OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, March 04, 1904, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1904-03-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

NO. 10.
Telefon i Dansk-Bestindien. Tele
fondirektør Johannsen i Kjøbenhavn
har planlagt en Rejse til Amerika i
Slutningen af denne Maaned. Di
rektoren vil ogsaa gjæsre de dansk
vestindiske Øer, hvorfra Telesonsel
ffabet har modtaget Anmodning om
Anlæg af Telefon paa^erne, og ven
der tilbage med en af de: danff-vest
indiske Kompagnis Dampere.
Mal?r 3. (S. Rømer i Omaha, en
kjendt og afhokdt Landsmand, om
kom iflg. D. T. P." forleden ved et
beklageligt Ulykkestilfælde. Under
sit Arbejde var han krøbet op i et
Træ, en Gren knække'de, og han styr
teoe til Jorden. Han modtog i
Faldet saa alvorlige Beskadigelser, at
han nogle saa Timer senere døde paa
Clarkson Hospital, hvortil han straks
efter Ulykken blev bragt. Rømer
var en flink og afholdt dansk Mand,
en god Familiefader. Han efterla
der sig Enke og tre Børn.
Myrdet i Amerika, „Kallund
borg Avis" meddeler, at forhenvæ
rende Smed Peter Petersen i Sacil
lernp har modtaget Meddelelse fra
California om, at hans Søn, Anders
Peter Petersen i Rivecede er
bleven myrdet. Han var 31 Aar
gammel og havde en Farm. Han hav
de været i Amerika en halv Snes Aar.
Da han var ret velstaaende, menes
der at foreligge et Rovmord. Havs
Hus brcendte efter at Mordet var be
gaaet. Ten Myrdedes Nabo er an
holdt som mistænkt og har afgiver
nogle ret tvivlsomme Forklaringer.
„Oscar II" strandet. Et Tele
gram fru Kristianssand, Norge, da
teret 28. Februar, meddeler, at
Skandinavien-Amerika Liniens Tam
per „Oscar II", der afgik fra New
Aork den 18. Februar for norske
Havne og Kjøbenhavn, løb paa
Grund Søndag Morgen i Indløbet
til Kristianssands Havn. Skibet
lom af Grunden, men fik en Læk og
blev sat paa Land i det indre as
Flekkerøs Havn, hvor det nu staar sik
kert. .Det har fetaet Skade i Styr
bords Side, og tør staar Vand i Ma
skinrummet samt i to af Lasterum
mene,hvor Ladningen har taget Ska
de. Passagererne er sat i Land.
Noermere Meddelelse er ikke indløbet
endnu.
Scandinavian American Liniens
Dampskib „Hellig Olav" afgik fra
Kristianssand den 26. Februar med
108 Salonpassagerer og 443 Mel
lemdcekspassagerer, og ventes til
New Aork den 7. Marts. Passage
rer til Chicago vil ankomme 2 Da
ge senere og til Nordvesten 3 Dage
senere. Dampskibet „Norge" af
samme Linie afgik fra Kjøbenhavn d.
2 Marts til New I)ork via Kristiania
og Kristianssand. Dampskibet „Is
land" afgik fra New 9)ork direkte til
Kristianssand, Kristiania ag Kjøben
havn Lørdag den 27. Februar og
samme Linies nye dobbeltffruede
Skib „United States" afgik fra New
Zlork den 2. Marts, og ventes at naa
til Skandinavien den 11. Marts.
Docent Stribolt ved den kgl. Vete
rincer og Landbohøjskole i Kjøben
havn, der i den, senere Tid har for
aarsaget en hel Omvæltning i det
danske Kvægbrug ved at fremsætte
Thwrier, der tildels omstyrter alle
de gamle Læresætninger paa dette
Ommade, .opholder sig for Viden. i
California. Han lider under en
stærk Nervøsitet, foraarsaget ved
Overarbejde. I California er han
Gjæst hos en fvenfl-arnerikanfl Rig
'mand, Sovenberg, der ejer flere sto
re, Gaarde i Ska
ane, og som Stribolt
er kommet i nær Berøring med »rider
fin Virksomhed paa Kvægavlens Om=j
raade. Strib olt agter "at vende "til
bage til Danmark saa snart hans
Helbred tillader dét lpit skal ved
sin Hjemkomst lede endel meget om
fattende Forsøg med Sammenlignin
ger' af Jerseykvæg med andre Mal
v feracet, som tidligere omtalt i vore
Nylheder fra Danmark.
-tv
O" rV.
Blandt £and$mend i Jimerika.
(Interessante Smaattnø fra mange Hilder.)
st* Paul
Hans DMnergaard, fhv. dansk
Folkct-hingsmand, der iflg. danske
Blade skulde være asgaaer ved Dø
den Staten Washington, meddeler,
at han er i Live og i bedste Velgaa
ende.
Ten danffe Gymnastik- og Sports
forening i'Omaha, der begyndte for 3
Uger siden med kun 11 Medlemmer,
tæller allerede nu 120 Medlemmer,
deriblandt flere af Omahas mest be
kjendie Danffe.
Advokat Arthur F. Anundsen, De
coral), Ja., Søn af „Decorah Po
stens" Udgiver, Hr. B. Anundsen, er
rejst til Oklahoma City, Okla., for
der sammen med en Universitetska
merat, John W. Hunt, at oparbejde
en Sagførerpraksis. Hr. Anundsen
har i en Aarrække drevet Sagfører
forretning i Decorah og havde der
vundck en betydelig Praksis, men
mente, at der vil- være en større
Fremtid for ham længer mod Vest.
Hans Familie rejser til 'det nye Hjem
til Efteraaret. Advokat Anundsen er
en anset Jurist og slægter fuldt ud
sin Fader paa som en vennesæl og
energisk Mand.
Professor Mterboe død. Proses
sor Halvor T. Mterboe ved St. Olaf
College, en af de bedst kjendte norffe
Ungdomslærere her i Landet, er as
gaaet ved Døden som Følge af en
Muskelsvækkelse, hvoraf han har lidt
i længere Tid. Professor Mterboe
vad født nær Calmar, Ja., 1857 og
han blev saaledes kun 46 Aar gam
mel. Han var udeksamineret fra
Luther College, Decorah, og, i 1882,
efter et Aars Kursus ved Iowa Uni
versitet, blev han ansat som Lærer
ved St. Olafs College, Northfield.
Minn. Han viste sig at være i Be
siddelse af sjældne Evner som Finans
mand, og dette førte til, at han blev
valgt til den vigtigste Post jern Sko
lens Sekretær og Kasserer. Det skyl
des navnlig hans Virksomhed i den
ne Stilling, at denne Læreanstalt nu
staar paa en saa fortræffelig finan
ri el Basis.
„Bore udvandrede Landsmænd",
det nye danske Blad, der udgives af
Hr. M. C. Jensen, tidligere Præst i
den danffe Kirke i Amerika, nu Læ
rer i Holbæk, er nu udkommet i 5
Maansder, og det har vist sig at løse
sin Opgave som Budbringer mellem
Landsmænd overalt paa Kloden paa
en meget tilfredsstillende Maade.
Det indeholder Nyheder overalt fra,
interessante Artikler om -Danske i
fremmede Lande, gode Smaafortæl
linger og er i det heile et Blad, der
fortjener de Danskes Velvilje og
Støtte. I det sidste Numer skriver
Redaktøren:
Vi flal ærligt tilstaa, at Begyndel
sen var os en Skuffelse: Tilslutnin
gen var langt under, hvad vi havde
haabet. Derimod har vi al Grund
til at være tilfreds med Tilgangen si
den 1. Oktober: Holdertallet er ste
get til henimod det tredobbelte, og
modtager næsten daglig nye Bestil
linger. Endvidere modtager vi tal
rige Forespørgsler, dels om Forhold
og Tilstande i andre Verdensdele og
dels om Personer, som Slægtninge
eller Vennetf har tabt af Syne. Og
vi har hidtiil været i Stand til enten
at kunne besvare faadanne Fore
spørgsler straks elle: at ty til sikre og
paalidelige Forbindelser,der er villig
til at hjælpe os.
Hos Landsmænd i fremmede Ver
densdele finder vi glædelig Forstaa
else og Sympathi. Det. tager lang
Tid at opnaa Forbindelser over de
store Afstande men allerede nu læ
ses Blabet med Interesse i forffjel
lige Egne as Asien, paa New Zea
land, Australlandet, i Sydamerika
de For. Stater cg Canada, ligesom vi
ogsaa har Hlojfdere i Sverige, Norge
og det britiske Rige. Og vi har med
Glæde mærket os, at flere af vore
udvandrede Landsmænd hilser Bladet
som et velkomment Bindeled mellem
Danffe Paa Klodens forffjellige Eg
ne/
Danmarks Deder.
„Hvad indad er vundet".
„Ikke en eneste Naturen dannet
lille Bakke, ikke en Dal, ikke en
vantreven Buff. Alt er Hede!"
Saaledes ffrev Pastor Carstens om
Ahlhddcn. Og saaledes var Opfat
teisen om Heden, da Staten, dels
ved Indkaldelse af ca. 1,000 Koloni
ster fra Bredderne ved Rhin og
Ma'inz til Ahlheden i Aarene 1760
—68 og dels. lidt senere fra 1790
ved Anlæg cif Statsplantager, Sten
dal, Havredal m. fl., forsøgte at saa
Heden kultiveret.
Forsøget lykkedes imidlertid ikke
ganske.
Og det var derfor en Lykke, at He
selskabet, da det startedes i
1866, ikke tænkte paa Kolonister,men
henvendte sig til selve Befolkningen.
Det bragte dernæst Oplysning om
Heden
i „Geografiske Mlleder fra
Jyllands Hedeegne", og endvidere
indførte det Bjergfyrren som Kul
turtræ, der ikke alene. kan taalc
Klimaet, men tillige har en mærke
lig Evne til at faa Granen til
at.
gro.
I Kulturerne blandes derfor
Grau med Bjergfyr, der borthugges,
itaar Granen er fonnneit i Kraft.
Af de af Hedeselffabet ledede
Plantager, 10 Kvadratmil, ha de 9
Kvadratmil overtaget Fredffovsfor
pligtelse, hvorigjennein Skoven sikres
for kommende Slægter.
Antallet af de af Hedeselffabet le
dede Plantager er steget fra 16 Styk
ker i 1870 bil 1,474 i 1902. Og
Jyllands famlede Skov- og Planta
geareal er nu 31 Kvadratmil eller
6,8 Procent af Jylland mod 2,7
Procent i I860.
Gennemsnitsstørrelsen af de af He
deselffabet ledede Plantager 1870
var 300 Tdr. Land, men i 1900 63
Tdr. Land, hvilket betyder, at det
endnu i 1870 væsenlig var
landssindede Mænd fra Øente og
Jyllands Østkyst, der anlagde større
Plantager, medens det for 1900 til
lige er Gaardmænd og Husmænd,
der selv planter.
Værdien af de fra Hedeselffabet
udleverede Planter til Hegn, Haver
og Smaaplantninger var 1870 732
Kr., hvorfor udleveredes ca. 100,000
Planter, medens der 1902 udlevere
des 13,205,000 til Værdi 135,885
Kr.
Antallet af de med Hedeselffabets
Bistand i alt fundne Mærgelgrave
var 1870 52 Stk. og 1902 1,727
Stykker.
Antal Pund Mærgel, fragtet til
Jyllands Hedeegne ved Hedeselffabet,
var i 1890 1,100,000 Pd., men i
1901 56,300,000 Pd.
Endvidere er i alt anlagt ca. 50
løb. Mil Vandingskanal, hvorved
13,000 Tdr. Land er.bleven forbedre
de. Kanalanlæggene er imidlertid
stærkt i Aftagende, foM de fleste
Vandløb er udnyttede i saa Henfeen
de.
Derimod foregaar Vandstandsre-'
guleeinger i stærkt stigende Mæng
de, i alt er forbedret og i Færd med
at blive forbedret ca.. 30,000 Tdr.
Land heri dog medtaget Arealer,
for hvilke Projekt er udarbejdetsaa
ledes den store Skalsaasag.
Mosekulturerne belyses vanffeligt
ved Dal' til Dato er gihet 82 Vej
ledninger paa Øerne og 2,129 Vej
ledninger i Jylland.
Den største Virkning af disse Ar
bejder er Hygge og Velbære for
mangfoldiae Hjem, Læ mod Stor
me vg mod de udtørrende Sommer
vinde./ Tillige synes de store Plan
tager paa højtliggende Steder at
~$§1
ST. PAUL, MINN., FREDAG DEN 4. MARTS 1904.
forøge Nedbøren i Juni,
August.
e
Juli og
i
De større Plantager bliver tillige
store Arbejdsgivere, navnlig om
Vimeren, og bidrager til at holde
Folk paa Landet. Thi der bliver
efterhacmden et stort Arbejde ude i
Heden, ikke alene ved Plantning og
Dyrkning, men ogsaa ved Hugst og
Produkternes Forædling.
Udbyttet for selve Plantageejerne
vil afhænge cif, hvorviidt der overalt
økonomiseres, hvorpaa Hedeselffabet
altid hen: 'agt den største Vægt, og
hvorvidt det vil lykkes at faa Vær
dier ud af alt, hvad der gror frem.
Nye Produkter fremstilles rtn af
Bjergfyr, saaledes Trækul, Tjære,
Træsyre, Havemøbler, m. m. Kan
Bjergfyrren fuldt udnyttes, da villi
Granffiwen gro frem ved Bjergfyr
rens Hjælp, idet denne borttages
rette Tid, oz Hedeffovene vil blive
meget værdifulde, ligesom Hedens
Kultur vil være sikret.
En indiff Stjernetyder.
Bombay taler alle Mciincffec for
ideit om en mærkelig Astrolog, der
netop ventes til Byen.'. Hans Navn
er kjendt over Alverden, siden den
Gang han forudsagde Kong Edwards
y do m, Kroningens Opsættelse,
Freden i Sydafrika osv.
i
Udviklingen siden 1866 har været
vivende, skriver Chr. Dalgas i
„Dansk Turistforenings Aarsffrift".
I Jylland var der 1860 i alt 130
Kval ratmil ukultiveret Areal, me
dens der 1896 var ialt 70,4 Kva
dratmile ukultiveret Areal. De sta
tistiffc Tal for 1902 foreligger end
nu ikke, men man kan ganffc roligt
sige, at det ukultiverede Areal itu er
gaaet ned til 50 Kvadratmil, og at
Hddcit om en Menneskealder vil væ
re forsvunden og snart blive „en
Saga blott".
Hans Forudsigelsesevne ligger i
den sjælelige Krast, han har erhver
vet sig ved Studiet af „9)103a
J/
og har
er villig bil at overbevise enhver om
sine vidunderlige Aandsevner ved s.j
Eks. at forudsige ens Fremtid eller
give en Skildring af, hvad man alle
rede har oplevet.!
Af hans Spaadomrne for indevæ
rende Aar meddeles følgende:
I Tiden mellem 1-7. Februar og
22. August vil der udbryde Krig
mellem England og sorffjellige an
dre Magter. Fjendtlighederne vil
begynde med en Konflikt med Rus-,
land, og i Juni vil Kong Edward
komme til at lide af stærk Feber og
andre Sygdomme. Kongen bliver
dog raff igjen ester ca. en Maaneds
Forløb. Endelig vil England kom
me til at underlægge sig to store, in
diske Landsdele, den ene i Nord- og
den anden i Mellemindien. Det bli
ver i Tiden mellem 1. Juni og 17.
November.
Foreløbig kan man jo se Tiden an.
Norfl Marmor i Amerika. Ret
interessant er det at erfare, at norfk
Marmov ogsaa anvendes her i Arne
jrtka som Byggemateriale, naar der.
fædre-?sxal fremstilles noget rigtig fint. Som
bekjendt er der sat danff Kapital i de
norffe Marmorbrud, »er tidligere eje
des af den norffe Kapitalist Anker.
Dette har ført til, at der paa Fri
havnens Territorium i Kjøbenhavn
er anlagt et meget stort Anlæg. for
Tilhugning og Slibning cif norsk
Marmor, navnlig for Udførsel. Af
en udsendt Redegjørelse fra „Den
Ankerffe Marmor-Forretntng" i Fri
havnen erfarer man, at der er en
betydelig Fremgang i Forbruget af
Marmov hele Verden over. Af
hvidt Raamarrnor har Selffabet saa
ledes a den sidste Tid leveret til Faca
derne til en Bankbygning i Montreal
og Facaderne til The Knickerbocker
Trust Building i New Dork. Det
kunfoe her tilføjes, at det norffe Mar
jimoi" ogsaa anvendes i andre Egne af
Kloden. Saaledes er der gjort sto-i
re Bestillinger til det nye kejserlige
Musæum for ffjønne Kunster i Mosk
va, og endelig 16 Søjler af 4^ Me
ters Længde af rosarødt Marmor til
Mikadoens Palads i Tokio.
Henry Nielsen, en gammel danff
Pioner i Orillia, Wash., er afgaaet
ved Døden i en Alder af 64 Aar, ffri
ver „W. P." Afdøde, der har boet
i Conntyet i ca. 30 Aar, var en fjæl
den brav og human Mand og efter
lader sig mange Venner iscer blandt
de ældre Indbyggere
Naar „St. Panl Tidmde" hver
Uge bringer 10—15 Spalter
m«d Nyheder fra Danmark cg Søn
derjylland, vil de fleste Lcvndsm'ænd
dert -ftnde en eller anden Nyhed,, som
sgerlig interesserer ham løller herude.
Nu er det den rette Tid ot abonnere
paa Bladch det vil holde Dem un
derrettet oftt Begivenhederne i en
hl?er EM af Danmarks
9'
Arigsjkuepladsen.
Japan stadig ovenpaa.
Efterretningerne fra Krigsskue
pladsen gaar stadig ud paa, at Ja
pan har Held med sig, og at det ikke
forsømmer at tage Fordel af det
Overtag over Fjenden, som det vandt
ved sin uforfærdede Optræden i de
første Krigsdage. Det er eridog
naaet til at faa en aktiv Allieret i
Krigen, som ganske vist ikke er meget
værd paa en Slagmark, men som dog
har Betydning netop der, hvor Kri
gen føres det er selve Korea, der
har afsluttet en Traktat med Japan,
som garanterer Koreas Uafhængig
hed mod at det sender sine Tropper i
Marken sammen med de japanesiffe.
Koreas Hær beløber sig kun til fra
16 til 18,000 Mand..
Interessen har sidste Uge centre
ret sig cm Japonescrncs Manøvrer
til Søs efter alt at dømme gaat
Japans Planer ud paa at ødelægge
den russiske Flaadestyrke saa snart det
fait lade sig gjøre for at faa fri
Hænder til derefter at operere med
fin Hær paa Fastlandet. Denne
Taktik har medført, at Flaaden i
Porth Arthur er aldeles lammet og
ingen font helst Betydning har i Kri
gen uden for faa vidt den holder en
større Afdeling af den japanesiffe
Flaade i Virksomhed der med ai
bombardere og beskyde Forterne oq
Skibene i Havnen. Vladivostok Af
delingen er ikke synderligt bedre fa
ren faa vidt kan fees er den ikke in
desluitet af japanesiffe Skibe endnu,
men den er stærkt udsat for at blive
det, og i hvert Tilfælde er den helt
ade af Stand til at udrette noget
uden Samvirke med Port Arthur
Fladden. Denne Lammelse of den
russiske Flaadestyrke benytter Japa
neseme til at sende det ene Trans
portffib fyldt med Landtropper efter
det andet til Korea og videre gjen
nent dette Land op mod den man
churffe Grænse denne Transport
foregaar aldeles uforstyrret fra Rus
sernes Side, i mange Tilfælde er
ikke engang! de japanesiffe Transport
ffibe konvojerede af Krigsskibe. Hvor
stor den japanesiffe Troppestyrke er i
Korea, er man en'imu ikke paa det
rene med sikkert naar den op over
100,000 Mand men hvis Trans
porten vedbliver at foregeta efter
samme Skala som hidtil, vil den in
den lang Tid være tilstrækkelig til
at tage Kampen op mod den russiske
Styrke, der hidtil er naaet frem til
Østasien men denne forøges ganske
vist daglig ved store Troppetrans
porter fra det vestlige Rusland. Der
har fundet endel Sandtræfninger
Sted.
Det er' som sagt Flaadeoperatio
nerne der især har taget Opmærk
somheden fangen i den sidste Tid.
Tirsdag sidste Uge gjorde den japa
nesiffe Admiral Togo, som komman
derer Fladden udfor Porth Arthur,
Forsøg paa at spærre den russiske
Flaade inde i Porth Arthurs Havn
paa samme Maade som Løjtnant
Hobson i sin Tid lukkede Santiagos
Havn i hvilken den spanske Flaade
havde Tilflugt, paa Cuba han send
te sire gamle Handelsskuder, tagne
fra Russerne, bemandede med frivil
ligt Mandskab og forsynede med Mi
ner til at bore Idem i Sænk med, ind
mtod Indløbet til Havnen. Fore
havendet lykkedes tildels, og de for
vovne Sømænd synes for største De
len at være sluppet fra det med Si
vet, om end nogle japanesiffe Torpe
dobaade, der eskorterede Skibene,
blev ødelagt. Siden da har den ja
panesiffe Fladde daglig beskudt Port
Arthurs Havn og Forter der fore
ligger ikke nogen paalidelig Efter
retning om Resultatet af denne stadi
ge Beffydning, men uden Virkning
har den sikkert ikke'været, og Port
Arthur er i hvert Fald nu omringet
af Fjenden baade til Søs ,og til
Lands. Sandsynligvis foregaaer
den endelige Kamp i disse Dage, og
Russerne vil forsvare sig til det Dder
ste.
Henled Naboers og Venners Op
mærksomhed paa dette Blad, vis dem
vore liberale Tilbud, fremsatte her i
Bladet, og forsøg at ffaffe os 1 ny
Abonnent. tt
pwps
jjj iiiiiipaiuiiiaii ijiiiiiipiiii
Fyrst Alexander af Oldenborg, en
rusfiff Magnat, har vist, at der end
nu findes en Rest af den ægte russi
ske Røveraand i Landet. Han har
nemlig foruden at stille en Million
Rubler til Raadighed for det russiske
Krigsfond tilbudt paa egen Regning
at udruste en Horde Buriater og
Kalmukker fra Stepperne og stille
demi under militær Komando i det
fjærrtc Østen paa den Betingelse, at
de m0a saa Tilladelse til at foretage
Plyndringer og Udfald paa deres
egen Maner, naar der ikke er andet
for dem at tage Vare. Den Styrke
Morostammvn udryddet. Fra Phi
lippinerne rapporteres,at der den 14.
Februar har fundet en Kamp Sted
mellem Nkorostammen under Anfør
sel af en Fanatiker, Hasfan Cotta, og
en amerikansk Ekspedition under An
førfel af Major Hugh L. Scott paa
Jolo, og efter en voldsom Kamp blev
hele Stammen nedsablet eller skudt
med Undtagelse af Anføreren. Det
re er den sidste Rest af de uforsonlige
Moroer. Hassan var oprindelig
Præst, men stillede sig i Spidsen for
en Morobande og forfulgte Amerika
nerne pact det voldsomste, især benyt
tede de sig af forræderffe Fremgangs
maader han hyklede Venskab for
Major Scott og overfaldt ham der
efter i Vildnisset paa Jolo. Scott
har været paa hans Spor i længere
Tid. Det siges, at Hassans Bande
talte ca. 600 Mand, og hvis de alle
er dræbte i Fægtningen, maa denne
have været ret betydelig.
Staten Wisconsins Kapitolinm i
Madison er i Lørdags nedbrændt,
saaledes at nu kun nogle Murrester
og endelaf den nordre Fløj staar til
bage. Ilden menes opkommet ved
et Gasblus i et Toiletrum, der sad
for nær en Trævæg, og fom var
blevet brændende Natten over. De
vigtigste Statsarkiver var i de ildfa
ste Hvælvinger, af hvilke alle Depar
tementerne havde en, og de er saa at
sige ubeffadigede. Derimod er der
brændt en meget værdifuld Samling
af Relikvier fra Borgerk-igen og fra
den spansk-amerikanske Krig, kun Fa
tterite frelstes. Der var saa at sige
ingen Assurance, da den sidste Le
gislatuv vedtog en Lov, ifølge hvil
ken al Assurance ffulde opgives, me
dens der ffulde oprettes en Statsas
surance for de Staten tilhørende
Bygninger, men i dette Fond fand
tes ikke mere end $6,000. Skaden an
gives forffjelligt, fra $800,000 til
$300,000, men antages at være nær
mest det førstnævnte Tal. Fra Mil
waukee er der kommet Tilbud om den
derværende City Hall til Kapitoltum,
indtil der fon blive bygget et nyt, og
det ventes, at der vil blive begyndt
ett
med Post og telegraf.
(Hlievegne fra.)
Konference med de højere Statsern
bedsmiend om hvilke Skridt der ffal
,foretages»for at ffaffe et nyt Regje
ringshus, men intet Skridt er endnu
iværksat. *Det ventes, at ter vil bli
ve sammenkaldt en Session as Le
gislaturen. Det nedbrændte Kapi
toltum var eix meget imponerende
Bygning, og Byen Madison var byg
Set med dette som Centrum.
I PJ|$?^ESQTA
Fjortende Aargang.
Ex-Prwsidcnt Krngcr af Trans
vaal siges i et Brev, som en tidligere
højtstaaende Boerofficer, der boer i
St. Louis, nylig har modtaget fra
Mentone i Frankrige, at være Døden
nær. Hans Aandsevner er meget
svækkede, og da han er 81 Aar gam
mel, er der intet Haab om at han føn
komme sig. Tabet af hans Land og
hans Hustrus og hans yngste Søns
Død synes at have taget alt Haab og
Livskraft fra ham.
Stor Brand i Rochester, N. I
Fredags udbrød en voldsom Ildløs i
han saaledes vil udruste,ffal bestem cif I Forretningskvarteret i Rochester, 9u
1,600 Mand. Han vil betale for de- A-, og før den blev slukket, havde den
res Underhold under hele Krigen. ødelagt Værdier for allermindst 3
Tr. I. C. Perry, af de For. Sta
ters Lægestab, har i den senere Tid
foretaget omfattende Undersøgelser
af de sanitære Forhold ved den Ru
te, der cr udlagt for den nye Pana
makcmal, og han har udtalt de bedste
Forventninger om, at Arbejdet kan
udføres uden at der cr større Farso
ter at befrygte, mellem Arbejderne.
De usundeste Punkter paa hele Li
nien er efter hans Mening Byerne
Colon, der er bygget paa en 0, som
for største Delen bestaar af en Sump,
og Panama, der i høj Grad trænger
til et System for Drikkevand. Begge
disse Endepunkter vil udkræve større
Ingeniørarbejder, men Forholdene
langs Kanallinien er af de alfer bed
ste.
omtrent $750,000 paa Bygninger,
Resten paa Varer. Ca. 2,500 Men
nesker cr blevet midlertidig arbejds
løse ved Branden. Ingen Mennesker
kom til Skade itn'dtagen Brandche
fen, der ramtes af en flyvende
Brandslange. Blandt de brændte
Bygninger var fem af de største De
partemeufbuttfer i Byen.
Sagen mod Forbnndssenator Reed
Smoot, der repræsenterer Utah, vil
blive paabegyndt i denne Uge i For
bundssenatet. Smoot, der hører til
Mormonkirkens øverste Embeds
mænd, blev valgt paa fuldstændig
regulær Maade,rneit efter at han var
valgt, blev der fra. forffjeUige Si
der nedlagt Protest mod hans Valg,
idet han beskyldtes for enten selv at
være Polygamist eller for dog at.til
høre et Samfund, i hvilket der blev
bedrevet Flerkoneri ^desuden siges
der i Klagen, at han tilhører et
Samfund, hvis Principer er striden
de mod Borgerpligterne i Landet.
Der er ialt 4 Anklager mod ham.
Kejser Vilhelms Gave til de For.
Staters Forbundshovedstad, ett Sta
tue af Frederik den Store, fyntes at
volde Authoriteterne i Washington
mange Bryderier, i det de ikke kan
sinde en passende Plads til den. Det
er Meningen at den ffal opstilles vcfo
den nye Krigsskole, og den afgaaende
Krigsminister har sammen med den
tyske Gesandt gjentagne Gange prø
vet at udse en Plads, men hidtil er
det mislykkedes, og Tyfferne er me
get forbitrede over, at man .ikke her i
Landet er mere begejstret over Gaven
end Tilfældet er. Det sidste Ny paa
dette Omraade er,at Washington Au
thoriteterne, der tænker paa at faa
hele 6 Statuer af Berømte Krigere
opstillet foran Krigsskolen, omgaaes
med Planer om at opstille Frederik
den Store ved Siden af en Statue af
Napoleon den Store, og det er let
at forstaa, at Tyfferne ikke føler sig
særlig tiltalte af denne Tanke.
A. W. Machen, tidligere General
Superintendent for Divisionen for
fri Postlevering i Landdistrikterne
anklaget for „Graft" i sit Embede, er
i Fredags af de For. Staters Grand
jury i Washington, D. C., kjendt styk
dig i den Forbryde-lfe, hvorfor han
var anklaget sammen med ham
kjendtes George F. Lorenz cif Toledo,
Ohio, og Brødrene Samuel A. og
Diller B. Groff skyldigt i at have be
gaaet Bedragerier mod de For. Sta
ters Postvæsen. I Lørdags blev
Henhold til denne Kjendelse Machen,
Lorenz og Diller B. Gross af Dom
mer Pritchard dømte til 2 Aars
Straffearbejde i Fængslet i Mounds
ville, W. Va., samt til ai betale en
Bøde as $10,000 den anden af Brø
drene Groff blev ikke idømt nogen
Straf, idet Beviserne mod ham var
meget svage, saa at der vil blive fore-'
Agitation for ai faa Statssædet taget endnu en Prøvelse af hans Sag.
flyttek til Milwaukee.
Guvernør
Samme Dag blev Columbus E. Up-
La Follette heir i Søndags holdt en ton i Baltimore, der tidligere har væ
ret dømt til 2 Aars Fængsel og
$1,000 Bøde for samme Forbrydelse,
men havde faaet bevilget ny Prøvel
se af Sagen, dømt til 1 Aars Fæng
sel og. $1,000 Bøde, idet hart havde
frafaldet ny Undersøgelse af Sagen.
Sammenlign dette Blad, dels Ind
hold, Udstyrelse, Pris og Præmier^
med andre Made i samme Sprog.
fr'Skf
W
"Ss
tV^I

Historical Society xi
Capitol
(Successor to "heimdal", Established 1891.)
HISTORICAL
Mill. Dollars. Af dette Beløb cr

xml | txt