OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, November 06, 1903, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1903-11-06/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

V
r:
*l
I
1
LOST
FOUND
mftamfttfr
Practical Cl'tiriill
Business wWllUUl
52b Ulobe Bldg., St. Paul
'ereri grundig Skole national
SerOmmelse: gode Lærere individuel Un-1
dervisning de bedste Kursns i Er gelsk og
I Handelsfag. Lad os hjælpe Dem til Frem-1
gane Dag og Aftenskole hele Anret.
KATALOU FRIT.
FRIT
Til alle svag« og sygelige Mennesker.
Det bortgives frit, som Avertissement, fra den store
Mester-Specialist ved Heidelderq Medicinske Institut i
Et. Paul, til alle som behover det store Helbredelse?
middel Elektricitet. 9?crmi denne Avis. Skriv ibnfl
og adresser Department
6:*
Rulle Skraa
danske
Tobak
Ver Salg & alle Butikør eller di«
relcte fra Fabrikea«
»€€€€€€€g€€€€fe€€^€€€€€€€€g
Subskriber paa
NORDEN
det største, rigest illustrerede og smuk
keste danske Maanedshlad i Verden
Det er hvad de ledende skandinavi
ske Blade i Amerika og Moderlandet
har skrevet om
tt
NORDEN".
Det siger Jacob Riis, vor berømte
Landsmand.
Det skriver Zakarias Nielsen, Sophus
Bauditz, Valdemar Rørdam og alle Mo
derlandets mest afholdte Forfattere.
Det siger alle de mange tusinde dan
ske Micnd og Kvinder, som allerede
har subskriberet paa "NOR'JEN".
Og dog hoster "N_)IiDHN" kim:
56 Jimt,
Send os en halv Dollar i Frimærker
eller Money Order nu, og De faar det
største og bedste illustrerede danske
Maanedsblad i et helt Aar.
udkommer i Midten af December og
bliver en Pragtudgave, 36 Sider, med
over 60 prægtige Illustrationer fra
Danmark og Amerika samt Bidrag fra
de bedste Forfattere paa begge Sider
af Atlanten.
Et hvilket som helst Forlag, der ud
giver Julehefter, vilde forlange en Dol
lar eller mere for et Julenumer som
vort, og dog kan Ikke-Subskribenter
kjøbe ''NORDEN"S Jtdenumer for 25
Cents. Til alle, som subskriberer nu,
sende vi
,,NORDEN"S
200,000
Julenumer frit
med "NORDEN" for et helt Aar.
Subskriber selv og faa Deres Venner
og Veninder til at sende os den halve
Dollar, som '"NORDEN" koster for et
Aar og faa vort pragtfulde Julenumer
som fri Julegave.
Agenter ønskes i alle danske Kredse.
Skriv efter Betingelser.
RACINE, WIS.
Acres bedste Land
for Agerbrug, Frugt
.. og Græsland I Staten
California er tilsalgs for fra $5.00 pr.
Acre og opover, stødende op til den
berømte Lompoc Valley i Santa Bar
bara County. For nærmere Underret
ninger tilskriver man Sec. Lompoc Val-
Produktions Omkostningerne
har altid været af -mindre Be
tydning. De allerbedste ^Be
standdele for Tilvirkning af
s
Blatz Beer har altid været Re^
gelen. Sagkyndige Dommere^
I Byg og Humle er beskjæftl
get Maaneder 1 Forvejen med
Besigtigelser og Indkjeb, og_
kun den bedste af Moder Jords
Afgrøde tageti.
Altid detsamme gode gaimU Blat^.
Blatz Mslt-Vlvine (Non^lntox) Tojilc
St. JSauI.
A. C. Tychsen,
Lokalredaktor.
Forretningsføreren trcrffes daglig
paa Bladets Kontor, 46 Union
Block, mellem 12—1 og 5—6.
Den danske Malermester Rasmus
Rasmussen holdt sidste Lørdag Bryl
lup med Miss Henriette Nielsen. Bi
olsen forrettedes af Pastor Tychsen.
Den danffe Columbia Furniture
forretning paa South Wabasha Sr.
har faaet Kontrakt paa Leveringen
af Møbler til Vasa Hall paa East
Seventh St.
Hans Deland, den norfle Forfat
fcv, optræder iaften, Fredag, i Odeon
Hall/Randenbusch Building, 6. og
St. Peter Sts. og fortceller norfle
Skråner og Historier.
To farlige Personer, Frank Lati
mer o P. Burns, der eftersøgtes som
Frrøtorc af et Frimcerkeiyveri fra
Superior Posthus, Meb sidste Fredag
nappet paa en Selby Sporvogn af
seks Politibetjente. Gavtyvene be
fandtes at inære velbsvcebnede, men
fik ikke Tid til at gjøre Brug af deres
Vaabeu.
Præster og Arbejderne. De' ^er
værende Arbejderorganisationer har
givet deres Samtykke til, at en Præst
af fyrer* af de større Samfund kunne
optages i Foreningen med Ret til
alle Privilegier undtagen Stemme
ret. Som Følge heraf vil herefter
Præsterne kunne faa gavnlige. Op
lysninger direkte fret Arbejderne selv
iftedetfor i fowrængt Tilstand
Arbejdsgiverne.
Selvmord blev sidste. Lørdag be
ganet af Frank Kindle, anfaf fom Te
legrafist ved Greath Northern Jern
banen. Selvmordet var 'grundigt
planlagt. Den Afdøde aabnede
Gashanen i sit Værvlse og flugte to
Flasker Carbolsyre. Kindle efterlod
et Breia til en John Hoescher i Mell
rose, hvori han beder ham drage Om
sorg for hans Moder. Sygelighed
angives som Grund for den fortviv
lede Handling.
Den herværynde Repræsentant for
Whiskeytrusten, James W. Johnson,
blev forleden arresteret under Ankla
ge af Howard Cardeza, et Medlem
af Trustens Bestyrelse, for at han
har forbrugt $20,000 af Kompag
niets Penge. Den Anklagede paa
staar' at være uskyldig og siger, at
hele Misforstaaelsen kommer af, al
Trusten giver Kjøbere en stor Rabat,
der dog holdes hemmelig, da det er
imod Loven, og 'opfører i Bøgerne
Varer* solgt til den sædvanlige Pris.
Et Par af Byens prominente Bor
gere, nemlig Capt. Peter Berkey og
G. W..Reese, vae ude for et alvorligt
Uheld her om Dagen, der let kunde
have »faaet skjæbnesvangre Følger.
Idet de kom kjørende ned ad Fourth
St. mod St. Peter St. og ffulde
kjøre ud af Sporvognssporet, bræk
kede Begge Baghjul. Hestene løb
løbfl, og de to Herrer slyngedes mod
Brostenene. De flap dog begge med
mer eller mindre aworlige Skram
mer.
En af Byens. Forretningsmænd,
Casper Ernst, blev sidste Uge pludse
ligt arresteret under Anklage af en
katholsk Præst fra Chippewa Falls
for at have til eget Brug forbrugt
$200, som Præsten havde betroet ham
til Real Estate Forretning, samt for
falsk Underskrift af Præstens Navn.
Casper Ernst er en meget prominent
Forretningsmand og Ejer af den
store Ernst Building, 5. og Wabasha
Si's., samt andre Bygninger, og
Sagen har vakt megen Opsigt.
Ogsaa denne Gang kan vi melde
om et dansk Surpriseparty, som for
nylig faUdt Sted. Mr. *o:g Mrs.
Martin Jensen, 889 Agate St., over
rumpledes fornylig en Stften i deres
Hjem af henved 30 af deres Venner
^Golgatha Kir^rs. KvindeforeMng
samt det danske Søstersamfund. Et
Parlorbord og 4 Stole efterlodes
som et synligt Tegn paa deves Ven
ners Sindelag. Fomilien Jensen kom
fret Danmark for let Par Aar siden
og mødte straks. megen Modgang i
Form af Sygdom.
NJ
flere^Mattne«
der kat, helé Familien PaaiMchMj^
talet, men Danskerne viste fig meget
hjælpsomme mod dem, og baade der
for og,for den nylig stedfundne Qver
rafMfe ønske de gjenném „Tidende"
Nu er det Tiden at abonnere paa
S a u i e n e
kun $1.00 om Aaret med Præmie
frit. Room 46, Union Block, Eor.
Esdar & Fourth Sts.
N. P. Christensen korn forleden al
vorlig til Skade ved et Fald fm Vog
nen paa South Wabasha Si. Vog
nen gik over.ham og lemlcestede ham
i den Grad, at hanefter Lcegens Me
ning ikke komme sig. Hans Hjem
er 145 West Winifred St.
Hj^rnestenon til den nye Armory
Building, som opføres paa Hjørnet af
Sixth og Exchange Sts., blev lagt
sidste Søndag Eftermiddag under
Deltagelse af civile og militære Em
bedsmænd. Guvernøren lagde Ste
nen, og Attorney Michael holdt en
Tale.
Der er i den henrundne Uge ble
vet stifter et Prcestekonvent af alle
Byens protestantiske Præster med det
Formaal i Fællesskab at drøfte By
ens moralske Anliggender og optræ
de som en koncentreret Magt for at
faet ordentlige Mænd i Byens Embe
der ofv.
Slyngjet til døde blev sidste Man
dag Moegen Russell L. Whipple, en
Arbejder i Swifts Box Factory i
South St. Paul. Whipples Klæder
fik fat 4 Maskineriet, og han blev
slynget mod Væggen med øjeblikkelig
Død til Følge. Den Afdøde var
Snedker og havde arbejdet i South
St. Paul i 10 Aar. Han efterlader
sig Hustru og 9 Børn.
Ew brændende AntomMl, tilhø
rende Charles Armstrong i Minnea
polis, famlede forleden en hel Skare
Mennesker paa Hjørnet af Fifth og
St. Peter St's. Maskinen brænd«
fret I te flere Blocks uden at de Kjørende
havde lagt Mærke dertil. Da Brand
væsenet endelig kom tilstede og fik
Ilden slukket, var Maskinen omtrent
totalt Vrag.
Albert Hoefer, 795 East Fourth
St., kom alvorlig til Skade forleden
Eftermiddag ved at falde ned fro
en Bjælke paa Arcade St. Broen.
Hoefer og en Kamerat sprang legende
omkring paa Bjælkeværket, det han
tabte Ballancen og fal^t en Afstand
af 40 Fod. Hans venstre Ben blev
brækket paa to Steder, og det befryg
tes, at'han har faaet 'indvendige Be
skadigelser.
Iugeuiør Robert Mayer, der førte
et Minneapolis St. Louis Tog ind
til Union Depot sidste Uge og fand
tes'blødende i sin Cab, er senere af
gaaet ved Døden. Det er ikke op
klaret, hvorledes han er kommen til
Skade, men man formoder1, at defer
flet idet Toget er gaaet under en af
Broerne umiddelbart i Byens Nær
hed. Fyrbøderen havde ikke lagt
Mærke til, at Ulykken skete, men syn
tes at Toget gik altfor hurtigt hent
mod Stationen, vg uden at agte pact
Signalerne. Da han forundret her
over vendte sig om imod Ingeniø
ren, fact han denne ligge med knust
Hoved.
En fyrstelig BelMMng modtog en
lille Avisdreng sidste Tirsdag af en
Mand nede i Union Depot som Fin
deløn for $1,500, nemlig'5, siger og
skriver, fem. Cents. Manden opda
gede Tabet, da han skulde til ett kjø
B'e en Billet, og det Angsten stod malet
i hans Ansigt, font en lille Avisdreng
løbsnde 'med en Konvolut, som han
havde set den Fremmede miste paa
Gaden, indeholdende de $1,500.
Manden blev faa lykkelig over igjen
at' Ivære Besiddelse af sin Skar,
at han som sagt gav den ærlige Fin?
der fem Cents. Manden burde ha
ve været sparket ud af Stationen
samt have fit Fotografi ophængt i
Rogues. Gallery.
Næste Uge skal der i Mozart HM
afholdes en Blomstemdstilling, i
Spidsen for hvilken Byens Damer
staar. Af Programmet faar man
dog snarere 'det Indtryk, at det vil
bltøe. en fashionable Tolletudstilling,
idet der mest tales om de Dragter, i
hvilke Damerne skal optråde' de for
fljellige Aftener. Qm Blomster Mer
ikke et Ord. En Men skal være
viK til hver af de større Nationer.
Der flal da ogsaa være en ffandina
vift'Astev, det vil sige for Svenfte
og Noxske.M Okw^Danfterne er der
som sædvanligt ikke Tale. Det kan
'vel ogsaa være det somme dog kunde
vi nok., ønske for. vor egen Tilfreds
Mlelse at- Gwe det konstateret, 1 at
ialfald følgende af,Byens Gartnerier
ejes og drives af-Detnffere:^ Wrist
Hansens, Dale ag Comos LourUzen'
og Wanendale Holm qg
ST. PAUL TIDENDE, FREDAG DEN 6. NOVEMBER 1903.
Et dyrt Naalestik. Mrs. Kate
Gilberg gjorde i April Maaned Stor
vast for Familien Wilbur Tibbet.
Under Arbejdet rev hun en Flænge
i sin venstre Haand Paa en Naal, som
sad ii Tøjet Blodforgiftning slotte
ind, 'øg hun hor været ude af Stand
'til at bruge Haanden siden. I Di
stviktsretten søger hun nu at faa sig
tilkjendt en Erstatning paa $3,500.
N. P. Christiansen, 145 West Win
n-rfred Street, kom Onsdag alvor
ligt til Skade ved en Kjørselsulykke.
Paa South Wabasha .var der i Ncer
heden af Chicago Ave. en Opfjøjning
i Brolægningen, og idet hans Vogn
stødte pact denne,slyngedes Christian
sen ud af Vognen hen paa Hestene,
og Hjulene gik over ham. Han fik
et Brud paa den venstre Lunge iog
blev stærkt forflaaet.
To Negre var sidste Fredag Aften
kommen i Totterne paa hverandre i
92 E. 9th Si. Et Par Fruentim
mer gav sig til at hyle „Mord" af
alle Kræfter, og Opdagelfesbetjent
Fraser ilte til for at stille de Kæm
pende ad. Under dette Forsøg bed
en af Negrene ham en Finger næsten
af. De to Kamphaner blev arreste
rede, og Betjenten fik sin Finger for
bunden, men nærer en ikke ugrundet
Frygt for Blodforgiftning.
Dem brænder ikke, som hænges stal.
Der vedtoges ifjor Vinter en Lov,
font byder, at alle treetages Huse flal
bære forsynede med Fireescape Ropes.
Dette er Grunden til, at de større
Forretningshuse siden er bleven over
læsset med utallige Reklamer for
Patent Fireefcapes. Forleden flul
de man prøve en faadan fret anden
Etage i Capitolbygningen. Da
Manden kom halvvejs ned, blev Hem
hængende og kunde ingen Vej kom
me. Dette Apparat vil ikke blwe
anskaffet.
Gudstjenester i St. Paul.
—7y2.
i
Gudstjeneste hver Søndag For
middag Kl. 10)4. Søndagsflole
Kl. 12.10. Ungdomsmøde KL
6£. Aftentjeneste Kl. 1^4. Op
byggelsesmøde Onsdag Aften Kl.
8. Andreas Tychsen, Præst,
914 Rondo St.
Præsten træffes Kirkens Stude
reværelse hver Formiddag fra Kl.
10—12 og hver Aften fra Kl. 6^2
Dansk evang.-luth. St. Stephans
Kirke, Hjørnet af Orleans og Ste
vens Street. Gudstjeneste hver
Søndag Formiddag Kl. 11. 'Søn
dogsskole Kl. 9. I. N. Andersen,
Præst. Bopæl: 113 King St.
Bor frelsers Norsk Lutherske Me
nighed. Gudstjeneste hver Søn
dag Form. Kl. 10.30 og Aften Kl.
7.30 i Kapellet paa Dale St., nær
Sherburne Ave. Søndogsftole
Kl. 12—1. Alle Skandinaver
hjærtelig velkomne. Rev. P. O.
Laurhammer, 482 Sherburne
Ave.
Emanuels Norsk Lutherske Menighed
(Hauges Synode) holder Gudstje
neste hver Søndag Formiddag Kl.
10)4 og Søndag Aften Kl. iy2 i
Kirken paa Hjørnet af Canada og
14. Streets. Søndogsftole fro
Kl. 12 til 1. Pastor Chr. O. Bro.
hang, 298 Williams St. Alle er
velkomne til Gudstjenesterne og
Søndagsftolen.
Trefoldigheds norfle av. luth. Meniz
hed af Den Forenede Kirke, Guds^
tjeneste Søndag Formiddag Kl.
10)i og Aften Kl. IV2. Søndogs
ftole Kl. 12 til 1 i Lokalet paa
Hjørnet af Sherbuvn St. og Far
rington Avenue.
M. Sæterlie, Præst, 407 Charles
Synodens norsk eb. luth. Menighed,
Hj. af Canada og 13. Sis., holder
Gudstjeneste hver Søndagi Form.
m.
'i0y2
og Aften Kl,
s
7*/2.
Søn.
doigsftoilen møder M. 9 Form.
^5 Kapellet paa Hjørnet af Reoney
og Earl Sts., er der Søndogsftole
^hver Søndag Eftermiddag Kl. 3
"og Gudstjeneste Kl. V/2 Aften.
I Kapeller paa Hjørnet af St. Al
bans og Sherburne Sts., er der
Søndagsftole hver Søn^tg .Efter
m'iddag Kl 3 og Gudstjeneste Kl.
iy2 Afken Thomas Nilsson, Pa
stor, Eor. Fuller Marion StS,
Street--
Farmere før og
S
"J
7
'j 4-.:T
De, der har drevck Farming i 30
a 40 Aar, ved at store Forandrmger
har fundet Sted.'" "Agerbruiget rr
ældste, af allec5wnster og har vce-'
ret drevet i maKge Ltsinde'Aar
li^e siden en eller ^ttden Hulebeboer
Vej end stole paa, at Naturen uden
Hjælp vilde gjøre det. Men det er
sandr^af større Fremskridt er gjorte
under endnu levende Mænds Leve
tid end i de mange svundne Aar
hundreder (om ligger bag os. Del
sidste Aarhundrede kan vi takke for
'ikke alene faktift celle blotte Farm
maskiner, undtagen Ploven, Leen og
Spades men alle vore forbedrede
Kreaturracer, og de moderne Trans
portmidler der har fat alle Lande i
nærmere Berøring med hveandre end
Couniierne Ivar det før i Tiden.
Men ikke i nogen Retning er der
sket en faa stor Forandring som i
Farmerens Forhold til den •alment
Handel og Industri. For ,50 Aar
siden var her i Landet hver eneste
Farm uafhængig af Udenverdenen
Det Brød, Farmerfam'ilten spist?,
kom fra Korn avlet paa Farmen og
malet til Mel paa en nærliggende
Mølle Kjødet kom fra Kreaturer op.
drætiede paa Farmen og flagteoe
der Spinderokken stod^i Køkkenet
ved dens Hjælp og den beflægtede
Væverstol blev Ulden af Faoret, der
endnu brægede paa Marken, vævet
til Klæder for Farmeven og hans
Familie, deres Skotøj kom fret Læ
der, garlbet i Hjemmet, og Familie
faderen var ofte Skomageren. Vi
kjender én Former i en af de vestlige
Stater, skriver „Wisc. Former", som
praler af, at her i Vesten har hans
Faders Fam'ilie før Borgerkrigen
aldrig havt over $10 i kontante Pett»
om Aaret, og at den eneste Nød
vendighedsortikel der kjøbtes foruden
nogle faa Nipsfoger vor Salt. Un
der faadanne Omstændigheder var
Farmeren det mest uafhængige Men-
nefte i Landet. For ham havde «en
kommerciel Panik ingen Rædsel det
eneste han havde at frygte vor ai
Naturen nægtede at yde ham sin Tri
but.
Men heri er der fleet en stor For
andring i vor Tid. Om mange
Formere, Hfær de i Vesten, kan dei
sizes, at de sælger alt de producerer
og kjøber alt som de konsumerer.
De er afhængige af fremmede og in
denlandske Varer, og deres financi
elle Velbefindende er paa det nøjeste
forbundet -med de andre Klassers.
Hvis Forretningsverdenen arbejder
under et Tryk og Fovrikerne indstil
ler sin Virksomhed føler de det straks
i Form af lavere Priser for deres
Produkter. Hvad der sker i de fjer
neste Afkroge af Verden, selv paa af
sides liggende Øer, er af stor Inter
esse.for den amerikanfte Former, thi
han er frivillig nedsteget fra sit høje.
uafhængige Stade og staar nu paa
det gjensidige Afhængigheds Niveau.
Der er udentvivl swr økonomift
Fordel forbundet med, at en Mand
indftrænker sig itil at gjøre een Ting,
og fælger denne for at kunne kjøbe
alle de cindre Ting han trænger til.
TO Farme ligger Side om Side den
ene er fortrinsvis flikket til Hvedeavl
og den anden til Majsavl Udbyttet
er større hvis den ene kun faar Hvede
og den anden Majs, end om hver saa
ede den ene Halvdel med Hvede og
den anden Halvdel med Majs. Vi
kan ikke benægte denne Naturens
Ordning, men paa den anden Side er
der ikke faa faa gamle Vismænd paa
Forme font frygter for at man er
otiet for vidt i den Henseende vg
som mener, støttet poo tnangøaarige
Iagttagelser, at den Former, der
gjør sig saa uafhæng'ig som mulig,
dog tilslut har den største Pengesum
i Banken. Dyrkning af een, eller
faa Afgrøder paa en Fanm fører
sædvanlig itil Ørkesløshed under en
større Del af Aaret, men dyrkes' flere
er der lønnende Arbejde hele Aaret
'igjennem. Og dertil kommer, at
skulde man sætte alt paa eet Kort ved
kun .at avle een Afgrøde kunde dét
hænde, at denne totalt mislykkedes,
saa man intet Vederlag, fik for sit
Arbejde, men var der flere Afgirøder
var'Risikoen ikke faa stor. Det bed
ste er ikke at gaa til yderlighed i no
get og ftjønt det
!i$ke
kunde folde
os ind at ønske gamle Tiders Ar.
bejd^methoder tilbage. Kvinderne vil
de sikkert betakke sig derfor —.de
Gamle ville endmt mindes Spinde
rokken —saa bør vi dog ikke, undta
gen mulig i meget sjeldne Tilfælde,
gaa til den modsatte Pderligihed cg
»gjøre vs afhængige af en eneste As
grøde. Man maa ihufte poo, at
ftjønt Farmen er en Fabr'ib som
producevsr Korn og Kreaturer,, saa
er den ogsaa et Hjem, og denne Duo
lisme ityder paet( at Behandlingen
moa være forftjellig.
Halv Pris $2.00 via
Chicago Great Western Banen.
Til Punkter i Arizona, Arkansas,
Colorado, Indian Territory, Kansas,
Louisiana, Missouri,' .New Mexico.
Oklahoma, Texas.
v-
Billetter for
Salg 6/ og 20. Oktober og 3. og 17.
November. Om noermere' Oplysnip?
"ger henvenber man sig til
03
P.
En sjælden Anlednlftft-
Farm-Maskineri,
Vi
sT.^yk"
WM. J. NELSON,
DR. PETER'S KURIKO,
SWANSONS "5" DROPS,
KJØBENHA
VN,
STOCKHOLM,
NORRKiiPING,
JONKOVINO,
S A I N A U
1
5-
$239,548.90
AL60T ANOERSONi FOTO-ATcLIER
Artistisk udførte Fotografier. Brystbilleder eller hel Figur. Større Grup
per—Familie, Bryllups ellei Selskabs —fotograferes til yderst lave Priser.
dST" Kunder fra Landet kan i ridsende Fotografier for at faa dem forstørret."^*
MINNEHAHA SPRAT,
FORNI'S ALPEN KRAUTER.
e^-agent for alle skandinaviske AVISER.^
SNUS
LEJE-BIBLIOTHEK:
E N Y
og nok at spare i det gyldne Vesten for alle
som ønsker at blive uafhængige. Der er et
Hjem for Dem enten frit Land eller bil
ligt Land langs
1 Nord Dakota, Montana og Washington
er der Tusinder Acres, som venter paa Set
tiere. Skriv idag og vælg mellem følgende
Pamfletter, som vil give Dem fuldstændig
Underretning: Nord Dakota Bulletin, Mon
tana Bulletin, Washington Bulletin. Send
2 Cents Frimærke for hver.
Billige Kolonisttakster fra 15de Septbr. til 30te Novbr.
$20.00
$22.50
$25.00
l-LANDS-i®———s
V
Schollert,
1
Stater, paa næsten de samme letté Vllkiår, som ved Leje. Vi lertanger ktatiat kue Pferdé
delen, og tillader Resten at bUre betalt —tsa paa "crop p^rmants" aHaryaa 10 Aars A1be
ttilng, med 6 Proeerf Rente. VI «i«r «R Laod, som vi tlbyder tor Salg. eg sartger Intet
I.nii 1 Komission, 'ved at handle med oe sparer »WIi^h KJøberee Agseteraes KaerisA
slon og Profit. VI har nogle fins "tapmtd Stock-Ranches", som vi vH sælge msdAesnt
ning og
i.
Ja-T Jr Jjf.

hvis saa ønskes. Vare "Titles*.*ar I Orden, ag vi giver fnldt skjsJe.
Vort etmeget omhyggeligt edvelgt. VItltoagebetakr KJøberes JernbaneblOet, eg sik
rer lave Transportloaspriser. jFor Liste, Kart og tuermere OyljNinlnger adresser:
i
'-'M
$239,548.90
N
e
& l.o I
'Mi

Hie secret of brewing Uie
Best Beer
Supplied by agents everywhere, or
THEO. HAMM BREWING CO
St. Paul, Minn.
Heidelberg Medical Institute, St. Paul, Minn.
Racine Twist Tobacco Co*
448 Main Str., RAQINE, WIS.
N 0 E N S U E N U E
NORDEN PUBLISHING CO.
Chamber of Commerce,'Lompoc, Cål,
MILWAUKEE
ViLBiiti BtøwugCa, Milwaukee
R. N). ZTtartboe,
Manager.
Den danft-norffe Golgatha Kirke,
196
Thomas St.^, nær Como Ave.
RESOURCES
Loans and Discounts,
Bonds and Stocks,
Banking House Fix. & Fur.,
Other Real Estate,
Due from Banks and Cash,
Other Assets,
STATE BANK OF ST. PADL
Cor. Wabasha St. and University Ave.
ST. PAUL, MINN.
STATE, COUNTY AND CITY DEPOSITORY
$114,446.53 ..: Capital,
67,924.96
1,518.88
8,186.38
46,821.72
651.03
397 EAST SEVENTH ST. ST. PAUL, MINN.
øgars, tobacco 5 Confectionery.
To Great Falls, Montana I
To Kalispell, Montana s .'
Spokane, Washington .• I
Wenatchec, Washington ..
Everett and Seattle, Washington-, and all North I
Pacific Coast Point« ...
Address .any agent of the Great Northern Ry., or
A A S S I W I N E Y
General Immigration Agent
220 S. Clark St., Chicago, lit.
LIABILITIES
Surplus,
Undivided Profits, net
Bills Payable,
Deposits,
•x OFFICERS AND DIRECTORS
M. RYAN, President.:' GEORGE MICHEL, Vice President
HENRY G. HAAS PETER SCHOLLERT
JOSEPH MATZ ROBERT B. BURNS
E. M. POPE, Cashier J. L. HAAS, Asst. Cashier.,
229—231 East 7th St, St. Paul, Minn-
GØTEBORG,
KARLSHAMN,
BLANDING,
Gammellands Black Twist.
Great Northern Railway
Gen'l Pass, and Ticket Agent
SAINT PAUL, MINN,
n the Red River Valley
and Morton County
North Dakota.
$ D. M. Stewart
$ 402-3-5 Bidicot BuUding, ST. PAUL, MINN. 9
Wall Paper and Tinting. Interior Decorating.
House dc Sig-an.
496 St. Peter Street., Cor. 9th Street, ...
Telephone:
M,»a95. ST. PAUL, MlNN.
Blew I del tmarture Ikrdwtt«.-
NORTHWESTERN LAND COMPANIES,
MINNESOTA.
25,000.00«
10.000.0fr
3,301.35
15,000.00
186,247.57

xml | txt