OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, December 11, 1903, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1903-12-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

SHZ
...
V S'
j*
,W
%v
1.
s
NO* si.
58 Oregmn. Et Selskab bestoraen
de af fem Danske fra Ringsted i
Emmet Connty, Iowa,, Peter Riis,
Jens Nørregaard Petersen, John Pe
'tersen WtfT Chris Christensen cg A.
Jensen, er ifølge „D. D. P." rejst til
Oregon fer at bosrette sig. 'Flere
'Danfle ft-a den Del af Iowa vil føl
ge efter i en nær Hremtid.
Daneb»d Højskole, Tyler, Minn.,
hvis Fortander er Dastor TH, Knud
fen, og som iaar hOr saaet en meget
betydelig Udvidelse, aabnede fin Vin
tertermin Tirsdag Pidste Uge. „Ty
ler Journal" meddeler, at Skolen al
leréde nu har ftra Mange ©feber som
den kan rumme, vg flere hor meldt
sig til Optagelse ^senere.
Ten banffe Menighed i Bmt Fran
cisco, der i Sommer stiftedes af Pa
stor P. L. C. Hansen, arbejder ivrigt
for at 'famle Midler til Opførelse af
sin egen Kirkebygning. EiiM Mid
ler er allerede indkommet, og for at
forøge "Fondet afholdt Memghedens
Kvindeforening i ~de første dage af
denne Maaned en tre Dages Basar i
en af Byens store Halls, der "ventedes
at ville give et godt Udbytte.
Et dansk Missionshus og Skole
opføres -.af den teste Immanuels
Menighed i Eastonved Oleander. En
dansk Bygmester i Oxnard, Cal., A.
'Enk^bølle, har paataget sig Dpsørel
fen af Missions- vg Skolehuset, paa
'hvilket Arbejdet tttéd det fttrste vil
iblive paabegyndt.
I Forbindelse med dette meddeler
„Bien" følgende: 'Det er tirst ikke
'hver Dag, det ffer, at en Mholst
Præst sender en luthersk Menighed
og Præst Lykønskning i Anledning af
Menighedens Fremgang. Men Pa
ftor Andreafen ved Immanuels Me
ttighed modtog- forleden Dag et Brev
fra den katholske (engckfle) Præst i
Fresno, Fader Freund, hvori tone
Fnfler de danske Lutheranere Lykke og
Fremgang i Arbejdet med Skolehu
set.
D«mft KapitA til Amerika. Dan
ske Blade meddeler, at der i denne
Tid er en Udsending for et interna
tionalt Selskab, „Det belM.ameri.
kcmfle Selskab for Udvinding af Pe.
troleum i Wyomings, i København
for at faa danfl Kapital interesseret
i de store Petroleumslejer, der skal
bære opdaget Wyoming. Det ej
en Paris bosiddende dansk Baron
Haxthansen, der har paataget sig paa
Selskabets Vegne at indfange danst
Zdapital til Foretagendet, og han
staar nu i Underhandling« med en?
bel kjøbenhavnffe Kapitalister. Sel
ffabet siges at eje 40,000 Acres Olie-
Capitol
Blandt Landsmænd i flmerlka.
ffMmcsnK SWbanefl tiKHeaw Kiidtt.)
Hr. E. L. Menzstzoel, tidligere Re
Stoftør af „Nye Nonmanden" og
„Republikaneren", har begyndt Ud
givelsen af et nyt sociolistiff Ugeblad
«Gaa paa", i Girard, Kansas,
Skandinaverne i Canada. Fra Se
gjermgens Land-Depari-emeni i To
ronto, flrtves, at en Mængde fEan
dmavifle Nybyggere har optaget frit
Land i Ny Ontario i det forløbne
Aar.
„De Dimskes 'Sej" er Navnet
Paa en dansk „Revh", der Wev opført
i San Frcmcisco Tftenen fyr Thanks
givingsdagen. Den er skrevet af Hr.
ARchael Salomon, og den omtales azf
„Bien" font særdeles vel skreven msd
Wpetkige Sange og gode Vittigheder.
Sammenspillet stod lanZt over, hveid
znan Ldligere Har set, og Salen var
fuld af Tilskuere henved 1,000 Msn
nefler havde indfundet ffig.
land og er kapitaliseret med 40—50
Million« groncS. Baronen fottel-Wfe "teb Seif EriksoNs Togt.^
ler sine Forbindelser i Danmark, at
det projekterede Foretagende flet ikke
kommer i Konflikt med Rockefellers
Olieeinteresser. Mærkeligt ser det
for øvrigt ud, at det fluide være nød
vendigt at ty.til Danmark for Kapi
tal til et Foretagende her i Landet,
der ser saa lovende ud font Baronen
Norfl Skole brandt. Jewell
Lutheran College i Jewell, Ja., er
nedbrændt. Aarsagen til Brandens
Opkomst kjendes ikke. Bygningen,
der værdsattes til $22,000, nedbrænd
te fuldstændig. Den var assureret
for $12,000. Desværre kostede
Branden to Menneskeliv. Flere af
Eleverne flap med Ntfd og næppe
uskadte ud af den brændende Byg
nwg.
Danskfødt Underofficer forulykket.
Paa en Regjenngs-Bugserdamper,
der forleden ankom til Vallijo, Cai.,
ffra San Francisco, skulde en af de
ombord ansatte Mænd, Danskeren M.
Hansen, passeve forbi en anden Mand
i en af de snevre Gange i Skibet. Han
lænede sig mod en Dør, der fører til
Maskinrummet men pludselig sprang
Døren op, 'og Hansen styrtede med i
Maskinrummer og brækkede Halsen
Døden indtraadte paa Stedet. Han
sen havde i mange Aar værd ansat
font Underofficer i Marinens Tje
neste.
Sdvlidborg Kassereren. Danske
Blade 'bringer Meddelelser tim Sa
gen mod Kasserer Julius Jørgensen,
tidligere hos Jernstøber Lange & Co.
i Svendborg. Som det vil erindres
blev han paagrebet i San Fr.cisco og
udleveret til de danske Myndigheder.
Sagen mod ham $r snart endr. For
hørene er sluttede, vg Akterne vil gaa
til 'Amtet. Det ex under "Forhørene
oplyst, al Jørgensen har 'besveget sit
Firma for godt 35 000 Kr. Af disse
Penge henstaar imidlertid 1 2 ameri
kanske Banker 6x$00 DriEars, som
sikkert i en nær Fremtid vi Hibe ud
betalt de am-erifanste Autoriteter fil
Oversendelse l,*5t)0 a 18,000 Dol
lars' paastaar Arrestanten haard
makket at være Bleven bestjaalen for
^Amerika, medens Restene forbrugt
paa Rejsen nl Amerika og -under Op
Holdet der, hvtfd jo kan 'kyde meget
sandsynligt. Firmaet flipper saale
ides antagelig *méd et TcK paa ca.
1'0,000 Kr., €t Bel?Sb, der omtrent Hil
svare til den Sum, Sagsomkostnin
(øerne, herunder Arrestantens Anhol
delse i Amartka, "Transport m. m.,
vil andrage, og af dette Beløb, der
bliver at udrede som Delirckventom
Hostninger, fierar Svendborg Komune
«n Broderpart at betale.
„Nordmands Klippen". Som
Svar paa Forespørgsel om hvor den
Mippe ligger, Paa hvilken Leif Erik
son tages for ca. 1000 Aar siden at
Have ridset fine Runer, oplyser
.„Mordlyset":
„Nordmands. Klippen" findes paa
Mhode Island, den ligger paa Ejen
'dommen Hopeworth ved Mount
Hope.
Denne Ejendom tilhører, eller til
hørte idetmindste for nogle Aar fiden
Dr. Wm. C. Eanfield, og han er
fuldt overbevist om, at de sære Mær
ker, der findes 'paa „Nordmands
Klippen", er en Inskription, og at
denne skyldes Leif Erikfon eller de
Nordmænd, der fulgte med Ham fil
Amerika.
Klippen bestaar af -en haard, fin
kornet, blaagraa Sten, 10 Fcck lang,
6 Fvd ibred og 2)H F»d tyk. Bed
Højvande afgiver den en god Lan
dingsplads og vH Lavvande en Be
hagelig Hvileplkds for Spadserende.
Den formodede Ji^kriptiott indtager
kun en lille Del af Stenens Overfla
de, men Resten er vel fyldt op met)
Navne af Besøgende, bet har faaet
Lyst til at have dexeS Forbogstaver
paa samme Mindetavle som de norske
Vikinger. Der er dem, der rneitér,
at Inskriptionen stammer fra India
nerne i de sidste 150 Aar har den
dog næsten altid været sat i Forbin-
1 sJ8Ster
-—"I Bengalen døde forrige Aar
38,000 Mennesker af Pest og 346,
000 af 5i»lera
Doktoren: „Hr. Professor, i
dette Sjeblik er der kommen en lille
Søn."
Professoren (distræt): "„Aa, bed
han! vente ude i Entréen."
wA ?"«WHHS?W sWfij
Dannes Dsksteinn
Islands islandske Minister.
Som før omtalt har Island faaet
en ny Forfatning med sin egen Mi
nister, der boer i Reykjavik tidligere
var Ministeriet for Island knyttet
sammen med et af de andre Ministe
rier med Hovedkvarter i Kjøbenhavn,
og i mange Tilfælde vidste dsn, der
beklædte Embedet, ikke mere om Is
land end om Kina. Dette var gan
ske naturligt en stadig Kilde til Util
fredshed blandt Islænderne, og da
„Systemfliftet" kom, var en Forfat
ningsforandring for Island en af de
første Opgaver,Ministeriet tog sig paa
at løse.
Saa har da nu Island faaet sin
egen Minister, og Islænderne er saa
meget, mere tilfreds med dette, som
det er en af deres egne, der kommer
til at beklæde Posten først, nemlig
Byfoged i Jfafjord Hannes Haf
steinn,' en af de dygtigste Mvend paa
Øen. Han har forrige Maaned væ
ret i Kjøbenhavn for at forhandle
med Regjeringen inden han overtog
Embedet, og, ved hams Afrejse til
Island den 14. November skriver
Georg Brandes i Politiken":
Naar Hannes Hasstewn idag rej
fer Mage til Jfafjord, er det som
nyudnævnt Minister for Island.
Undtagelsesvis: den rette Mand
pan den rette Plads. For første
Gang er en Jslæn&irg Islands Mi-i
nister. Endelig er det opnaaet, fomj:
paa den "fjærrte, store 0 har været at-!
traaet i halvhundred Aar. Der er!
da ral Atiltidmng til at ønske JAnnd
til °Lykke og Danmark til Lykke.
Hannes Haf steinn er født T861.
Hans Fader var Amtmand paa ^s
Irrad. I860 kom han ned ti£ Kftibctt
havn for ^er at studere og Nev'her
fcB Aar. Siden bar han kum 'været i
Danmark paa Beh^g. Mm ingen,,
der font i Berøring med ham, da
han endrm var Migling, fycrr i Mel
lemtiden-glemt ham. Han var'smuk
og statKrg, forbeholden og velopdra
gen, en mug Mænd med skarp For
stand og'varme Mlelser. Der Mk al
lerede Ha Ry af 'de SSers, hcm skrev.
En af hans nære Venner var den un
ge Mediciner, Bertel Thorleifs son,
der vandt alle fjærter, men nogle
Aar "derefter tog "sig af Dage i Mis
mod. Nogen Tid havde han sin un
ge, dejlige Søster hos sig, der som
Følge af "sit Ophold i Kjøbenhavn
blev reven bort af Brystsyge. Han
var den'Gang en iaf Førerne Hor det
unge, litereere 'Island. Da han ud
gav sine Digte, 'Wev han snart be
tragtet som den ypperste Krast Mandt
Islands Mste KM af lyriske Dig
tere.
Hem havde studeret Jus og blev
først i nogle Aar Sekretær hos
LandZhøvLingen i Reykjavik, fenere
indtil ttu Byfoged 1 Jfafjord paa
Nordkysten. ^Han 'lagde Poesien paa
Hylden og poKsede sin Administra
tion. Som Byfoged Hlev han meget
omtalt for nogle Aar siden, da Han
gik ud med en lille Baad for at -an
holde en e-ngelsk Trawler under svmsk
Kaptejn, og denne saa brutalt fatte
sig til Modoærge, at Han væltede
Baaden, hvorved to Mand af Hoff
steinns Følge kom af Dage og han
selv blev stedt i Livsfare.
Som ivrig Politiker søgte og fik!
han Balg til Altinget og kæmpede
der for Qpnaaelsen af den nu ved-!
tagne Forfatning. Han blev vel én
Gang ikke gjenvalgt, men fortsatte
sin politiske Agitation og var for to
Aar siden i Danmark med en Ådres
fe fra sine politiske Meningsfæller,
der henvendte sig til Venstreministe
riet med Anmodning om, at Islands
indfødte Minister skulde opholde sig i
Reykjavik og mundtlig forhandle med
Altinget,. Som Overbringer af
Adressen lærte Hassteinn da alle de
nuværende Ministre at fjende særlig
Hørup gav ham da mange gode Raad
pg nyttige Vink. i|At han maa have
gjort det gunstigste Indtryk, er godt
gjort ved, at Valget til Islands før
ste Minister er faldet paa ham Ju
stitsminister Alberti har gjort alt,
hvad der har staaet i hans Magt,
sot at ordne Forholdene for ham og
med ham.
Det hænder fjældent, at hvad der
T-
v
"l[j
»A 'rV'S
f£'
"v
*r
J,
(Successor to "NlMAW, HDzIiMe^
..
"•v ,.
'WMSMM
-y-' -',-. ''-'V -v.::./ v .'' -k.
J":: V:«::,^
længe er kæWet for af en Befolk
ning,oPnaaesM fredelig Vej og fuldt
ud. Det er W Islands Vedkommen
de i vore Dage flet. Men Kronen
er sat paa VaMet, idtt en Mand med
Hannes HafWnns gode Forstand,
patriotifle Begejstring og Politifle
Takt er sat pia den fremskudte Post
som den første^Jslænding, der gjor
des til Minister. Han er populær
overalt paa Island som Digter, han
har som PoliMer det store Flertal
paa Øen for si|i og han vil kunne Be
vare et FlertaW Altinget. Har der
tidligere værH Misstemning mod
Danmark paa Asland, saa er nu ikke
blot al fornuWg Grund til saadan
Misstemning Msvunden, men en
Mand er sat i Midsen for Øens Sty
re, i hvis SindMer boer den varmeste
Kjærlighed tilHanmark og de Dan
fle. 7.
nqt.
Jalegranen HV3 et t?t net udstyret
Julehefte, der Hør Udgiverne al
Wce. Det naax. ikke op til hvad vi
fa« sendt fra Mmmrrk af den Art,
men ester danskHmerikanfle Forhold
er Opgaven goMIøst:: at give os et
^uleflrift, der særlig passer for os.
Indholdet er da^faa præget af For
holdene herovre, Hg Heftet vil særlig
være en Mfontmen Gjcest hos de
Unge. Det indeholder Bidrag fra
vore bsdste Mribenter herovre,
blandt andre af ofbøde Pastor Etik
fett i Chicago. Illustrationerne er
som Helhed ganffe gode, men
IR
om
savner lidt ^muDilleder til at qpve
AfveksMtss.
Glimt fro ffvulchne Tider. Af Emil
WnN. Hrrgerups Forlag, ^jø-,
benhavn, Ms' $1.20.
Bogen indeWder to Fortællmger,!
cif hviøfe tyen første adsowt er den!
heldigste saavel hvad Indhold fo
Udførelse angactr. Den handler om
en ung, varnrhjærtet Præst, som bli
ver flyttet tid paa den jydske 'Hed^
i et liEe Kald under vanskelige per
sonlige'ForhltU,der tilsidst faar Magh
oder ham og'Urer ham ind i en fEjæt*
Stilling,og som ender med 'hans "Død
ved et 'Ulykkestilfælde. Der 'snoer
sig Rydelig lille KjaMMdshisto-!
rie gjennem denne FortoelTMg. Min
dre he$btg er ten anden, og dog er!
det den, der vC flaffe Bogen de fle
ste Læsere den er nemlig en Skil
dring fra trartffe Osficerskredsse, og
der portrætteres endnu levende Per
soner deri paa ten Maade, som har!
vakt den Wrste Dpsigt i DanMcock.
Mrgens til Eytved. En
FortceWng fra Sønderjylland.
Af Fru Laura ftieler. Hagerups
Forlag, Kjøbenhavn. Pris tjl 30.
Fru Kttfer har t^e senere Aar sscer
lig studeret de søNderjydfle Forhold
det første Resultat tf dette var den
for to Nar Pden udkomne Bog „Mit!
Folk flal være dit Folk", oy „Karm
Jurgens" er en Fortsættelse af den
ne. Om begge Bøg« kan siges deft
samme de er Urevne itd af den var
meste Kjærlighti) til vore betrængte
Landsmænd syd for Kongeaaen, af
Harme over den Behandling de bli
ver tildel af det tyfle EnKedsrnands
flæng, der ubarmhjærtigt træder de
res helligste Følelser under Fødder
og af politifle Hensyn bryder de
Baand der knytter dem til det gamle
Fædreland og det Folk, de tilhører.
Det er en Bog særlig for Sønderjy
der, og vi er sikker paa, at den vil
blive læst af mange af disse. Men
den bør forøvrigt læses af alle Dan
fle, hvem den sønderjydfle Sag lig
ger paa Hjærte.
Udgifterne ved Regjermgens Fø
relse for Aorét der ender 1905 an
flaas af Sekretær Ghaw til $624,
502,146. Af denne Sum
gaar
det
flDob Anionerne.
Vi har tidligere omtalt, at der har
dannet sig en Forening af Arbejds
givere rundt i Landet, der har sat sig
til Formaal at danne en Modvægt
mod Unionerne og den enevældige
Magt, disse søger at tilrive sig paa
Arbejdsmarkedet. Denne Forenings
Eksekutivkomité holdt sidste Uge et
Møde i Dayton, Ohio, hvor der blev
vedtaget en Platform for de Princi
per, som dens Arbejde skal ledes ef
ter. De vigtigste Punkter er føl
gende.
Platformen indledes med en al
mindelig Udtalelse om, at det orga
niserede Arbejde har opstillet faa
danne Krav og benyttet faa ufor
fvarlige Meth oder for Fremme af fi
ne Interesser, at Tiden ttu er kommet
for Anvendelse af øjeblikkelige og
virkningsfulde Forholdsregler til
Gjennemførelse af de Principer, der
ligger til Grund for en fund fri
Konkurrence, sikret i Konstitutionen.
Ved Forlangendet om „closed
Shops" søger Arbejderorganisatio
nerne at omstyrte personlig Frihed
og Ejendomsret, Grundvolden- for
vort Regjeringssystem. For at op
nået dette griber de til ligefrem fy
sisk Vold.
,Derved,'" hedder det cidere i
Platformen, ,,er de industrielle In
tereSfer fladede i de senere Aar paa
en noprettekg Maade. Mange Fir
maer er ruinerede, AtBejdere er
staaet til Krøblinge og Myrdede, og
Familier et blevet braUt i Elendis
hed ved "ddte Tyranni og Vold^
hmidlinger fra Stré^keorganisatio
«rnes Side. AnarCfle Tilswnde
har herflet i M'aaneber't nogle Sta
ter, og txe. LovløshAer, der er be
gaaet i 'Arbejdets HKlige Navn, har
næret saa hyppige, sot den ofjmOige
SamvittiUhed er blevet støvet dervrid.
,,'Dett "Periode tiif Velstand, smn
"fremkom ved den mhindrede Mrk
ming af Tilbud og Wsterspørgsel, Har
'ligeledes lidt under det organiserede!
Arbejdes VoldshMdlinger, saaledes!
at vi nufftaar ovcHvr Udsigt til tryk-!
Mde^Tdder.
.„Vi fralægger cS paa det bestemte-i
fie at være Modstandere as organises
ret ArbHde, naar idette Zedes Par^
lovlige Maader, men vi -er alfiso lu^
ModstaMere a{ det nuværsrwe *Pro^
gram afWoldsomhed, Boyvottmg 0
Mzranni, som Wertallet af QlUani^
sativner'Wlger.
^Vi arbejder deHor hen Wl sen fnar«|
lig Orgmtifationofff dem, der er ind^
for OpreGoldelse nrtf Lov og Orden?
og wore sti InMvtioner, saa st
kan faa i*tt fulde Indflydelse Paa
Nationens Welfætd. Da nogle Or
ganffattoner eksisteMr tilsyneladende
kun for at snodatbHd: Lov og ffuttdj
.SadiS og .paatvinge Lovens Ha«ch
Hæve« deres IndfWelfe, er der in
Hen anden iltfcvej frø dem, der ml|
Bevare taalelZge tilstande i det offen
%e Liv, end -at danne ModorgaMa
fmtter. "Set kun ved Orgmttsatism
at vi tWr ha«cke tit' kærne faa toérag
og følelW Indflydelse paa den of
fertfige tWening og Dffenligh^ens
Ml«d, for at fck ameManske Borge
res Rettigheder kan blive sikret fri og
»afhsmgige Arbejdere, Vjendom be
Uyttes og Govgwningsmagten ikke
tvrngeS til xé danne Sove »efter socia
listiske GrmchsætniWzer.
JSi opfodrer alle lokoSie, Stats
eller naKonale Organisationer, der
samstemmer meA os, til snarest mu
ligt at slutte sig til Trtiz«S Indu
strial Assoriatio«, og til at danne
lokale AfdeKager afNational-Fore
ningen i alle Vyer og Mstrikter, hvor
der ikke aller^e sindes en ^aadan."
Komitéen bemyndiger Orgamsa
tionens Sekretær tit at aabne dens
Bøger og modtage som Medlemmer
alle Foreninger, der øttflCT at slutte
sig til denZWWNWUWWW
imAm
??•••,[ l-fy-y
Fruen: „Der er kommet et
PoDort til dig fra de Nygifte."
Herren: „Hvor er de nu henne."
Fruen: Der staar kun: Vi er i
den syvende Himmel."
Herren: „Hvad for noget Er der
I ogsaa Postkort der?"
mtfl Post eg Celtgraf.
(Nll«v«s»
Den rusfifle Kejser syg. Grub
len og Overanstrængelse over det
østasiattfle SpørgsMaal har havt en
meget fladelig. Indflydelse paa Kejse
rens Helbred, og hans Nervøsitet
har naaet en saadan Grad, at hans
Læger har befalet ham at søge Ro i
Livadia, i der sydlige Rusland.
Merger Sagen vil blive hørt. For.
Staters Højesteret har næqtet at god
fjende Merger Sagførernes Forflag
om at Minnesotas Sag mod North
ern Security Co. fluide afvises.
Retten bestemte, at Sagen vil blive
hørt naar den fastsatte Tid kommer.
Minnesotas assisterende Generalad
vofat repræsenterede Staten, og han
fæmpede haardt mod Modstandernes
Forflag. Sagen vil begynde den
14. December.
Colorado Strejken vedvarer. En
Konference* mellem Guvernør Pea
body og John Mitchell har ikke ført
til noget Resultat. Mitchell erklæ
rede, at Arbejderne vilde Holde ud
til det yderste, og Guvernøren frem
holdt lige saa bestemt, at han vilde
opholde Lov og Orden, og at Trop
perne vilde blive udkaldt ved den før
ste Anledning, dersom de Strejkende
prøvede paa Voldsomheder. Begge
udtalte efter Mødet, at intet praktisk
Resultat Wev opnaaet.
Den tyfle Kejser. De sidste Ef
^retninger fra TysKand meddeler,
at Kejseren er meget bedre, og at in
tet uferudfeet er Indtruffet Syg
domnwns Gang. Kansler Von Bue
low har udtalt ot 'Kejseren befinder
sig efter Omstændighederne vel, og
at man venter snart han vil være
fuWændig helbredet. Fra'Paris
msddeles imidl'srtid, at Kejserens
Tikstand er yderst betænkelig, og at
hw selv er bange for at Sygdommen
skal vise sig at være Hohenzollernes
Arvesygdom. En berømt franfl
Specialist er Bleven kaldt til Berlin
'•for at underage Kejserens Tilstand.
Skovbrande i California. Skov
Grande har raset i de sidste Dage i
California i Nærheden af San Ber
Ttardtno og San Monica. Det an
Paas, at JEhren har brændt Rub og
Stub paa en.'30,000 Acres, men da
'Landet her "for største Delen er dæk
fet af Buske Vg Smaatræer, menes
Skaden ikke mt være saa stor, font
-ellers vilde Have været Tilfældet. En
Mængde 'BKoelfeshufe er imidlertid
gaaet med, og Tabet paa disse an
sflaaes til $130,000. Mange Kreatu
rer vil have vanfleligt ved at finde
Føden i de af Ilden hjemsøgte Di
iftrifter.
Paa Flugt fox SEgteskab. Ifølge
Ordre udstedt af Komissionen
Jones, Chef for Indianer Bureauet i
Jndenrigsdepartementet, flal alle
forstanderne ved Indianer Sfolerne
'være gifte Mættd. T. I. W. Ha
,3aiSd, FoMander for Skolen i Can
non Ball, S. D., der er Ungkarl,
ihatfte i Henhold itil denne Ordre
faaet BefoWng til nt gifte sig eller
fratvede sit Embede. Ester at have
havt Sagen tttider Overvejelse i no
gen Did, har Han fetifct Mr. Jones en
Wrivcilfe, hvori han -udtaler, at han
heStere vil rejfe til Phxlippinerne end
gifte fig. Hans Plads vil blive gi
vet en gift Mmtd, og Mr. Hazard
vil faa en miden Stilling.
Blair anlaget for Falflneri. James
L. Blair, indtil for kort Tid siden
Advokat og juridifl Raadgwer for
VerdensudsMings Komitéen i St.
Louis, og en almindelig agtet, as
holdt og betroet Mand, er bleven an
klaget af Grand Juryen for Falsk
neri. Anklagen gaar ud paa, at han
fluide have forfalsket 2 Ejendoms
fløder, beløbende sig til $72:000, samt
at have estergjort Byens offentlige
Segl. Blair paastaar det hele er Op
spind af ondskabsfulde Mennefler.
Han har stillet en Kaution paa $10,
000 for at gioe Møde i Rettcn7 naar
Sagen blive/? kaldt.
1
Gen. Wood paany udnævnt. Præ
sident Roosevelt har paany udnævnt
Gen. Wood som Generalmajor, og
hans Navn tilligemed 167 andres
blev sendt til Senatet for Godkendel
se. Den ekstra Session nægtede at
stadfæste Woods sidste Udnævnelse,
men Præsidenten mener, at Wood er
Manden for Pladsen og har derfor
udnævnt ham paany.
Spisehusene lukkede. 75 Spise
huse i San Francisco er bleven lukke
de for at bekæmpe Kokkenes og Op
vartemes Union. Spiseværterne
nægter at anerfjende Unionens Ret
til at diktere Ejerne af Etablissemen
terne, og Kokkene og Opvarterne af
Unionen, kæmper for de Rettigheder,
som de mener at have. Disse 7i
Spisehuse giver Befljæstigelse til ca.
2,000 Personer, og bespiser daglig
30,000 Mennefler. Som næsten al
tid er Tilfældet vil Offentligheden
lide mest ved Strejken.
Herbert Spencer død. Dem en
gelfle Filosof Herbert Spencer er
død, 83 Aar gammel. Han var den
sidste as de store Mænd der gjorde
Victorias Tid berømt, ikke alene
hjemme men i fremmede Lande. Som
Filosof stod han uden Tvivl i første
Række, o°g en Mængde Bøger bærer
Vidnesbyrd om hans Flid og ltteræ*
re Produktionsevne. Af disse små
handler den største Del sociologiske,
og filosofiske Emner, men ogsaa paa
Psykologiens og Pædagogikens Om*,
rander har han gjort sig fortjent
Medens andre var stolte af sine Tita
ler og Udmærkelser, har Herbert
Spencer behændigt afflaaet dem, og:
naar de blev paatvungen ham igno
rerede han dem aldeles. Han ønfle
de at leve og dø simpelthen som Her
bert Spencer.
.Hi
Slugt af Hajer Et. amerikansk"
Sfib, „Benjamin Sewall", strandede
for nogen Tid siden paa Bolte Øen^.
i den philippinfle Øgruppe. 3 Baa
de blev sat i Vandet, og i disse toge
de 24 ombordværende Mennefler
Tilflugt. Den første Baad førte:
Kaptejnen, hans Kone og 2' Mtitro-
fer. Den anden var fyldt med rus-
sifle, japanesifle og fittefiffe Sø^ S
i
Trettende Åarg.
fra.)
Dowies Fallitsag. Dowie har af
givet en Erklæring til Kreditorerne,
hvori han fastfloor fine Aktiya til
$18,845,210, og Passiva til $4,058,
349. Han tilbyder Noter, der bco
rer 5 Procent Rente, betalbare i hen
holdsvis 3, 6, 9 og 12 Maaneder..
Kreditorerne anser dette for meget
rimelige Tilbud og har modtager
den. I Tirsdags fik Dowie atter
sit Bo udleveret til fri Raadighed.
Engelfl Krigsskib strandet. Det
store engelfle Krigsflib „Flora"
strandede i en tæt Taage paa Klipper
nær Village Point, Denman Is
land, paa Stillehavskysten forleden.
Skibet, der gik med fuld Kraft, da
Ulykken indtraf, var 320 Fod langt,
blev bygget for 10 Aar siden og var
vurderet til 1 yi Million Dollars
Skibet er fuldstændig Vrag.
mænd, men den kæntrede strafs. ogi ^^-il
Besætningen flugtes af Hajer. Detr
3. Baad var under Kommando af
Sfibets Tømmermand) en Amerika*
iter, og foruden ham havde den- 83
Matroser ombord. Denne: Baad
sejlede for Øen, men førend Kystens
var naaet, faqes en Kanoe fyldt med«
Vilde, at nærme sig. Da disse syn^ 5
tes venligt stemte, blev intet Forsøg
gjort for at mtdgaa dem. NæppeV'
havde de Vilde naaet Baaden, før^i
de angreb Besætningen, og akle blev^
drccht undtagen tre, der sprang iBi
Vandet. Tømmermanden svømme^
de ud imod Kaptejnens Baad de
andre svømmede i Land og sorsvandt^^
i Skoven. I det samme saaes en
stor Baad fyldt med Vilde at sætte-'
imod Kaptejnens Baad, men i samnte^
Øjeblik viste det amerifanfle Krigs
flib „Don Juan de Austria" sig, off
de Vilde forsvandt. Krigsskibet tog
foe fem overlevne af det forliste SkikK-^^
Besætning ombord.
/At.
"2"
1.
'M'
$
å
^t
M'.
I
0
1
'k
4
'lad
4

Historical Society
ST. PAUL, MINN., FRBBAG DEN ii. DECEMBER 1903.
NedenstaaenW Bøger fernes hos
C. Rasmussen Hub. Co., Minneapo
lis, Minn.
JnlWrunen 1LW. Danfl Boghan
del, Cedar Foills, Iowa, Pris 50c.
største Beløb til Treasury Departs
ment, $168,659,064. Næst i fftcefc
ken kommer Jndenrigsdepartementet
med $163,093,386. Krigsafdelin
gen faar 131 Mill, og Flaaden 105
Citizens Industrial Associations
Platform.
MINNESOTA
HISTORICAL
SOCIETY.

xml | txt