjury, og der vil da blive Afske
digelser og Anklager efter en større
Maalestok. i
^R« er dst Tide« at abonnere paa
ø t. a u i /d e n
futLi$1.00 om Aaret med Præmie
frit Room-46, Unio^ Block, Cor
*m?.' &-AalvW -Sitt. Zsss
Ulykkestilfælde. Ti Personer
Blev dræBte og sire haardt Befladige
de ved et Jordskred i Tunnellen un
der 193. Si. i New Z)ork først i Ugen.
Jordskredet var foraarfaget ved indi
rekte Sprængning af Sten. De fle=
ftef de døde ArBejdere er Wllienere.
Arbejdsgivere organiserer, sig. En
ny Forening, sammensat af Arbejds
givere Landet' over, bliver fortiden
dannet under Navnet „National Fe
deration af Employers". Hensigten
er at bekæmpe alle uretfærdige og
ublue Krav, som Arbejder Unioner
ne stiller. Foreningen vil have Re
præsentanter i alle Dele af Landet
og Konstitutionen bliver for en hel
Del modelleret *efter Federation of
Labors.
Fader drwbcr sine to Børn. Jesse
McClure, Marion, Ind., dræbte for?
leden sine to jBørn for at hævne sig
paa sin Kone, der havde nægtet at le
ve sammen med ham. McClure kjør
te til Huset hvor Børnene var, fik
dem til at komme med sig ved.at love
dem Candy, og da de var komne et
Stykke fra Huset, trak han Revolve
ren og flød dem Begge. Døden ind
traf øjeBlikkelig. Deres Legemer
lagde han i Græsset ved Vejkanten
og kjørte saa til Marion, hvor han
gav sig selv op til øvrigheden.
Amerikansk Energi i Rusland.
Chicago og Milwaukee Kapitalister
søger fortiden at sikre sig Koncessio
ner i Rusland, der vil omsatte Vær
dier til $175,000,000. Saaledes
underhandler de fortiden om Kon
trakten for at Bygge Kanalen imellem
det Sorte Hav og Østersøen. De har
ogsaa indgivet TilBnd om at erstatte
de gammeldags Hestesporvognslinier
med moderne elektriske. Charles R.
Crane, af Crane Kompagniet, er for
tiden i Rusland og leder Forhandlin
gerne fra amerikansk Side.^
Mr. Bryan i Retten, asiuiam ^5.
Bryan, den demokratiske Leder, er i
disse Dage itchviklet i en Betydelig
Arvesag i New Haven, Conn. En
rig. Mand, Mr? Bennett, døde og ef
ferlod Mr. Bryan ^50,000. Mr.
Bennett var altid en ivrig Tilhæn
ger af LZryans politiske Lære og en
personlig Beundrer as ham selv, og
Mrs. Bennett,der Bestrider Testamen
tets Gyldighed,' søger at bevise, at
Bennett underskrev Dokumentet da
han var under Bryans personlige
Indflydelse. Mr. Bryan vil ikke,
dersom Loven er tilkjendt ham, Bru
ge den so^ sine personlige Interes
ser, men give det hele Bort i veldædi
ge•Øjemed'.
med Post »g CtUgraf.
(Allevegne fra.)
Gitigelfl Minister udnævnt. Kong
Edward har stadfæstet. Udnævnelsen
af Sir Henry Mortimer Durand til
engelsk Minister i Washington. Sir
Henry Beklæder fortiden en lignende
Stilling i Madrid.
Czaren i Tyskland. Czaren og
Kejser Wilhelm vil mødes i WiesBa
den den 4. Nov. Kejserinden og
Prins Henry og Gemalinde vil del
tage i Festlighederne til 3Ere for
Czaren.
Over Atlanterhavet i flaben Baad.
Den 11. August sejlede Kaptejn Json
Brown fra Boston i en SejlBaad,
„Columbia II", der er 19 Fod lang
og 6 Fod bred. Rejsen gjaldt Mar
seilles. Fra Boston gik Turen til
Halifax^ hvor der indtoges Proviant,
og herfra afrejste" Kapt. Brown den
26. August, Den 6. Sept. kuldsej
lede Baaden en Orkan, og først efter
megen Møje fik den modige Sejler
atter sit Fartøj paa ret Kjøl men næ
stendal Provianten og 3 af de 4
Vandankre var gaaet tabt. Det en
gelske DcmtPfliB „GreenBrier" fik
Øje paa „ColumBia II" den 27.
SeptemBer, og Kapt. Brown Blevjta
get ombord og' udrustet med ^e for
nød^e Levnetsmidler. Paa 3? Gra
ders wM.ig. Breddegrad og 42 Gr.
"vestlig Længdegrad gik Brown igien
hi fin Baad^ og er den, 25. Okt. an
kommen til Madeira 0erne.
Sne Østen. Det første Sne i ie
østlige Stater for i Aar faldt i Man
dags i New Z)ork og Pennsylvania.
Fra New Ilork City og Pittsburg
meddeles om et let Fald, og i Buffalo
faldt ogsaa samtidig en Del Hagl.
Sneen smeltede imidlertid saa Hur
tig som det faldt.
Politisk Mord. Fra London med
deles, at. Formanden for den arme
itifle Revolutions-Komité Sagatel
Satouni, som Boede i London, er Ble
vet snigmyrde: i Mandags. Det er
ikke lykkedes at paagribe Morderen,
men han menes ai tilhøre Komitéen,
indenfor hvilken der i længere Ti$
har herflet UKtighed, faa at Satouni
i flere Uger har været forberedt Paa
at der vilde blive begaaet Mordforsøg
mod ham.
Dolute i New Aork. Elias II
vedbliver, sit Felttog imod det „ugu
delige" New Aork uden noget synder
ligt Held. Nysgerrighed lokker
manae til Madison Square Garden,
hvor Møderne holdes, men det synes
ogsaa at være alt, hvad der opnaas.
Pressen og Præsterne er især Skive
for Dowies Skældsord. Hait synes
forresten at have et scerflil. Talent i
den. Retning. Mrs. Dowie ocf Ar
vetageren til hele Herligheden, Mr.
Dowie, Jr., er i denne Uge afrejst* fra
Boston paa en Fornøjelsestur tit Ev--^
ropa.
Balgkampm paa sit højxste. Den
3. November vil der blive afholdt
Valg i flere Stater for Stats Em
bedsmænd,.og Kampen er netop nu
interessant.' Disse Stater er: Mas
sachusetts, Rhode Island, Maryland,
Ohio, Kentucky, Iowa, Mississippi,
New Dork, Pennsylvania, Nebraska
og Colorado.. JxNelt) Aork City vil
der blive en haard Kamp for Mayor
ElnBedet. Paa den ene Side, Fusion
Parties er den nuværende Mayor,
Seth Low, Bannerfører paa den an
den staar McClellcm, TammcmyS
Kandidat.
Hurtig Befordring. Ved en Prø*
ve forleden med et elektrifl Åog
Nærheden af Berlin opnaaedes en
Hurtighed af 125^4 Mil i Timen.
Den næste Dag gjentoges Forføget,
og man opnaaede da 131^4 Mil i Ti
men. Vejstrækningen var 4 Mil 0$.
Sporet var af de Bedste der kan faaes.
Medens disse Forsøg for Ttden ikke
vil have nogen direkte Følger paa
Hurtigheden af Befordring af Pasfa
gerer, viser de dog, hvad der "kan ud
rettes paa dette Ontraa.de under gun
stige Omstændigheder.
Stor Dristsindstilling i Montana.
Sidste Uge udstedte Dommer Clancy
af Distrikts retten i Butte ForBud
imod at to af Statens største Mine
kompagnier udBetalte Dividender.
til
„Amalgamated". Kobberkompagni,
Følgen deraf er blevet, at dette sidste
har lukket alle fine Miner i Staten,
og at ca. 15,000 ArBejdere er Blevet
arBejdsløse. Da Kompagniet har
Miner i saa at sige hvert eneste Coun
ty i Staten, er Lukningen Aarsag til,
at der er Nød og Jammer overalt
Staten. Der er kun ringe Udsigt til
at der i nogen næpSremtid vil Blive
nogen Overenskomst mellem de stri
dende Minekompagnier, saa.at Arbej
det kan b!ive jgjenoiptøget.
Immigrationen tiltager. Immi
grations Kommissioner Frank
Sargent char udgivet sin aarlige Rap- ,"
port, der indeholder nogle ganfle tn
teressante Oplysninger. Saaledes
angives Antallet, af Jmmigrchtter for
det sidste Aar at være 921,315 Per- "it
soner, eller 105,043 mere end i yo
get andet Aar. Af disse kom 23,000^'^
til Minnesota. Det største Antal
kom fra Italien,' .ttem^ig^ 230,632
Østerrig sendte- 206,011, Rusland
136,093, Tyskland'40,086,... Sverige
46,080^ Irland 35,310, og England
26,217. Ingen Tal er angivet i
Overslaget for' Norges og Danmarks
Vedkommende. Af Immigranterne "i
var der 185,667 der hverken kunde s
7'

xml | txt