OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, January 04, 1907, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1907-01-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

it
-'V
1
4?
"Si
No. 1.
Pastor Dr. B. Korea i Decorah
Iowa, Formand for den norste Sy
node, fejrede-Jilleaften sm 80 Aark
Fødselsdag, og den nceste Dag, Jule
dag, holdt han sin 54. Juleprockike:?
for Washington Prcerie Menig
hed 10 Vtile Syd for Decorah
for hvilken Menighed Paftor Kore.
har bæret Præst lige siden den blev
stiftet. Han er theologrs? Lkandida
fra Kristiania Universitet og var der
første norffe Prcest bosat Vest for
Mississippi River. For 3 Aar sidet
sejrede han sit Embedsjubilceum font
Præst og samtidig Guldbryllup.
En Da«sk-Amcrika»er. Aalbor
har ifølge „Aalb. Amstid." dis.e
Dage^BesFg af en kanadisk Borger
irren indfødt Aalborggenser, Hr. Ei
nar Rechnitzer, Søn af Kvnsul
dersteds. For 14 Aar siden drog Hr
E. Rechnitzer til Kansda, hvor hal
sammen med Danskeren Mnge, ci
Broder til Direktør G. i Hjørring
og en Englcender startede „The Ca
nadian Packing Co.", der nu er et af
Kanadas største Svwejlagtexier. Ef
ter Grnges Død for nogle Aar siden
er RechnitzecHovedleder baade af det
te Slagteri og et mindre, der fenere.
started paa den anden Side as
Fornede Staters Grcvnse, „The Hu
ton Packing Co," Det førstyoevnte
SCagteri slagter nu ca. 120,099 Svia
aarlig. Ved Stden af DIvinepchgte
rierne dWer?vMM^M^^WM
dering
varer.
v
.^i
og Prceservermg df Føde
Den rigeste Davfler i Stineriki
Mneejer Peter Larson i Helena
Rvnt., Fyenbo af Fødsel, har som
tidligere omtalt her i Bladet i det
sidste Aars Tid gjennemgaaet en me
get haard Sygdom, der var en Føl
ge af, at han for et Aars Tid siden
udstod frygtelige Lidelser ved at
et SNb, font han var ombord i, for
liste i Juan da Fuca Strædet, Ind
løbet til Puget Sound. Han flød
da omkring paa et Vragstykke i flere
Timer i det iskolde Vand, inden han
blev reddet. Han maatte underka
ste sig en kirurgisk Operation met
Lager i Helena, Chicago og Roche
sier, Minn., der var tilkaldt for at
udføre den, havde opgivet ham
Trods dette er Mr. Larson nu kom
met over Følgerne af Operationen.
Det paastaaes imidlertid, at han i
mange 9tar har lidt af en Leversyg
dom, og at denne i den senere Tid
har antaget en betænkelig Form.
Larson siges at voere den rigeste
Mand i Montana næst efter Fov
bundssenatvr Clark. •_ øtørstepcriei
af sin Formue har han erhvervet ved
Mneforetagender,n«n ^rnbanebyg
mng, Bankforretninger, Tømmer
hugst, Maltgjøreri vg Bryggeri-For
retning h^r ogsaa bidraget meget ti
at fmrøe htinS Formue, nu angi
v^ være nMem 10 illin. og 25
Millioner Dollars. Det var som
Jernbane-Kontrakt^r at han lagde
Grunden for fm Rigdo«^ M^deys
han byggede en BaMinie i Coat
d'Alene Bjergene, blev ham inteves
seoet i Mneforretnwg og ||ø6ik fttnu
men med sin Kompagnon^ Mine
ft»r $$50,060,det siden i 12 Aar har
givck Profit as $25,006 maånéb
lig, og som -han seneve solgte for 3
ZMMvner Dollars.
havt et enestaaende HM med fig
alt hvad han foretager fltz, og al
hvad han rører v^, bliver til &utb
Han er Hovedejer lf flere Banker og
tier store Møller i Seattle og Spo
kane. Larson figti? at være en Mmd
der ikke søger at trænge fig fren
•paa Grund af sw store Rigdom. Hat
skal Væve meget, godgsørende, met
sLrger altid for, at han8 Navn ikk
bliver averteret i denne Forbwdelse
Larson, der itu er oppe i 50 Katene
kom 6er til Landet som 20 Aar gam
mel Arbejder, uden Penge og ude a
W U
V-sVi- "»^iblPrA
g3l^%r^
--»V ..
1. «-f
I
Jj'
""V» -Sfi 'J
•&- s-f
4
Blandt Laid$«$»(l i JIncrika.
(lattNWMk SiualMt tra MMt( KiMkr.)
„Battling" Nelson, den sorhenvce
rende Champion NaDesoegter, og
som er af dansk Byrd, er rejst til Eu.
ropa paa ubestemt Tid. Han agte
dog at komme tilbage, faa snart der
bliver Lejlighed for ham til at faa
en Fcegtning arrangeret, som han
synes om.
„Scientific American", det stor
aulerikanffe tekniske Ugeblad for Op
fmbelser, mdeholder i sit Niumer for
15. Devencher en nt^et indgaaend
Beskrivelse af Valdemav. Poulfeit5'
traadløse Telegraf-System med Ml
stvationer. Artiklen har tillige Op
finderens portræt.
Jngem^r Løvenhjelm Kopp, dei
unge Dansker, der for nylig foresto"
Installeringen as traadløsTelegraf
den amerikanffe Flaade, er draget ti
England for i Hunstanton at tnstal
lere Gnisttelegraf-Station for dett en
gelske Regjetmgs Regning. Hr. Lø
venhjelm KoPP indtager en betrocii
Stilling i det nydannede engelsk-dan
ske traaKøse Telegrafkompagni, fo6
hvilket Lorb Armstrong ftaar
Spidsen.
E» Selvmorderfies Testamente. E
Telegram fra LoS Angeles, Cai.,
Modeler, at en 55 Aar gammel Da
me Hary Esje Balfour, begik Selv
___ »nord Juleaften ved at kaste sjg i eq
turslagteri, Ostefckrikativn, Konser Kl af
hendes Lig sen«e er taget W a
Søen. I en Taske, som hun havd
i Haanden, havde hun lagt en Sed
del, der cmgav hendes Navn og Bo
lig, samt hvor hendes Testament
kunde findes. Ved at følge denne An
visning fik man fat Testamentet,
hvilket hun disponerer over, ret be
tydelige Summer til Slægtninge
Danmark og til de Fattige. Efte
dette Dokument er hun født i Nest
ved, Danmark, hvor him har t«
Fætre, Peter og Henry Lorentsen
som him tilskriver en større 5Um
Penge, ligeledes to Fætre, Julius ot
Carl Lorentsen i Kjøbetthavn, og ei
Søster, Edvardine Nielsen, der ska
arve hendes Smykker. Pengene hav
de hun anbragt i en Bank i Kjøben
havn og i German Bank i San Fran
aisco. Efter Testamentet at dømm
havde, hun gjennemgaaet Katastro
fen i San Francisco i April Maatte
ifjor, og hun antages at være bleve
sindsforvirret som Wlge af dette.
Jnlegjæsterne fra Amerika. „Os
car II", det første af de to Juleski?
be, som Skandinavien Amerikalinien
taar sendte fra New Aork til Dan
mark og Norge, ankom til Kjøben
havn den 18. December om Aftenen
og blev modtaget i Frihavnen af en
stor Masse Mennesker, der ventede
Julegjæster. 363 Passagerer gik
ilatid i København, medens ca. 530
var landsat i de norske Havne. Ski
bet kom til Havnen med Juletræer i
MHstewPpene og hist og her Paa Dock
(et, og SkibSt bar smykket med
Granguirlander. Rejsen hGs« væ
ret en vedvarende Test, farttiittc Pas
sagererne ved Landstigningen, M3
fordi Juleskibet joMtid er stærkt la
sté med FeststenMng, og dels fordi
Det forenede ^Mpski^sfelffabs 40
Kars Jubilæum sejredes medens
Han har ^ilttdl Skibet var midt paa Atlanterhavet.
I den Anledning servevedeA' bet un
der hele 9tejsen en særlig slot Mctw
paa alle tre Klasser, oi Passagerer^
ne fik, da de kom ombord i New Aork
en Foræring—Damerne en Brosche,
Herrerne sCh Slipsnaal og istiden
paa Jubikæumdagen^ den 11. Decon
ber, atter Foræringer. Rejsen hav
de været en af de sornøjekigste Jule
skibs-Farter, der havde fundet Sted
paa denne for sine Juleskibe berømte
Linie, erklærede en ^Passager der
tatteaf'
mm
/,-
og
Kons Leopolds Kneb.
Efter at den tyste Rigsdag har af
sluttet fin store Kolonialdebat med
det Resultat, indtil videre at lægge
Sagen paa Hylden og afvente, indtil
den ny KvloniaWirektør, Ternburg.
gjør Alvor af at indfri sit Løfte OF
bortskn.'re de uduelige, skadelige og de
for Rigets Anseelse kompromitterende
Elementer indenfor sit Departement,
rettes Opinærksvmheden mod et an
det ""Parlament, der netop nu lige
ledes har et førstt Klasses. Koloni
spørgsmaal til Behandling, et Kolo
nispørgsrnaal, der ligesom det tyske
er fliennemsyvet af Skandaler og
Voldsgjerninger, Tiit^ der synes
uadskillige med alle Nutidens koloni
ale Foretagender —. nemlig Belgien
i sit Forhold til Kongostaten. De
haarrejsende Grusomheder og For
lut)belfer i Kongvstaten har i Aare
viv barret et staaende Sensationsnu
mer for Pressen der.har endogsaa
det engelske Parlament været gjort
et Forsøg paa at faa Intervention i
Stand for at gjøre en. Ende pao. dis
se Skjændigheder, men den har væ
ret uden Resultat. Ter er nu Kale
om endelig at gjøre ?llvor as det-ken
ge paatncnfle Skridt at forflytte Kon?
gostaten sra sin nuværende besytcher
lige Mellemstilling som „sirørrrø§
Stat uitder Kong Leopolds
lige Overhøjhed til den statsretkiKe
S'tillmg. font Koiom under den beM
ske Krone.
FortælliMen oni Kvngvstatyts Op
koMt Ildvikling er rMe fmlgrW
de for Kvng Leopolds Renomé
som smart forretningsmand:j o§
Spekultmt i stor Stil ettd sor hans
Anseelse som Konge og Landsfader.
Ltgé siden han igjennem Berliner
traktaten har faaet sin Suverænitet
godkjendt, har han bestræbt sig fot' at
igjøre denne Suverænitet saa indbrin
gende som mulig. Mlerede Aaret
189? dekreterede han, at Jorden til
hørte Staten, og han konfiskerede med
største Frimodighed de Indfødte! Ret*
ligheder. Samtidig hermed indflræn
kede han Handelsfriheden og skabte
Monopoler, der Hzemtemføries med
den mest hensynsløse Udplyndring as
de Indfødte.
Kort Tid. i Forvejen havde han la
det Belgien I aune sig 25 Millioner
Francs paa den Betingelse, at Bel
gien skulde have Ret til at kontrol
lere Kongostatens Forvaltning, som
ikke uden dets Tilladelse maatte op
tage nye Laan. I Fald disse 25
Millioner ikke vare-tilbagebetalte i
Løbet as 10 Aar, havde Belgien Ret
til at annektere Kongvstaten. I. Aa
ret 1895. optog Kong Leopold tntid
rtid for Kongostatens Regning et
nyt Loan paa y Mill. Frmtcs. Der
paa gjorde man fra 5wmmerets Si
de Forsøg paa at faa Kongostatens
Forvaltning i sin Haand, men Kong
Leopold, der officielt gav fig Udseen
de af at virke for Tagen, modarbej
dede den i Hentm^ligh^ og vaM
paa sin Side saa mange af SVamme.
rets Stemmer for fig, at Forslaget
fAdt. Da Wden kom til Tilbagebe
talingen af de 25 Mill. Francs,
gjettoptog Kong Leopold sit tidygere
Spil. Han bearbejdede Lederne saa
vel, at Annektionssorflaget blev til.
intet, og den belgiske Mat frafaldt
endog fit Kmv paa. de 25. Mitlioner.
Om nogensomhelst Finanskontrol fra
Belgiens Side var der nu heller Ifife
længere Dale.
Efter detie héldtge Kup begyndte
KoiWstaMs at WM enormt,
saa dm nit beløber fig til Millis-
i"~,"
1SZZ
s
-%'*-, 5*iA
^r.-. CiINi
y i^. ^5£t a
y*_ *4 -r
li 5JL
(Successor to "heli
en
z?M
h2*-~ i' J- viv vi?
Paa den.te Smtbc bliver AnnK
j,v
tioneit Aar foy -en daacligete
»rrchttitg for jBMiM^ Matt
efor nu hu
he skride denne."
stir smnt i^æred^MMvtz
ingen RG havde
Vilkaar sit
teringen^Helgien
melsesret^Wersor
Iiggendcr

JP^
'iRK -titel.
difulde KautschLHtttrackder, erklæres
for-Kongens DoNWie og private Ej
endom^. hvovover.Han alette kan be
stemme. Naar ^l^reAionen al^aa en
Gang finiror øtcfi maa-Belgien^eg
ne med déjttte )DDlæne som en Stat
i Staten, ier ødeles mchdrager .sig
dens Kontrol, dxnne Krondomæ^
ne hører lrgeledéZ eit as dens Ind
komster dannet K»nd^ som Kongen
har anbragt i fgM Papirer, Huse og
Ejendomme i BMien og' Frankrig.
Han ejer saaled^Vygniitger alene
i Bryssel og OMtkde tit et' Beløb as
18 Millioner F^tcs.
9ht Har: han jånste vist lovet at
Renterne af detiéøsond stitlde kom»
me Kunst og Videnskab til Gode, men
hidtil har man i^mærfet noget her
til. I alle Tilside ligger der no
get uhørt jeliié Mfethaden idelig at
belaste 'Kongostatets med nye Laan o^
anvend JndtcegtHne til at kjøbe Ej
endomme for sinHrivate Regning.
Og i de berøntté^ „Reformdekreter"
fra i Sommer' førpligter Kongen
Belgien til, naat ^n overtager Le
delfen, at oprethKde Institutionen
med Krondomæntxne.
MWDtM
enelig med-almindelig bickgifl Lov.
Debatten er endim ikke afflnttet,
men Konfejlspræsidentens UdtMsér
har øjensynlig gjort et dybt Indtryk
pao. det belgiske Parlament, tilmed
da han i sin Tid var Kong Leopold
vigtigste Medhjælper til at sav dernte
Suverænitet over Kongostaten -og
denned følgende Rettigheder erkjeM
te af Magterne.
Uvejr i Europa. Fra de brittiske
'Øer og fra hele Mellemeuropa kom
mer der Meddelelser om frygtelige
Snestorme i Juleugen. Værst har
Uvejret raset i det nordlige England
og Skotland, hvor mange Mennester
er omkomne i Snestormen. Paa den
engelske Nordbane mellem Aberdeen
og Edinburgh foraarsagede Snestor
me et Jernbanesammenstød ved Ma
tionen Arbroath, ved hvilket 16 Men
nester dræbtes og 30 kaarédes^ Man
ge Skibe strandede ved Kysterne, og
flere Søso^k omkom. Paa Lande
vejene er der fundet maNge Menne
ster ihjelfrosne. Fra Frankrige,
Belgien, Schweiz, Tyskland og
østrige- ntediielcs'
Snestorme, man har. chat^ i mange
Aar,: .Afbrydelse as Jernbane* og Te
legrafforbindelse, Tab af Menneske
liv osvc I Gibraltarstrædet har der
raset^en frygtelig Storms, dér hqr
havt talrige Skibsforlis til Følge.'
Flere vigtige Lov« traichte
'Kvast den 1. Jammr. chMfl
vi særligt intime „Pure Foy5" L^
ven, hviSuFsrmaal er at ubMw!
fra MellentftatihanMen Fødevaret,
der!er stadelige for Helbredet. Lo
ven vm fri AZ^hol, der. skal hjoM
Farmers?g cmdre mitchre Forbni
gere af Drivkraft til et Brændsel, der
er Hge faa stærkt hedende, men bil
tigere GaSolin og Petroleum!
det er dog sandsynligt, at i&ovét- vil
behøve éitSel ZEndringer^ inden den
kan gjøre den tilsigtede Nytte. End
videre Rnti-Pas Lovene ber forbyder
Jérnbonekpflt^agnierne -at gipe Ml?
iter Francs, hvilken nette lille SumHetter til mindre Priser tW K* re
vil blive en behagelig Desert til Woere eller Fripas til. andre end
nekt'onen, naar den en Gang finder
Sted. Men de Penge, ben kongSige
Grossetier har tjent til fig selv, har
han imidlertid Udfunderet ^t Middel
til alligevel at frelse for fin egen
Mund, naar Belgien t^ertager Le
delsen. Da han nemlig er uindffræn.
6et Behersker over Kongo, har han
udfætdigef- ett ^fiov,
Bch
Hanernes egne Funktionærer og de
res Familier, til deres Slgenter, Lær
ger og Hic^førere, samt til Personer,
der arbejder flor Religion elle* Sei
gjørenhed. Loven gjjælde: kun for
MellemstatS-Rejser, men de enkelte
Stater har Ret til at foretage Lov
flivning, der gjælder for de enkelte
Stater^og. soH vil giveAi^byl Hs^d
Bfé*
KMZ^
mp$£å
Jr
flager i Stockholm.
En Samfilndsfare.
Delt 'Aagervirksomhed, sqm man
Led. den RofetVfke Falffnerisag xhar
faaet et lille Indblik i, synes at væ»
re en Alment udbredt „Forretnings"*
gren, hvis Fangarme har et saa snit
Tag i visse Kcchse as den stxmsté
Hovedstads „bedste" Befolkning, al
den Betegnelse, et Blad giver den:
„cn almen social Fare", ikke er ilbe
rettiget. Blandt de professinelle Aa
gerkarle findes ikke faa fad Folk.
som beklæber „gode, for ikke at sige
høje, Smnsundsstillinger", siger et
svensk Mad. Men nawrligvis er det
iEe disse Perfoner sew, som gjør
den SlagS Forretninger. Aagerlov
givningens Net er altfor grovspun
det til at fange be store Fiste. Der
-udspilles ofte Scener, font vilde hen
høre under den reneste Farcekomik,
hvis. ikke Sagen selv var saa alvor
lig og sørgelig:
En Mand, som trænger Penge,
som nw hcwe dem, ligegyldig paa
hvilken Maade, hører for Eksempel
s- rent rygtevis selvfølgelig aSeit
Wjendt større Forretningsmand
Hlmed Omsul .±rr. ikke er faa ganske
ijaar. til ham ... Langtfra, ikkeI'a-
om det. Ja, men min
er oprigtig talt saa forwwlet......
Kaa ja, jeg ved nok, hvor De kimde
'aa Penge. Mm jeg kan ikke anbe
fale Manden han er rent ud sagt en
Asgerkarl... Ja, det strør ikke
hjælpe.
-Y1
Mt KaWMm her
xta mit Kontor imorgen men jeg
vil ikke have noget Ansvar.
Paa bestemt Klokkeflet indfinder
Offeret sig, træffer en wiaftelig cm
trufien Herre, der forestilles som
Hr. N. N. „Forretningen" gam
Tlat Offeret gaar ind paa hvadsom
helst 40 Procent Rente og mere
til. Før han gaar, har han for
skrevet sig til Aagerkarlen for tre
Gange feta meget, som han fatir at
laanc.... Og ikke før er han ude af
Støren, før den fremmede Aagerkirl
qaar. ind i et Kontor ved Siden
af, lægger Diplomatfrakken af og
tager Jakken paa, hvorefter han ind
tager sin Plads som den store,
hæderlige Forretningsmands egen
Kontorist.
Et almindelig anvendt Kneb er det,
at Laanet gives mod almindelig Ren
te men samtidig kjøber Laantage
ren Aktier af Aagerkarlen og giver
denne Akcept paa ^ø^ummén
naturligvis Aktier, som han'al-'
drig faor nogen Nytte af.
Falske Væsler er Aagerkarlen ikke
saa- ange for at diskontere, selv om
han har en- stærk og vel begrundet
Anelse om det virkelige Forhold
tværtimod den Slags Papire? er. of
te hans bedste de binder Offeret end
fastere/ og oftest Slægt og? Venner
nted.. i
Som Gksempel Paa, i hvilken rent
HMwligf^Grad UdpresnmgSs^stemet
kan driveS, er Rosens Sag ganske be
hegnende. Af de 113,000 Kroner,
hanS Laansoperationer omfatter, hqr
AagerkarlerneS Part ester de sidste
Oplysninger været -r' 85,000 Kro«
ner, few har han kun faaet 28,000!
D^ Hak vel voM, at dét som Neget
er de moralsk Fordcervede, utøjlet Le
veMtW og grænseløst Letsindige, som
er Wo^ugerneS-Kunder. Men udH
$vti)I gaar We saa sMen den pirke,
lige uforskyldte Nød den samme tuU
ge Gang. Det er blevet en Dam
fandSopgove at vinde Bugt med On
bet, overfor hvilket d?n nuværende
Lovgiibntog, hat vist fig aldeles virk!
ningslB-
Fra Stockholm meddeles, at Raad
husretten den -8. December har idømt
Ritmester -Greve' v. Rosen, som hat
gjort fig skyldig i 66 Veks^Mskneri
er, 2 Aar-og 8 MaanederS Strasar
bejde Tab af biorgerliye Rettighe
der et Sar udover Straffetiden.
1" Én&:
S
J,v
v
V^J"'
V
v
Et Ballon?Br^»eløb der i Ester
aare5 blev afholdt il Paris mellem
Luftskippere fra alke'Verdens Lan
de, blev vundet af ew amerikansk
Armeeofficer, Frank' Lahm, idel
han var den,, der holdt fig længst i
Luften med fin Ballon- Da Vinde
ren var Amerikaner, vil det næste
Væddeløb, der stal'afholdes i mto
ber Maaned iaar, foregaa her i Lan
det, rimeligvis med St. Louis som
Udgangspuntt, idet man der vil kim
ne faa den største Mæn-gde Gas. Kap
løbet vil blive om James Gordon
Bennets store Vandrepokal, der iaar
blev vundet af Løjtnant Lahm.
Smoot Sagen. Der er en Mu
for, at (Bagéi: Fotbundsse
natet angaaende lttah-Smatoren
Smoots Ret tiT at yatic Sæde i Se
natet paa MZlnd af hans Stilling
i Mormonkirken vil blive udsat paa
ubestemt Til og maaske stet iKe blive
toget, op til Behandling i Senatet.
Den i denne Affære, n^jottH.H»mis.
sion har afholdt. t^ige^Aoph^r, men
der foreligger saa. mange..Mdre Sa
ger as Jntersse, at Asgjørelsen maa
udsættes. Senator Forsker er en
Ven af S^toot og vil optræde til
hyns Forsvar. :nen Foxaker har saa
travlt med at forberede sig til Kam
pen med Præsident Roosevelt an
gaaende AMdigeZsen as Negersolda"
terns BronwnSville,.T^^ Wi
behandles M' Kar
Tid til at beskjæfiige sig med 9)£or
monsenatorens Sag.
Forholdene paa Cuba er efter hva'
der i de sidste Dage medheles fri
Washington i høj Grad foruroligcit.
de. Partierne ftaar meget ffarp
overfor hinanden, xsaa man anser de
for umuligt, at Borgerkrmg kai
Itndgaaes ved de foreftaaende Valg
og det er endog sandsynligt, at det
vil bryde løs før den Tid. De For
enede Stater forbereder sig Paa a
gribe ind med væbnet Haand og ud
rufter en meget stor Flaadeasdeling
ombord paa hvilken der vil blive an
bragt 4,000 Mand Marinetropper
der skal ligge fejlklar for at tage Sta
tion i de cubanffe Farvande.
nærmere -Omstændigheder er ikk
fuldt oplyste, men de ventes at blw
det i Løbet as kort Tid. Der er end
nu ikke antydet nog^. i.Wltnwg a
Cubas Annektion til DxFor :,Mw
ter, men det ansees for mere end mu
ligt, at dette Skridt vil blive mateen
digt.
Atter en Jernbane-Katastrofe.
Søndag Aften cr der atter indtruf
fet en frygtelig Jernbaneulykke, der
har kostet miitdst 53 Mennesker ^Li
vet, medens ca. 60 saaredes. Ulyk
ken Me Paa Burlington Ohio Li
nienmellem Fredericks, Md., og
WaMgtvn, D. t, vedm lille Sta
tion Par Mile udenfor Fochunds?
hovedstadens Grændse, Terra Cotta.
Det foruMkede Træn løber kun om
Søndsgene og bliver sendt^or
NM" ^0*
r,^-7^i-.-^
*v.p£i*
y* -r v
mtd Post »g ttitørSt
(mimiit tn.)
__
4®-*^^
3
ZM..*-
1
5B wagStiM
*,
v,7
a W Jsll
j- *7 :^s""
f~ V'' -j^.t:
PWWW°M^WS^^^
««AWA:MMMWiS
y'
Kineserne og Panama-Ka»»lelU^
En Kongres-Komitee, def for Aden
cr i Kanalzonen i Panama fot at.rf
undersøge Forholdene der, skal være i
kommet til det Resultat, at det ffef
iKe er nødveitdigt at importere
siste Kulier for at faa Gravningen^
udført. Arbejdet kan udføres
Amerikanere, og hvis disse ikke
Længden skulde kunne udholde S&fc
maet, kan Spaniere og Jtalkenepe^
af hvilke der for Tiden arriverer ea^.
1,000 hver Uge, tage sat. Super
intendenteme for Arbejdet menev^ at^
Kinesere som Arbejdere bør -toæfe
dem, man kun i yderste Nødsfald
bør ty til, og der vil opstaa betænke-^
lige Forhold ved at antage saadawte.^ 5
.af
De tyske Rissdagsvalg, der stal
foregået én nær Fremtid i Anled
ning af at Kejseren opløste Mgsda
gen, fordi. denne ikke vikdé /bevilge
saa stor Troppestyrke i Sydvest 9lf
rika, som RegjerilMn fodangté,
imødesees med .stor Spænding ikke.
galene i Tyskland selv, tften over hele,™
Europa. Dt4
Partier, og.
gjøre mægtige FreyMdt VS
Balgv og de Reaktionære
nter at Udsigterne er til, at der vpå&
komme Systemskifte i den Wbs Rv.
gjering. De Liberale og Socialister
tie stutter sig mere og u^/sanMen^
Matt Mer^ pga/ at'dé '?MMHM.MWH
Kirkestriden i Frankrige er etchttu
ikke sat endeligt paa Spidsen, idet
Loven om at Gudstjenester skal af
holdes under Forsamlingsloven, alt
saa kun med §?vrighedens Tilladelse,
vel traadte formelt i Kraft di 11.
December, men Ministeriet har.ikke
dristet sig til at gfeitnemføre den.
Paven fastholder fin udfordrende
Holdning og forlanger af den kathol-
fle Gejstlighed', at den stal ignorere
Loven. Det franste Smat har i den
sidste Tid havt en stor Debat om Lo
ven, der stiller Kirke og Stat, og
godkjendle i Lørdags Lovens Princip
med 100 Stemmers Flertal. Katho
Itifcr os Medlemmer af „andre Kirke
samfund afholder i denne Tid Masse
møder rundt om i Europa og Ame
rika og protesterer mod den Kamp,
den franste Regjering fører, eller dog
har forberedt, mod den katholste
GMltghedi
Fo^oldene i Kongo Fristatev
navnlig den umenneskelige Bchand
ling de Indfødte har været udsatt
for af indfødte Negertropper und«
belgiske Oficeters Ledelse, har i Ian
ge Tider været Gjenstand for OP
mærksomhed i hele dsn cjviliserSd
Verden, ^ng LvSpold af Belgis
er søm Mjendt "Protektor" for Fri
stcDn, og de forfcerdelige MiSbrug
gaw-t i Svang, g^es. der tfcfr
HanS forslappS Tilstzn. Skhld 'fat
^er er^le out international Un
dersøgelse af TUstMén ved en
mHion nedsat af de fOrskWige Lait
beKHAjeriUger, og England staar
Spch^t^for déiw^S^pii har faae
brings Fofl fra Was^gton-'dnHax
besøgt i Byéns Udkanter, tiMge til^Tilsagn om Støtte fra qn^re LaUde.
Byen, samt for at transportede Kir?
kegængere, der bil beføge Kirkerne i
WaHinstvn -til Aftengudstjeneste.
Det 'gfgi? fra giedéricfé Kl. 4 og
skuldje ttirtop" oifgtia fra Térra Gotta
Stationen Kl. 6:20, da et Træn be
staaende as tomme Passagervogne
kjørte ind i d^bagfra og splintrede
alle de tre Vvgne, som bar fyldte
med Passagerer. 3er var hejset
Gtoppesignal for det bagerste Træn,
men Lokomotivføreren paastaar ikke
at have set dette Paa Grund af den
tætte Taage, Han og hanS Fyrbøder
blev arresterede. Der afsendtes straks
Hjcrfpetræn frå Baltimore, og fra
Washington kom Ambulancer, og Ske*
ger ^l ^tede hurtigst mulM^ Hd-
I tt- r®. Forbundsret er der af Se
noter Lodge forestaaet en Resolution
der anb^aler en .saa^^llHchexsøgel?
da
er et
Kongo font én uafhængig ogsfri Sta
iflfe direkte: vedkommer de For.
ter. Som Grund til en .htternatii*
rati Undersøgelse opstilles, fra SnK
lands Side officielt, at atchre SanW
HanM paa Kongo lider under
holdene deri Men MittdeRgt
stosies ^et,at Bag det hele
lands fcjst ttt at ttw^figMrx^
toritott inden den nuværer^H«^
statS Gr«chser.
A
Z.
Kggm
ri,^
Ko
MM
v

ST. PÅXJL, MINN., 4. JANØjtÉ 1907.

xml | txt