OCR Interpretation


St. Paul tidende. [volume] (St. Paul, Minn.) 1902-1928, January 25, 1907, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059649/1907-01-25/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Skanderborg Amts Landbosparekas
se og var Veteran fra Treaarskrigen.
E e n o s s a K o n s v a
MMe ved S. Onsild, Areal 110
Tdr. Land, er af Ejeren Løjtnant
Nielsen-Oksholm solgt til Proprie
tær N. P. Overgaard for 72,000 Kr
Bescetning medfølger.
Fhv. Gjaardejer i Hillested Ras
mus Olsen har af Proprietor Zier
Olsen fjøbt „Mensalgaarden" i Til
litze Sogn, Lolland, Areal, 136
Tdr. Land, for 115,000 Kr.
Ertbjerggaard ved Ellidshøj er
af Ejeren, Proprietøt I. F. Wied,
solgt irl Forvalter Knudsen, Dron
ninglund Hovedgaard, med Bescet
ning og Inventar for 51,000 Kr.
Landbrugskandidat K. G.
Holm har til Landbrugskandidat I.
H. Gottlieb solgt sin Ejendom i
Knardrup ved Hillerød med 8/2
Hartkorn for 60,000 Kr.
Id.
Forkølelse helbredet pna en Dag.
Tog Laxative Bromo Quinine
Tablets. Pengene t'lbage fra alle
Apotyekere, hvis ikke helbredet. E.
Grove's Navn pan hver LEske.
2oc.
Sonderji?!land.
U n æ v n e s e a s o A n
dresen i Løjtkirkeby er af Konsistoriet
blevet udnævnt til Præst i Agerskov.
E 5 ø e i s k a o
tog Former Christian Asmussen i
Slotsgade i Aabenraa. Det meddel
tes ham nemlig, at tiere* ældste Bøn,
Jørgen, der var første Officer paa et
stort amerikansk Tampskib, Pludselig
var afgaaet red Døden i San Fran
civco. Det gamle LEgtepar er meget
bedrøvet over Sønnens pludselige
Død, da denne var en god Støtte for
de Gamle.
E n e ø n n i n N e e
ringsprcrfidenten i Slesvig har bevil
get Fiskerne Rasmus Thomsen^ Chri
Titan Thomsen, Jørgen Søberg i
Spramshus, Peter Johansen og
Martin Hansen fra Hoftrup Skov,
hver en Belønning paa 30 Mark,
fordi de den 14. August 1906 under
Fare for deres eget Liv frelste Fiffer
Johannes Johansen af Aabenraa fra
at drukne.
V a i K e 5 a e n
Forleden var der Kredsdagsvalg
paa „Harmonien" i Nordborg.
Gaardejer P. Grau af Pøl har hidtil
virret Medlem. Denne Gang var
foruden ham o fa a Gaardejer Hans
Clausen, fra Hagenberg opstillet. I
tørste Omgang' opnaaede ingen af
dem det nødvendige Flertal. I an
den' Omgang valgtes Grau. I.
Jensen af Gøllinggaard gjenvalgtes
for Midtals.
A ø V e e a n A e
er en af de Gbntle fra 48 gaaet til
Ri)es Brigade. Nytaarsaften om
Morgenen er nemlig gamle Niels
Hansen, Aarøe, afgaaet .ved Døden.
Den Afdøde var med i Krigen 1848
—50 ved de Aarhus Dragoner, og
det var ham en stor Glcede at opfri
ske Minderne fra denne Tid. Han
var Soldat i 5 famfulde Aar. Niels
Hanfen var blandt dem, som for
nogle Aar ifiben modtog Hædersga
ven fra Danmark.
N y e A :n s o a n e e.
Gaardejer Schleth af Juhlsminde
ved Hjerndrup er bleven fritagen for
sit Hverv som Amissorstander og i
Steden for er udnævnt Domænefor*
pagter Gyldenfeldt af Frørup. Ud
nævnelsen gjælder 6 Aar fra 1. Jan.
1907. Kommuneforstander Steen
holdt af Højrup II er udnævnt til
Amtsforstander i 6 Aar fra 1. Jan.
1907 og stedfortrædende Kommune
forstander Clausen udnævnt til hans
Stedfortræder i det nævnte Tidsrum
E e n o s a n e W i s
Glaard i Allerup, Toflund Sogn, tid
ligere tilhørende A. Brandenborg, er
solgt til et Gaardhandlerfirma Paa
Flensborgegnen til Udparcellering.
Udbo og Besætning medfølger og
Prisen er 90,000 Kr.
Landbolsmand Klavs Møller
ved Hygum har solgt sin Ejendom
med Besætning og Avlsredskaber til'
en tysk Nybygger for en Kjøbesum af
15,500 Mark. Sælgeren, der ogsaa
selv er indvandret Nybygger, kjøbte
for nogle Aar siden Ejendommen for
ca. 10,000 Mk. Det er hans Agt nu
at kjøbe sig en anden Ejendom paa
Egnen.
Martin Møllers Gaard i Over
Jersdal, font er bortforpagtet itl
Jeppe Jespersen, solgtes forleden til
fortune for 28,000 Mark.
-r »"it1 s*
o e i n e n u
Lau a "t i e e har modta
e e s i e n e i u o e a
Hollands største og mest ansete For
læggerfirmaer, I, A. Woreufer, hvis
Chef ogsaa er Medlem af Amster
danis Borgerrepræsentation, om ai:
maa.te udgive paa Hollandfl Fruens
sønderjydske Bøger.
u s e i ø s a
Glarmester Henrik Frederik Engel
i Haderslev stod forleden Formid
dags og talte med Førstelæreren ved
Sønder Otting Skole. Pludselig
saldt han om, ramt as et Slagtil
fælde, og var død med det samme
Den Afdøde opnaaede en Alder cif
76 Aar.
S o e a v e a y e e
Laurids Jensens nu afdøde Hustru i
Styding testamenterede i ©omnier
1000 Ac ark til Breklum Hedninge
mission. En forhenværende Jern
banemand i Vojens, for mange Aar
iden Sadelmager i Hammelev, som
døde i (rfteraartt, har testamenteret
gedt 1000 Mark til samme Hednin
gemksion.
ut e 1 o v. Efter sikkert Forlydende
agter Pastor Lbbarius at lade sig
pensionere til Efteraaret 1907. 1871
overtog han Præsteembedet ester Pa
'ior Eekell, efter at han en korit Tid
havde været Præst i Fol. Past. Obba
rius er hjemmehørende i Fyrsten
dømmet Anholt og er 70 Aar gam
mel.
ø s a e n e s e k a e s s e n
i Uge, der en Tid lang har siddet ar
resteret, mistænkt for Anstiftelse af de
store Brande, er nit bleven løsladt
af Arresten. Der blev af en Land
retsdommer fra Flensborg afholdt
et langt Forhør over 12" Personer,
hvori intet Bevis fremkom for Jes
sens Skyld. Det forlyder dog, at
Undersøgelsen endnu ikke er helt af
sluttet, men at Edsvorneretten i
Flensborg i Februar Maaned vil
komme til at sysselsætte sig med Sa
øett.
g.
Paa et
Asholdsmøde paa „Folkehjem" i Aa
benraa, hvortil der var mødt eit Del
Repræfentanter fra forfkjellige lokale
Afholdsforeninger, vedtoges det at
danne en Siammenslutning af saim
lige lokale Afholdsforeninger i Nord
slesvig. Sammenslutningen. skal
bære Navnet „Nordslesvigsk Asholds
forening". Der nedsattes et Udvalg
af 6 Mand, der fkal foretage de nød
vendige Skridt,, for at til næste
Aarsmøde alle Afholdsforeninger
har fluttet sig til.
I n v i e é s e s i a o e s
forleden i Døstrup Forsamlingshus^
er var mødt omtrent 150 Perso
ner. Indvielsestalen holdtes af pen
sioneret Degn Petersen af Skærbæk,
der i et langt, indholdsrigt Foredrag
a an isle Forsamlingshusenes Betyd
ning for Folkeaanden. Derefter
holdt pensioneret Degn, Jessen, for
hen i Daler, et Foredrag, hvori han
fremholdt, at der ingen Standsfor
fkjel burde være, der maatte ikke
spørges out rig eller fat tg. Vi skul
de ikke værdsætte Folk ester Hart
korn, men ester. Menneskeværd.
Ester Foredraget var der fælles
Kaffebord, hvor der skiftedes med
Tale, Bang og. Oplæsning. Det var
de Forsamledes enstemmige Mening,
at det havde været en nydelsesrig Ef
termiddag og Aften, og man haaber,
at Indvielsesfesten ntaa være et godt
Varsel for Fremtiden.
I ø s y n n e s a
Forleden Aften Kl. Sl/2 opskræmme
des Beboerne af Over Lert ved
Brandalarm. Der var opstaaet Ild
løs i Gaardejer Peter Nielsens Korn.
lade i Over Lert. Begrundet paa
den heldige Vindretning begrænsedes
Ilden til denne Lade. Samtlige
Bygninger var tækkede med Paptag.
Imidlertid havde man Angest for
Naboen Henrik Schrøders Ejendom,
som er straataf't men her var Vin
den ogsaa gunstig, idet den førte Gni
sterne cci. 50 Meter forbi.
Om Ildens Opkomst vides ikke ne
get bestemt. Ejeren aner ikke, hvor
fra den kan være opstaaaet de var
lige ved at gaa til Ro, men hørte da
Kreaturerne brøle, og begav sig da
ud i Stalden i den Mening, at der
maatie være kommet et Kreatur løs,
men Røgen fra Laden var da trængt
ind i Stalden igjennem en Dør, som
forbinder disse to Bygninger. Jmiy
lertid paastaas der af troværdige
Folk, som bar til Stede ved Bran
den, at de havde set et Lyn stikke ned
i denne Retning, Yz Times Tid før
Branden opstod. Om dette har vce
ret Aarsagen, kan ikke fastslaas, da
der ikke er hsrt noget Tordenrskald.
e s e s o v e e n s a n
se t. Ejeren af den gamle
sporvej i Flensborg, der i længere
Tid kun har kupnet drives med Tab
erklærede forleden over for Kuskene
at han ikke vilde opretholde Driften
længere uden Tilskud fra Byen
Et Par af Funktionærerne gik hen
til Overborgmesteren, men denne af
slog bestemt ethvert Tilffud, ffjønt
Arbejdet Paa den nye elektriske Spor
vej efter Sigende først skal gjenopta
ges i Marts Maaned, saa den gamle
Sporvejskjørfel endnu kunde være
vedbleven et Par Maaneder. Der er
ligeledes blevet nægtet Tilladelse til
at benytte de nye Spor, hvorved det
vilde være blevet muligt at kjøre
Strækningen til Angelbogade. Som
Følge deraf er Sporvognskjørfelen
standset, og Funktionærerne, der
siden 1. December kun har næret an
satte Pact dagligt Varsel, er bleven
brødløse.
S a n e n a a y b
ø l. I
en Bog as Svenskeren Gu-^
stav Torsander fortælles om P. M.
ØsterVall, der var frivillig med i 64
og havde en sjælden smuk og stær i
£eitor:
„Klara stjarna, du som stråler"
•ar da Paa Mode i Sverige, og
Østcrvall bragte den med tit Dybbøl.
Mange Gange hørte man den Sang
gjemtem Bulderet og Braget as Gra
naterue, men mest om Aftenerne,
»aar Stjærnerne tindrede over
lagmarken.
Ofte stod Mervall lænet til Gevæ
ret Paa Skanserne eller udenfor
danserne om Aftenen og lod sin
yndlingssang lyde for bande Venner
og Fjender. De sidste stod mod
filtningen af Belejringen faa nær,
at det ikte havde været vanskeligt for
Preusserne at sende Svenskerne en
pidskugle og for altid lukke Mun
den paa denne ægte Nordens San
ger. Men ingen forstyrrede ham, ja,
det siges, at Preusserne med lige saa
stor Andagt som de danske hørte paa
hans dejlige Sang om Stjærnerne,
der blinker histoppe".
i s a s k a n i a e r
it e. I
de slesvigske Valgkredse til
Rigsdagen er opstillet følgende Kan
didater til Valget, som soregaar 25.
Januar:
Haderslev-Sønderborg Valgkreds:
Landdagsmand H. P. Hanssen af
Aabenraa ((dansk), G. Niendors af
Kiel (Socialist) og Landsretsdom
mer Dr. Hahn as Flensborg (tysk).
Flensborg-Aabenraa Valgkreds:
Gaardejer P. Grau af Pøl (dansk),
ilfkærer P. Vkichelsen af Flens
borg (Socialist), Læge Dr. Duus af
Flensborg (frisindet), Grev Revent
low af Berlin (Antisemi.) og Møller
Woinnielsdors af Munkemølle (na
tionalliberal). Der er dec uden Tale
om, at Tyskerne endnu vil opstille en
femte Kandidat, nemlig en Cen
trums mand.
'ønder-Husmu Valgkreds: For
1)citi:ærende Lærer P. Jessen as
ønderborg (dansk), Forretnings
fører Brecour af Kiel (Socialist).
æg Dr. Leonhart af Kiel (frifind et)
og Landretsraad Feddersen af Gøt
tingen (nationalliberal).
lesvig-Egernsørde Valgkreds:
Gjæstgiver Poul Hoffmann af Ham
borg (Socialist), Bogtrykker Speth
man af Egernførde (frisindet) og
Landmand Mattfen af Stenfelt (na
tionalliberal).
Salomon sagde: „Der er intet
nyt under Stolen." Det menneske
lige Legeme er omtrent det samme
nu, som det var for over et Hundre
de Aar siden, da Dr. Peters Kuriko
først blev bekjendt som et Middel til
at styrke Legemet og gjenoprette fy
gelige Mænd og Kvinder. Intet Til
fælde har været saa stemt, at ikke
Kuriko har været til Garn. Hvis
Te er syg eller ved mindre god Hel
bred, tager De ikke Fejl, om De tyer
til dette gamle Urtemiddel. Det er
ingen Apothek-Medicin, men fernes
direkte hos specielt ansatte Agenter.
Skriv til Ene-Fabrikanterne Dr. Pe
ter Fahrney & Sons Co., 112—118
So. Hoyrte Ave., Chicago, III.
til Barberen, der har ffaaret ham i
Hagen): „De er Vist Vant til at
barbere Svin."
a e e n N e e a
aldrig gjort det før."
troorlebeø er dette?
tilbyder et hundrede Dollars i Stitmtiiu tot
hvert Zilfoelbe af Katarrh, der ilte Ian helbredes Mk
HaU'e Gatarrh Core.
^F. I. Cheney fc 6o„ Tirre, Toledo, O.
Bi, Unverkgnede. har kjendt F. I. Cheney te fidk»
15 Aar og nor. han et aldeles Haderlig i alle Forreb
de enhver ForpligtrIse!vereS Firma har paatagtt
Døde i Danmark.
Kjøbenhavn og Fredriksberg,
Fhv. Staldmester Niels Larsen
Fhv. Styrmand og Dykker Hans
Møiier. Birthe Raabymagle. Frøken
Marie Carlsen. Enke Karen Bech
Murersvend Niels Christensen. Ma
skinmester Carl Lundin. Fhv. Bog
handler Esaias Karup. Barber Stein
bergs Hustru Anna. Drejer Lauritz
Mortensen. Frk. Urania Rømer.
Smeddesvend Niels Petersen. Me
nighedsplejerske Andrea Hansen
Frk. Frederikke Mønsted. Bagérme
ster Julius Haas' Enke Vilhelmine.
Enke Marie Nielsen. Enke Augusta
Gøtsche. Gæstgiver Valdemar Som
mer. Kellner Johan Isaksen. Lager
expedient Frederik Andersen. Farver
Wennersteens Hustru Petronella
Enke Laura Haarnell. Gasværksar
bejder Peter Hansen. Laura Larsen
Detailhandler Schlippers Hustru
Charlotte. Assistent i Marinen Frq
rups Enke Hulda. Urtekræmmer
Goedeckes Hustru Emma. Emilie
Thorslitnd. Handelskone Mathilde
Nielsen. Proprietær Høys Hustru
Anna. Opvarter George Christensen.
Husmand Christensens Enke Ane.
Fhv. Restavratør Schmidts Hustru
Christiane. Enke Emma Hirth. Fhv.
Syerske Sofie Sørensen. Glarmester
Peters' Hustru Marie. Jungfred Han
sen. Bagersvend Michael Rolfsen.
Tilskærer Rasmussens Hustru Anna.
Klasselotterikollektrice Frøken Chri
stiane thor Straten. Proprietær Bil
les Enke Kirstine. Fyrbøder Ras
mussens Hustru Anna. Skotøjsar
bejder William Dannemand-Søren
sen. Fyrbøder Rønhaacks Hustru
Christiane. Uhrmager Ernsts Hu
stru Anna. Bøssemager Adolf An
dersen., Niels Larsen. Smeddesvend
Richard Olsen. Købmand Peter Ol
sen.' Kellner Lauritz Møller. Ar
bejdsmand Ferdinandpetersen. Sned
ker C. Callesens Hustru Louise. Ma
ler MidesHustru Augusta. Fhv.Smed
demester Frederik Kongsberg. Han
delskone Florentine Hansen. Fhv.
Overassistent ved Statsbanerne Ha
rald Mathiesen. Cigararbejderske
Laura Jensen. Maren Hansen. Mu
rer Foersoms Hustru Laurine. Enke
fru Nicoline Jensen. Knud Jensen.
Bryggeriarbejder Hans Holldorff.
Bogbinder Henry Schiøtt. Positiv
spiiler Niels Christensen. Guldsmed
rVlfred Rothe. Fuldmægtig Frederik
Ringheim. Handelsmand Isidoro
Panduro. Fajanceformer Niels Niel
sen. Fhv. Guldsmeddemester Carl
Hornemann. Frederika' de la Motte.
Forhv. Murer Peter Ferdinand Olsen.
Godsforvalter Lunds Enke Louise.
Fodermester Carl Nielsen. Avisbe
styrer P. Chr. Lichts Enke Bodi1.
Fhv. Buntmager Louis Weimann.
Gæstgiver Lassens Hustru Maren.
Fhv. Kularbejder Jens Petersen.
Snedker Rasmussens Enke Mariane.
Grosserer Jens Jensen. Fhv. Tegl
brænder Anders Jensen. Komman
dørkaptejn Sucnsons Enke Augusta.
Kommis Jens Sigersen. Enke Vil
helmine ICørschen. Enke Botilla Ol
sen. Tjener C. V. Petersens Hustru
Mette. Enke Signe Sørensen. Assi
stent i Kjøbenhavns Magistrat Jacob
Kjellerup. Pens. Oberst Chr. Carl
sen. Pens. Fajanceformer Peder
Madsen. Fhv. Nattevagt Rasmus
Danielsen. Enkefru Emilie Birch.
Skolebetjent Hans Aastrøm. Musiker
Lars Poulsen. Partiku'ier Lars Jør
gensen. Enkefru Maria Nelthorp.
Maskinarbejder Valdemar Høse. Fhv.
Hjælpepræst Edvard Israel. Pens.
Sporvognskusk Niels Christensen.
Stolemager Tli.
Ml
Larsens Hustru
Marie. Kaptejn Ernst Schmiegelow.
Udenfor Kjøbenhavn,
Birkende Skov: Husmand Hans
Rasmussen. Skamby Mark: Ane
Madsen. Skellerup: Gaardejer Søren
Sørensen. Ørsbjerg: Hans Nielsen
Nør. Refsvindinge: Ole Petersen.
Munkebo Mark: Husmand Niels Chri
stensen. Aasø: Maren Christoffer
sen. Aagerup: Christolfer Sørensen.
Ske Old: Anna Andersen. Hals: P.
Melgaard. Lijlebrænde: Hans Hem
ningsen. Skadsebølle: Gaardejer
Rasm. Frederiksen. Kalø Mølle:
Karen Føste. Hedeager i Borbjerg:
Karen Marie Madsen. Viuf: Barbara
Daugaard. Kolding: Erik Søding.
Odense. Julius Klink. Skrædder Pe
der Møller. Fru M. K. Frederiksen.
Hillerød: Afbygger Niels Svendsen.
Nykøbing. F.: Maren Henningsen.
Kroghave: Birthe Hansen. Nr. Ørs
lev: Tømrer Peter Larsen. Musse:
P. P. Nielsen. Skovlænge: Cleria
Nielsen. Aalborg: Frk. Johanne Me
yer. Harboøre: ICjøbmand Jens Niel
sen. Aastrup: Vaabenbfoder Andl
Frederiksen. Findinge: Johanne Chri
stensdatter. Svendborg: Laura Jen
sen. Østrup Mark: Maren Knudsdat
ter. Birkum Kohåve: Kirstine P011I7
sen. Kalundborg: Catharine Marie
Nielsen. Sevel By: Landpost Johan
nes Hansen. Bagsværd: Enke Cathine
Olsen. Murer Hans Svendsen. Bre
de: Fabriksarbejderske Jenny, Ras
mussen. Hellerup: Fhv. Detailhand
ler Niels Nielsen. Ordrup: Bagerkusk
Fred Mortensen. Charlottenlund: En
kefru Caroline Thomsen. Kolding:
Maren Greig. Helligsø: Else Sigh.
Hygum: Journalist Mathias Dall.
Værning: Erik Rasmussen Havn.
Toftenæs:' Aftægtsmand Kristian
Hemmingsen. Frederikshavn: Frede
rikke Thomsen. Vordingborg: Nak
skov: Niels Christensen. Taastrup
Mark: Anders Skousen. Aarhus:
Karoline Mollerup. Skærbæk: Maren
Nissum. Hammel: Laura Johansen.
Constantinsborg: Gartner Jens Peter
Christensen. Maarslet:-Kirstine Lund.
Skive: Musiker Hans Hopp. Maud
Helver. Odense: Enkefru Egolina
Petersen. Jørgen Petersen. Nonbo:
Ane Kirstine Steffensen. Horsens:
Niels Andersen. Johanne Nielsen.
Aarhus: Angelica Møller. Viborg:
Ane Jensen. Tved: Skibsrheder Jør
gen Anderskouv. Svendborg:. Mar
grethe Kehlér. Kjersten Rasmussen,
født Andersen. Hundtofte: Knud Kri
stoffersen. GI. Ny
by: Snedker Nie!s
Nielsen Drost. Rønne: Gjæstgiver
Karl Petersen. Ole Peter Olsen. Rø:
Katrine Johansen. Rønne: Kalkbræn
der N. P. Kofoed. Aakirkeby: Else
Ridder.
Opbyggclist. Fcengselsprcxsten
sidder hos en gammel forhærdet
Drukkenbolt og Slagsbroder og fø?
ger ved gudelig Tale at indvirke paa
ham. Han taler længe og indtræn
gende om Brændevinen, hvorledes
den er Moden til de fleste Forbrydel
ser, hvorledes den legemlig og aan-.
delig ruinerer Mennesket osv. Der
ester tager han Biblen frem og siger:
„Skal vi saa læse et Kapitel af det
Nye Testamente?"
Forbryderen: „Nej, fortæl helle
re lidt mere om Brændevinen."
entfruer
I 35 Aar har, med en enkelt Und
tagelse, ærbare Fruer af Borgerstan
den maattet forlade deres stille
hjemlige Arne for at spille en Her
skerindes Rolle. De syv Præsident
fruer, Franktig har havt siden 1871
har gjennemsnitligt udført deres
Pligter tilfredsstillende, selv om fim
to af dem, hver paa sin særlige Maa
de, har udviklet Herflerdyder.
Thiers' Gemalinde har aldrig
kunnet faa Indflydelse paa sin
Mand, der var for energisk, paa sin
Vis endogsaa for despotist, til at
tage imod Raad af nogen. De mest
erfarne Feltherrer tvivlede om deres
strategiske Kunst overfor denne uni
versalt begavede Mand. Hvor flul
de hans forskræmte Kone vove at sæt
te sig op imod hans Befalinger? Hun
lod sig altsaa nøje med at være en
ganske fortræffelig Husmoder og op
gav at glimre som Præfidentfrue.Og
saa hendes Svigerinde,Felicie Dosne,
nøjedes med at vaage over den Højt
beundrede med kvin-elig Omhu og
befri ham for materielle Sorger, og
naar hun alligevel udøvede en vis
Indflydelse over Thiers, der gjerne
hørte paa hendes fredelige Passiar,
aa kunde hun takle den fornemme
tilbageholdenhed i sin Person og sit
Væsen Sersor.
Af andre Grunde holdt den an
den Præsidentfrue, Marshal Mac
Mahons Hustru sig fjernt fro Regje
ringsanliggenderne. Hendes Adels
stolthed oprørte sig imcd Opfyldel
sen as hendes republikanske Pligter,
og. hun foretrak derfor at fylde Pa
lais Elys^ med kongeligt pragtfulde
Fester, som hun kun yderst sjeldent
beærede med sin Nærværelse. Disse
Fester flugte ikke alene hendes
Mands Civilliste, men ogsaa en stor
Del as hans Privatformue.
Fru Grovy holdt sig endnu mere
i Baggrunden end hendes to Forgæn
gerinder. Det ødsle Forbrug i Pa
laiset bragte næsten den borgerlige
Provinsdame til Fortvivlelse. Alle
Aviserne fortalte Historier om Fru
Grévys „moderniserede" Baldragt,
som hun efter filt Mands Valg til
Præsident lod omfy hos en af de
første Pariserflræddere, og som koste
de lige saa meget som to nye Toilet
ter. Fru G!r6vy havde saa meget at
giøre med at vaage over Køkl'en og
Kælder, at hun kun sjeldent viste sig
i Modtagelsesværelserne. Man væn
nede sig ogsaa hurtigt til hendes
Fraværelse, og da der aldrig var
Baller eller nogen Slags Modtagel
se, fif Huset esterhaaiiden Præget cif
e o e i u s v o a n i k u
'og ind.
Endnu havde Republiken altsaa
ikke kjendt en virkelig Præsidentfrue.
Det var først Fru Sarnot, der om
skabte Palais Elys6 til Samlings
sted for et udvalgt Selskab, hvor de
fordums franske Saloners traditio
nelle Trylleri syntes at gjenopstaa.
Fru Sadi Carnot havde en født
Herskerindes Holdning og Sprog og
bevægede sig tvangfrit og med aldrig
svigtende Takt i Paladsets glimren
de Sale. Hun forstod at vurdere
Fortjener og at udtale sig behændigt
om indviklede politiske Spørgsmaal,
hun forstod at vinde almindelig
Sympathi, og for første Gang ind?
saa man, hvilket vigtigt, Element
Kvinden er som Repræsentant for en
Nation, felv om den har en republi
kanff Forfatning. Og ikke alene det
franske Selskab, men ogsaa det uden
landske fik Øjnene op herfor. Med
alt det blev Fru Carnot dog ved at
være den samme som før, hun
sørgede om hyggeligt for sine
Børns Opdragelse, og hurt aandede
friere, naar hun om Sommeren op
holdt sig i Fontainebleau sammen
men sin Mand og i nogle Uger kunde
stryge Byrden af sin Rang af.sig.
Men selv under Rekreationsopholdet
jaa Landet indstillede Fru Carnot
ikke. sit Velgørenhedsarbejde for de
Fattige i de afsides liggende Kvarte
rer og hun brød sig ikke om de Tru?
'elsbreve, som Anarkisterne sendle.
Hun. troede ikke og vilde ikke tro paa
Forræderi og Ondskab, før hendes
retflafne og almindelig afholdte
Mand faldt for Caserios Dolk. Med
Ro og Værdighed, bar hun sin grui
somme Skæbne og blev ligesom en
detroniseret Dronning hyldet af sine
Trofaste. Da hun i den russiske Ge
sandtskqbsbygning .i Paris gjen
gjældte Kejserinden det Besøg, som
Czqren havde aflagt hende under sit
Pariser-Ophold, blev hun modtaget
af den russiske Herskerinde som en
Veninde, og hun kyssede meget bebce
get. den lille Storfyrstinde Olga,
som Kejserinden lagde i hendes Ar
me.
Fru Casimir Perter opfyldte lige
ledes sine Embedspligter med megen
Dygtighed, men hendiis Ophold
Palais Elys6 var saa kortvarigt. Hun
var som flabt .til at samle bet goSe
.MISS WuTEosiSa WALSH
Felix Faures Hustru udfyldte fin
Plads med megen Værdighed, ffjønt
hun langt hellere opholdt sig i fin
Familie eitb i Selskab, og ffjønt hun
heller end jerne havde afstaaet fin
Rang til fin Tatter Lucie. Fru
Faures £'i rreste Arbejde var et
triffetøj Datteren foretrak at læ-
Og efterfjacmben erhvervede Lu
cie Faure sig et saa ffarpt Indblik i
det politiske Maffineri og en saa
sikker Dømmekraft, at Felix Faure
ikke alene underholdt sig med hende
om Politik, men ogsaa spurgte hen
de til Raads. Lucie Faure har se
nere anonymt udgivet en Bog, „Pro
menades florentines" og for ganffe
.m?
Mange Kvinder pines i Stillied og
bliver etodig værre, vel vidende, at dé
burde have øjeblikkelig llja-lp.
Hvor mange Kvinder kjender De,
som er fuldstændig vel og stærke?
Aarsagen findes med Lethed i en
eller anden kvindelig Uregelmæssig
hed, som giver sig tilkjende i a&nde
•lig Nedtrykthed, Ulyst til at gtta ud.
eller furetage sig noget, Rygsmerter,
f»n trækkende Felelwe, sme Opstød,
Nervøsitet og Søvnløshed.
Disse Symptomer er kun et Forvar
sel om Karen forude, og hvis dette
ikke skjænkes vider e Opmærksomhed
vil et Liv fuldt af Lidelser og farlige
Symptomer er
lavet af indenlandske Rødder og Urter. Ingen anden Medicin i Landet har
faaet et saa vidt udstrakt og anerkjendt Ry. Ingen anden Medicin kan
opvise en ssi&d&n Rskkø Ktirø flf kvindplifø »^vgdornroB«
tv
i^88 ^28 We. 36fh St., New York City,skriver:—"Lydia E.
rmkham s Vegetable Compound har været af uvurderlig Nytte i Gjenon
rettelsen af mit Helbred. Jeg plagedes af kvindelige Sygdomme, som
foraarsagede en skrækkelig Hovedpine, Svimmelhed og dæmneds Rv«?
smerter, men Deres Medicin frembragte snart en Forandring i mit Beiin
dende, opbyggede samme og gjorde n.ig fuldstændig rask."
n Cham's Vegetable Componni helbreder Kvindesygdomme,
saasom Rygsmerter, i* aid og Flytninger i Organerne, Inflammationt otr
Saar, samt organiske Rygdomme. Det er uundværligt i Forberedelserne tå
Barnefødsel og giennem Livsforandringen. Det helbreder Nervesygdom
me, Hovedpine, almindeligt Ildebefindende, og op* iver hele Systemet.
Mrs. Pinkham's staaende Indbydelse til Kvinder.
elfkcib i Ind- og lldlcind hos sig,ved
fin henrivende Skikkelse og Anstand,
med sin fornemme Elegance og med
Hn fuldkomne Beherskelse af den go
de Tone. Meit saa ofte lunt kunde,
unddrog hun sig Pariferlivet for
pan fin Ejendom i Pont-sur-Seine ai
hengive fig til sin Undlingssport,Ro
ning, der endnu efter et tyveaarig!
Wgteskab havde bevaret hende frist
og ungdommelig.
Kvindvr som lider af en hvilken eom he.lst Slags kvindelige Svagheder
indbudt til at skrive til Mrs.Pinkhara, I ynn, Mass. Hendes Raad er frtt.
The SUN
Skrir etter Kbtal 09 eg Tore liberale VIUtear til Agenter.
Lay en Klub og faa speciel
Rabat.
nylig unber fit virelige Navn „LeK
semmes dans Ioeubre de Dante".
Den syvende Prcesidentfrue er Fru
^outet, der har udfyldt sit Embede
ined samme Iver som Fru Carnot^.
Som kjcerligIEgtefcelle ogModer tiar
det hende i Grunden imod at flulle
tage Del i det offentlige Liv og næ
ve med til alle Modtagelser, Vallcr^.
Sa'bMøf), Koncerter og Udstillinger.
Da det forlangtes af hende, forvand
ledes den huslige Provencalerinde til
en fuldendt Verdensdame ganffe vist
forncrgtede Proesidentfruen aldrig.
Procencalerinden, derfor vendte hun.
sig med moderlig G..dhed til de Fat-
tiges 33ønt. Moderkjoerligheden er
det karakteristiske T'rcek hos denn^
Kvinde, og man har iscer fejret hende
i denne Egenffab og kaldt hende detr
moderligste af alle franffe Damer.
Det er en Titel, som Fru SouBet
med Rette kan bære stolt af. Hurr
kun'nu roligt hvile paa sine Laurbcer
og se, hvorledes hendes EftersMer
ffe, Fru Failures, vil finde sig till
Nette i sin Nolle som Proesidentfrue^
Staaet tin Prøve 19 Aar.
The "SUN" LYSER BEDST AP ALLE.
Næsten Ugesaa. billig som Dagens Lys. Overholder Assu
rance Regler. Ideelt Lys for Hjem, Kirke, Hal, Forretning.
Engelsk- Dansk- Norsk Ordbog
med fuldstændig Udtalebetegnel
se, af Martin Ulvestad, 732 Sider
i stort Oktav, stærkt indb.. .$2.50
Engelsk-Dansk-Norsk og Dansk-
Norsk- Engelsk Lomme Ord
bog. Ny revideret og forøget
Udgave. 760 Sider $1.75
Larsen, A. Dansk-Norsk Engelsk
Ordbog. Tredie forøgede og om
arbejdede Udgave $2.50
Rosing, S. Engelsk-Dansk-Norsk
Ordbog. iNy Udgave $2.25
Ordbog, kortfattet eng. og dansk
norsk. Indeholdende de mest al
mindelige engelfcke Ord.... ,25c
Sendes rtofrit mod Indsendelse af Beløbet til
FRITS
Smuk Pelskrave.
Naar De Indsender Deres Navn og Adresse
til os, sender vi Dem omeaaende 24 Stk. af
vore nye overmaade smukke letsælgelige
Kunstjuveler. Sælg disse for 10c Stk., send os
Beløbet, $2.40, og vi ril øjeblikkelig sende
Dem, absolut frit, denne
SMUKKE PELSKRAVE.
Den er omtrent 48 Tom. lang, forarbeidet af
sort Baltic Seal, har 6 svære Duske, er varm og"
klædelig og allernyeste Mode, som Illustratio
nen viser.. Vi er overbeviste om, at De vil
Bibliotheker og Læseforen inga*
ANBBPALBS
Vort store Lager åf importerede Bøger
og Bøger til nediMt Pris.
V,

'I
•i
•&<r
."i
31
i.
ar
blive mere end tilfreds med den. Det er en
meget elegant Pelakrave, god i alle Henséeh.
der og kan bruges, tilfredsstillende i aarcviø.
Den eneste Grund hvorfor vi kan tilbyde den
er, at vi har købt et fuldstændigt Lager af
en Fabrikant, som blot for iat sælge tid lod
os faa dem for Røverkjøb. Dette er den ene
ste Grund, hvorfor vi er istand til at gjøre et
saa enestaaende Tilbud. Vi haaber, at Die
vil tage Tilbudet op uden Opsættelse idet et
et ekstraordinært Tilbud, som ikke kan giveA
af noget andet Firma. De har Kredit hoa
os og behøver ikke at betale før De har solgt
Smykkerne. Skriv straks påå engelsk til
-L
Ordbogrer
Leachman's Norsk.- Dansk- En-,'
gelsk Lomme-Ordbog indehol
der i9,000 norsk-dansks Ord med
tilsvarende engelske Udtryk.
192 Sider. Indbunden 1 cloth.25o
Do. Marokko, Guldsnit 50o
1
Leachman's Engelsk Norsk Lom
me Ordbog. Foreliggende lille
Værk Indeholder 25,000 ebgclske
Ord
nr
ed' tilsvarende norsk-dan-
ske Udtryk. Indbunden i cloth
med Register...............25c
Do. Marokko med Régister,
Guldsnit -. ...50o
MINNEAPOLIS, AlNN.
j—.—dSkrlv efter Fprtegnélaé til /i,
720-724 Soiith Pottrth Strwst, AK1NNBSOTTA.
W-
1
s..

æ i i e t" a I e i Ha m-
En it o s 1 e s v i s k A s
o -r i) s o e it i n
o e n s e n a i
WestsTruat. Wholesale Druggist«. Toledo.O
Waldin^^ Ainnan
Hall's Oatan* Onre togeftotouilfg^i^^' Si
jlte paa Blodet og Systemet« Slimhtndee $ti« ?S»
Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound
INCANDESCENT
LIGHT
3UN VAPOR LIGHT CO.. Box 119, Canton, Ohie.
Lioensee ol the Campbell patent.
FRIEND SUPPLY CO.
1 Washington Str.,
C. Rasmussen Pub. Co.,
.72(^-712-724 So. Fourth Street,
Dept. S. W. BOSTON, MAS8.
c. RASMCTASEN' PUBLISH I NO
'»^t A AA At A AjÉLAA A A A A-A A jlx ÅÉL

xml | txt