OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, March 04, 1904, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1904-03-04/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

W
n: r^pr^/
«x.v
i i
1
c'
W
&
i
BJ®yi
Y'
^storsM
Oapacsty
tlA.MM Btv„INti
CO.,
St. Tatil, Xiciii.
St. Daul.
21. C. Tychsen,
2oFalre&a?tor.
C. Hofenmeicr,
lITanagcr.
Forretningsføreren træffes daglig
paa Bladets Kontor, 46 Union
Block, mellem 11—2 og tillige
hver Lprdag Aften fra 6—8.
GolgathaZirkens Kvindeforening
afholder forsrkomliieude Tirodag Af
teu et Soeial hos Mro. RasmuS
Hansen paa Broadway.
Chartcrkvmissionen har nedsat cit
Komite til ltnbcrføgclfc af Forhol
dene vedrorende Raadhusets Nedbige
holdelse, idet Komissionen er af den
Mening, at Omkostningerne dermed
cr for store, og at der er for mange
Ianitorer.
z
Overflytning?« af de gamle Flag
fra Borgerkvigen fra den gamle til
den nye Kapitolbygning vil, naar
Tiden konuner. finde Sted under
Iagttagelse af højtidelige Ceremo
nier under Deltagelse af de gam,(c
Veteraner.
Rev. George Pringle, en Presby
teriansk Missionær i Alaska, Har
sendt et Brev ti.f en af sine herværen
de Venner^ hvori Han meddeler, at
lian ved Haggary Creek fandt en
forladt Hytte, i hvis Nærhed befand:
fig en Grav med et simpelt Trækors,
paa hvilket der stod: John G. John
ston, 47 Aar gammel, døb Marts
24 1898 fra St. Paul, Mimi.
Johnston var velkjendt Her i Byen.
Hans Kamerat 11 Alaska var Peter
McStay herfra Byen.
Tommer Finehont har meddelt
Politibetjentene, at det ikke nytter
dem at bringe Arrestanter, som de
Har anholdt for „Loitering" til hans
Retslokale, da Han ikke vil mulktere
dem saa længe ikke Politiet over
holder Ordinancen om at lukke Sa
loonerne Kl. 12 Nat. Politibetjent
Hall bragte i Tirsdags' en saadan
Arrestant, som han Kl. 8 lom Morge
nen havde fundet sovende i en Sa
loon, for Dommeren, men denne
løs
slap Manden med ovennævnte
Motivering, der. forresten cr logisk
nok.
I tfuerfte Etage i Raad,huset hol
des Skole for vordende Jurister, en
af hvilke, Hr. H. H. Flor, var be
funden syg af Smaakopperne. Tr.
Ohage gav derfor et Par af sine
llndergitme Befaling til forladen
Aften at gaa op og bnf'cinere de un
ge Lovkyndige. Da Snndhedsmæn
dene viste sig i Døren med deres
Naalc og Lympfe, opstod der en Pa
is: blandt Studenterne. Over Bor
de og Stole flygtede de ud af Salen,
•øg kun 30 blev vakcineret. De an
dre vil imidlertid ikke blive tilladt
at biivaane Forelæsningerne, før de
have underkastet sig Operationen.
At læfe Indskriften paa ens egen
Ligsten er noget, der sjælden falder i
et Menneskes Lod. Saadant hænd
te imidlertid for William Bircher,
en i Army Building ansat Grand
Army Mand. Da Bircher i 1886,
efter at have næret fraværende, kom
tilbage til St. Paul, fandt han, at
hans Navn var blandt det sidste Aars
Afdøde af Grand Army, for hvem
der skulde holdes Sørgegiudstjeneste.
En iaf de Ligstene, som Neg jer
in gen i
Washington sætter paa afdøde Sol
daters Grav, var ankommen, men
'da idett var overflødig, lagdes den
bort i Kapitoliets Kjælder. Der var
idet at Bircher saa forleden saa den
og læste sit eget Navn og Navnet
.Paa det Nogiiment, hvori han tjente
under Borgerkrigen. ..
*'V f**y\ S K
Bed KjjSb eller Reparation af Uhre
besjSg den velkjendt« Juveler Simon
Nelson, 209 E. 7. St., St. Paul.
Brigade General Camillo C. C.
Carr ankom sidste Uge til St. Paul
for at overtage Posten ester Gen.
Kobbe fnm Kommandant for Dakota
William Smith, en Forretnings
mand i South St. Paul, begik Ons
dag Aften Selvmord ved at ffyde sig
en Kugle i Panden, da en Politibe
tjent kom for at arrestere ham for
en moralsk Forbrydelse.
Frank Turner blev forleden ncup
pet, da han havde stjaalet cr Faar
udenfor en Slagterbutik paa Wa
bashaSt. Istedetfor Mutton Stew
faar1 han nu en Termin i Arbejds
huset.
Tljeofilns Triscoll, som var de
mokratisk Kan'didat for Alderman i
9. Ward, blev sidste Onsdag sendt til
Rochester Asyl. Mr. Driscolls
nndssyge er soraarsaget af længere
Tids Svagellighed.
Nirste SMdag Eftermiddag vil
Negerproblemet fra Negernes Stand
punkt blive diskuteret ved et Sympo
sium af Pilgrim Afrikanske Baptist
Kirke. Mrs. Tr. Valdo Turner og
Advokat McGhee vil tale.
Pan Mandag vil Gran'djuryen
samles igjeit, og et Rygte vil vide,
at Jitrueit vil undersøge mnnicipale
Forhold. Den vigtigste uf de fore
liggende Sager er David Parkers
Drab paa den unge Fred Watson i
Merriam Park.
Hiram F. Stevens, Senior af Ad-
vokatfirmaet Steveiis, Obrion, Cole
and Albrecht og Formand for Sta
tens Statut Revisions Komission,
gjenemgik Toivtiag i sidste Uge cit
farlig Operation paa St. Lukas Ho
spital og henligger i en betænkelig
Tilstand med meget ringe Udsigter
til at fe mime sig.
En Religionskrig er udbrudt mel
lem Præsten ved Central Presbyteri
an ske Kirke og de saakaldte Christian
Science Folk. Dr. Fulton holdt i
sin Kirke en Prædiken, hvori han
'Drog til Felts mod den formentlige
Humbug. og er til Gjcngjæld bleven
overøst med cit Mængde Breve fra
Mrs. Eddys Tilhængere..
Et stort Udvalg as de bedste danske
og norske Bøger paa „St. Paul Ti
deude"s Kontor. Bibler og Salme
bøger til billigste Priser. Nyt paa
Literaturens Omraade fra Danmark
og Norge. Kontoret aabent hver
Dag fra 11—2, og tillige Lørdag Af
ten fra 6—8. 46 Union Block. Alle
Efterspørgsler angaaende Bøger, Pri
ser, osb. besvares prompt.
Torsdag Aften i sidste Uge ko in cit
iiusftret Mand ind i Steve Mc
Donoughs Saloon, 880 Como Ave.,
og fik Værten til at overgive ham 17
Dollars og et Gulduhr. Ole Cal
drowt, alias Charles Solden, blev
senere arresteret under Mistanke for
Tyveriet og er blevet gjenkjendt som
den, der røvede Postmesteren i Mer
ryficld, Minn., den 30. Jan., ved
hvilken Lejlighed han fik fat paa
$400.
William A. Johnson Befandt fig
forleden i Formynderretten og havde
en lang Samtale med Dommer Ba
Zille, som Resultat af hvilken John
son lidt ester befandt sig ipaa Vej til
Asylet i Rochester. Johnson med
delte Dommeren, at Hem blev for
fulgt af en Komité af Logen „The
Redtneit", og da Dommeren forsik
rede Ham, at nede i Rochester blev
alle 'denne Loges Medlemmer sendt
i Kachotten, udtrykte Johnson sin
Glæde herover og bad om at maattc
sendes did.
Advokat Fred McGhee blev forle
den idømt en Bøde paa $10 for For
agt for Retten, men senere blev Pen
gene tilbagegivet ham, da en For
klaring fandt Sted. En Mand stod
i Dommer Finehouts Ret, anklaget
for Overfald" paa sin Kone. Jury
en -var samlet, men Anklageren,
Mandens Klone, var ikke mødt frem.
Endelig kom hun ind i Retslokalet,
ledsaget af McGhee, der var hendes
Mands Defensor.. Dommeren gav
Ham en Overhaling, fordi Han havde
Habt en Samtale med Anklageren, -og
McGhee svarede ham, at det var
Hans egen Sag hvem han samtalede
med. For dette Svars Skyld maat
tc han bøde $10, men senere forkla
rede han Dommeren, at han tilfæl
digvis havde mødt Konen bed Ind
gangen, og denne tilbagegab ham
saa Pengene. •,

rii
1
1
Posthnscts Jndtlrgtcr i Februar
Maaned beløb sig til $58,215, over
$2,000 mere end den tilsvarende
Maaned i fjor.
Henled Naboers, Venners og Be
kjendtes Opmærksomhed paa „St.
Paul Tidende" og skaf Bladet en ny
Abonnent blandt !em.
Sidste Mandag var den sidste Dag
for Indbyggerne at betale deres Ej
endomsskat. En lille halv Million
kom ind i Byens Skatkammer.
Sidste Søndag opførte Folk sig
ualmindeligt mønsterværdigt. Kun
cit eneste Arrestation sandt Sted, og
denne ene var cit Mand, der befandt
sig i cit Tilstand, hvor han ikke læn
gere vidste sit eget Navn.
En Pony, der henstod i cit Stald
14 W. Exchange St., blev forleden
levende brændt. I Stalden brug
tes cit Gasolinovu til Qpvarming.
Hesten sparkede den overende, hvor
ved der gik Jid i Stalden.
Patrick M. Maroney ved Posthu
set er bleven udnævnt til Sekretær
ved 17 Civil Service District, hvilket
vil sige, at han overtager Opsynet
nic'i) 18 Posthuse i Minnesota, 8 i
South Dakota og 4 i North Dakota,
2 Tolddistrikter i Minnesota og 1
i N. Dakota samt et internal Reve
nue Distrnt't i hver as Staterne Min
nesota og S. Dakota.
Sekrotlrr Stine af Commercial
Club har modtaget et Brev fra En
cyclopedia Britanicas Udgiver i Lon
don, hvori! der gives det Løfte, at Ar
ti kelen „St. Paul" i dette Værk i
kommende Udgave vil blive revide
ret. I Vind 30 fortælles der nem
lig, at Minneapolis er Hovedstaden
i Minnesota, noget vi naturligvis
ikke kan lade sidde paa os.
Guvernør Van Sant bivaanede
sidste Tirsdag Kapitolkomissionens
Møde og anbefalede, at der i Kapito
liets umiddelbare Noerhed skulde op
føres cn Guvernørresidens, En as
Komitéens Medlemmer' mente, at
man furide kjøbe Ex-Guventør Mer
riams Hus, men Van Sant vilde ha
ve opført en Residens i samme Byg
ningsstil som' Kaplitolbygningen. Li
geledes anbefalede han, at den nu
værende Kapitolbygning skulde bibe
holdes som et Annex til den nye.
„Vejlederen" for 1904 er nu for
sendt i Posten til sine mangfoldige
Læsere. Dette Blad udgives aarltg
af Dr. P. Fahrney i Chicago i hans
velbekjendte Lægemidlers Jnteresfe,
og det er 17. Aargang af Bladet,
som nu er i Posten. Bladet indehol
der et stort Antal Anbefalinger for
disse Lægemidler, og med hvert Eks
emplar følger et specielt Tilbud,
hvorved man kan erholde en $3
Kasse med Dr. Peters Kuriko for $2,
hvis man sender Bestillingen inden
30 Dage.
En nng Pige, Hazel Bone, lejede
forleden et Værelse i et Boavding
hus ipaa W. 7. St. under Navnet
Mimie Hankiris, og om Aftenen Kl.
10 hørte Folkene hende at jamre sig.
To unge Mænd ilede ind i Værelset
og fandt hende i Krampetrækninger.
Paa Bordet stod et Glas, der havde
lindeholdt Gist. Pigen bragtes i
største Hast til Byhospitalet, og Læ
gerne siger, at der er en svag Mu
lighed for at hun kan komme sig.
Grunden til den fortvivlede Hand
ling cr ifølge et Brev, hun efterlod
sig, ulykkelige Livsforhold. Pigen
er 20 Aar gammel og har1 en lille
Dreng et Sted i Wisconsin.
1
ST. PAUL TIDENDE, FREDAG DEN 4. MARTS 1904.
Ara Foreningerne.
(Bed C. Rosenmeier.)
Foreningen „Danmarks Sønner"
giver et stort Bal førstkommende
Lørdag Aften den 5. Marts paa Fe
deration Hall, 309 Wabasha Street.
Billetter koster 25c. Der er sørget
for den alter bedste Musik, og man
kan være sikker paa en „good Time".
Alle der holder af at faa sig en god
Svingom, bør indfinde sig til „Dan
marks Sønners" Ba.l.
Te danffe Foreninger. Selv den
mest overfladiske Iagttager kan ikke
i'.ndgaa at lægge Mærke til den
Enighed, Velvilie og gode Forstaael
sc, der font: en Regel hersker blandt
de Danske i St. Paul. En stor,: Del
af denne glcdbcltge Tilstand bør na
turligvis tilskrives de danske Fore
ninger. Meget af den Uvilie, der
oste findes mellem Mand og Mand,
har altfor ofte sin Grund i, at man
ikke kjender hinanden. Man mø
der et Menneske, danner' sig cit Me
ning om ham, tit ufordelagtig, og
hvis analt ikke lærer det Menneske
nærmere at kjende, vil man vedblive
at nære en Pis Uvilje imod ham.
Dersom, paa den anden Side man
stifter nærmere Bekjendtskab med
Vedkommende, pil man ofte finde
Egenskaber, der uvilkaarligt skaber
Velvilie og. Agtelse. Det er tvivl
somt out! der sindes en bedre Plads
cit lære Næsten at kjende end netop i
disse Foreninger. Her mødes Mænd
som Mæn d, ikke som Forretningsfolk
eller som professionelle Mænd, men
som Mænd. Forretningen er for
øjeblikket lagt paa Hylden, og A/t
det gode, der findes i Manden, vil
træde uhindret frem. Desuden „In
gen lever sig felv" det vil sige, intet
VV "t Vv J% A\ 4- VW V
Menneske har nok i sig selv, men
trænger, behøver Andre og Andres
Selskab for at kunne eksistere som ct
fornufvigt Væsen. Den menneske
lige Natur kræver den Næring, der
bibringes ved Omgang mod Andre,
bed Udveksling af Jd?er og Anskuel
ser, ved gjensidig Raad og Daad.
i s s e e i n e s e e i s e e i e n
Forening, hvor alle mødes som Li
ge, hvor „ct man 'is a man for all
that", og hvor han føler, at hans
Idéer og hans Synsmaade har Ret
til ligesaa megen Vægt som nogen
Andens.
Fødselsdagsgilde i Parken.
(Indsendt.)
Som maaske nogle af Læserne be
kjendt cr cit Del af Merriam Park
Boerne Grene af den danske Stam
me, men især har vi cit, paa hvem det
tydelig mærkes at han er af Asernes
9Et, thi itaar denne Mand foretager
sig noget, da cr det ikke Smaa
mandsværk, men noget, som vidner
om cit helstøbt Natur og om den
danske Daad sra gamle Dage. Det
ibar nemlig sidste LørHag Aften, da
afholdt vor Ven Hr. George Inge
mann sit .aarligc Fødselsdagsgilde,
hvortil var inviteret norrc Stykker af
Nndlingente saavcl som tre af dem
ftla „hinsidan Sundet", og saa Grene
af Stammen. George viste sig som
cit ovcrmaadc fliink Vært, thi ikke
blot havde han sørget for et helt nyt
Kvarter (V. Ingemanns Hus), men
og saa sørget for, at der slet ingen af
det smukke Kjøn -var tilstede, saa at
disse ikke skulde forstijrit Aftenens
Højtideligheder, ja endog ophængt
Husets Reglement, hvormed enhver
Gjæst, saasnart han arriverede, blev
gjort bekjendt. Tit'og med var der
taget andre Forsigtigheds regler, saa
som cit Fil, en Alen lang, til at file
Tænderne med for dem, som Me
kunde bide den a', en Suge-„NiPpel"
at patte paa Flasken for dem, som
ikke havde lært at drikke, et Kar til
at bade eller vaske tænkelige Lade
gaards-Aspiranter i, og alle mulige
Forholdsregler! bar tagne saa at der
kunde umulig afstedkomme nogen
Ulykke. Alt gik saa re anstændigt.
Saa var der jo vigtig nok Damen i
Huset, lden eneste kvindclignende
Skabning, som var tilstede, hun var
vistnok 'saa nær som mulig Eva lig,
men tit hendes Beskyttelse stod der
jo ogfaa „kun se, .men ikke røre"
hun blev kun parteret og spist til
Morgen Kaffen.
Aftenen gik hen med Fonografmu
sik, Taler og Sange, saa som „Unge
GjenbyrdsViv i Norden", „Hil Dig
Du høg,a Nord", „Ja, vi elsker dette
Landet" 10. m. fl., og Stemningen
var meget animeret, kun kunde man
hen :paa Aftenen mærke, at der paa
nogle af Gjæsterne vistes en tydelig
Slaphed, th)i herude i den fredelige
Park bruger ,vi ingen Stimulantme
dioiitcr nej, vi er totale —.
Efter at Gratulationen var vel
overstaaet,blev George overrasket med
en smuk Foræring, en Ring fra hans
Svende, som et Bevis paa gjensidig
god ForstaaFse. Alt iailt ntaa vi
vist indriøimme, at bi havde en ge-
mytlig Fødselsdag hos Geo. Inge
mann, og jeg har hørt at de allesam
men kom lykkcllig og vel hjem den
næste Morgert. Kom igjen, George!
En af de Fremmede.
F.
Gudstjenester i St. Paul.
Den dansk-norffe Golgatha Kirke,196
Thomas St., nær Eomo Ave.
Gudstjeneste hver Søndag For
middag Kl. 10 Søndagsskole
Kl. 12.10. Ungdomsmøde Kl.
64. Aftentjeneste Kl. iy2. Qp
byggelsesmøde Onsdag Aften Kl.
8. Andreas C. Tychsen, Præst,
914 Rondo St.
Præsten træffes i Kirkens Stude
reværelse hver Formiddag fra Kl.
10—12 og hver Aften fra Kl. 6J/2
—iy2.
Dansk evang.-lnth. St. Stephans
Kirke, Hjørnet af Orleans og Ste
vens Street. Gudstjeneste hver
Søndag Formiddag Kl. 11. Søn
dagsskole Kl. 9. I. N. Andersen,
Præst. Bopæl: 118 King St.
Bor Frelsers Norsk Lutherske Me
nighed. Gudstjeneste hver Søn
dag Form.. Kl. 104 og Aften Kl.
iy2 i Kapellet paa Dale St., nær
Sherburne Ave. Søndagsskole
Kl. 12—1. Alle Skandinaver
hjærtelig velkomne. Rev. P. O.
Laurhammer, 482 Sherburne
Ave.
Emanuels Norsk Lutherske Menighed
(Hauges Synode) holder Gudstje
neste hver Søndag Formiddag Kl.
10^ og Søndag Aften Kl. ll/2
Kirken paa Hjørnet af Canada og
14. Streets. Søndagsskole fra
Kl. 12 til 1. Pastor Ehr. O. Bro
haug, 298 Williams St. Alle er
velkomne til Gudstjenesterne og
Søndagsskolen.
Trefoldigheds norfle eb. lnth. Menig
hed' af Den Forenede Kirke. Guds
tjeneste Søndag Formiddag Kl.
105^2 og Aften Kl. 7y2. Søndags
skole Kl. 1'2 til 1 i Lokalet paa
Hjørnet af Sherburn St. og Far
rington Ave. M. Sæterlie,
Præst, 407 Charles St.
Synodens norfl eb. lnth. Menighed,
Hj. ais Canada og 13. Sts., holder
Gudstjeneste hver Søndag Form.
Kl. 10^ og Aften Kl. iy2. Søn
dagsstoien møder Kl. 9 Form.
I Kapellet paa Hjørnet af Reaney
og Earl Sts., er der Søndagsskole
hver Søndag Eftermiddag Kl. 3
og Gudstjeneste Kl. iy2 Aften.
I Kapellet paa Hjørnet af St. Al
bans og Sherburne Sts., er der
Søndagsskole hver Søndag Efter
middag Kl. 3 og Gudstjeneste Kl.
7y Aften. Thomas Nilsson, Pa
stor, Cor. Fuller & Marion Sts.
Den norsk-dan ske Methodistkirk?, Hj.
as Broadway & 13. St. Guds
tjeneste Form. Kl. 10^2, Aften
7.45. Unge Folks Epworth' Liga:
Søndag Aften Kl. 6.45 og literært
Møde 2. og 4. Tirsdag i Maane
den. Bønnemøde hver Onsdag
Aften Kl. 8. I. A. Jakobsen, Pa
stor, 289 13. Street.
D?n norfl-danske Bavtiftkirke, Hjør
net af Milford og Woodbridge Sts.
Gudstjeneste hver Søndag Kl.
10^ Form. og 7^2 Aften. Kl.
Qy2 Ungdomsmøde. Torsdag Af
ten Kl. 8 Bønnemøde. Den norsk
danske Baptistmenigheds Ung
domsforening møder i sit Lokale
hver Søndag Kl. 6.30 Efterrn. Hj.
Milford og Woodbridge Sts.
Sang og Musik af it. F. Sangkor.
Alle Skandinaver hjærtelig vel
kommen. 1*
kan give Dem den bedste Uddannelse i den
korteste Tid. Engelsk, Bookkeeping. Short
hand og Typewriting. Enhver Oradnent
skaffes en Stilling. Besøgende velkomne.
Katalog frit.
Bog
BlnaaMand
Kjend dig selv!
Et $6.50 medicinsk Ar
beide frit. 300'Sider, 42
Illustrationer. o rst e
Exemplaret kostede
$500. Sendes frit I
forseglet Omslag.
Rjarlighed, Fnert, Giftorms*! og
allb æoaUuline Sygdomme forkla
rede pas el'tjdehgt Sprog Detie
beaodnngbværdige Arbeideuoder
retter Eder on .\lt 1 Oneker og bO»
vide med Heaeyo til lykkeligt
Ægteskab, Sygdomme, som tor«
hindrer »amme, Ungdorasfor*
vildelser. Onani, Tab
alMan'ds
krafl, Uaarllg Hukommelse, tidlig
Aldérdom, Nervositet, Blodlorglft*
qlng, uudviklede Kjonsgorganer,
Aarebrok, »vage Lunger, Lever og
Nyresygdomroe. "Uvidenhed skabet
I Kundskab bringer IteL
pkke Porlatiereo et det
Meeterspwalist "NuU
i beuodnngsirrdlge o|
luldeta-odirete medicinek viden*k»
bebgt Arbwta."—Oebkoeb Ties..
MmtMTMMirii
nu tim »n munimii
v ?*&&*<* "U?^"
5
7-' V
T.<p></p>AMERICAN
Lig«,
Telephone: ,295.
e
1
T"—"""
C. CARLSEN. p. GYDESEN. A. NIELSEN.
HORMAN BLOCK, Hj. So. Wabasha og Chicago Ave.
Møbler, Ovne, Tæpper, Rullegardiner, Jernsenge og Sengeklæder.
N.<p></p>RERAIR
STOVE
A. NIELSEN, Ejar.
Udskriv efter Prisliste. 186-188 W. 7th St., ST. PAUL.
ALGOT ANDERSONS FOTO-ATELIER
»29-231 East 7th St., St. Paul, Wllnn.
Artistisk udførte Fotografler. Brystbilleder eller hel Figur. Større Grup
per— Familie, Bryllups eller Selskabs—fotograferes til yderst lave Priser.
Kunder fra Landet kan indsende Fotografier for at faa dem forstørret.™^
WM. J. NELSON,
Cokacco 5
DR. PETER'S KURIKO.
SWANSONS "5" DROPS,
KJ ØliENH A
VN,
STOCKHOLM,
xonnKopixa,
SNUS
JOXKOJ'JTXU, 1
$239,548.90
P. Schollert,
ZE=£o"U.©e ds IPa.Ii3.tez
1 —LANDS—!
-—-—s,
Storartet Tilbud!
Ved Indsendelsen af en Dollar for "St. Paul
Tidende" for et Aar leverer vi frit etAar
DtH ugentligt "Dispatch"
åLTSAAbedreIntefresse
for en Dollar faas begge Blade for et Aar. Der findes
intet engelsk Ugeblad end DISPATCH. Alt hvad der
passerer af paa det politiske Omraade, indenland
ske og udenlandske Markeder, Nyheder fra Ind- og Udlandet,
kort sagt alt af Interesse vil findes i den ugentlige DISPATCH.
ST. PAUL TIDENDE vil blandt andet indeholde Nyheder fra
Moderlandene, fra Landsmænd i Amerika, upartiske Artikler
om, Dagens brændende Sposgsmaal, samt en fuldstændig Be
retning om alt hvad der foregaar mellem Landsmænd i St Paul.
Send en Dollar til Bladets Kontor, 46 Union Block.
"St. Paul Tidendens liberale Tilbud:
NYE ABONNENTER, DER INDSENDER EX DOLLAR,
TILBYDES FØLOBNDE LIBERALE TILBUD
1) ST. PAUL TIDENDE, og den ugentlige DISPATCH for et
Aar, eller
2) ST. PAUL TIDENDE, maanedlig FAMILIE-JOURNAL og
SKAND. FARMER-JOURNAL for et Aar, eller
8) ST. PAUL TIDENDE og en god PRÆMIEBOG, der kan væl
ges paa Bladets Kontor, 46 Union Block.
Kontoret er aabent hver Dag fra Kl. 11—2 tillige Lørdag Aften fra Kl. 6—8.
W. TEL.
1404-J.<p></p>WORKS
Cenfeciionerv.
MINNEHAHA SPRAY,
FORNI'S ALPEN KRAUTER.
@-AGENT FOR ALLE SKANDINAVISKE AVISER.^
GØTEBORG,
KARLSIf A
.17.V,
"i
LEJE-B1BLIOTHEK:
JiL.lXDf.SG,
Gammellands Black Tiuist.
$239,548.90
1
S
e
5
5
S
4-

We have ndb only
the larjjestStorage
Capacity but the
t. largest Storage
sks in whicn
beer is aged
Three months befor
using- Call and
see fchem.
Supplied br agents evrrvwherc, or
I'liEO.
Department.
Eleverne ved Mechanic Arts High
school vil de?l 25. Marts opføre
Tennysons „The Foresters".
"Bottled Goodnejy!
'In Faith 'ti* am honett quality."
Quality talk should be backed by "the
goods." Blatz Brewery was founded in the
early forties. Blatz quality is almoåt
traditional. Every bottle is full of quality
argument. The "Blatz" characteristics
are all rounded up in the "Wiener."
Ask for it down town. Send a case home.
ST. PAUL BRANCH fc
''Lower Lever, Foot of John St.
Tel. 1414.—
iUct, Mgr., S34 Dearborn. Chicago
AGENTS WANTED-i?c«S,iKbæ
WAR between RUSSIA and I ARAN. Greatest seller,
best authorship, highest commission. Outfit free.
Send 16 cts to pay postage on complete cavassing
book. Universal Book & Bible House. CHICAGO.
Practical Business School
526 Globe Bldg.,
Cedar Str. ST. PAUL
HEIDELBERG MEDICAL INSTITUTE.
C. TEL. 1404.
M. RYAN, President
MENRY Gr. HAAS
JOSEPH MATZ
E. M. POPE, Cashier
COLUMBIA HOUSE FURNISHING CO.
TEL. T. C. 1856. W1 Begravelsésbesilrxere. grp
Agent for Garland Stoves og Ranges.
397 EAST SEVENTtf ST. j* ST. PAUL, MINN.
Cor. Wabasha St. and University Ave.
ST. PAUL, MINN.
STATE, COUNTY AND CITY DEPOSITORY
RESOURCES
Loans and Discounts, $114,440.53
Bonds and Stoctis, 67,924.90
Banking House Fix. & Fur., 1,518.28
Other Real Estate, 8,186.38
Due from Banks and Cash, 46,821.72
Other Assets, 651.03
OFFICERS AND DIRECTORS
Wall Paper and Tinting. Interior Decorating.
496 St. Peter Street., Cor. 9th Street,
In the Red River Valley
and Morton County
North Dakota.
8 D. M. Stewart & Co
402-3-5 Eadicot Building, 3T. PADL, MINN.
STATE BANK PADL
LIABILITIES
Capital,
Surplus,
Undivided Profits, net
Bills Payable,
Deposits,
$ 25,000.00
10.000.00
3,301.33
15,000.00
186,247.57
GEORGE MICHEL, Vice President
PETER SCHOLLERT
ROBERT B. BURNS
J. L. HAAS, Asst. Cashier.
ST. PAUL, MINN.

xml | txt