OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, January 18, 1907, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1907-01-18/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

ifoV
it
k
Et flittigt, fitter! oz paaltbtlipt Middel for syg elle*
ntrnø8 ^ci'tvMiite. Rygsmerter, Mavepme. Neuralgia.
Nervøsitet. Irritabilitet. SSvn!SAH»d. Tlgt, Sctahta.
Indeholder gotten Opium eller Morfin og efterladet
ingen 'lemme Eftervirtnn'.ger. 86 Dostt SSt, Saa
ilpotljcfer e$er fcr.beS a} Dr. SJttlc*' ©lebttal
6n.. (tifhort. ftnbuiim.
Det milde Klima i Virginia
tilbyder glimrende Vilkaa# jor Landbrug,
Kvægavl og FrugtavL V^Atrtne er milde
og korte. Klimaet sundt. Gode Afset
ningspladser. Landet stiger i Værdi.'
Foi nærmer.- Oplysninger skriv paa En
gelsk til O. W. KOINER, Dept. S. Com
missioner of Agriculture, Richmond, Va.
«m«rand«Frimærker
Hssrvæxt. Overtiøotgl
Haar borttages hurtigt, behageligt, uskade
ligt. For 60c eller Money Order
sendee en Pakke med Brugsanvisning. Makoi
Aabs BhfAmko. RUD. KNUDSEN, Apotheker,
6825 Fifth Avenue, Brooklyn, N. Y.
GuldUhr Pr
it
o
i n
1 1 1
Et "Amo'lcan Movement" XJhr i
solid guldplatcd Kaeee, garante
ret for korrekt Tid: Ug et solidt
G:.lciuhr garanteret 86 Aar samt
en asgte uldf ldtRlig med stinv
lenile Ædelsten frit til d«m, som
sælger 20 "Jewelry Novelties" til
10c Stk. Send Navn og Adresse og
faa Jewelry. K aar solgt, send
ol.
$2.00. og QuVluhr
og Ring er Dtng.
S-.riv idag. Adr.
Xljør Ejer og Lejer rig.
Chappbll Hilt,,
trx.,
Nov.
30,
19C6.
"Til Svar paa Deres Forespørgsel skal jeg med
dele, at jeg adskillige Gange i de forløbne 30 ar
har samlet op til i Baller Bomuld pr. Acre
paa min Plantage i Brazos Valley. Jeg har avlet
op til 93 Bushels Maji, men 60 Bushels er det nor
mal-", og undar 6(1 kalder vi det en daarlig Hø-t
Jeg har 50 Acres med Alfalfa, som jeg slaar 6 til 8
Gmge om Aaret og faar hver Gang til 2 Tons.
Sukker-Ror giver godt Udbytte, mvn jeg har
kun en lille Mulle og mister 25 Procent af Saf
ten faar 4»0 Gallons pr. Acre. Brazos Valley er
den frugtbareste i Verden. Af 1200 Acres med
Bomuld har jeg 1 Aar avlet og renset 1628 Baller
og hir henimod 4u Baller en nu at indhøste.
Forpagtningsafgiftet! vil i Aar beløbe sig til over
$15 pr. Acre. Jeg forpagter aldrig for Pence,
men for V at Bomuld og af Maj
i. M'n Plan
tage kan inspiceres naarsoinhelst, og man vil
flade disse mine Udtal-Iser sande."
Med Agtelse, JOHN CARLISLE
Jeg tilbyder Uge eaa godt Land u ipdyrket
for $10 til $15 pr. Acre. Eu god Invest
ment, giver eaa meget* som et helt Livs Ar
bejde. Ingen Snestorm. Fladt sort Pralrie
Land. 45 Tommer Regn. Ti Maaneder for
AfgrOden til at vokse. 100,000 Acres for
Salg. Liste frit.
for Salg
Rillidi—alle Størrelser fra 10 Acrjes op ti
5 lOO.OOO. Koloni Antsg en Spe
cialitet. Agenter ønskes for tover Stat i Unio
nen. Skriv idag paa Engelsk efter Cirkulær
ry. Alle Spørgsmaal besvares med Glæde
Btltige Billetter for Selskaber paa alle Jern
banestrækninger. Tilskriv
J. A. CLOPTON,
P.O.Box 933. Dept.s. Sen Antonio, Texes.
Man kan ikke se fornøjet
naar man har
V
ud
Y S E S I A
En daarHg Mave foraarsager daarligt Hu
mør den fordøjer ikke Maden, føler endog
Modbj'delighcd for Mad. For at faa Deres
Mad og Mave til at harmonere, tag
"Hermit"
Gastrene
en forfriskende Drik, som renser og styrker
Maven og formerer aves aften, og bringer
derved Maven i drn Tilstand, at den kan for
døje sit Indhold i:i en naturlig: Maade.
Aldrig djailiy Smag i Munden.
SOLGT PAR APOTHEKER
50c pr Flaske eller sendes portofrit ved
Modtagelse af dette Beløb fra
ELKHART, ll»D.
Udkommet er
CAROT.A
Bt Drama i 3 Akter og
A n e
Di
e
af
Pris 25 Cents* Portofrit tilsendt.
'ORSDSTBBAMP
roR
'SØMØERJTLlAim
FORTALT FOR FOLKET,
AF AXEL LILJEFALK
OG OTTOlLOTKEN
Denne Folkebog vil bringe Fremstillin
ger af Krigsbegivenhederne efter hele
det store baade danske, preussiske og
eaterrigske Materiale, som nu foreligger.
I disse Fremstillinger vil blive indflettet
SMMringer efter Beretninger af Del
tagere og Ojenvidner, rigt -udstyret
med Billedstof efter samtidige Gengi
velser. Heraf fremkommer baade en
Udring af Krigen og af den dansk«
idat, hvad han tænkte og f6lte i
Krigen, naar Kuglerne peb ham om
Øre tie vi vil lære at kjende Stemningen
i den mørke Vinternat paa Tilbagetoget
fra Dannevirke og i de lange og trange
Uge* fer Dybbøl faldt, de overdrevne
Forventninger ed Krigens -Begyndelse^
Sorgen og Vreden over Dannevirkes
Rømning, den trykkede Stemning under
Dybbøls Belejring Jubelen over Sejreu
ved Helgoland og Modløsheden ved Ais'
Indtagelse.
VOR SIDSTE KAMP FOR
SØNDERJYLLAND
tedeholder over 900 Sider i Kvartformat,
tfegaat udetyret med talrige Tekstil!«
•Jtratioaar og farvetrykte Bilag Ind
tomden i Praktbind. porto- flc fiA
Mi qO.OU
^»0-7eS-rS4).4. st
fa*
Norge.
S v y u e i e e å i
Drammen Fredag den 28. December
af Apoth^er H. S. Winsnes og Frue
født Lund.
5 i ø t,e tt e LyNg 0
Forsvarsdepartementet har i en
Henbendels^il Amtmanden i Nede
nces annwM om Amtets Udtalelse
angaaende den hensigtsmceosigste
Maade, hvorpaa Eitøiten beB Lyngør
tan bebares for Fremtiden.
a n a s o e e n Ole
snippen, som i sin Tid myrdede
Landhandler Amund Bø oj derefter
satte Ild paa hans Hus, har nu af
sonet 15 Aars Strafarlieide, hvilken
Anledning han har indsendt Andra
gende om Benaadning. Dette er aft
slaaet.
U v a n i n e n i 1 9 0 6
Antallet af Udbandrere fra Norge er
ifjor kommet op i ikke mindre end
31,128 Personer, hboraf 5 Proceni
var Svensker eller andre ItMambin
ger og 29,500 Nordmcend. Til Sam
menligning kan anføres, at der ud
uandret 27,300 i 1905, 28,370 i
1904, 36,050 i 1903 og 27,540 i
1902.
æ u n e A e i
det. En Formand hos Konsul
Grenager i Fredrikshald blev forle
den grebet af Akselledningen og ført
rundt. Kinderne blev revet af ham.
og han fik en Masse Saar, scerlig i
Hovedet, saaat han efter en Times
Forløb afgik ved D^den. Den Drcrb
te bar en meget afholdt Mand og
ansar bed Trcelastfirmaet i mange
Aar.
N o k e S ø e n a a
en Øde 0 Cm argentinsk
Dumper har paa en øde 0 i Sydha
vet optaget 6 Mand af Bescetningen
paa det norske flydende Trankogeri
„Fridtjof Nansen", som den 10: No
vember forliste i Nærheden af Jør
ge. 9 Mand er omkommet. Kaptei
nen er blandt de Reddede. Tranko
gerier tilhører Sandefjords Hval
fangen.
i S i e i s k e e
meldes fra K-ristianssund:
Det rige Storsildfifle den 20.
Dcbr. bragte et Totalkvantum as
omkring 7,000 Maal, hvilket repræ
senterer en Vcerdi af mellem 120 og
130,000 Kroner. Det er den største
Fangst, som nogensinde er indbragt
til Kriftianssund Paa en Dag. Na
ste Nat maatte Flaaden gjøre Ven
dereise Paa Gjrund af Storm.
E e S o e n e
meddeles fra Hammerfest: Han
delsmand Mbert Olsen Kernces,
Sørøen, ansees ogfaa forulykket un
der Uveiret. Han ffulde seile en
halv Mils Vei alerte til Galten og
er ikke fremkommet. Fra Land iagt
toges, at Seilet forsvandt. Under
Uveiret omkom under Fiske bed Dyb
fjord. Vestfinmarken, Jshabsflipper
Aslak Aslaksen og Johan Nilsen
samt to Gutter fra Alten, alle i sam
me Baad.
ø e a n e o n o
le Uger siden fakkede Lensmanden i
Ringsaker to Vardalsgutter Karl
Johan og Julius Kristiansen i Gud
brandsdalen. De bar mistænkt for
en Masse Tyberier blandt andre for
Indbrudene paa Jernbanestationer
ite bed Gjøbiksbanen. Gutterne, der
er i Alderen 19 til 22 Aar, bleb over
Hamar transporteret til Gjøbik og
indsat i Distriktsfængslet. De til
stod en hel Del Tyberier i Næs og
Paa flere Steder paa Hedemarken,
men nægtede at bære delagtige i
Indbrudene Paa Jernbanestationer
ne. Forleden er begge Gutter rømt
fra Gjøbiks Distriktssængsel. Sam
tidig er en Aderfrak stjaalet i Cen
tral Hotel.
O ø i e n e i S a v a n
er. Mer henbed 10 Timers
Raadflagning forkyndtes forleden
Lagrettens Kjendelfe i Sagen an
gaaende Optøierne mod Oberst Die
sen. As de 24 Tiltalte kjendtes 6
ikke skyldige i de stillede Spørgs
maal. 12 kjendte. flyldige i Vold
mod offentlig Myndighed, forøvet i
Forening med andre og under Opløb.
Otte as disse samt 2 as de andre
kjendtes skyldige i tilsigtet Hærbærk,
og 4 kjendtes flyldige i Tilstedebæ
relse under eller Medbirkning til
Opløb, hvorunder sorøbedes Vold.
Ober 5 af de 6, som kjendtes ikke
skyldige, stillede Statsadvokaten sor
skjellige Sipørgsmaal i Retning as
kjendtes
ifat
'/.'
Jt wy -. '/-'A
e a e n s o
er da a Fhb. Vagtmester
pcb Drøbaks Hjælpefængsel I T.
Torgersen er tildelt
V.
Medaljen for
Borgerdaad i Sølbi for fortjenstfuld
Udførelse af forfkjellige komunale
Hperb og anden medborgerlig For
tjeneste. •,
N o s k A e i e o v
i n i n Regjeringen forbe
reder Forelæggelse af et Lobforflag
af permanente Mæglingsraad, der
ssal træde i Virksomhed i Forbindel
se med obligatorisk Mægling bed op
staaende Konflikter mellem Arbeids
aiuere og Arbejdere, saavel bed di
rekte Stridigheder mellem, de to
Parter, som naav Arbeiderne er re»
præsenterede af Fagforeninger.
8 5 A a y e e n 1 8
shv. Apotheker Otto Johannes
Grundtvig. Han kom til Norge fra
Danmark i 1840-Aareite og. kjøbte
i 1851 Lillehammer Apothek, som
han drev til om Høsten 1896, da han
overlod Apoihekett til sin Søn Thor
vald Grundtvig. Straks ester flyt
lede han til Kristiania, hvor han nu
boer. En anden Søn er Forpagter
af et stort Mejeri i Danmark.
e o e n i e S k o e.
Ved Udgangen af 1905 udgjorde
Arealet cif de offentlige Skoge
(Statsffoge, Statsalmenninger og
Oplysningsvæsenets Fonds Skoge)
7,614,150 Maal. Heraf bar 4,007,
640 Maal Barskog, Resten Løbflog.
Den samlede Værdi er ansat til 22,
ansat til 5,146,000 Kroner, bliber
gene hvilende Brugsrettigheder er
ansat til 5,146,000 Kroner, bliber
Nettoværdien af de offentlige S?o
ge 17,437,000 Kr.
S i i s o s W i n s
nes er i Statsraad efter Ansøgl
ning meddelt Affled i Naade. Han
er 72 Aar gammel og theologisk
Kandidat fra 1858. Han udnæbntes
i I860 til Personelkapellan hos Sog
n^ræsten i Lardal, i 1868 til refil).
Kapellan i Førde, i 1874 til Sogne
præst ved Mariekirken i Bergen og
i 1887 til. Sognepræst bed Dontkir
fon og Stiftsprovst i Bergen. Ber
ig ens Biskop har fra 1. Januar kon
stitueret Sognepræst ved Korskirken
A. C. Meyer som Stiftsprobst.
e n o s k e' K i n e s
Gave til Dronning Maud over
raktes forleden ved Fru Michelsen.
Giaven bestod af en pragtfuld, tre
Meter lang Borddekoration i drevet,
oxyderet Sølv med Statueiter af for
fkjellige gamle norfle Konger. End
bittere af to til Borddekorationen
hørende, en Meter høie, fybarmede
Kandelabre. Gaben har kostet ialt
25,000 Kroner. Kongeparret udtal
te fin bctrmeste Tak for Gaben og
syntes i høi Grad begeistrel ober den
ne Frembringelse af norsk Kunstin
dustri.
a a e i e s e e n
46 Aar gamle Styrmand Karl Jo
han Lund fra Fredrikshald kuldseile
de forleden mellem Strømstad og
Fredrikshald. Han dreb omkring i
en Redningsbøie i mange Timer og
bleb endelig i en yderst medtaget
Tilstand kastet op paa et Skjær, hvor
han fovnede ind. Da han atter baag
nede, fik han høre en Robaad passe
re og denne anraabte han. Han bleb
sat iland til en G!aard i Nærheden,
og senere kjørt til sit Hjem i Byen.
Læge bleb hentet, og det biste sig, at
begge Ben er i en sørgelig Forfat
ning. Der bleb pr. Telefon konfe
reret med Rigshospitalet i Kristia
nia, og Mandag bleb indlagt der.
æ n a s k i
Postdamperen „Lindholmen", tilhø
rende det Arendalfle Dampskibssel
skab paa Ruten Kristiania—Bergen,
er brændt. Ulykken hændte udenfor
Farsund. Det blæste stærkt, og II
den forplantede sig snart til Salo
nerne og Kahytterne. Tredwe Pas
sagerer, de fleste søsyge, skyndte sig
ud for at komme op paa Dækket.
Fire af dem bleb kvalte under For
søgene paa at komme op. Andre ka
stede sig obersord, og en druknede.
En Passager bleb banbittig. En
Redningsbaad brændte, vg en anden
bleb knust mod Skibssiden.
Medens de øvrige halvpaaklædte
og rædselsslagne Passagerer krøb
sammen paa Bakken, da omtrent he
le Skibed bar i Brand, og en Sne
stony rasede, faa man ikke kunde se
langt fra Skibet, lykkedes det endelig
Kapteinen at bringe Skibet paa
Land og redde de øbrige Passagerer
og Besætningen. Mange Strabad
ser maatte bog udstaaes, inden alle de
ombordbærende kom iland. Kysten
nær Farsund er farlig, og det par
en meget vanskelig ©($/, at, bringe
s
1
V
To
Odølinger har indgaaet Kontrakt
med Gaardbruger^Larsen paa Eids
vold i Frogner ow at fremkjøre
hans Tømmer til Elven ester en
Pris af Kr. 5.00 pr. Tylvt. Dette
er en fjelden .god Betaling, da man
kan fremkjøre adskillige Tylvter om
Dagen.
E s v V e i a n æ
skal paabegyndes i Trysil. Det bli
ber en Hovedvei fra Warden Jor
det til Nyborgsund, en Strækning
paa 22 Km. Anlægget er beregnet
Jtil at skulle koste 200,000 Kr. Der
skal bygges en Bro med to. Spænd
paa 55 Meter bed Trysil Kirke. Den
kommer til at kofte 70,000 Kr.
e i s Ved Vøien Spinderi og
Væberi hændte forleden en Ulykke
som kostet en 22aarig Arbeider Livet.
Manden fluide følge med en Vare
heis paa Nedgaaende. Han opdaget,
med det samme han steg ind, at ver
var noget i Uorden, og at Heisen
bilde styrte ned, og han forsøgte da
at springe ud af den. Det bar imid
lertid forsent Heisen styrtet og flog
den Ulykkeliges Hobed helt af.
A n e i a a a e n
Ti e e n kom til Kristiania
den 20. Dcbr. Det bar den sidste
Baad før Jul, og ombord bar der
fuldt befat af Julegjæster til Gam
lelandene. Af dem gik 150 iland i
Kristiania, medens Resten fortsatte
til Kjøbenhavn. Desuden habde
Skibet med sig Roald Amundsens
Samlinger fra „Gjøa"-Færden, 179
Kolli, som Løbet af Formiddagen
bleb losset iland paa Vippetangen.
De bleb ført op i det historifle, Mu
seum, hbor den kostbare Samling
under Ledelse as Roald Amundsen,
Angbar Nielsen og Speditøren, P.
Nielsen, da bleb lagret op. Der var
mange mærkelige og interessante
Ting at se. Der bar to lange, smek
re Kajaker, en kanadifl Toboggan,
en lang, flad Kjælke, en større Sam
ling Snesko, Skikjælker, flere Sække
med Skindklæder og en Del Vaaben
og Redflaber, hvis specielle Brug i
Dieblikket ikke bar faa ligetil at for
stod. Desuden bar der en Del af de
botanifle, zoologifle og etnografiske
Samlinger, en Del Fotografiplader
og meget mere.
I de paafølgende Dage bleb Sam
lingerne under Amundsens og Ing
var Nielsens Ledelse sorteret og op
stillet.
i s k e i e n e e n 2 0
December flribes:
Fedsildsiflet er nu at betragte som
afsluttet for iaar. Fra Nordlands
Amt forelaa der for sidste Uge ingen
nye Meddelelser, og ogsaa i Tromsø
Amt er Fiflet ophørt Garnfisket bar
i de sidste Nætter ganske smaat og
Silden paa udgaaende. Af Smaa
sild er der derimod forcgaaet en Del
Fangst bed Skjørnsjorden bedTronb
hjemsfjordens Udløb, hbor den i sid
ste Uge bleb solgt for Kr. 5.50 pr.
Maal.
Sidste Uges Opgave ober Udbyt
tet af Fedsildsiflet, der betegner sig
som den afsluttende, biser, at der ialt
iaar er saltet 88,080 Tønder fiske
pakket Fedsild. Deraf falder paa
Tromsø Amt 2,500, paa Nordland
48,150, paa Trøndelagen 27,400
og Paa Romsdals Amt omkring 10,
000 Tønder. Ifjor bar Udbyttet bed
Fiffets Afslutning 33,000 og i 1904
52,946 Tønder. I Forhold til disse
to Aar staar altsaa Sæsonens Resul
tot ganske godt men som tidligere
bemærket bor baade 1904 og i905
fuldstændig mislykkede Fedsildaar
ja de fletteste, man overhovedet kjen
der, og sammenlignet med et nogen
lunde godt Aar kommer ogsaa 1906
(1
VTAMLBRSX 1SG1.
18$$^
særdeles langt ned i Roetten, hvad
Fedsildsiflet angaar. I 1903 for
Eksempel var Sæsonens samlede
Udbytte 481,200 Tønder Handels
vare.
Næste" Exkursion den stto Februar 1907.
Meget er sagt om Syden, men De faar først Begreb om Muligheden tor Velstand
Sundhed der ved selv at se det. De har levet længe nok i det kolde Nord. Hvorfor
blive der Kom ned til Syden, hvor De kan arbejde i fri Luft 365 Dage om Aaret og
Here IPenge. Undersøg nøje Forholdene. Det kan De let gjøre 1) Ved at læse vor frie
illnstrerede Bog fald af Fakta, 2) Ved at kjøbe en Hjemsøger Billet til Montgomery,
Ala., til Salg daglig fra alle Punkter Nord for Ohio- og Vest for Mississippi-Floden.
Bxkureion første og tredje Tirsdag i hver Maaned januar—April. God 130 Dage.
Fra Chicago og Retur ./. $23.00
Fra St. Paul $27.50
Fra Minneapolis $27.50
Kom og se med egne Øjne. Sammenlign Chancerne her med hvor De nu bor. Be
stem saa, om De vil blive i det kolde Nord eller tege et nyt Skridt paa* Vejen tihVel-
Hvad der imidlertid i høi Grad
Har bidraget til ot reparere paa det
flette Resultat af Kystsiflet, er det
gode Udbytte font de: norfle Habfi
flerier Nordsjøsiflet og Islands
fiflet —iaar har bragt, nemlig til
sammen omtrent nøiagtig 200,000
Tønder, hboraf bel 140,000 falder
paa Jslandsfiflet. Derbed kommer
det samlede Udbytte af de egentlige
Høstfiflerier op i 288,000 Tønder
Sild mod 167,700 ifjor og 147,000
i 1904.
Storsildfiflet, der nu i en 14 Da
ges Tid har ligget nede paa Grund
af det stormfulde Veir, fog et me
get godt Opsbing i Slutningen af
'sidste Uge, da Veiret endelig bedage
de sig. Den Fangst, der da foregik,
biser tydelig nok, at Sildetyngden
iaar er meget stor, idet der i Løbet
os 2—3 Dage blev ilcmdbragt ikke
mindre end 13,000 Maal Storsild
eller ober 4,000 Maal pr. Døgn.
Det fer ud til, at Silden nu n paa
Vei sydober, idet Fangsten er no
get aftagende Paa Titran- og Hal
tenhavet, medens den til Gjengjæld
er begyndt paa Sbinørhabet og til
dels paa Onohabet. Det bedste Fifle
foregik dog ud for Grip, fra hvilket
Fangstfelt der jobnlig indkom Fartøi
er med Fangster paa 100 Maal og
derober. Sildens Størrelse barierer
der mellem 5 og 600 paa Maoltøn
den, medens den søndenfor synes at
bære en god Del mindre. Priserne
holder sig fremdeles høie, idet der
lige til bet sidste har bærer betalt 20
—21 Kroner pr. Maal.
Ialt er der nu opfisket 24,000
Maal Storsild, hboraf det meste er
saltet, nagle Tusen Maal iset og en
.Ubetydelighed forbrugt fersk. Ifjor
bar der paa samme Tid ilandbragt
72,570 og iforfjor 26,000 Maal.
For indebærende Uge maa Udsigter
ne siges at bære meget bra.
Med Dstlandsfiflets Begyndelse
gaar det usædbanlig smaat iaar. Der
er hidtil kun indløbet et Par Mel
dinger om Forsøgsfifle syd for Fær
der og ud for Oksø, begge med høist
ubetydeligt Resultat. Det fbenfle Fi
fle. langs Bohuslenskysten er deri
mod i fuld Gang, og sidste Uges Ud
bytte bleb usædbanlig stort hele
75,000 Hektoliter. I den allernær
meste Fremtid kan bi forhaabentlig
begynde ogfaa oppe hos os.
Damer allevegne bruger det.
Brugen af Paxtine Toilet Anti
septic bliber mere og mere alminde
lig paa enhver Dames Toiletbord i
Minneapolis.
Det har ikke sin Lige med Hensyn
til at helbrede Katarrh i Næsen og
borttage den daarlige Lugt, foraar
fetget derved ligeledes er det uover
træffeligt fotf daarlige Øjne, Hals og
Mund. Anvendt til Udflylning i
lokal Behandling af Kbindelidelser
hjælper det øjeblikkelig.
Mrs. L. M. Furbush flriver:
„Jeg har aldrig før brugt et faa
fortrinligt rensende og lægende"cmti
septisk Middel font Paxtine. Gid en-!
hver lidende Kvinde vidste hvor godt
det er til lokal Behandling af Be=
tændelse og Soar det hor gjort mig,
uendelig godt. Jeg kan forsikre, at
jeg bil altid have det paa mit Toilet-1
bord."
Salget af Paxtine, tager hurtigt!
til, fordi faa hurtig som en Kvinde'
lærer dets Værdi at kjende, fortæl-1
ler hun derom til andre. Har De
prøvet Paxtine? 50c hos Apotheker
ne. For fri.Prøbe tilskriv The R.|
Paxton Co...Boston, Mass.
•ED IfOdVT SKOT. Mil« Plads I Ciuli
i Milker
Kteg. rdMrtet*"lle»l Kimlller 11«MLI
I hribuir 1
flMMtMH taa Mn
fiuUI BEBORT E6H, med
De Ijeee Fnni Id M4
u
hew. -BkrlT eller frlfllert og Oplisehew Mk ID
kur. BILLiere IXSCBSfORlfc. AQ* 1CA1^
uiaiuunok, 171 W-UmfUm »L,
Gravor og Stempelfabrik.
Notar- og. Korporations-Segl, Staal-, Met
aing- og Rnbber-Stamps, Messing og A1&
minium
A E E K
Baggage- Checlcs, Husnumre og Dørplade
W't
op 05
OPDAGERBN
Af Lydia E. Pink ham's Vegetable Compound, det store Middel
opfundet af en Kvinde, mod Kvindens Sygdomme.
LYDIA E. PINKHAM
Ingen anden Medicin i Verden for Kvindens Sygdomme har opnaaet et eaa
vidt udstrakt og ublandet Ry.
Ingen anden Medicin kan opvise en saadan Række Kure af Kvindeeygdomme
eller et saa stort Antal af taknemlige Venner som Lydia E. Plnkham's Vegetable
Compound.
I et Tidsrum af over 30 Aar har det helbredet enhver Form af kvindelige On
der, Inflammationer og Saar, og deraf følgende Svaghed i Ryggen.
Det har helbredet tiere Tilfælder af Rygsmerter og lokale Svagheder end no
get andet enkelt Middel. Det opløser og udiydder Bylder i Udviklingens føiste
Begyndelse.
Uregelmæssigheder og periodiske Smerter, Svagheder i Maven, Ufordøjelig
hed, Opstød, Neivesvaglieder, Hovedpine, eller almindeligt Ildebefindende viger
hurtigt- for dette Middel ligeledes Forstyrrelser i Organerne, som medfører
Smerte, Sløj
hed og Hovedpine. Under alle Omstændigheder har det en fortrinlig
Virkning paa det kvindelige System.
Det fjerner den nagende Følelse, den uhyre Sløvhed, ligeglade eller "lad-mig
være i-Fred" Følelse, Opfarenhed, Gnavenhed, Nervøsitet, Svin meJbed. Besvi
melse, Søvnløshed, Opstød, Melankoli eller en mørk Sindsstemning Disse er
Symptomerne paa kvindelige Svagheder eller Uregelmæssigheder i Organernes
Funktioner, hvilket dette Middel vil helbrede, eaavel som kroniske Nyresygdom
me og Rygsmerter hos begge Køn.
De Kvinder som nægter at benytte andet end dette er belønnet et hundrede
tusinde Gange, thi de erholder hvad de ønsker en Kur. Solgt overalt i alle
Apotheker. Afslaa alle andre Midler.
I ad os sende Dem et
MM.: ?s\^
FRIT!
Smuk Pelskrave.
Naar De indsender Deres Navn og Adresse
til os, sender vi Dem omeraaende 24 Stk. af
vore nye overm aade smukke letsaelgelige
Kunstjuveler. Sælg disse for locStk., send os
Beløbet, $2.40, og vi vil øjeblikkelig sende
Dem, absolut frit, denne
SMUKKE PELSKRAVE.
Den er omtrent 48 Tom. lang, forarbeidet af
sort Baltic Seal, har 6 svære Duske, er varm og
klædelig og allernyeste Mode, som Illustratio
nen viser. Vi er overbeviste om, at De vil
blive mere end tilfreds med den. Det er en
meget elegant Pelskrave, god i alle Henseen
der og kan bruges tilfredsstillende i aarsvis.
Den eneste Grund hvorfor vi kan tilbyde den
er, at vi har købt et fuldstændigt Lager af
en Fabrikant, som blot for at sælge ud lod
os faa dem for Røverkjøb. Dette er den ene
ste Grund, hvorfor vi er istand til at gjøre et
eaa enestaaende Tilbud. Vi haaber, at De
vil tage Tilbudet op uden Opsættelse det er
et ekstraordinærtTilbud, som ikke kan
giveS
af noget andet Firma. De har Kredit hos
os og behøver ikke at betale før De har solgt
Smykkerne. Skriv straks paa engelsk til
(incorporated):
opfordrer Skandinaver at slutte sig til det nye skandinaviske Settlement i
Groft Alken Kolonien, ved Aiken, South Carolina. Alken er et af de sun
deste Steder i Amerika, fortrinligt Klima ingen Malaria, Rheumatisme,
Feber etc. Man kan arbejt# ude hele Aaret. Den frugtbare jord giver 2 til
3 Afgrøder om Aaret, og der er let Adgang til gode Markeder. Settlementet
ligger 18 Timer med Toget fra New York. Der er 3 jernbanestationer, gode
Veje og rigelig fersk Vand. Gode velordnede Forhold. Kirker og Skoler
forefic-os. Enhver lom ønsker at bygge Hjem i en sund, frugtbar Egn, bør
slutte sig til dette Settlement. Priser og Vllkaar særdeles rimelige.^ Tilskriv
& LINDBURQ, Gen'l Manager, 78 Broad St., near Bowling Green, New York City.
fortrinligt Portræt i natur-
lig Storrelse--i Vandfarve—kopieret efter et
Fotografi af Dem eller en kjær Slægtning.
Bt fint vdfOrt Vandfarve- ^ortrtet i
naturlig Størrelse
16x80 Tommer, kopieret efter et hvilket
•om helst godt Fotografi, vil blive sendt
i Patent Portrait Maller til en hvilken
som helst Adresse i de Forenede Stater
og Canada
FRU
med det Formaal at avertere vort nye
Arbejde IKnnst, der nu bliver introduce
ret tom den mest sukcesfulde Nyhed 1
moderne Portrætkunst.
U7v v Ti
ER DET IKKB
BETINGELSER.
Tydelige Fotografier af Dem selv eller
et Medlem af Deres Famille (ingen andre bil
ver modtagne) med Deres Navn
00
Adresse
klart og korrekt angivet, maa sendee os pr.
Poet, ledsage* at 26 (fem og tyve) Cents i
Bdiv eller Frhmsrker til Dekning af Korre
spondance, Kontorarbejde og Avertertog.
S Kun BT Vabdfsrve-PortMBt 1 naturlig
Størrelse leveres frit til hver FamUle (flere
Ordrer akeepteres kun til regntore Priser.
8. Intet Billede af Huse, Landtkaber eller
Dyr modtoges til fri ForstOrrrtre.
4. For at Matte vore Kunstnere Istand til at
tadtoré dét forstorrode Porfræt til Deres fulde
Tilfredshed, er det af stor Vigtighed, at De,
naar Desender Fotawraitet, giver os fnldsten
dlg Instruktion mea Hensyn til Ojnenee og
Skriv paa ENQBLSK for at opnaai
tition.a8en5D«^Fc
GAJIANTIEJR.
1. Vandfarve Portrætter i naturlis
Størrelse, som vi leverer, garanteres at
være lige saa gode som vort bedste Ar
bejde, eller som noget Portræt af høj
Rang paa Deree Vaeg (intet første Klasses
Atelier vil beregne sig mindre end $10.00
for dem), i
2. Originale Totografier vil blive om
hygffeligt behandlede og returneres sars
mc Dag det forstørrede Billede sendes.
*. Vi er villige til at præsentere Hun
dreder af frivillige Viinesbyrd, der er
skrevne som Anbefaling for vort Arbejde.
UDMÆRKET?
Haarets Farve, Teint, ligeledes angaaende
Forandringer De O nøker 1 det forstørrede
Portret saadanne forandringer, saa vel som
andet extra Arbejde« vil blive at betale ned
en
moderat Pris.
5. Vi kan ved et Blik paavlM, on
ét
J*?jS
w4
"y
-h
1$
tzd-
Foto­
grafi egner sig til Forstørrelse, eller om der
udkræves nogen Forbedring foratopnaa den
rette kunstneriske Virkning, og vi vil meddele
Dem enhver toretagen Afvigelse, idet vt forbe
holder os at returnere ethvert Fotografi, der
Ikke fyldeatgjOr Betingelserne for vort libe
rale Tilbud., Fotografier, som ikke kan for
sWrres, returneres til Dem tilligemed ea
smnk Sofapade-Top, for at godtgjOre Dem
Portoen.
^Y1 kan Ikke levere Bammer for nogen
w' i.

Dr. Miles' Anti-Poin Pills.
EAGLE WATCH CO..
Saratoga St., Cast Bostoe, mass.
Brazos Valley Land
HILAND P. LOCKWOOD,
414 San Antonio, Texas.
HERMIT REMEDY CO.,
Henriette Jacobsen.
C. RASMUSSEN PUB. CO.,
720-724 So 4th St., Minneapolis, Mina.
i n o e n e s e
I e s a a e a e n
MONTGOMERY, ALABAMA.
Dept. N, The Business Men's^ Organization of MONTGOMERY, ALA., U. S. A.
PRAIRIE UND
C. H. HANSON
FRIEND SUPPLY CO.
1 Washington Str.,
Dept. S. W. BOSTON, MASS.

xml | txt