OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, February 26, 1904, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1904-02-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

G.
NO. 9.
s*®
Danske Havesager til New Jork.
Det lyder næsten utroligt, skriver
„Nordl.", at der indfyres Kaal, Løg,
Seleri.og andre Habeiprodufteu fra
Kjøbenhavn til New Aork., gaitffe
som om Kjøbenhavn var New Aorks
Amager. Alligevel forholder det sig
saa „Oscar II" bragte saaledes i
forrige Uge 3,373 Hvidkaalshoveder
med sig og 165 Kasser og Kurve med
Selerier. Naar det itu kan betale
sig at indføre flige Ting fra Dan
mark, maatte det da betale sig endnu
bedre at indføre dem fra Long Is
land eller Staten Island, og man
forundrer sig, thi Amerikanerne er
hverken dumme eller dovne. Men
Sagen er, de vil have deres Fortjene
ste ligesom alt Andet i det Store at
pille den sammen fra Kroge og Kan
ter ligger ikke for dem. Kunde de
anlægge en Kaalhave saa stor, at de
kunde forsyne hele Amerika med
Kaal, vilde det meget snart blive
gjort.
I en Korrespondance til et Blad
paa Vestkysten hvori drøftes Aarsa
igen til, at Nordmændene i Amerika
ikke har en Forming, der svurer til
„Dansk Brodersamfund" hedder det
bl 0.:
At der er en Lrvsassurance-Afde
ling i det Danske Brodersamfund gi
ver ingenlunde et fyldestgjørende
Svar paa Spørgsmaalet: „Hvorle
des har det været muligt for det
Danske Brodersamfund at vokse sig
saa stærkt?" Thi Danskerne kan jo
lige saa let og lige saa billigt lade sig
assurere i en eller anden amerikansk
Forening, af hvilke der findes et
Utal herover. Nej, Grunden tror
jeg simpelthen ligger i, at Danskerne
har lært at holde sammen, og Sam
Hold er et ukjendt Ord blandt ameri
kanske Nordmænd. Derfor bokser,
og trives Foreningslivet blandt Dan
skerne, medens Foreningslivet blandt
Nordmændene staar stille, ja i man
ge Tilfælde gaar tilbage. £ab os
derfor. Nordmænd, lære ttf Dansker
ne. Lad-os kaste al Smaalighed til*
side og bygge op vort Foreningsliv til
Glade og Nytte foi o® alle!
biandi Landsmænd i Amerika.
Apcnrg Sandholt,. der som med
delt sidste Uge har fratraadt Redak
twnen af „The Dairy Record" af St.
Paul., Minn., har samtidig nedlagt
sin Post som Sekretær for Minnesota
Me^eristforening.
Fra Enumclaw, Wash., meddeles,
at det selskabelige Liv har holdt raske
Skridt med Byens meget livlige Ud
viking i det Hele og har blomstret
som aldrig før imellem Skandina
verne. Forening ester Forening
stiftes, og der er Kirke og Kirkesam
sund, en Forsamlingsbygning, som
ejes af Dansk Brodersamfund, hvor
Samsundets Medlemmer kan sam
les ligesom Medlemmerne af Søster
samfundet og af Diskussionsforenin
gen „Haabet", Gymnastikforeningen
og Asholdenhedsforeningen foruden
flere engelske Foreninger, der ogsaa
samles her. Formaalet for dem alle
er Sammenslutning, Sammenhold
og selskabelig Fornøjelse.
Danfl Ungdomsforening Dagmar
i Seattle, Wash., der kun har eksiste
ret et Aars Tid, siges allerede at
have vokset sig stor og stærk. Den
har Underholdninger hver Søndag
Aften, og disse er godt ordnede og
vel besøgte. Indenfor Foreningen
er der en Sangforening under Dan
nelse for blandet Kor den vil blive
ledet af en ung,populær dansk Mand,
Hr. Walthersdorph.^der er ansat hos
den bekjenbte .finske Dampmøller
Lehmann i Settle. Formanden for
„Dagmar" er M: Rasmus Hansen,
Opretteren cif den bekjendte danske
Koloni pan Cape Scott, Vancouver
Island. Iflg. „Wash. Posten" ag
ter Hr. Hansen om kort Tid ft rejse
op til Kolonien, hvor han agter at
forblive en tre Maan-'ders Tid. Ryg
tet siger, at Hansen agter at tage en
af de unge Piger af Foreningen med
sig.
Den store Basar, som afholdtes i
New Aork til Fordel for Oprettelse
af et dansk Alderdomshjem, antages
at have givet et rent Overskud af ca
1,550 Dollars, men hele Billetregn
skabet var forøvrigt ikke rapporteret
ved Opgjørelfen. Udgifterne ved
Basaren angives at have været 142
Dollars.
Mrs. Louis P. Iversen, den dan
ske Kone i Salinas, Cal., der for et
Par Maaneder siden i Sindsforvir
ring dræbte sine tre Børn under et
Ophold i Monterey, og som senere
blev indsat i en Sindssygeanstalt, er
nu afgaaet ved Døden. Den ulykke
lige Kvinde blev i døende Tilstand
af sin Mand og sin Moder ført fra
Asylet til sit Hjem, og der døde hun
kort ester Ankomsten.
Revolutionen paa Luther College,
Racine, Wis., blev nok ikke helt saa
gjennemgribende som det saa ud til
den skulde blive. As de 35 Elever,
der drog ud fra Skolen, gjorde kun
12 Alvor af Truslen om at forlade
den for stedse, og paa Skolen gaar
nu Undervisningen sin jævne Gang
med Pastor Jensen som Leder. Den
tidligere Forstander, Skov Nielsen,
har begyndt en privat Skole, i hvil
ken er indmeldt 12 Elever.
Professor N. Hansen ved Syd Da
fotos Landbrugsskole er (sammen
med sin Medlærer Prof. Chilcott) af
Nationalkommissionen" for Colleges
og Eksperintenistationer udnævnt til
at ordne Udstillingsgenstandene fra
S. Dat, der skal udstilles i St.
Louis. Prof. Hansens Omraade
omfatter Frugt, Ehilcotts Makaroni
Hvede. Hansen er som bekjendt dansk
og en af Amerikas mest anerkjendte
Autoriteter paa Havebrugets Om
raade.
Tc danske Statsbaner paa
Verdensudstillingen. Som tidli
gere meddelt, vil de danske
Statsbaner deltage i Verdensud
stillingen i St. Louis, idet der ag
tes sendt en Samling af Billetter,
Abonnementskort og alt Rejfegodset
vedrørende herover. De forskjellige
Ting er nu blevne famlede i en me
get flot Mapipc, der paa Forsiden bæ
rer Statsbanernes Mærke: det fly
vende Hjul. Mappen, hvis Indhold
er kalligraferet, er delt i tre Dele,
henholdsvis omfattende Billetter,
Kort og Rejsegodspapirer. Sen
fikse Udstillingsgenstand, der er
blevet til 1 aa Billet- og Blanketfor
valtningens Trykkeri, er nu under
vejs til St. Louis.
Sproget i Foreningerne. Saa
vidt vides er Forenu gsfproget i de
aller fleste danske og norske Forenin
ger her i Landet Modersmaalet. Kun
nogle ganske enkelte har hidtil benyt
tet engelsk, og det er glædeligt at se,
at blandt disse viser der sig en Ten
dens til at gaa tilbage til Moders
maalet font det officielle Forenings
sprog. „Tacoma Tidende" meddeler
saaledes, at Foreningen „Viking" i
Tacoma, Wash., nylig har gjort det
te Skridt og antaget Norsk i Stedet
for Engelsk samt har ladet.sit Ritual
omarbejde Paa Norsk. Foreningen
fortjener at blive taget Hatten af for
i den Anledning og dm.Z Eksempel
fremholdt for andre skandinaviske
Foreninger, der har ladet sig hilde i
denengelske Sprogsnare.
Storartet Tilbud.
Ved et specielt Arrangement med
Udgiverne af „St. Paul Dispatch"
er vi i Stand til at levere „St. Paul
Tidende" og „Den ugenlige Dis
patch" for etAar for blo't e n o l
tor. Betalingen maa erlægges i
Forskud. Nu er det Tiden at sub
skribere. Send Penge til, eller
gjør Money Ordren betalbar til
S a u i e n e
4 6 Uni on Bl o I, S i.
Paul) Drøvenumre af begge Ma
de ffit paa Forlangende. g.
W 'V- 7
Det ftjob vi spiser.
Fra Chicago Stockyard og Slagterier
Nedenstaaende Artikel er skrevet af
en dansk Mand, der er Fagmand paa
dette Omraade, nemlig Hr. Willads
Sørensen, der i en Aarrække har væ
ret Rejseinspektør for Swift & Co.
og nu er ansat som Kjødinspektør
hos Schwartzchild & Sulzberger
Co., Chicago.
Det er jo bekjendt, at den nyere
Tids Slagtnings-Methoder har ud
viklet sig saaledes, at det vilde være
en komplet Umulighed at give en
fuldstændig Skildring eller Forkla
ring af samme. Den nyere Methods
og de store Etablissementer har jo
været Grunden til,at Slagtningen af
Stude, Faar iog Svin nu næsten ude
lukkende foregaar indenfor 'de store
Slagteriers Mure. Vi har jo nu,
istedetfor mange smaa Slagterhuse,
enkelte store Slagterier, som besørger
Slagtningen af Stude, Faar og Svin
i Tusindvis om Dagen, og denne
Koncentration eller Sammendrag
ning af de mange ftnaa Slagterier
ind under enkelte store Firmaers
Styrelse, har atter foraarfaget de
storartede Fremffridt paa Slagtnin
gens og Preparationens Omraader,
som ellers vilde været aldeles umu
lige. Saaledes kan man nu bruge 03
udnytte hver eneste Del af Kreaturet,
som ellers henlaa til Forraadnelse og
Ufun&hed, og Folk, font har Lejlig
hed til at sætte sig ind i de nye For
hold, har nu langt lettere ved at for
syne sig med Kjød paa en mere for
delagtig Maade end tidligere, og man
kan altid være sikker paa, at Kjødet
ikke kommer fra et usundt eller sygt,
Kreatur, takket være Department of
Agriculture, font har staaet Farmer
ne og Ranch mændene bi i deres Hi
gen og Tragten efter at opdrætte og
frembringe velskabt og sundt Kvæg
tif de store Markeder.
Det kunde maaffe tænkes for Folk,
sent ikke er fagkyndige, at det ikke
spillede en større Rolle, enten en
Stud var velskabt eller ikke men det
har meget "at sige, naar Dyret er
slagtet og de splittede Sider hænger
færdige i Kølerummene, om Ribbene
løber lige og regelmæssige og Ryggen
ikke svajer, og om alle Led og Muff
ler ere velformede, da spiselige (ga
ger jo helst skulde fremstilles i en
saa appetitlig og indtagende Form
som mulig, og især Kjød iog jo mere
velformet Studen har været, 'des let
tere bliver det at skjære Siderne i lige
og regelmæssige Stykker. Tillige
fordrer Lovene, at alle Kreaturer,
font' slagtes indenfor disse Slagterier,
undergaar forskjellige Inspektioner,
baade levende og ester eller imens de
bliver flagtede.
Men ingen Lov kunde fremtvinge
en større Anstrængelse ester at frem
bringe og behandle de forskjellige
Produkter paa den bedste og renligste
Maade, end selve Forretnings-Fveren
og Interessen gjør, da det jo sær,lig
maa ligge enhver Forretningsmand
paa Hjærte, at hans Varer bliver
fremstillede og forhandlede saaledes,
at han tør vente, at man kommer
igjen for at kjøbe af ham. Og at
disse Bestræbelser ere de herskende
kan enhver, font boer i eller besøger
de store Byer, selv overbevise sig om,
ved at besøge Stockyarden og Slag
ferierne, hvor alle Besøgende til en
hver Tid ere velkomne. Det skal nu
sorstaaes, at jeg ikke skriver dette for
at komme ind paa de økonomiske
Spørgsmaal eller for at skrive til
Fordel for de store saakaldte „Pack
ers" jeg skal kun følge Sandheden
og den Overbevisning jeg selv har
tilegnet mig igjennem næsten tyve
Aars Erfaringer og stadigt Arbejde
indenfor disse Omraader paa forfljel
lig Vis, og. af almindelig Interesse
for denne som det tykkes mig, højst
interessante Industri.
Den mest humane Fremgangsmaa
de bliver brugt ved Slagtningen, .og
som det nu er indrettet saaledes, at
Studene bliver drevne op af et lang
somt stigende Stillads til fjerde el
ler femte Etage, hvor Slagtergulvet
findes, kan det let sorstaaes, at der
er rigelig Lejlighed, ve^d Rørlednin
ger, til at lade Blod, Indvolde og
Mrrheder flyde bort til derfor-' hver Egn af Danmark.
^^2w
ST. PAUL, MINN., FREDAG DEN 26. FEBRUAR 1904.
ffjellige Steder hvor hver enkelt Del
faar sin bestemte Behandling, altid
overskyllet af rent, rindende Vattd.
Paa selve Slagtergulvet bruger
man ikke som tidligere Ballier
Spande med Vand, som hurtig blev
snavset og oste, begrundet paa
bejdernes Skjødesløshed, snart var
for koldt og snart for varmt. Fra
store Jernbeholdere ledes Vand af en
bestemt Varmegrad ned til Gulvet,
hvvr Gummiflanger atter ere an
-bragte og fæstede til.Koste og Bør
sier, saaledes, at det altid rene og he
de Vand bruser ud igjennem Kostene
og Børsterne, og gjør dem særdeles
tjenlige til at skylle og vadske Kjødet
med.
Ligeledes fyldes de Kar, hvor
Vadskeklæderne ffyfles, ved stadig rin
dende hedt Vand og store Vridema
skiner renser dem.^yderligere, saale
des at de kan bruges yderst rene og
e e o æ n e e i n s e u i e
Slim og de smaa Bloddraaber, som
siver ud igjennem den ydre Kjødhin
de og vilde hindre samme sra at
forsegles og derved fremskynde For
dærvelse baade af selve Kjødet som
ogsaa dets Udseende.
Det er saaledtzs urimeligt, naar
nogle vil tro, at der bruges kemiske
Stoffer eller som det blev sagt
for nogle Aar siden at man bal
samerede Kjødet. Nej, den hele Hem
melighed er den absolute Renlighed,
særlig det hede Vand, som tildels op
løser det olieagtige ved Talgen og
som naar Kjødet tørres rent bliver
spredt over alle Aabninger og bliver
forseglede eller tætnede, naar Kjødet
bliver afkølet, langsomt og regelmæs
sig.
Da det er af..ftor PetydniW.qt
have MerM me^^ooVWtWton
saaledes at Kjødet kan faa Lejlighed
til at afgive den dyriske Varme, før
den udvendige Del lukker sig, kan det
ogsaa forstaaes, aU den nyere Køle
Methode, det saakaldte Sheet Sy
stem, er langt heldigere end da man
brugte Isblokke. Dette System Be
staar af store Sheets eller Lagener,
som hænger udespredte i lange, lige
delte Linier i Kamre over Kølerum
mene. Til disse ledes en Strøm af
Saltlage font fører fra ti til tolv
Graders Kulde med sig og risler
spredt ned over Lagnerne, som hæn
ger en atten Tommer fra hinanden.
At denne Methode er langt renli
gere og kan bedre kontrolleres end
hvor man, font tidligere, havde Hun
dreder af Isblokke stablede ovenpaa
hinanden kan ogsaa forstaaes, naar
man ved, at Rørene kan aabnes og
lukkes efter som Thermometeret stiger
ellen daler.
Der er sikkert mange, som naar de
kjøber deres Kjød i Slagterbutikken,
aldrig har tænkt sig, hvad der i
Grunden bliver as de øvrige Dele af
Kreaturet, som ikke kommer i Hande
len i den oprindelige Form.
Der kunde strives og fortælles en
lang Historie, blot om de fire Klove
og Skinnebenene men man maatte
da først følge med en Udskibning af
Klove og Skinben til Italien eller til
Japan og se de forffjellige Maader,
de bliver behandlede og omarbejdede
Paa, før man ser dem omdannede til
Tand-' og Neglebørster, Skafter eller
fine, nydelige Knapper og andre Ben
ornamenter, ofte saa nøjagtige Ef
terligninger af Elfenben eller sjæld
ne Skaller, at kun dygtige Kjendere
med Bestemthed tør sige, at de ikke er
ægte.
Men som sagt, det vilde blive en
lang Historie, og kun med 'den yder
ste Flid og Dygtighed og Kjendffab
til denne storartede Industri kunde
man tilnærmelsesvis skildre det hele
samlet og nøjagtigt men jeg vilde
anbefale enhver font har Lyst til at
følge med Tiden og at glæde sig ved
de store Fremskridt, som spores ikke
mindst i Stockyardene og de store
Slagterier, at aflægge disse Pladser
et Besøg, hvis det er dem mulig.
Naar „St. Paul Tidende" hver
Uge bringer 10—15 Spalter
med Nyhed« fra Mlnmark og Søn
derjylland, -vil de fleste Landsmænd
deri finde en eller anden Nyhed,, som
særlig interesserer ham Mer hende.
Nit er det den rette Tid at abonnere
paa Bladck det vil holde,Dem un-
forrettet om Begivenhederne i en«
Ikrlgsskuepladsen.
Begge Sider ruster fig.
Den forløbne Uge har ikte 'bragt
nogen væsenlig Forandring i Situa
tiottett i Østasien. De Overtag, font
Japan ved sine dristige Angreb straks
ester Krigens Udbrud vandt, og font
gjorde det til ubestridt Herre i Far
vandene, har det beholdt dets Skibe
patruillerev Havet og holder de rus
fiske Flaadeafdebinger i den Grad
Skak, at de saa at sige ikke kan kom
me til at røre sig. Flaaden i Port
Arthur siges atter at have været
Gjenstand for et Angreb af den japa
nesiske Admiral Togo, og det fortal
tes endog i Mandags, at han havde
ødelagt yderligere 2 af dens Skibe,
men nogen afgjort Bekræftelse paa
dette Rygte er der dog ikke kommet.
Ligeledes fortælles der, at Japane
ferne har taget 4 russiske Torpedo
baade af Port Arthur Flaaden ved at
benytte russiske Signallys. Den
rusfiffe Effadre i Vladivostok hører
man stadig Rygter om, men noget
Spor af at den har udrettet noget
mod Fjenden mærker man ikke til.
Det rimeligste er, at den gjør smaa
Udflugter i Omegnen af sin Station
for at sinde Lejlighed til at gjøre en
Afstikker over ad Japan til og gjøre
Landgang paa Kysten der men de
japanesiske Skibe holder saa god
Vagt, at dette ikke er lykkedes mest
sandsynligt er det, at der inden lang
Tid vil blive hørt om store Angreb
fra den japanesiske Flaade baade mod
Vladivostok Effadren, dev mulig vil
vove sig til at møde Japaneserne i
gaben Kamp paa Havet, og mod Port
ventes at
blive i Form af et voldsomt Bombar
entent,
Paa Sandjorden er der heller intei
sket af af gjør ende Betydning ettdttu.
Tet er en afgjort Sag, at Ruskind
har set sig nødsaget til at forlægge
sit Hovedkvarter til den nye By Har
bin ved den sibiriske Banes Hoved
linie, font endnu ligger udenfor Ja
panefernes Greb dette er en tydelig
Tilbagegang for Rus ferne, font der
ved kommer fjærnt fra Hovedpladsen
for Kampen men pact den anden Si
de ligger Harbin mindre udsat for at
blive afskaaret idet det er tvivlsomt
om der er nogen Sandhed i de tid
ligere Meddelelse ont, at Japaneser
nes Spejdere havde Hovedlinien af
Baneft i deres Vold. Derimod er
der ingen Tvivl ont, at de Sidelinier
af Banen, der gaar mod Syd fra Ho
vedlinien, og som altsaa bl. a. skulde
holde Forbindelse vedlige mellem
Port Arthur og Vladivostok, er i den
Grad makulerede af Japaneferne, at
de ikke er af synderlig Nytte for Rus
serne. Disse søger at trænge de
størst mulige Troppemasser frem mod
den koreanske Grænse fra Manchu
riet, ned ad Jalu Floden til, og der
er ingen Tvivl ont, at de allerede har
en meget betydelig Hær i disse Egne.
Men lige saa sikkert er det, at Japa
neserne har en Hærmasse paa Marsch
nordpaa gjennem Korea, der fuldt
ud vil være i Stand til at holde Rus
ferne Stangen. Et Rygte i Søndags
om, at et Sammenstød havde sundet
Sted, og at Russerne havde faaet
frygteligt Prygl, har hidtil ikke be
kræftet fig. Det paastaaes endog nu,
at Japaneserne slet ikke vil indlade
sig i nogen Kamp for flere Maane
der, fordi Rusferne er saa aldeles
uforberedte paa en saadan.
Sikkert er det, at Russerne af al
Magt søger at fremskynde Transport
af Tropper fra det evvopæiffe Rus
land ad den nye Bane, men Trans
porten er meget besværlig lpaa Grund
af haard Vinter i Sibirien det rus
sifle Militær lider forfærdeligt un
der Kulde og Mangel paa Provisio
ner, og Meddelelsen om, at flere
Hundrede Soldater var frosset ihjel
under Overfarten over Baikal Søen
vinder almindelig Tiltro. Færge
transporten over Søen er ophørt,- og
der er lagt Skinner over Isen, faa
Soldaterne nu kjøres over.
Henled Naboers, Venners og Be-.
Opmærksomhed paa „St.
Paul Tidende" og skaf Bladet en-ny
Abonnent blandt dem
Te,, russiske Cc,s,.r r,æuct.
Ititfl Post og ctltgraf.
(Ullcotønc fra.)
Panamas første Præsident, Dr.
Armador, bleo i Lørdags indsat i sit
Embede han udnævnte umiddelbart
ester Indsættelsen sit Ministerium,
og Panama har saaledes nu en fuld
stændig ordnet Regjering.
200 Millioner Dollars.
Mere Kanal. Ogsaa Mexicaner
ne begynder nu at faa Lyst til en
mellemamerikansk Kanal. Fra Mex
tco City meddeles sidste Uge, at Dr.
Mariano Medina er rejst til de For.
Stater for at skaffe Kapital tit An
læg af en Kanal Syd for Tehuante
pec Bugten den ffal følge nogle
Flodlejer, der let kan uddybes til at
blive sejlbare. Projektet, der ffal Eu Strejke blandt Blødkulminevne
være helt privat, anflaaes til at koste hører til Mulighederne i en nær
I Baltimore har man lige til de
sidste Dage holdt paa med at sprænge
Ruiner i Lusten ved Hjælp af Dyna
mit, og de idelige Eksplosioner har
holdt Befolkningen i en uafladelig
ubehagelig Spænding. Dette Ar
bejde er nu ophørt, og sidste Søndag
var den første Dag siden den store
Brand at der har hersket fuldstændig
Ro i Byen. Nu er der oipftaaet en
ny Vanskelighed, der vil forsinke
Byggearbejdet for en Tid den stærke
Kulde har lagt Chesapeakebugten til
med Is, og Sejladsen Paa den er næ
sten umulig Besejlingssovholdene er
værre end de har været det for man
ge Aar. Denne Jspakning, der naar
150 Mile ned ad Bugten, har foraar
aget en uhyre Ophobning af Fragt,
der ikke vil ophøre før If en bryder
op.
8m
Rusland tommer den meget
?ende Meddelelse, at Censuren, den
ne ældgamle Institution, der i faa
mange Aar har været ligesom Om
verdenens Kjendetegn pact russisk
Despoti, er blevet ophævet, i hvert
Fald hvad- det ttdenlandffe Efterret
ningsvæsen entgetetr. Herefter vil
alle Nyheder og Telegrammer fra
Rusland faa Lov til at gaa ud af
Landet uden først at sendes til St.
Petersborg for at underkastes Cen
'ors Dom ligeledes vil alle Nyhe
der fra Udlandet faa Lov til frit at
blive cirkulerede i Rusland derimod
er den indenlandffe Censur ikke op
hævet. Det ventes, at Udlandet paa
dettne Maade vil faa mere fandfær
dige Meddelelser om'russiske Forhold
end hidtil. Ophævelsen af Censuren
ansees for at være et af de betyd
ningsfuldeste Skridt siden Livegen
ffabets Ophævelse.
Krig paa Balkanhalvøen er nær
forestaaende ester hvad Meddelelser
ne fra Evropa tyder paa. Det er
mellem Tyrkiet og Bulgarien at Sla
get ffal staa, og Kantpen menes at
ville bryde løs inden to Maaneder.
En meget anset Diplomat, hvis
Navn dog ikke er opgivet, er Kilde
for denne Meddelelse, og han har
med det samme forudsagt ,at Tyrkiet
vil give sm saakaldte Vasalstat en
saadan Afbankning, at det vil være
mange Aar, før Bulgarien atter vil
Prøve Paa at sætte sig op mod Tyr
kiet. Der er ingen font helst Fare
for, at denne Krig skulde medføre vi
dere Forviklinger i Evropa. Eng
land og Frankrig siges at prøve paa
at bilægge Striden og ont muligt
holde Tyrkiet. tilbage og dæmpe
Krigslysten hos Bulgarerne. Disse
sidste har i Sinde at begynde sine
Operationer pact Grænsen faa snart
Vejret tillader feet, og det er især
Ruslands Uheld i Østasien,der 'har gi
f!'
at.
vet dem Mod til at optræde mod telige Brag. Fragttrænene blev al
Tyrkerne, idet de venter, at det har
andet at tage Store end at holde
Ligevægten oppe for „Den fyge
Mand", Imidlertid har det dog
ikke manglet paa Advarsler fra Na
bostaterne ont at være forsigtig,' idet
det ikke er en afgjort Sag, at Rus
land stedse vil bliSe ved at tabe, og
at dét, hvis det fik en Haand fri, ved
Lejlighed godt kunde finde paa at ta
ge Hold i Balkanaffæren.
.*•"--- i
-tv
Paa fejl Spor. En Lokomotiv
fører, Dick Forman, faldt i Fredags
i Søvn paa sit Træn i Nærheden af
Otisco, Ind. Trænet hørte til
Baltimore & Ohio Linien, og mens
Føreren sov,blev det switchet ind paa
„Big Fours" Spor og fortsatte paa
disse 20 Mile, mens Fyrbøderen, der
tEe havde kjørt Strækningen før,
vedblev at ffoole Kul ind i Fyrstedet
da Føreren omsider blev vækket, op
dagede han, at han var paa fejl Spor
og bakkede rolig Trænet tilbage til
Sporffiftet igjen heldigvis var der
intet andet Træn paa Sporet paa
den Tid.
Fremtid. Ejerne af Minerne har
antydet, at de ikke tut. forny den nu
madende Lønningsffala, men forian
ger Lønnen nedsat, og dette vil Ar
bejderne ikke gaa ind paa. Præsi
dent^for Kulminearbejderne Mitchell
har erklæret/ at han ikke ønsker, at
Unionerne ffal gaa ind paa en Løn
reduktion, da dette let vil føre til,
at ogsaa Anfhracitarbcjdcrnc maa
nedsætte Sønnen, naar den nuværen
de Kontrakt udløber i 1906. Bliver
der Strejke, vil denne komme til at
omfatte ©taterne Ohio, Indiana, Il
linois og det vestlige Pennsylvania.
Krigsrygter i Italien faar ikke
Lov til at sprede sig ustraffet font
andre Lande. Der har de sidste Pat
Uger vænt endel Historier i Omløb
i Italien om, at dette Land vilde be
gynde Fjendtligheder med Østrig ont
Balkanspørgsmaalet, og at det vilde
blive blandet op i internationale
Stridigheder. Dette har foraarsa-
'taIi=n|,e SwKpapir-r -r
italienske Regjering har i disse Dage
udstedt en halvt officiel Benægtelse
ont at Italien i nogen Maade var
indviklet i internationale eller andre
Stridigheder af nogen Art,famt givet
Ordre til at der ffal findes ud, hvilke
Børsspekulanter der har fat Rygter
ne i Omløb og straffe dem med fra 3
til 30 Maaneders Fængsel.
Mod Papirtrusten. Paa et Møde,
som sidste Uge afholdtes i New Aork
af American Newspaper Publisher's
Association, fremkom der meget
ffetrpe Udtalelser mod de tre store
Kombinationer, der kontrollerer
Landets Papir fabrikation,o der ved
toges en Resolution, der opfordrer
Præsidenten og Justitsministeren til
at foranstalte Retsforfølgning mod
den for at lægge Hindringer i Vej
en for den fri Konkurrence. En Ko
mité nedsattes for at tage Skridt i
den Retning. Det hævdedes, at dis
se tre Kombinationer udgjorde en
Trust, der holdt Produktionen, sær
lig af Avispapir, nede og font Følge
deraf Priserne oppe paa en unatur
lig Højde. Associationen vil danne
et Fond med $100,000 for Bekæm
pelse af Trusten.
En Dynamiteksplosion sandt i Lør
dags Sted paa Ogden—Lucin „cut
off" pott Southern Pacific Linien
ved Stationen Jackfon i Utah. Dy
natniten fandtes i et Fvagttrom, og
dette kom i Kollision med et andet
Fragttræn tæt vedStationen. Eksplo
sionen kostede 25 Mennesker Livet af
disse var de 8 Amerikanere, de andre
var græske Arbejdere, og 15 Menne
sker saaredes haardt. Eksplosionen
var faa violdsom, at alt blev ødelagt
inderten Radius af Mil. I Sta
tionbyen Colon, 10 Mile borte,
splintredes alle Vinduer, og i Og
den, der ligger over 80 Mile fra
Stedet, hørie man tydeligt det fryg-
deles splintrede, og der dannedes ved
Eksplosionen et Hul i Jorden, der
var -over 30 Fod dybt.
Turisten „Hvordan synes De
om den nye Præst, De har faaet her
i Byen?"
Bonden „Aa, det er ikke faa lige
til at sige for de seks Dage i Ugen
er han usynlig, og den syvende er han
rent ufattelig."
7
Fjortende Aargang.
-O*
s
1
y

(leterosaete Sweating Ira navgc KlMer.)
(Successor to "Heimdal", Established 1891.)
at- & Sri, S -"-4 IX. v -+-t
MINNESOTA
HISTORICAL
SOCIETY.

xml | txt